דף הבית > בוררות >
ערעור בעניין בוררות

ערעור בעניין בוררותבוררות

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888 

ערעור בעניין בוררות

ערעור בעניין בוררות

36. דין המדינה בהליך בוררות

דין המדינה לענין חוק זה כדיןכל אדם, אולם הוראות החוק לתיקון סדרי הדין האזרחי (המדינה כבעל-דין), תשי"ח-1958 2, יחולו על בוררות שהמדינה צד לה.

37. סמכויות הרשם לעניין בוררות

הסמכויות הנתונות לביתהמשפט לפי חוק זה נתונות גם לרשם בית המשפט בענינים אלה:

 (1) סמכויות שרשם היה מוסמך להשתמש בהן אילו התביעה שבבוררות היתה תובענה שהוגשה לבית המשפט;

 (2) מינוי בורר;

 (3) הארכת מועדים לפי חוק זה;

 (4) אישור פסק בוררות ומתן צו לפי סעיף 29, כשאין בקשה לביטול הפסק.

38. ערעור על החלטת בית משפט בעניין בוררות

החלטה של בית המשפטלפי חוק זה ניתנת לערעור ברשות לפי סעיף 19(ב) לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957 3; החלטה של רשם לפי חוק זה ניתנת לערעור לפי סעיף 8(ב) ו-(ד) לפקודת הרשמים, 1936 4.

39. שמירת זכויות וחיובים

אין בהוראות חוק זה כדי למנוע הגשת תובענה לבית המשפט על פי הזכויות והחיובים שנקבעו בפסק בוררותלפי חוק זה או בהכרעה שניתנה על יסוד הסכם בעל-פה.

 39א. שמירת דינים 

אין בהוראות חוק זהכדי למנוע עיכוב ההליכים בבית המשפט, אישור או ביטול של פסק בוררותאו הליך אחר על פי חוק זה, אף אם חל על הבוררות דין חוץ, או שפסק הבוררות הוא פסק בוררות-חוץ, שלא חלה עליהם אמנה כאמור בסעיפים 6או 29א או שאין באמנה הוראות בענין הנדון.

40. ביטול פקודת בוררות

פקודת הבוררות5 - בטלה.

41. תחילה והוראת מעבר

תחילתו של חוק זה ביום י"א בטבתתשכ"ט (1 בינואר 1969); אולם בוררות שהתחילה לפני תחילת חוק זה, אם על ידי מתן הודעה מבעל-דין למשנהו הדורשת ממנו למנות בורר או להסכים למינויו ואם על ידי הודעה לבורר הדורשת ממנו להתחיל לדון בסכסוך -יוסיף לחול עליה הדין הקודם.

42. ביצוע ותקנות 

שר המשפטים ממונה על ביצועחוק זה והוא רשאי להתקין תקנות סדרי דין במידה שהדבר דרוש לקיום אמנה כאמור בסעיפים 6או 29א.

 

בוררות

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888 

התוספת לחוק הבוררות

 

לדף הראשי
ENGLISH
בוררות
הימורים
דיני חברות
רישום חברה בחו"ל
הקמת חברות
פתיחת עסק חדש
חשבון בנק מוגבל
פירוק חברות
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
חשבנות בנק בחו"ל
דיני אינטרנט
תביעות ובתי משפט
חובות
הוצאה לפועל
פשיטת רגל
בוררות
הבראת חברות
צוואה
ירושה וצו ירושה
דיני משפחה
יזמות עסקית
תוכנית עסקית
אמנות למניעת כפל מס
דיני בנקאות
מקרקעין
הסכם הפריית מבחנה
מיסוי מקרקעין
מס שבח
פטור ממס שבח
מס רכישה
חוק מיסוי מקרקעין
נדל"ן - מקרקעין
זכויות יוצרים
קניין רוחני
אימוץ ילדים בחו"ל
אודות הנר-עופר עורכי דין

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888

רחוב בן-יהודה 242 תל אביב

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מפת אתר