דף הבית > בוררות >
אחריות בורר ושכר בוררות

אחריות בורר ושכר בוררות

בוררות

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888 

אחריות הבורר ושכר בוררות

אחריות בורר ושכר בוררות

 30. אחריות הבורר

בורר שהסכים למינויו חייב לנהוגכלפי בעלי-הדין בנאמנות; מעל הבורר באמון שניתן בו, זכאי הנפגע, נוסף על כל תרופה לפי חוק זה, לפיצויים הניתנים בשל הפרת חוזה.

31. שכר הבורר

 (א) בעלי-הדין חייבים לשלם לבורר את שכרו והוצאותיו (להלן ביחד - השכר), בסכומים, בחלקים ובמועדים שקבע הבורר, והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מהסכם הבוררות.

 (ב) בעל-דין רשאי לשלם לבורר לחשבון שכרו כל סכום שבעל-דין אחר מפגר בתשלומו, ומשעשה כן זכאי הוא בכל עת לחזור על בעל-הדין האחר ולהיפרע ממנו מה ששילם.

32. הפחתת שכר הבורר

 (א) בית המשפט רשאי, על פי בקשת בעל-דין, להפחית שכר שקבע הבורר שלא על דעת בעלי-הדין, אם ראה שהשכר מוגזם, ורשאי הוא לפי זה לצוות על החזרת סכומים ששולמו לבורר לחשבון השכר, והכל כשאין כוונה אחרת משתמעת מהסכם הבוררות.

 (ב) לא ייזקק בית המשפט לבקשה להפחית שכר שהוגשה לפני מתן פסק הבוררות או אחרי עבור התקופה האמורה בסעיף 27(א).

33. זכות עיכוב פסק בורר

 (א) לא שולם לבורר שכרו, כולו או מקצתו, במועדו, רשאי הוא לעכב את המשך הדיון ואת מתן פסק הבוררות או מסירתו עד שישולם הסכום שבפיגור.

 (ב) עשה הבורר כאמור בסעיף קטן (א) לגבי שכר שבעל-דין טוען שהוא מוגזם, רשאי בית המשפט, על פי בקשת בעל-דין, להורות לבורר להמשיך בדיון או לתת את פסק הבוררות או למסרו, הכל לפי הענין, בתנאי שהשכר, כולו או מקצתו, יופקד בבית המשפט או שהמבקש יתן ערובה לתשלומו.

34. שכרו של בורר שהועבר מתפקידו

בורר שהועבר מתפקידו, רשאיבית המשפט, על פי בקשת בעל-דין, לקבוע אם הוא זכאי לשכרו, כולו או מקצתו, אם לאו, ורשאי בית המשפט לפי זה לצוות על החזרת סכומים ששולמו לבורר לחשבון שכרו.

35. מעמד הבורר ובעלי הדין בהליך בוררות

בבקשה שהגיש אחדמבעלי-הדין לפי סעיפים 33,32(ב) או 34 יהיה הבורר משיב ותינתן לבעלי-הדין האחרים הזדמנות נאותה לטעון טענותיהם.

ערעור בעניין בוררות

36. דין המדינה בהליך בוררות

דין המדינה לענין חוק זה כדיןכל אדם, אולם הוראות החוק לתיקון סדרי הדין האזרחי (המדינה כבעל-דין), תשי"ח-1958 2, יחולו על בוררותשהמדינה צד לה.

37. סמכויות הרשם לעניין בוררות

הסמכויות הנתונות לביתהמשפט לפי חוק זה נתונות גם לרשם בית המשפט בענינים אלה:

 (1) סמכויות שרשם היה מוסמך להשתמש בהן אילו התביעה שבבוררות היתה תובענה שהוגשה לבית המשפט;

 (2) מינוי בורר;

 (3) הארכת מועדים לפי חוק זה;

 (4) אישור פסק בוררותומתן צו לפי סעיף 29, כשאין בקשה לביטול הפסק.

38. ערעור על החלטת בית משפט בעניין בוררות

החלטה של בית המשפטלפי חוק זה ניתנת לערעור ברשות לפי סעיף 19(ב) לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957 3; החלטה של רשם לפי חוק זה ניתנת לערעור לפי סעיף 8(ב) ו-(ד) לפקודת הרשמים, 1936 4.

39. שמירת זכויות וחיובים

אין בהוראות חוק זה כדי למנוע הגשת תובענה לבית המשפט על פי הזכויות והחיובים שנקבעו בפסק בוררותלפי חוק זה או בהכרעה שניתנה על יסוד הסכם בעל-פה.

 39א. שמירת דינים 

אין בהוראות חוק זהכדי למנוע עיכוב ההליכים בבית המשפט, אישור או ביטול של פסק בוררותאו הליך אחר על פי חוק זה, אף אם חל על הבוררות דין חוץ, או שפסק הבוררות הוא פסק בוררות-חוץ, שלא חלה עליהם אמנה כאמור בסעיפים 6או 29א או שאין באמנה הוראות בענין הנדון.

40. ביטול פקודת בוררות

פקודת הבוררות5 - בטלה.

41. תחילה והוראת מעבר

תחילתו של חוק זה ביום י"א בטבתתשכ"ט (1 בינואר 1969); אולם בוררותשהתחילה לפני תחילת חוק זה, אם על ידי מתן הודעה מבעל-דין למשנהו הדורשת ממנו למנות בורר או להסכים למינויו ואם על ידי הודעה לבורר הדורשת ממנו להתחיל לדון בסכסוך -יוסיף לחול עליה הדין הקודם.

42. ביצוע ותקנות

שר המשפטים ממונה על ביצועחוק זה והוא רשאי להתקין תקנות סדרי דין במידה שהדבר דרוש לקיום אמנה כאמור בסעיפים 6או 29א.

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888 

ערעור בעניין בוררות

 

לדף הראשי
ENGLISH
בוררות
הימורים
דיני חברות
רישום חברה בחו"ל
הקמת חברות
פתיחת עסק חדש
חשבון בנק מוגבל
פירוק חברות
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
חשבנות בנק בחו"ל
דיני אינטרנט
תביעות ובתי משפט
חובות
הוצאה לפועל
פשיטת רגל
בוררות
הבראת חברות
צוואה
ירושה וצו ירושה
דיני משפחה
יזמות עסקית
תוכנית עסקית
אמנות למניעת כפל מס
דיני בנקאות
מקרקעין
הסכם הפריית מבחנה
מיסוי מקרקעין
מס שבח
פטור ממס שבח
מס רכישה
חוק מיסוי מקרקעין
נדל"ן - מקרקעין
זכויות יוצרים
קניין רוחני
אימוץ ילדים בחו"ל
אודות הנר-עופר עורכי דין

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888

רחוב בן-יהודה 242 תל אביב

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מפת אתר