צוואה
ירושה
הפרייה חוץ גופית
הסכם הורות
גירושין
אימוץ חו"ל
 
עורכי דין - דף הבית >>  משפחה >> אימוץ בין ארצי - אימוץ חו"ל >>
תצהיר התחייבות לשמירת מידע של עובד בעמותת אימוץ
אימוץ חו"ל - בין ארצי

על אימוץ ילדים בין ארצי

הסבר להורים המאמצים

הדין במדינת הילד המאומץ

חוקי אימוץ חו"ל החלים בישראל

החוזה עם עמותת אימוץ

ליווי משפטי בהליך אימוץ חו"ל

בקשה לאימוץ בין ארצי

חוקים לניהול עמותה

חוקים לניהול עמותת אימוץ מוכרת

תנאים להכרת עמותת אימוץ

הפיקוח על עמותת אימוץ

ליווי משפטי לעמותת אימוץ

רשימת עמותות אימוץ מוכרות

חוקי אימוץ ילדים בין ארצי

אמנת האג לאימוץ בין ארצי

הדין הזר במדינות אימוץ

בעלי מקצוע בעמותת אימוץ

פרסום וסודיות בעמותת אימוץ

כשרות ההורים המבקשים

כשרות המבקשים לאמץ ילד בחו"ל

הכרה בעמותת אימוץ

 תשלומים מרביים לעמותה

כמה משלמים לעמותת אימוץ

כללים לניהול עמותת אימוץ

תקנות לניהול עמותת אימוץ

חוק אימוץ ילדים,

חוק אימוץ ילדים התשמ"א -1981

תקנות אימוץ (בדיקת כשירות)

תקנות אימוץ ילדים

תקנות אימוץ(בעלי מקצוע)

הכרה בעמותת אימוץ בין ארצי

תקנות אימוץ ילדים -פרסום

תקנות אימוץ (כללי פרסום)

תקנות אימוץ -תשלומים מרביים

הנחיות מקצועיות

הנחיות מקצועיות לפעולות עמותה

טופס בקשת הורה

לאימוץ בין ארצי

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

תצהיר התחייבות לשמירת מידע של עובד בעמותת אימוץ

 

 

תצהיר התחייבות לשמירת מידע של עובד בעמותת אימוץ

 

תצהיר התחייבות לשמירת מידע

 

אני הח"מ, ............... בעל ת"ז שמספרה ............... שתפקידי ............ בעמותת אימוץ בין ארצי מוכרת ....... לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה ואומר כדלקמן:

1. ידועות לי הוראות סעיף 28כט לחוק אימוץ ילדים, (להלן -"החוק"), לפיהן:

א. אני רשאי למסור מידע מטעם העמותה בישראל או מחוץ לישראל אך ורק ככל שהדבר נחוץ לאימוץ בין ארצי לפי הוראות החוק.

ב. אינני רשאי למסור או לגלות כל מידע או מסמך אשר הגיעו אל העמותה בקשר לפעילותה באימוץ בין ארצי, אלא למי שמוסמך לקבל את המידע או את המסמך לשם ביצוע תפקידו לפי הוראות החוק.

כמו-כן ידוע לי שהפרת הוראה מהוראות החוק הנ"ל מהווה, על פי סעיף 33(ב) לחוק, עבירה פלילית שהעובר עליה צפוי לעונש מאסר שנה אחת או לקנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.

 

 

תאריך
 
חתימת העובד

 

 

אני הח"מ, גבריאל הנר, עו"ד, שמשרדי ברחוב בן יהודה 242 תל אביב, מאשר בזה כי היום ............... הופיע בפני ה"ה ....................... המוכר לי אישית\שזיהיתיו על פי ת"ז מס' ..................... ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר ולומר את האמת, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

 

___________________

גבריאל הנר, עו"ד

 

ראה: תקנות אימוץ ילדים (הכרה בעמותה לאימוץ בין ארצי) >

קרא על: הנחיות מקצועיות לפעולות עמותה

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

בשלב זה אין אפשרות מעשית לאימוץ בחו"ל
נא פנה אל
עמותות האימוץ מוכרות

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner