עורכי דין- דף הבית >> חובות >> פשיטת רגל >>
טופס הוכחת חוב

פשיטת רגל

משמעותה של פשיטת רגל

יתרונות וחסרונות

למי מתאימה פשיטת רגל

חייב המבקש פשיטת רגל

הליכי פשיטת רגל

כל מה שצריך לדעת

ניהול הליכי פשיטת רגל

בחכמה

סיום פשיטת רגל

לקבל הפטר מכל החובות

בן זוג בהליך פשיטת רגל

הלכת השיתוף פשיטת רגל

זוגות שנישאו לפני 1974

איזון משאבים בפשיטת רגל

לזוגות שנישאו אחרי שנת 1974

זכויות עובדים בפשיטת רגל

פשיטת רגל של מעביד

כיצד להתמצא במדריך זה

פקודת פשיטת הרגל

טבלת השוואה

בין הוצאה לפועל לפשיטת רגל

פשיטת רגל - טפסים

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

הוכחת חוב

טופס הוכחת חוב של פשיטת רגל המוגש לנאמן של פושט רגלטופס הוכחת חוב

יש להגיש את טופס הוכחת חוב לנאמן או למנהל המיוחד שממונה לפושט הרגל בתוך 6 חודשים מיום שהוכרז פושט רגל.

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

תביעת חוב

פר/ ........................

(המספר בדו"ח על מצב העסקים)

 

בעניין החייב: .............................................. בפשיטת רגל

ובעניין:

..............................................

הנושה

לפי צו בית המשפט המחוזי ב ........................, תיק אזרחי: ........................, מיום: .........................

 תביעת חוב

 אני הח"מ, ........................מס' זהות ........................ , מען ........................ , בזה כי בתאריך צו הכינוס דהיינו ביום ........................החייב הנ"ל היה והוא עודנו חייב לי סך של ........................ שקלים (במילים ........................ ) בעד ...............

כן אני ........................ כי לפי מיטב ידיעתי לא קיבלתי אני ולא קיבל כל אדם אחר עבורי את סכום תביעתי הנ"ל, במלואו או בחלקו, וכי אין לי כל בטוחה מאיזה סוג שהוא להבטחת סילוק תביעתי, או חלק ממנה, למעט: ..............................

לאימות החוב מצורפים בזה המסמכים הבאים: ..........................

 

     

תאריך

 

חתימה

 

* לתביעת חוב משותפת של עובדים יש לצרף רשימה המפרטת את שמות העובדים והסכום המגיע לכל אחד מהם, וכן את התביעה המוגשת למוסד לביטוח לאומי לגבי כל עובד בנפרד.

 

לשמוש המשרד

 

תצהיר

 

אושר להצבעה בסך

 

 

 

אני הח"מ

 ........................

מס' ת"ז

 ........................

שקלים ביום

 

 

 

 ........................ בזה כי כל העובדות שציינתי בתביעת החוב

 

 

 

 

 

הן אמת, האמת כולה והאמת בלבד

 

 

 

 

 

 

 ........................

 

 

חתימה

 

 

 

חתימת המצהיר

 

 

 

 

 

 

 

אישור לדיבידנד בסך

 

 

 

הנני הח"מ מאשר בזה כי ביום ........................ ........................ בפני ....................... ואחרי שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני

שקלים בדין קדימה ובסך

 

 

 

שקלים חוב רגיל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תאריך

 

חתימה

 

 

 

 

 

 ........................

 

 

גבריאל הנר, עו"ד

 

טופס 21 (תקנה 76)

להורדת הטופס בפורמט word

אולי יעניין אותך לדעת:

פשיטת רגל

מטרת פשיטת הרגל היא לאזן בין הרצון לסייע בידי החייבים שנקלעו לחובות, ובעיקר אלה שבידם נכסים מעטים בלבד או חסרי נכסים, לבין האינטרסים הלגיטימיים של הנושים לפרעון חובותיהם.

למרות שתקופת פשיטת הרגל אינה קלה ומעורבים בה מספר גופים, יוכל החייב, בסופו של הליך לבקש הפטר מבית המשפט ולהתחיל פרק חדש בחייו.

פשרה עם הנושים

בכל שלב משלבי הליך פשיטת הרגל, ואף לפני מתן צו הכינוס, רשאי החייב להציע פשרה או הסדר עם נושיו. פשרה או הסדר שאושרו על ידי בית המשפט עשויים להביא את הליכי פשיטת הרגל אל סיומם.

משרדנו לרשותכם כדי לייעץ ולסייע בהליך מורכב זה.

משמעותה של פשיטת רגל >

 

ראה השוואה בין חובות בפשיטת רגל לבין בהוצאה לפועל

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner