עורכי דין- דף הבית >> מקרקעין >> נדל"ן ומקרקעין >> הסכם שכירות

הסכם שכירות דוגמה

העתקתם את הסכם השכירות, אנא, הקליקו על "אהבתי" של פייסבוק

יש לבצע שינויים והתאמות עבור המקרה הפרטי שלכם

הסכם שכירות

שנערך ונחתם בתל אביב ביום  ............. לחודש ................... שנת ...............

בין

שם: .................

שם: .................

ת"ז: ................................ ת"ז: ................................
כתובת: ............................ כתובת: ............................

 (שיקראו להלן: "המשכיר")

מצד אחד;

לבין

שם: .................

שם: .................

ת"ז: ................................ ת"ז: ................................
כתובת: ............................ כתובת: ............................

(שיקראו להלן: "השוכר")

מצד שני;

הואיל וברצון המשכיר שהינו הבעלים של דירה בת .............. חדרים בקומה ................... שברחוב ................... עיר ................... (שתקרא להלן: "המושכר"), להשכיר את המושכר הנ"ל לשוכר מבלי שחוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל"ב - 1972 (להלן: "החוק") יחול על שכירות המושכר על פי הסכם זה בין הצדדים ומבלי שהשוכר יהיה לדייר מוגן במשמעות החוק הנ"ל ו/או כל חקוק העשוי להקנות לו מעמד כזה, וכן בכפוף ליתר תנאי הסכם זה, כפי שיפורטו להלן;
והואיל וברצון השוכר לשכור מהמשכיר את המושכר הנ"ל מבלי שהחוק הנ"ל יחול על שכירות המושכר על פי הסכם זה בין הצדדים, ותוך כוונה וידיעה מפורשת שהשוכר לא יהיה לדיין מוגן במשמעות החוק הנ"ל ו/או כל חקוק אחר העשוי להקנות לו מעמד של דייר מוגן בבית, וכן בכפוף ליתר תנאי הסכם זה, כפי שיפורטו להלן;

לפיכך הוצהר הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1. המבוא להסכם זה, על העובדות וההצהרות הכלולות בו, מהווה חלק בלתי נפרד הימנו
2. הצדדים מצהירים כי ידוע להם:
  א. כי המושכר הנ"ל הנו בגדר נכס שערב השכרתו לא היה בו דייר הזכאי להחזיק בו, ואף כיום אין דייר הזכאי להחזיק בו ואין לאיש זולת המשכיר בעל-הבית, כל זכויות שהן במושכר, ולפיכך לא יחולו על שכירות המושכר על פי הסכם זה חוקי הגנת הדייר, והשוכר לא יהיה לדייר מוגן על פי החוק הנ"ל.
  ב. כי המושכר יושכר כשהוא ריק מכל אדם וחפץ למעט המיטלטלין שבנספח לחוזה זה.
  נ. כי לא שולמו ולא ישולמו ע"י השוכר למשכיר דמי מפתח ו/או כל תשלום אחר, אלא דמי השכירות הנקובים בהסכם זה.
3. המשכיר משכיר בזה לשוכר בלבד את המושכר לצורך ולמטרה הנקובים בסעיף 4 להלן בלבד.
4. מטרת השכירותהנה ל...................בלבד.
5. המושכרמושכר בזה לשוכר לתקופה של ...........חודשים, דהיינו מיום ..................וכלה ביום ...................(שתקרא להלן: "תקופת השכירות").
6. א. דמי השכירות החודשיים יהיו ...................₪ (להלן: "דמי השכירות").
    למרות האמור בסעיף זה אם יוטל לאחר חתימת הסכם זה מס על הסכם שכירות זה ו/או על דמי השכירות תהיה השוכרת חייבת לשלם למשכיר את תוספת המס כאמור, וזו תתווסף על דמי השכירות.
  ב. השוכר ישלם את דמי השכירות במועדים כדלקמן:
    1. במועד חתימת הסכם זה ישלם השוכר סך של ................... ₪, דמי שכירות עבור 3 חודשי השכירות הראשונים במזומן
    2. כמו כן ימסור השוכר למשכיר במועד חתימת הסכם זה ...................שיקים דחויים על סך של ...................₪ כל אחד, לראשון בכל חודש החל מיום ...................ועד ליום ....................
  ג. תשלום דמי השכירות במלואם ובמועדם הנו תנאי עיקרי ויסודי של הסכם זה.
7. א. השוכר יהיה רשאי להודיע למשכיר בכתב לא יאוחר מ- 60 יום מתום תקופת השכירות, כי ברצונו לשכור את המושכר לתקופת שכירות נוספת של שנה אחת, החל מיום ...................וכלה ביום ................... (להלן: "תקופת האופציה הראשונה"), ובכך תוארך תקופת השכירות בשנה אחת נוספת, אלא אם הודיע המשכיר לשוכר 30 יום מראש כי הוא זקוק לדירה בעצמו.
  ב. דמי השכירות בתקופת האופציה הראשונה יהיו בסך של- ...................₪
  ג. הוראות הסכם זה יחולו על תקופת האופציה הראשונה בשינויים המחויבים.
  ד. להודעת השוכר כאמור בסעיף 7 א' דלעיל, יצרף השוכר 12 שיקים על סך ...................₪ כל אחד.
8. א. השוכר יהיה רשאי להודיע למשכיר בכתב לא יאוחר מ- 60 יום מתום תקופת האופציה הראשונה, כי ברצונו לשכור את המושכר לתקופת שכירות נוספת של שנה אחת, החל מיום ...................וכלה ביום ...................(להלן: "תקופת האופציה השניה") ובכך תוארך תקופת השכירות בשנה אחת נוספת, אלא אם הודיע המשכיר לשוכר 30 יום מראש כי הוא זקוק לדירה בעצמו.
  ב. דמי השכירות בתקופת האופציה השניה יהיו בסך של ...................₪
  ג. הוראות הסכם זה יחולו על תקופת האופציה השניה בשינויים המחויבים.
  ד. להודעת השוכר כאמור בסעיף 8 א' דלעיל, יצרף השוכר 12שיקים על סך ...................₪
9. השוכר מצהירכי ראה, בדק ובחן את המושכר ומצאו מתאים לצרכיו ולשימושו בגדר מטרת השכירות, והנו מוותר על כל טענה מחמת אי התאמה או טענה באשר לטיב המושכר ו/או למידת ההנאה שהוא מבקש להפיק ממנה.
10. על השוכר יחולתשלומם של האגרות, התשלומים וההוצאות הבאים בקשר עם המושכר במשך כל תקופת השכירות אשר ישולמו ע"י השוכר מיד עם דרישת פירעונם והם:
  א. דמי צריכת חשמל לחברת החשמל. השוכר יחתום על הסכם עם חברת החשמל.
  ב.  אגרות מים לרשות המקומית.
  ג. ארנונה כללית לרשות המקומית (הצדדים יודיעו במכתב רשום לרשות המקומית על תקופת השכירות).
  ד. תשלום עבור צריכת גז ודמי שרות.
  ה. תשלומי ועד בית.
  אף משתסתיים תקופת השכירות, יהיו רואים את השוכר כמי שחייב בגין התשלומים לעיל, אם חיובם נוצר עקב השימוש ו/או הצריכה שנעשו במהלך תקופת השכירות ותשלומם ו/או חיובם נדרש ו/או הגיע לאחר תום תקופת השכירות לידי המשכיר, ובלבד שהשוכר לא יישא בכל חיוב ו/או הוצאה שאינה מתייחסת כולה או חלקה לתקופת השכירות.

קבלות על בצוע התשלומים הנ"ל יוצגו ע"י השוכר למשכיר לפי דרישתו. 

11. א. על המשכיר יחול תשלומם של המסים ותשלומי חובה החלים על בעל הנכס וכל ההוצאות האחרות העשויות לנבוע מתיקונים חיצוניים בבניין או מקילקולים הנובעים מבלאי של הדירה, דהיינו, תיקונים שמחוץ לדירה ותיקונים שוטפים הנדרשים לביצוע על ידי בעל דירה מידי פעם לפעם, ושאינם נופלים לגדר התיקונים שבפסקה ב' להלן.
  ב. על השוכר תחול החובה לשאת בהוצאות ובתשלום כל אותם התיקונים שיהיה צורך לבצע מפעם לפעם בתוך המושכר, שייגרמו בגין השימוש במושכר.
  ג. התגלה צורך בתיקון כאמור, יהיה השוכר חייב לבצעו על חשבונו תוך 3 ימים מיום שנתגלה, למעט תיקון שמקורו בבלאי סביר ושחובת תיקונו ותשלומו תחול על המשכיר.

לא ביצע השוכר את התיקון האמור, יהיה המשכיר רשאי לבצעו על חשבונו והוצאות התיקון שהוצאו על ידיו יחולו על השוכר שיהיה חייב להחזירם למשכיר מיד לכשיידרש לכך.

לא עשה כן - ייחשבו הוצאות אלה לחוב הנושא ריבית מקסימלית מיום דרישת תשלומו ע"י המשכיר ועד התשלום בפועל, ע"י השוכר למשכיר. 

12. א. השוכר מתחייבלשמור על שלמות המושכר, ניקיונו, תקינותו, וכן לעשות במושכר שימוש הוגן ושקט.
    השוכר מתחייב שלא להכניס למושכר בעלי חיים אלא בהסכמתו מראש של המשכיר.
13 נאסר בזהעלהשוכר, והשוכר מתחייב שלא לעשות כל שינוי המושכר, אם בדרך של בניה או הריסה או שינוי מערכות החשמל ו/או שרברבות קיימות.
14. א. מבלי לפגועבאמור בסעיף 14 לעיל הרי אם נעשה שינוי ו/או תיקון כלשהו במושכר בניגוד לאמור בהסכם זה, לא יהיה השוכר זכאי להשבת הוצאותיו והשינוי ו/או התיקון יהיו לרכוש המשכיר. אולם המשכיר רשאי לדרוש השבת המצב לקדמותו ועל השוכר לעשות כן על חשבונו.

לא בוצע הנדרש לעיל תוך 5 ימים מעת שנדרש ע"י המשכיר בכתב, רשאי המשכיר לבצע את העבודה על חשבונו והשוכר יהיה חייב לשאת בהוצאות המשכיר ולשלמם לידיו תוך 3 ימים מעת שנדרש לכך.

לא שילם את ההוצאות כאמור, ייחשבו הוצאות אלה לחוב נושא ריבית מקסימלית עד לתשלומו בפועל לידי המשכיר.

  ב. אין בתשלום ההוצאות הממשיות לידי המשכיר כדי למנוע מהמשכיר הטבת נזקיו ו/או קבלת כל סעד משפטי אחר כפי שיראה לו בנסיבות המקרה.
15. א. המשכיר או מי שימונה על ידו (להלן: "בא כוחו") יהיה רשאי לבקר במושכר, בשעות סבירות ובתיאום עם השוכר, על מנת לבדוק ולהתרשם באיזה מידה נשמרות ומבוצעות הוראות הסכם זה, והכל בתיאום מראש עם השוכר.
  ב. בחודשיים האחרונים לתקופת השכירות, יהיה המשכיר ו/או בא כוחו רשאי לבקר במושכר על מנת להציגו לשוכרים חדשים והשוכר מתחייב לאפשר להם הצגת המושכר לצורך השכרתו. 
16. עם תום תקופת השכירות, ומקום שהסכם זה יגיע לסיומו לפני תום תקופת השכירות, מתחייב השוכר למסור למשכירו ו/או לבאיכוחו את המושכר כשהוא ריק לחלוטין מכל אדם וחפץ השייכים לשוכר, ובמצב טוב ותקין כפי שקיבל את הנכס, למעט בלאי סביר. 
17. במידה והשוכר לא יפנה את המושכר כאמור לעיל, עם תום תקופת השכירות או עם סיומה קודם זמנה, בנסיבות האמורות בהסכםזה (להלן: "מועד הפינוי"), ישלם השוכר למשכיר בגין כל יום שלאחר מועד הפינוי סך של ................. ש"ח. סכום זה מוערך מראש ע"י הצדדים בעת חתימת הסכם זה כפיצוי נאות וקבוע בגין איחור בפינוי ומבלי שהמשכיר יצטרך להוכיח נזק ו/או אבדן רווח צפוי מחמת אי פינוי במועד.

שטר החוב המפורט להלן, נועד בין השאר להבטחת קיום החיוב לפי סעיף זה.

18. א. להבטחת התשלומים השונים ו/או ההוצאות השונות בגין תיקונים שיהיה צורך לבצעם על פי הסכם זה, ו/או חיוב אחר של השוכר על פי הסכם זה, וכן, עפ"י ההסכם נספח א', יפקיד השוכר בידי המשכיר 2 שטרי חוב בערבות שני ערבים על כל אחד מן השטרות, כשאחד מן הערבים לפחות, יהיה עובד מוסד ציבורי כלשהו, בסך השווה ל- 15,000 ש"ח כ"א (חמישה עשר אלף ₪).

השטרות יהיו ללא תאריך פירעון, והמשכיר יהיה רשאי להעמידם לפירעון משהשוכר לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה.

שטרי הביטחון יופקדו בידי ב"כ המשכיר וימסרו למשכיר על ידי ב"כ, משיצהיר המשכיר בפני ב"כ כי השוכר לא עומד בהתחייבויותיו.

שטרי הביטחון הנ"ל, יוחזרו לשוכר 60 יום לאחר תום תקופת השכירות ועם הוכחת סילוק וביצוע כל התשלומים ו/או ביצוע כל התיקונים החלים עליו על פי הסכם זה.

  ב. השוכר יהיה אחראי לפיצוי המשכיר בגין כל נזק שיגרם למושכר ו/או למשכיר ו/או לצד ג' מחמת ו/או עקב אחזקת המושכר ע"י השוכר.
19. א. מוצהר ומוסכם בזה כי הפרת האמור בסעיפים 4, 6, 7(ב) 7(ד), 8(ב) 8(ד), 11, 12(ב), 13(ב), 14, 15(א), תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
  ב. משיבוטל הסכם זה קודם זמנו, לא יהיה השוכר זכאי להחזרת אותו שעור דמי השכירות בגין התקופה הבלתי מנוצלת על ידו, ויהיה חייב בתשלום דמי השכירות.
20 כל סכום שישולם ע"י צד אחד להסכם זה, ועל פי הסכם זה חובת התשלום חלה על משנהו, יוחזר הסכום לצד המשלם מיד עם דרישה ולא יראו בעצם התשלום משום ויתור ו/או מניעות מצד או כלפי התשלום בפועל.
21 השוכר ישתתף בהוצאות המשפטיות של המשכיר בסך השווה ל ................... ₪ כולל מע"מ, בגין עריכת הסכם שכירות זה.
  כתובותהצדדים לצרכי הסכם זה הן כמצוין במבוא להסכם. 

כל הודעהשתישלח במכתב רשום על פי הכתובת המנויה לעיל, תחשב כמתקבלת תוך 72 שעות מעת השליחה בדואר רשום.

ולראיה באו הצדדים על החתום: 


השוכר


המשכיר

 

אנו הח"מ ערבים בזה לכל חיובי השוכר על פי הסכם זה.

 שם: ................................ שם: ................................
ת"ז: ................................ ת"ז: ................................
כתובת: ............................ כתובת: ............................

 


 

נספח מיטלטלין

1. ארון קיר בחדר שינה

2. מזגן 2.5 כח בסלון נבדק ותקין

3. ............................

הורד הסכם שכירות דירה בפורמט word

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל
עו"ד הנר: 5523333 050

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

}

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner