שטר חוב דוגמה

 

מספר שטר

1

סך בספרות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ב (עיר)

 

יום

 

בחודש

 

שנת

 

 

 

 

 

 

 

 

ביום

 

בחודש

 

שנה

 

אני/אנו מתחייב/ים לשלם נגד שטר זה

 

 

לפקודת ה'

 

 

 

סך שקלים חדשים (במילים)

 

מוסכם כי איחור בתשלום ישא ריבית פיגורים בשיעור הריבית שתהיה משולמת בבנק הפועלים על חריגות מאשראי מוקצב בחשבון דביטורי (ב-₪) בתוספת % 6 לשנה. כל אחד החותם על שטר זה כעושה, מסב או ערב, מוותר על טענת התיישנות ביחס לשטר זה ופוטר את אוחזו של שטר זה מהצורך להציג לפרעון את השטר, כולו או כל אחד מתשלומיו, ומהצורך להעידם ו/או ליתן הודעת חילול ו/או דרישת תשלום. בתי המשפט המוסמכים בכל הנוגע לשטר זה, יהיו בתי המשפט בעיר תל אביב בלבד. כמו כן הננו לאשר כי ידוע לו כי אוחזו של שטר זה יהיה רשאי לסחר ו/או להסב את השטר לתאגיד בנקאי ו/או לכל תאגיד או גורם אחר עפ"י בחירת אוחז השטר. התאגיד בנקאי ו/או כל תאגיד או גורם שלטובתו יוסב שטר זה יהיה אוחז כשורה ואנו מותרים בזה על כל טענה בענין זה.

 

התמורה קיבלתי ב-

 

 

 

 

 

מקום התשלום

 

 

 

אם מקום התשלום הוא בבנק - נא לציין את שם הבנק מספר הסניף וכתובתו

 

 

 

 

חתימת עושה השטר

 

פרטי עושי השטר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מיקוד

 

עיר

 

כתובת

 

ת"ז

 

שם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מיקוד

 

עיר

 

כתובת

 

ת"ז

 

שם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מיקוד

 

עיר

 

כתובת

 

ת"ז

 

שם

 

פרטי הערבים וחתימתם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חתימה

 

עיר ומיקוד

 

כתובת

 

ת"ז

 

שם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חתימה

 

עיר ומיקוד

 

כתובת

 

ת"ז

 

שם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חתימה

 

עיר ומיקוד

 

כתובת

 

ת"ז

 

שם

 

הורד טופס שטר חוב בפורמט word

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל
עו"ד הנר: 5523333 050

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

}

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner