דף הבית > הוצאה לפועל >
עיקול בידי צד שלישי

עיקול בידי צד שלישי בחוק

 

 

חוק ההוצאה לפועל - עיקול בידי צד שלישי

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888 

חוק ההוצאה לפועל - עיקול בידי צד שלישי

חוק ההוצאה לפועל - עיקול בידי צד שלישי

חוק

הוצאה לפועל

 פרק ד' : עיקול בידי צד שלישי

 43.   הטלת עיקול בידי צד שלישי

ראש ההוצאה לפועל רשאי לצוות על עיקול כלל נכסי החייב או על עיקול נכס מסויים מנכסיו הנמצאים בידי צד שלישי.

 44.   עיקול כלל נכסי החייב

(א)        צו עיקול בידי צד שלישי על כלל נכסי החייב יחול על נכסי החייב הנמצאים בידי הצד השלישי ביום המצאת הצו או שיגיעו לידו תוך שלושה חדשים מאותו יום.

(ב)        הומצא הצו לצד השלישי, יגיש למוציא לפועל תוך עשרה ימים מהמצאת הצו הודעה המפרטת את נכסי החייב הנמצאים בידו ביום המצאת הצו או שלפי ידיעתו יגיעו לידו תוך שלושה חדשים מאותו יום.

(ג)        הגיע לידי הצד השלישי נכס מנכסי החייב תוך שלושה חדשים מהמצאת הצו, יודיע על כך למוציא לפועל תוך עשרה ימים מהיום שהנכס הגיע לידו.

 45.   עיקול נכס מסויים

(א)        הומצא לצד שלישי צו עיקול על נכס מסויים של החייב, יגיש למוציא לפועל תוך עשרה ימים מיום המצאת הצו הודעה בדבר הימצאו של אותו נכס בידו, ואם לא היה בידו, כולו או מקצתו, יפרש זאת בהודעתו.

(ב)        הגיע הנכס שצו העיקול מתייחס אליו לידי הצד השלישי לאחר המצאת הצו ותוך תקופה שנקבעה לכך בצו, יחול עליו צו העיקול מהיום שהגיע לידו, והצד השלישי יודיע על כך למוציא לפועל תוך עשרה ימים מאותו יום.

 45א. הודעת עיקול לצד שלישי שהוא תאגיד בנקאי :

(א)        היה צד שלישי תאגיד בנקאי, כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 3, שיש לו סניפים ושצו עיקול הומצא למשרד הראשי או למען הרשום של התאגיד הבנקאי (להלן - מרכז התאגיד הבנקאי) יחול צו העיקול על נכסי החייב הנמצאים בכל אחד מסניפי התאגיד הבנקאי, במועד שבו הגיעה הודעה על צו העיקול ממרכז התאגיד הבנקאי לסניף כאמור, או בתום שלושה ימי עסקים מיום המצאת צו העיקול למרכז התאגיד הבנקאי, לפי המוקדם.

(ב)        הומצא צו העיקול לאחד מסניפי התאגיד הבנקאי יחול הצו על נכסי החייב הנמצאים באותו סניף, במועד שבו הומצא הצו לאותו סניף.

 45ב. הודעת עיקול לצד שלישי שהוא קופת גמל :

(א)        קופת גמל, כהגדרתה בסעיף 47 לפקודת מס הכנסה, רשאית להודיע למנהל בתי המשפט, כי ניתן להמציא צו עיקול על נכסי חייבים למרכז התאגיד הבנקאי;הודיעה קופת גמל כאמור יחול צו העיקול על נכסי החייב הנמצאים אצלה, במועד שבו הגיעה הודעה על צו העיקול ממרכז התאגיד הבנקאי למען הרשום של קופת הגמל, או בתום שלושה ימי עסקים מיום המצאת צו העיקול למרכז התאגיד הבנקאי, לפי המוקדם.

(ב)        הומצא צו העיקול למען הרשום של קופת הגמל יחול הצו על נכסי החייב הנמצאים אצלה, במועד שבו הומצא לה הצו.

 46.   דינו של צד שלישי שלא הגיש הודעה

(א)        לא הגיש הצד השלישי הודעה כאמור בסעיפים 44ו-45 או שהגיש הודעה וראש ההוצאה לפועל סבור שההודעה אינה שלמה או אינה נכונה, רשאי הוא, לפי בקשת הזוכה, להזמין את הצד השלישי לחקירה; על חקירה זו יחולו הוראות סעיף 67, בשינויים המחוייבים.

(ב)        אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאחריותו של הצד השלישי על פי כל דין.

 47.   מסירת נכסים מעוקלים

הצד השלישי חייב למסור לידי המוציא לפועל את הנכסים המעוקלים לפי פרק זה באופן, במועד ובמקום שראש ההוצאה לפועל קבע בצו העיקול או בצו שנתן לאחר מכן, ואם היו הנכסים חובות המגיעים ממנו לחייב - עליו לשלמם למוציא לפועל בהגיע זמן פרעונם; היה הדבר כרוך בהוצאות, ישולמו לו ההוצאות הסבירות לפי נסיבות הענין.

 48.   חיוב של צד שלישי

(א)        צד שלישי אשר ללא הצדק סביר לא עשה כאמור בסעיף 47, או הוציא מידו נכס או שילם חוב שלא כדין בידעו שיש עליו צו עיקול בידי צד שלישי, רשאי ראש ההוצאה לפועל לחייבו בתשלום החוב הפסוק במידה שלא שילמו החייב, ובלבד שחיוב זה לא יעלה על שווי הנכס הנדון או על סכום החוב הנדון.

(ב)        בדיון לפי סעיף זה ינהג ראש ההוצאה לפועל כאילו היה בית משפט הדן בבקשה בדרך המרצה, ולענין ערעור והוצאה לפועל, דין החלטתו כפסק-דין של בית משפט שלום.

(ג)        אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאחריותו של הצד השלישי על פי כל דין.

 49.   תחולת הוראות

על עיקול בידי צד שלישי יחולו הוראות הסעיפים 26עד 32, בשינויים המחוייבים.

 49א. תשלום לצד השלישי :

(א)        הוגשה בקשה לפי פרק זה לעיקול נכסי חייב הנמצאים בידי צד שלישי, ומתקיימים בצד השלישי התנאים שנקבעו לפי סעיף זה, ישלם מבקש העיקול לצד האמור, תשלום בהתאם להוראות סעיף זה.

(ב)        שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע את התנאים לזכאותו של הצד השלישי לתשלום ואת גובה התשלום, ובין השאר לקבוע כי התנאים לזכאות הם -

(1)        קבלת כמות מזערית של צווי עיקול בפרק זמן שקבע;

(2)        הפעלת מערכת ממוחשבת, לרבות לקבלת הצווים ולמשלוח התשובות.

(ג)        שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע הסדרים לתשלום ולדרכי גבייתו, לרבות בדרך של קיזוז כמשמעותו בסעיף 53 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 5.

(ד)        תקנות לפי סעיף זה יכול שיותקנו בהדרגה.

(ה)       הוראות סעיף 9(ב) יחולו לענין תשלום לפי סעיף זה.

 50.   נכסים שאינם ניתנים לעיקול בידי צד שלישי :

(א)        ואלה נכסים שאין מעקלים אותם בידי צד שלישי וצו עיקול על כלל נכסי החייב לפי פרק זה אינו תופס בהם:

(1)        נכס שאינו ניתן לעיקול לפי כל דין;

(2)        מזונות המגיעים מן הצד השלישי לחייב על פי פסק-דין או על פי הסכם שאושר על ידי בית משפט;

(3)        כספים המגיעים לחייב שאינו עובד בשכר - כדי סכום שכר העבודה הפטור מעיקול.

(4)        כספים המגיעים לחייב שהינו קיבוץ, כדי מכפלת הסכום של שכר העבודה הפטור מעיקול במספר החברים, אלא אם כן הורה ראש ההוצאה לפועל דרך חישוב אחרת, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, ובין היתר לאחר שהביא בחשבון את משכורות החברים שאינם עובדים בקיבוץ, ובלבד שהסכום הכולל לא יעלה על האמור בפסקה זו.

(ב)        נבע החוב הפסוק ממזונות המגיעים מן החייב לבן-זוגו, לילדו הקטין או הנכה או להורו, לא יחולו הוראות סעיף קטן (א), על אף האמור בכל דין.

 51.   דין פרעון חוב

מסירת נכס או תשלום חוב לידי המוציא לפועל לפי צו עיקול בידי צד שלישי, פוטרים את הצד השלישי מאחריותו כלפי החייב.

 52.   ביטול צו עיקול בידי צד שלישי

הודיע הצד השלישי, בהודעה לפי הסעיפים 44ו-45, שאין בידו נכסים של החייב ושלפי ידיעתו לא יגיעו לידו נכסים לאחר מתן הודעתו, רשאי ראש ההוצאה לפועל, לאחר שאימת את ההודעה, לבטל את העיקול בידי צד שלישי.

 

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888 

                        

 

לדף הראשי
ENGLISH
הוצאה לפועל

מי אנחנו

עורכי דין להוצאה לפועל

התמודדות עם הוצאה לפועל

פתיחת תיק הוצאה לפועל

מקום פתיחת התיק

באיזו לשכת הוצל"פ נפתח את התיק

עלות פתיחת תיק

הכמה עולה לנהל תיק הוצאה לפועל

אזהרה לחייב

הודעה לחייב שנפתח תיק נגדו

כיצד על החייב לנהוג

כשהחייב מקבל את האזהרה

עיקול לפני מסירת אזהרה

לפני שהחייב יודע שנפתח התיק נגדו

טענת פרעתי

החייב טוען שכבר שילם את החוב

התנגדות

החייב רשאי לטעון שאינו חייב

טענות נפוצות בהתנגדות

בירור ההתנגדות

כיצד מתנהל הדיון בהתנגדות

חקירת יכולת

בה יקבע כמה החייב ישלם כל חודש

שאלון

לפני חקירת יכולת

כיצד להתכונן לחקירת יכולת

 צו הבאה

בגלל אי התייצבות לדיון

שינוי נסיבות

המצדיק שינוי בגובה התשלומים

מאסר

לחייב שלא משלם או לא מתייצב

תוצאות חקירת יכולת

איחוד תיקים

יתרונות וחסרונות לאיחוד תיקים

חייב מוגבל באמצעים

המשמעות של חייב מוגבל באמצעים

מוגבל באמצעים

יתרונות וחסרונות של מוגבל באמצעים

טבלת השוואה

בין הוצאה לפועל לפשיטת רגל

עיקול רכושו של חייב

עיקול בתיק הוצאה לפועל

טענות כנגד עיקול

עיקול מקרקעין

עיקול דירת החייב

הסדר פשרה

איך עושים זאת נכון

צו חיוב בתשלומים

כינוס נכסים

מינוי כונס נכסים בהוצאה לפועל

לשכות הוצאה לפועל

לשכות האכיפה והגביה כתובות וטלפון

עיכוב יציאה מהארץ

חוק ההוצאה לפועל

החוק המלא ותקנות ההוצאה לפועל

הוצאה לפועל - טפסים

פשיטת רגל

משמעותה של פשיטת רגל

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל
הימורים
דיני חברות
רישום חברה בחו"ל
הקמת חברות
פתיחת עסק חדש
חשבון בנק מוגבל
פירוק חברות
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
חשבנות בנק בחו"ל
דיני אינטרנט
תביעות ובתי משפט
חובות
הוצאה לפועל
פשיטת רגל
בוררות
הבראת חברות
צוואה
ירושה וצו ירושה
דיני משפחה
יזמות עסקית
תוכנית עסקית
אמנות למניעת כפל מס
דיני בנקאות
מקרקעין
הסכם הפריית מבחנה
מיסוי מקרקעין
מס שבח
פטור ממס שבח
מס רכישה
חוק מיסוי מקרקעין
נדל"ן - מקרקעין
זכויות יוצרים
קניין רוחני
אימוץ ילדים בחו"ל
אודות הנר-עופר עורכי דין

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888

רחוב בן-יהודה 242 תל אביב

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מפת אתר