עורכי דין - דף הבית >> הימורים >> הימורים באינטרנט >> רישיון הימורים >>
איסור בנק ישראל על סליקת הימורים ללא רישיון

 הימורים

הימורים באינטרנט

האם כדאי להקים אתר הימורים

אתרי הימורים - כל השאלות

כיצד פועלים אתרי הימורים

האם זה חוקי ?

האם חוקי לנהל אתר הימורים

כיצד מקימים אתר הימורים

רישיון הימורים -יתרונות

מי בכלל צריך רישיון הימורים

סליקה לאתרי הימורים

מי מנפיק רישיון אתרי הימורים

רישיון הימורים

ממי כדאי לבקש רישיון הימורים

כרטיסי הגרלות מחו"ל

בית בהגרלה

אפליקצית הימורים ב-itunes

הימורים ב-Google Play

היזהרו מנוכלים

מיסוי פעילות ישראלית בחו"ל

על מקלטי מס בעולם

מיסוי בינלאומי

פתיחת חשבון בנק בחו"ל

שש-בש ומשחקי מיומנות

רמי קלפים / קוביות 

גזר דין - הימורים לא חוקיים

גזר דין הימורים באינטרנט

גזר דין נגד בונה אתר הימורים

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

איסור בנק ישראל על סליקת הימורים ללא רישיון

מכתב איסור סליקת הימורים של בנק ישראל

מכתב בנק ישראל לחברות האשראי:איסור בנק ישראל על סליקת הימורים ללא רישיון

חברות כרטיסי אשראי לא יאשרו עסקה באמצעות כרטיס חיוב שהנפיקו, בעסקה במכתב חסר, שבה לא הוצג כרטיס אשראי, בין אם בוצעה ברשת האינטרנט או בדרך אחרת, אם על פי המידע שמצוי בידי חברת כרטיסי האשראי קיים חשש כי העסקה הינה בגין "משחק אסור" "הגרלה" או "הימור" כהגדרתם בסימן י"ב לפרק ח’ בחוק העונשין, תשל"ז 1977- (להלן: "חוק העונשין"), למעט עסקה המותרת על פי חוק העונשין.."

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

איסור בנק ישראל על סליקת הימורים ללא רישיון

מכתב בנק ישראל לחברות האשראי

 

בנק ישראל הפיקוח על הבנקים

אגף מדיניות והסדרה

ירושלים, י"ז בסיון, תשס"ט

9 ביוני, 2009

הס- 166

לכבוד חברות כרטיסי האשראי לידי המנהל הכללי

 

הבהרות בנושא ניהול סיכונים הנובעים משימוש בכרטיסי אשראי בביצוע עסקאות לא חוקיות בעסקה במסמך חסר בה לא הוצג כרטיס

אשראי ברשת האינטרנט

1. שימוש ברשת האינטרנט לצורך ביצוע עסקאות לא חוקיות, כגון הימורים האסורים בחוק, והתגברות המעורבות של ארגוני פשע מאורגן בפעילויות אלו, מגדילים את חשיפת חברת כרטיסי אשראי לניצולם להעברת כספים ולביצוע עבירות הלבנת הון. התממשות סיכון כאמור עלולה לפגוע בשמו של תאגיד בנקאי, ואף באמון הציבור בו ובמערכת הבנקאית כולה.

2. על רקע האמור, ובשל האופי הבינלאומי של עסקאות אלה, המבוצעות בעולם וירטואלי תוך שימוש בכרטיסי חיוב, ולרוב במסמך חסר, יקיימו חברות כרטיסי אשראי את המפורט להלן. אין מניעת הלבנת הון ומימון טרור . במכתב זה כדי לגרוע מהוראת ניהול בנקאי תקין מספר 411 וזיהוי לקוחות, ומחובת כל דין אחר.

3. דירקטוריון חברת כרטיסי אשראי יאשר בהקדם האפשרי מדיניות ליישום האמור במכתב זה.

4. חברות כרטיסי אשראי לא יאשרו עסקה באמצעות כרטיס חיוב שהנפיקו, בעסקה במכתב חסר, שבה לא הוצג כרטיס אשראי, בין אם בוצעה ברשת האינטרנט או בדרך אחרת, אם על פי המידע שמצוי בידי חברת כרטיסי האשראי קיים חשש כי העסקה הינה בגין "משחק אסור" "הגרלה" או "הימור" כהגדרתם בסימן י"ב לפרק ח’ בחוק העונשין, תשל"ז 1977- (להלן: "חוק העונשין"), למעט עסקה המותרת על פי חוק העונשין, וכן קיים חשש שמתמלא לגביה אחד מהתנאים הבאים:

  • השירות בגינו חויב כרטיס האשראי אינו חוקי במדינה בה ניתן.

  • חיוב התשלום בגין העסקה אמור להתבצע מכרטיס אשראי של לקוח שהוא תושב ישראל, או של לקוח שהוא תושב חוץ השוהה בישראל.

5. חברות כרטיסי אשראי לא יתקשרו בהסכם ולא ימשיכו התקשרות לסליקת עסקאות עם לקוחות (בתי עסק), בין כאלו הפועלים באמצעות האינטרנט, ובין אחרים, בין בישראל ובין מחוצה לה, אשר, על פי המידע המצוי בידיהם, תחום פעילותם מהווה הפרה של הדין החל עליהם (כגון בגין פרסום תועבה ובו דמותו של קטין והימורים אסורים).

6. כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו 11986- , וכן לוחית או . 6. לעניין מכתב זה, "כרטיס חיוב" חפץ אחר, המיועדים לרכישת נכסים או שירותים מאת ספק או למשיכת מזומנים, שניתן לצבור בהם ערך כספי, ושלא ניתן באמצעותם לחייב חשבון הלקוח (עובר ושב) בתאגיד בנקאי.

7. יישום הוראות חוזר זה, ומדיניות ונהלי חברת כרטיסי האשראי שיקבעו על פיו, יחשבו כסיבה . 1981 . לסירוב סביר למתן שירות לעניין חוק הבנקאות (שירות ללקוח) התשמ"א

8. האמור במכתב זה יחול ממועד פרסומו.

 

בכבוד רב,

אור סופר

סגן המפקח על הבנקים

 

העתק:

רוני חזקיהו, המפקח על הבנקים .

מנכ"ל הבנק הבינלאומי . סמדר ברבר-צדיק

מנכ"ל בנק הפועלים . צבי זיו

מנכ"ל בנק מזרחי . אלי יונס

מנכ"ל בנק לאומי . גליה מאור

מנכ"ל בנק דיסקונט . גיורא עופר

 

המשך לקרוא על: רישיון הימורים חוקי

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת:) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner