דף הבית > אימוץ ילדים בין-ארצי >
חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981 - המשך

חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981 - המשך

חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981 (המשך)

31.      צווי אימוץ קודמים

מי שאומץ לפי צו של בתי משפט או בית דין דתי לפני תחילתו של חוק זה, רואים אותו כאילו אומץ לפי חוק זה.

 32.      איסור תמורה

(א)        המציע או נותן, או מבקש או מקבל, תמורה בכסף או בשווה כסף בעד אימוץ או בעד תיווך לאימוץ, שלא ברשות בתי משפט, דינו- מאסר שלוש שנים.

(ב)        הוראות סעיףקטן (א) יחולו גם לגבי אימוץ בין ארצי, למעט תשלומים ששולמו לפי הוראות חוק זה.

 33.      עונשין

(א)        המוסר, מקבל או מחזיק ילד למטרת אימוץ בישראל, או למטרת אימוץ בין ארצי שלא לפי הוראות חוק זה, דינו - מאסר שלוש שנים.

(ב)        המפר את הוראות סעיפים 28ח(ב),28ט, 28י(א) ו-(ג), 28יא, 28יב, 28יג, 28יד, 28יז, 28יח, 28כו(ב) עד (ד), 28כז(ב), 28כט, 28ל(ב), 28לא, 28לב ו-28לג, דינו - מאסר שנה, או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

 34.      איסור גילוי

(א)        המגלה או המפרסם שלא כדין, בלי רשות בתי משפט, שמם של מאמץ או של מאומץ או של הורהו, כולל שמם של אלה שביחסאליהם הוגשה בקשה לפי חוק זה לבית המשפט, או דבר אחר העשוי להביא לזיהוים, או תכנם של מסמכים שהוגשו לבית המשפט לצורך דיון לפי חוק זה, דינו - מאסר ששה חדשים ; סעיף זה אינו בא לגרוע מהוראות סעיף 40 לחוק בתי המשפט, התשי"ז-1957

(ב)        הוראות סעיף זה, למעט איסור הפרסום, לא יחולו על מאמץ ומאומץ לענין האימוץ שהם צדדים לו, ועל גילוי שנעשה בהסכמתם, בתום לב ולטובת המאומץ.

(ג)        לענין סעיף קטן (א) אין נפקא מינה אם המאמץ או המאומץ כבר גילו או פרסמו בעבר פרט מהפרטים שגילוים או פרסומם אסור בהתאם להוראות סעיף קטן (א), או שהסכימו בעבר לגילוי או לפרסום כאמור.

(ד)        הוראות סעיף זה יחולו גם לענין אימוץ בין ארצי.

 35.      פרשנות

חיקוק ומסמך שמדובר בהם בילדו של אדם - גם ילד שאומץ במשמע ; חיקוק ומסמך שמדובר בו בהורהו של אדם - מאמצו במשמע ; והואכשאין כוונה אחרת מפורשת או משתמעת , סעיף זה לא יחול אלא על חיקוק ומסמך שניתנו אחרי כ"ו באב התש"ך (19 באוגוסט .(1960

 36.      ביצוע, תקנות ומינוי פקידי סעד [תיקון: תשנ"ו(2)]

(א)        שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה, להתקין תקנות לביצועו, לרבות תקנות להבטחת סודיותם של עניני אימוץ. תקנות שענינן אימוץ בין ארצי טעונות אישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

(ב)        מבין פקידי הסעד כמשמעותם בחוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958 יסמיך שר העבודה והרווחה לענין חוק זה פקיד סעד ראשי ופקידי סעד אשר יפעלו לפי הנחיותיו של פקיד סעד ראשי, בדרך כלל או לענין מסויים.

 36א.    ועדת ערר

(א)        מי שרואה עצמו נפגע מהחלטה של פקיד סעד בקשר לקביעת כשירותו להיות מאמץ או מהחלטה של עמותה מוכרת בדבר כשירותולאמץ ילד באימוץ בין ארצי, רשאי לערור על ההחלטה לפני ועדת ערר של חמישה, שימנה שר העבודה והרווחה בהתייעצות עם שר המשפטים.

(ב)        החברים בועדת הערר יהיו שופט בתי משפטלעניני משפחה, והוא יהיה היושב ראש, שני עובדים סוציאליים, פסיכולוג קליני ופסיכיאטר מומחה, ובלבד שלפחות שניים מהם לא יהיו עובדי המדינה.

(ג)        החלטה של ועדת ערר אינה ניתנת לערעור עוד.

 37.      ביטול

חוק אימוץ ילדים, התש"ך-1960 - בטל.

 38.      תיקון חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

בסעיף 13א לחוקהכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, בסעיף קטן (ג), בסופו יבוא "או של אדם שהקטין היה סמוך על שלחנו, מתוך כוונה לאמצו, בשנה שקדמה להגשת הבקשה להמרת הדת, ובתנאי שבית המשפט שוכנע כי ההמרה דרושה לשם אימוצו של הקטין בידי אותו אדם לפי חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981".

 39.      הוראות מעבר

מי שנתמלאולגביו התנאים לאימוץ ובקשה בענינו תלויה ועומדת בבית משפט ערב פרסומו של חוק זה, רשאי בית המשפט לתת צו או אכרזה אף בסטיה מהוראותיו.

 

חוק אימוץ ילדים1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13

 

לדף הראשי
ENGLISH
אימוץ ילדים בחו"ל

על אימוץ ילדים בין ארצי

הסבר להורים המאמצים

הדין במדינת הילד המאומץ

חוקי אימוץ חו"ל החלים בישראל

החוזה עם עמותת אימוץ

ליווי משפטי בהליך אימוץ חו"ל

בקשה לאימוץ בין ארצי

חוקים לניהול עמותה

חוקים לניהול עמותת אימוץ מוכרת

תנאים להכרת עמותת אימוץ

הפיקוח על עמותת אימוץ

ליווי משפטי לעמותת אימוץ

רשימת עמותות אימוץ מוכרות

חוקי אימוץ ילדים בין ארצי

אמנת האג לאימוץ בין ארצי

הדין הזר במדינות אימוץ

בעלי מקצוע בעמותת אימוץ

פרסום וסודיות בעמותת אימוץ

כשרות ההורים המבקשים

כשרות המבקשים לאמץ ילד בחו"ל

הכרה בעמותת אימוץ

 תשלומים מרביים לעמותה

כמה משלמים לעמותת אימוץ

כללים לניהול עמותת אימוץ

תקנות לניהול עמותת אימוץ

חוק אימוץ ילדים

חוק אימוץ ילדים התשמ"א -1981

תקנות אימוץ (בדיקת כשירות)

תקנות אימוץ ילדים

תקנות אימוץ(בעלי מקצוע)

הכרה בעמותת אימוץ בין ארצי

תקנות אימוץ ילדים -פרסום

תקנות אימוץ (כללי פרסום)

תקנות אימוץ -תשלומים מרביים

הנחיות מקצועיות

הנחיות מקצועיות לפעולות עמותה

טופס בקשת הורה

לאימוץ בין ארצי

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

הימורים
דיני חברות
רישום חברה בחו"ל
הקמת חברות
פתיחת עסק חדש
חשבון בנק מוגבל
פירוק חברות
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
חשבנות בנק בחו"ל
דיני אינטרנט
תביעות ובתי משפט
חובות
הוצאה לפועל
פשיטת רגל
בוררות
הבראת חברות
צוואה
ירושה וצו ירושה
דיני משפחה
יזמות עסקית
תוכנית עסקית
אמנות למניעת כפל מס
דיני בנקאות
מקרקעין
הסכם הפריית מבחנה
מיסוי מקרקעין
מס שבח
פטור ממס שבח
מס רכישה
חוק מיסוי מקרקעין
נדל"ן - מקרקעין
זכויות יוצרים
קניין רוחני
אימוץ ילדים בחו"ל
אודות הנר-עופר עורכי דין

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מפת אתר