צוואה
ירושה
הפרייה חוץ גופית
הסכם הורות
גירושין
אימוץ חו"ל
 
עורכי דין - דף הבית >>  משפחה >> אימוץ בין ארצי - אימוץ חו"ל >>
כללים והנחיות מקצועיות לפעולת עמותת אימוץ ילדים
אימוץ חו"ל - בין ארצי

על אימוץ ילדים בין ארצי

הסבר להורים המאמצים

הדין במדינת הילד המאומץ

חוקי אימוץ חו"ל החלים בישראל

החוזה עם עמותת אימוץ

ליווי משפטי בהליך אימוץ חו"ל

בקשה לאימוץ בין ארצי

חוקים לניהול עמותה

חוקים לניהול עמותת אימוץ מוכרת

תנאים להכרת עמותת אימוץ

הפיקוח על עמותת אימוץ

ליווי משפטי לעמותת אימוץ

רשימת עמותות אימוץ מוכרות

חוקי אימוץ ילדים בין ארצי

אמנת האג לאימוץ בין ארצי

הדין הזר במדינות אימוץ

בעלי מקצוע בעמותת אימוץ

פרסום וסודיות בעמותת אימוץ

כשרות ההורים המבקשים

כשרות המבקשים לאמץ ילד בחו"ל

הכרה בעמותת אימוץ

 תשלומים מרביים לעמותה

כמה משלמים לעמותת אימוץ

כללים לניהול עמותת אימוץ

תקנות לניהול עמותת אימוץ

חוק אימוץ ילדים,

חוק אימוץ ילדים התשמ"א -1981

תקנות אימוץ (בדיקת כשירות)

תקנות אימוץ ילדים

תקנות אימוץ(בעלי מקצוע)

הכרה בעמותת אימוץ בין ארצי

תקנות אימוץ ילדים -פרסום

תקנות אימוץ (כללי פרסום)

תקנות אימוץ -תשלומים מרביים

הנחיות מקצועיות

הנחיות מקצועיות לפעולות עמותה

טופס בקשת הורה

לאימוץ בין ארצי

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

כללים והנחיות מקצועיות לפעולת עמותת אימוץ ילדים

 

 

כללים והנחיות מקצועיות לפעולת עמותת אימוץ ילדים

בתוקף סמכותי לפי סעיף 82לז לחוק אימוץ ילדים, 1981 התשמ"א (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם הועדה המייעצת לפי סעיף 82ו לחוק, אני קובע כללים והנחיות מקצועיות אלה:

מידע על פעילות העמותה

1. עמותה מוכרת תמסור לכל פונה מידע שיבלול את הענינים הבאים:

(1) כתובת משרדיה;

(2) שמות מנהליה וכישוריהם המקצועיים;

(3) שמות המדינות עמן חתמה על הסכם בדבר אימוץ בין ארצי;

(4) השירותים שהיא נותנת;

(5) פירוט התשלומים בעד כל השירותים וההוצאות לגבי מדינות החוץ השונות בהן פועלת העמותה;

(6) תנאים להגשת הבקשה.

בדיקת בקשה לאמץ

2. הוגשה לעמותה מוכרת בקשה לאמץ ילד ממדינת חוץ (להלן -הבקשה), תבדוק העמותה המוכרת לגבי מגיש הבקשה (להלן -המבקש), כי -

(1) כל הפרטים האישיים של המבקש לפי טופס 1 שבתוספת נמסרו במלואם;

(2) המבקש הוא תושב ישראל כמשמעותו בסעיף82ז לחוק;

(3) המבקש לא נמצא בלתי כשיר לאמץ לפי סעיפים 82ח(ב) או 82י(א) לחוק.

חוות דעת על כשירות מבקש

3. (א) נתמלאו הוראות סעיף 2, יערוך עובד סוציאלי מטעם העמותה חוות דעת בדבר כשירותו והתאמתו של המבקש להיות הורה מאמץ שתתבסס על ?

(1) פגישות נפרדות עם כל אחד מהמבקשים ופגישות משותפות עמם ועם ילדיהם המתגוררים אתם כדי לעמוד מקרוב על סביבתם המשפחתית והחברתית;

(2) ביקור בבית המבקש כדי לבדוק אם תנאי הדיור מתאימים לגידול הילד המאומץ;

(3) שיחה עם מי שהמבקש ציין אותו בבקשה כמי שמכיר אותו היטב, על פי הצורך;

(4) שיחות עם המבקש על הליך האימוץ בין ארצי, משמעותו והשפעתו על מבנה המשפחה ואורח חייה, בהתחשב, בין היתר, בהבדלי תרבות ודת ובניתוק המאומץ ממשפחתו הטבעית, וכן על הליכי המרת הדת בישראל והשלכותיה על ענייני המעמד האישי הנתונים לסמכות בתי דין דתיים;

(5) חוות דעת רפואית על מצבו הרפואי של המבקש שתתבסס על המידע הרפואי שהתקבל בהסתמך על הסכמתו של המבקש לויתור על סודיות רפואית שצורפה לבקשה לפי סעיף 82ז(ב) לחוק;

(6) בדיקת הרישום הפלילי של המבקש בהסתמך על הסכמתו של המבקש לקבלת מידע מהמרשם הפלילי שצורפה לבקשה לפי סעיף 82ז(ב) לחוק;

(7) בדיקת מצבו הכלכלי של המבקש לפי הפרטים שבטופס 1 בתוספת.

 (ב) לא תקבע עמותה מוכרת כי המבקש כשיר לאמץ ילד באימוץ בין ארצי אלא לאחר שקיבלה הערכת מסוגלות של המבקש ומשפחתו, כאמור בתקנות אימוץ ילדים (בדיקת כשירות מבקש), התשנ"ח-1998.

 (ג) נמצא כי מצבו הרפואי של המבקש אינו תקין או לא היה תקין בעבר, כגון שהוא סובל או סבל בעבר ממחלה כרונית קשה, ממחלת נפש, ממחלה ממארת, מהתמכרות לסמים או לאלכוהול, לא תמשיך העמותה לטפל בבקשה, אלא אם כן ראתה, על סמך חוות דעת רפואית וחוות דעת פסיכולוגית, לפי הענין, שאין בכך כדי לפגוע ביכולתו של המבקש להיות הורה מאמץ.

(ד) העובד הסוציאלי יקבע בחוות דעת בכתב שהוכנה לפי סעיף  קטן (א), ובאישור צוות שתקים העמותה ושיכלול עובד סוציאלי נוסף ופסיכולוג כאמור בתקנות אימוץ ילדים (בעלי מקצוע בעמותה מוכרת), התשנ"ח-1998, אם המבקש כשיר לאמץ ילד, ופרטים אודות הילד שמתאים לאימוץ בידי המבקש.

פסילת מבקש

4. (א) לא תאשר עמותה כי מבקש כשיר לאמץ ילד אם נמצא כי המבקש הורשע בעבירה נגד קטינים, בעבירת מין או בעבירת אלימות.

 (ב) לא תאשר עמותה כי מבקש כשיר לאמץ ילד, אם נתקיים בו, ביום הגשת הבקשה, אחד מאלה:

(1) הפרש הגיל בין המבקש לבין הילד עולה על 48 שנים; היו המבקשים בני זוג, הפרש הגיל בין כל אחד מבני הזוג ובין הילד עולה על 48;

(2) למבקש טרם מלאו 25 שנים; היו המבקשים בני זוג, לאחד מהם טרם מלאו 25 שנים;

(3) היו המבקשים בני זוג - משך חייהם המשותפים פחות משלוש שנים.

החלטה בדבר כשירות

5. (א) מצאה העמותה המוכרת כי המבקש כשיר לאמץ ילד באימוץ בין ארצי, רשאית היא לפנות לרשות המוסמכת של מדינת החוץ כאמור בסעיף 82יא לחוק, וכן לבקש חוות דעת באמור בסעיף 82יג לחוק בהתאם לטופס 2 שבתוספת.

(ב) מצאה העמותה המוכרת כי המבקש אינו כשיר לאמץ ילד, תעביר על כך הודעה מנומקת למבקש ותציין בהודעה את זכותו לערור על החלטת העמותה, לרבות על החלטתה לפי סעיף 4; העמותה תעביר לרשות המרכזית כמשמעותה בסעיף 82(ב) לחוק (להלן ? הרשות המרכזית) בתוך 14 ימים את העתק הודעתה האמורה.

חוות דעת בקשר למסירת ילד למבקש

6. קיבלה העמותה המוכרת את המסמכים ואת חוות הדעת הנדרשים לפי סעיפים 82יב ו-82יג לחוק

(1) יאשר עורך דין מטעם העמותה בחוות דעת כי נתמלאו כל דרישות החוק ויוודא כי המסמכים הנדרשים תקפים על פי הדין במדינת החוץ והוגשו במלואם;

(2) יבדוק רופא מטעם העמותה את הילד או, אם הדבר אינו אפשרי, את חוות הדעת אודות מצבו הרפואי של הילד שמסרה הרשות המוסמכת של מדינת החוץ ויאשר שלפי דעתו אין צורך בבדיקות רפואיות נוספות;

(3) תקבע העמותה, על פי סעיף 82יד לחוק ולפי חוות הדעת האמורות בפסקאות (1) ו-(2), אם אימוצו של הילד, שהרשות המוסמכת של מדינת החוץ אישרה למוסרו לאימוץ למבקש, הוא לטובת הילד.

הכנת הילד לאימוץ

7. אושר למבקש לקבל ילד אשר לפי גילו ורמת הבנתו מסוגל להבין את הליך האימוץ בין ארצי ומשמעותו, תדאג העמותה - בעצמה או באמצעות רשות מוסמכת במדינת החוץ - להכין את הילד לקראת האימוץ, עד כמה שהדבר אפשרי בנסיבות הענין.

מסירת ילד במקרה חריג

8. אישרה הרשות המרכזית כי הילד יימסר למבקש בישראל לפי סעיף 82טז(ב) לחוק, יימסר הילד לאפוטרופוס שקבעה העמותה לפי סעיף 82יט(ב) לחוק.

מעקב אחר קליטת ילד

9. נמסר למבקש ילד -

(1) תודיע העמותה למבקש מיהו נושא התפקיד בעמותה שממלא את תפקיד האפוטרופוס לפי סעיף 82יט לחוק;

(2) יערוך עובד סוציאלי מטעם העמותה, במשך ששת החודשים הראשונים לאחר מסירת הילד, לפחות שני ביקורי בית ויכין חוות דעת על קליטתו של הילד בבית המבקש;

(3) תעמיד העמותה לרשות המבקש, במידת הצורך ולמשך זמן סביר, סיוע של עובד סוציאלי או של פסיכולוג;

(4) נתבקשה העמותה על ידי מדינת החוץ למסור לה דיווח על קליטת הילד בבית המבקש, תעביר העמותה את חוות הדעת לפי סעיף קטן (2) למדינת החוץ ולרשות המרכזית;

(5) מצא עובד סוציאלי מטעם העמותה כי האימוץ פוגע בטובת הילד וכי יש צורך לנקוט אמצעים להגנה על שלום הילד, תודיע על כך העמותה באופן מיידי לרשות המרכזית.

פירוט חשבונות

10. עמותה מוכרת תמסור לכל מבקש פירוט בכתב על תשלומים שגבתה בעד שירותים והוצאות שהוציאה בפועל בישראל ובמדינת החוץ לפי תקנות אימוץ ילדים (תשלומים מרביים לעמותה מוכרת), התשנ"ח 1998.

שמירת מסמכים

11. העמותה המוכרת תשמור כל מסמך ממדינת חוץ בנוגע לילד שאומץ באימוץ בין ארצי; העתקים ממסמכים כאמור יישמרו בכספת בבנק שעליו הודיעה העמותה לרשות המרכזית או ברשות המרכזית.

הדרכה והשתלמות

21. עמותה מוכרת תדאג להדרכה מקצועית רצופה לעובד הסוציאלי ולפסיכולוג שהיא מעסיקה, ותדרוש מהם להשתתף בתוכניות השתלמות באימוץ בין ארצי.

הפסקת פעילות

31. הפסיקה עמותה מוכרת את פעילותה, או בוטלה או הותלתה ההכרה בה, תסייע העמותה לרשות המרכזית, במידת יכולתה, בהמשך הטיפול במבקשים ובילדים.

תחילה

41. תחילתם של כללים והנחיות אלה ביום 1 בינואר 1998.

ראה גם טופס מידע שיש למלא לצורך הגשת בקשה לאימוץ >

קרא על: תקנות לניהול עמותת אימוץ

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

בשלב זה אין אפשרות מעשית לאימוץ בחו"ל
נא פנה אל
עמותות האימוץ מוכרות

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner