עורכי דין - דף הבית >> עסקים - יזמות עסקית >> הקמת עסק >>
הסכם לשעבוד שוטף

פתיחת עסק חדש

הקמת עסק עצמאי

יתרונות וחסרונות

למי מתאים לפתוח עסק

איזה עסק כדאי לפתוח

כמה כסף צריך להקמת עסק

הכנת תוכנית עסקית

המסגרת המשפטית לעסק

שותפות, עוסק או חברה בע"מ

עוסק פטור

עוסק עצמאי

ניהול עסקי שותפות

פקודת השותפויות

הקמת חברה בע"מ

סרטון על תהליך רישום חברה בע"מ

התנהלות באמצעות חברה

רישום חברה בע"מ וכל מה צריך לדעת

הקמת חברה בחו"ל

עסקים באינטרנט ומסחר בינלאומי

כיצד לבחור בנק לעסק

כיצד לנהל אשראי בנקאי

מסגרת אשראי בנקאי

בטחונות לאשראי בנקאי

טיפול בחובות לקוחות

ערבות אישית, שטר חוב ושיעבוד שוטף

הכנת תוכנית עסקית

עוד על יזמות עסקית

התמוטטות חברה

לדעת לפני שהחברה קורסת

מי אנחנו

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

שעבוד שוטף

כבטחון לאשראי שהנך מעניק ללקוחותיך רצוי להחתימם על הסכם לשעבוד שוטףשיעבוד שוטף

אם הלקוח הוא חברה בע"מ ניתן לרשום שעבוד שוטף על זכויותיו, בתנאי שטרם נרשם שעבוד כזה לבנק של הלקוח.

מהו שיעבוד שוטף או שעבוד צף?

זהו שיעבוד על מלאי החברה אשר מתגבש בקרות אירוע הפרה כפי שמוגדר בהסכם. במקרה שנודע לך על אחד האירועים המפרים, זכותך להטיל את השעבוד על הסחורה המצויה במחסניו ובחנותה של החברה החייבת לך כספים.

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, ענת, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

דוגמה להסכם לשעבוד שוטף

הסכם לשעבוד שוטף ואגרת חוב

שנערך ונחתם ב.................................... (עיר) ביום 2019-06-14

בין

....................................................... בע"מ

שיקרא להלן - "הספק"

לבין

....................................................... בע"מ

שתקרא להלן - "החברה "

הואיל    והחברה רוכשת מידי פעם סחורות מסוג ................................... אצל הספק;

והואיל    והחברה התחייבה לשלם לספק את תמורת הסחורה כפי שמופיע בחשבוניות הספק המונפקות לחברה אחת ל............................... בתנאי אשראי של שוטף + ............................... יום (להלן - "החובות");

והואיל    והחברה מבקשת להבטיח את פירעון החובות לספק במלואם, בין היתר על ידי הסכם זה;

והואיל    ועל סמך הסכם זה נעתר הספק לספק לחברה סחורות באשראי, כמפורט לעיל;

על כן, הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן

 1. החברה מתחייבת בזאת כלפי הספק לשלם לספק עבור הסחורות הנרכשות על ידי החברה ו/או מי מטעמה, על פי תנאי התשלום המפורטים לעיל.

 2. מוסכם בין הצדדים כי אחד או יותר מן האירועים שלהלן יהוו הפרה יסודית של הסכם זה:

 • איחור בתשלום העולה על 10 ימים;

 • 2 איחורים בתשלום העולים על 5 ימים כל אחד;

 • מינוי כונס נכסים לנכסי החברה ;

 • מינוי מפרק לחברה ;

 • נסיון החברה להבריח נכסיה;

 • הוטל עיקול על נכסי החברה ;

 • החברה הפסיקה פעילותה;

 • החברה החברה שעבדה או משכנה בשעבוד או משכון כלשהו את נכס מנכסיה מבלי שקיבלה תחילה את הסכמת הספק;

 1.  להבטחת חובות החברה לספק, כפי שיתהוו מעת לעת, מוסרת בזאת החברה לספק אגרת חוב ושעבוד שוטף על כל נכסי החברה , לרבות המלאי, הכספים, השיקים הדחויים, חובות לקוחות, מסמכים סחירים ותעודות זיכוי כפי שיהיו בידי החברה ו/או לזכותה ו/או לפקודתה ו/או המגיעים לה ביום גיבוש השעבוד.

 2. הפרה החברה את התחייבותה דלעיל, יהא הספק רשאי להעמיד את כל חובות החברה לפירעון מיידי, לדרוש את מלא חובות החברה ולגבש את אגרת החוב.

 3. החברה מצהירה בזאת כי ידוע לה שהספק מתכנן את תזרים המזומנים בעסקו בקפדנות וכי כל איחור בתשלום החובות גורר את הספק להתחייבות כלפי הבנק של הספק. לפיכך, מוסכם בין הצדדים כי כל איחור בתשלום החובות, לרבות איחור בתשלום אשר יביא לגיבוש אגרת החוב, יחייב את החברה לשלם לספק פיצוי מוסכם מבלי צורך בהוכחת הנזק בסך הריבית בשיעור המירבי הנהוג בבנק הפועלים בע"מ, ממועד המיועד לתשלום ועד לתשלום בפועל.

 4. מוסכם בין הצדדים כי אגרת חוב זו תרשם כשעבוד שוטף על נכסי החברה .

 5. הופר הסכם זה הפרה יסודית, יהיה הספק רשאי לממש את הבטחון הניתן לו באגרת חוב זו על ידי מינוי כונס נכסים ומנהל אשר יחשב כבא-כח החברה ואשר מסמכויותיו יהיה לבצע כל פעולה נדרשת לשם מימוש השעבוד.

 6. מוסכם כי הוצאות כינוס הנכסים והוצאות שכר כונס הנכסים יחולו על החברה ויוספו לחובות החברה כלפי הספק.

ולראיה באו הצדדים על החתום, היום .......................................

............................................

הספק

............................................

החברה

 

אישור

אני הח"מ, גבריאל הנר, עו"ד, מאשר בזאת כי החברה חתמה על כתב ערבות זו בפני

אמצעות מנהלה, מר/גב' ................................., לאחר שזוהה על פי ת"ז ..............................................

..................................................

גבריאל הנר, עו"ד

 

 

הורד הסכם שיעבוד שוטף בפורמט word

קרא על:

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, ענת, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner