צוואה ירושה הפרייה חוץ גופית הסכם הורות גירושין אימוץ חו"ל  
עורכי דין - דף הבית>>  משפחה >> תצהיר לחיים משותפים דוגמה
 

תצהיר לחיים משותפים לידועים בציבור

תצהיר לחיים משותפים דוגמה

תצהיר לחיים משותפים של ידועים בציבור

 אנו החתומים מטה -

............, ת"ז ...............,שתיקרא להלן: "האישה"

ו-................ת"ז ..............,שיקרא להלן: "הגבר",

מרצוננו החופשי, לאחר שהוזהרנו כחוק כי עלינו להצהיר את האמת וכי נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא נעשה כן, מצהירים ומסכימים בזאת כדלקמן:

  1. הננו נותנים תצהירינו זה לצורך הגשתו ל..................

  2. אנו מצהירים כי אנו מנהלים חיי אישות משנת ................

  3. אנו מצהירים כי איננו נשואים לבני זוג אחרים

  4. אנו מתגוררים יחדיו בדירה ברחוב ............,מתחלקים בהוצאות אחזקתה השוטפות באופן שווה, ומנהלים יחדיו משק בית משותף לכל דבר ועניין.

  5. הגבר והאישה מצהירים כי הסכם זה לא נעשה כנגד תמורה כספית או אחרת, למי מן הצדדים לו.

  6. הננו מצהירים כי זהו שמינו, זוהי חתימתנו ותוכן תצהירנו לעיל אמת.

 

 ולראיה באנו על החתום, בתל אביב: ............................

 

 

 

 

הגבר

האשה

 

היום: ___________

 

 אני הח"מ, גבריאל הנר, עו"ד שמשרדי ברחוב בו יהודה 242 ת"א מאשר בזה כי ביום _______ הופיעו בפניי ...............ת.ז. ............... ו-............... ת.ז. ............... וחתמו בפני על הצהרתם דלעיל לאחר שהזהרתים כי עליהם להצהיר את האמת ושאם לא יעשו כן יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק.

 

_______________

גבריאל הנר, עו"ד

 

 

נא להתקשר כדי לתאם פגישה לחתימה על תצהיר לחיים משותפים

יש לשים לב כי יתכנו שינויים בדרישות כל גוף אליו מוגש התצהיר.

 

ראה גם: הסכם להורות משותפת

 

הפריית מבחנה והורות

הסכם הורות

תצהיר לחיים משותפים

להורים המאמצים

קרא על:

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל
עו"ד הנר: 5523333 050

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

}

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner