זיכרון דברים למכר דירה הרשומה בטאבו

העתקתם את הסכם השכירות, אנא, הקליקו על "אהבתי" של פייסבוק

יש לבצע שינויים והתאמות עבור המקרה הפרטי שלכם

 

שנערך ונחתם בתל אביב ביום ....................... בחודש ...................................... בשנת .............

ב י ן

..........................................ת"ז ........................

..........................................ת"ז ........................

יחד וכל אחד מהם לחוד (אשר יכונו להלן: "המוכר")                         מצד אחד;

ל ב י ן

..........................................ת"ז ........................

..........................................ת"ז ........................

יחד וכל אחד מהם לחוד (אשר יכונו להלן: "הקונה")                         מצד שני;

על פי התנאים כדלקמן:

הואיל והמוכר הינו בעלים והמחזיק הבלעדי של דירה בת ................................ חדרים בקומה ............................. בבית מספר ......................... ברחוב .................................................................. ב.........................................(עיר), והידועה כחלקה מספר ...................................... גוש ................................................... ורכוש הצמוד לה, לרבות חניה, והרשומה בלשכת רשום המקרקעין, להלן - "הממכר".
והואיל והקונה בדק / טרם בדק את רשום זכויות המוכר בממכר;
והואיל והמוכר מעוניין למכור ולהעביר לקונה את כל זכויותיו בממכר והקונה מעוניין לקנות ולקבל מהמוכר את כל זכויותיו אלו;

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 1. מבוא לזכרון דברים זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 2. כותרות הסעיפים המופיעות בו משמשות לצורך התמצאות בלבד, ולא תשמשנה לפירוש או באור זכרון דברים זה.

 3. המוכר מצהיר כי הוא בעל הזכות להרשם כחוכר של הממכר מאת מנהל מקרקעי ישראל ו/או בחברה המשכנת, והמחזיק הבלעדי בו, וכי זכויותיו בממכר חופשיות ומשוחררות מכל משכנתא, שעבוד, עיקול או תביעת זכות כלשהי, למעט משכנתה לטובת בנק ................................... אשר תבוטל ותמחק / תגרר על ידי המוכר.

 4. הקונה מצהיר כי הוא ראה את הממכר ובדק אותו ואת רישומו בלשכת רשום המקרקעין / במנהל מקרקעי ישראל / במשרדי החברה המשכנת, ואין לו כל טענות בקשר לממכר לרבות כל טענה של אי התאמה מכל סוג שהוא.

 5. המוכר מוכר בזה לקונה את כל זכויותיו בממכר ומתחייב לגרום להעברת רישום זכויותיו בממכר על שם הקונה בלשכת רישום המקרקעין, כשאלו חופשיות מכל משכנתא, שעבוד, עיקול או תביעת זכות כלשהי, הכל בכפוף לתנאים ולהסדרים המפורטים להלן בזכרון דברים זה.

 6. הקונה קונה בזה מהמוכר את כל זכויותיו בממכר ומתחייב לקבל בהעברה על שמו את כל זכויות המוכר בלשכת רישום המקרקעין, הכל בכפוף לתנאים ולהסדרים המפורטים להלן בזכרון דברים זה.

 7. א.   המוכר מתחייב להעביר ולרשום את זכויותיו בממכר על שם הקונה בלשכת רישום המקרקעין כשהן חופשיות מכל משכנתא, שעבוד, עיקול או תביעת זכות כלשהי, עד ליום ....................... ובתנאי שעד למועד זה נתקבלו כל המסמכים הדרושים לרישום ובכלל זה אישור מס שבח ומס רכישה הדרושים לרישום. התעכבה קבלת אישורים אלו מסיבה שאינה תלויה במי מהצדדים, יידחה המועד להעברה ולרישום לתאריך שיהיה 14 ימים לאחר קבלת האחרון מאישורים אלו.

            ב.   מוסכם בין הצדדים כי מסירת יפוי כח בלתי חוזר לבא-כח הקונה לביצוע העברת הזכויות בצירוף כל המסמכים הדרושים לרישום זכויות הקונה בממכר, יהווה מילוי התחייבות המוכר על פי סעיף זה.

             ג.    התחייבותו של המוכר בפסקה א' דלעיל כפופה לכך שהקונה ישלם את כל התשלומים החלים עליו על פי זיכרון דברים זה במועדם.

             ד.   הפר המוכר את התחייבותו על פי פסקה א' דלעיל, יהווה הדבר הפרה יסודית של זכרון דברים זה. 

 1. א.   המוכר מתחייב למסור את החזקה בממכר לקונה במצבו כפי שהוא בעת חתימת זכרון דברים זה, בהתחשב בבלאי סביר, לתקופה שעד למועד מסירת החזקה, כשהוא פנוי מכל אדם וחפץ, ביום ................................ (להלן: "מועד מסירת החזקה").

    ב.     התחייבותו של המוכר בפסקה א' דלעיל הינה בכפוף לכך שעד לתאריך מסירת החזקה שילם הקונה את כל התשלומים המגיעים ממנו עד אז.

              ג.      הקונה מתחייב לקבל את החזקה בממכר בתנאים ובמועד דלעיל.

    ד.     הפר המוכר את התחייבותו על פי סעיף זה, תהווה הפרה זו הפרה יסודית של זכרון דברים זה, והמוכר יהיה חייב לשלם, בנוסף לאמור בזיכרון דברים זה, סך של .......... ש"ח לכל יום של איחור במסירת החזקה.

 1. בתמורה למילוי כל התחייבויות המוכר על פי זכרון דברים זה, ישלם הקונה למוכר סך ...................... ש"ח.

 2. הקונה ישלם למוכר והמוכר יקבל מהקונה את התמורה בתנאים ובמועדים כדלקמן:

                  א.     סך של ....................... ש"ח, שולם בשיק אישי של הקונה במעמד חתימת זכרון דברים זה, וחתימת המוכר עליו מהווה בין היתר אישור לקבלתו (רצוי שלא יהיה פחות מ-10% מערך הדירה).

                  ב.        סך נוסף של- ............... ש"ח ישולם עד ליום ..................

                  ג.        סך נוסף של- ............... ש"ח ישולם עד ליום ..................

                  ד.        סך נוסף של- ............... ש"ח ישולם עד ליום ..................

            ה.        סך נוסף של- ............... ש"ח ישולם עד ליום ..................

             ו.        סך נוסף של- ............... ש"ח ישולם עד ליום ..................

                 ז.       סך סך נוסף של- ............... ש"ח, ישולם במועד מסירת החזקה בממכר על ידי הקונה למוכר, וכנגד מסירת החזקה בממכר לקונה עפ"י תנאי סעיף 8 דלעיל (יש להיוועץ בעורך דין לפני שקובעים מהו הסכום שבסעיף זה. השיקולים הם בין היתר חובות מס של המוכר ובטחון שהמוכר יפנה את הדירה).

                ח.      במידה ועד ליום מסירת החזקה טרם המציא המוכר אישורי מס שבח ו/או אישור עירייה, יופקד הסך האמור בידיו הנאמנות של משרד עורכי דין הנר-עופר, עד אשר ימולאו כל התנאים ויומצאו כל המסמכים על ידי המוכר כאמור. הפקדה כאמור, תיחשב כתשלום ע"ח התמורה.

                ט.     המוכר ימסור הוראות לעו"ד גבריאל הנר בדבר שמירה על ערכם של הכספים אשר הופקדו בידיו. בהתמלא כל התנאים האמורים לעיל בסעיף זה, יעביר עורך הדין הנר את הכספים ואת הפירות של הכספים לידי המוכר.

                 י.       מוסכם בין הצדדים כי פיגור בתשלום שלא יעלה על 7 ימים לא יהווה הפרה של זכרון דברים זה. פיגר מי מהצדדים פיגור של עד 7 ימים, יהיה הצד המפגר חייב לשלם לצד המקיים ריבית פיגורים בשיעור הרבית החריגה הנהוגה בבנק לאומי לישראל בע"מ. פיגור בתשלום מעבר ל- 7 ימים כאמור, יהווה הפרה יסודית של זכרון דברים זה.

                 יא.      הקונה לא / יהיה רשאי להקדים תשלומים על חשבון התמורה.

 1.  כל התשלומים הנקובים בסעיף 10 ישולמו למוכר בימי עסקים של הבנקים בישראל עד השעה 11.00. תשלום שישולם לאחר השעה 11.00 ייחשב כאילו שולם ביום העסקים הבא בו יהיו הבנקים בישראל פתוחים.

 2. הקונה יהיה רשאי לרשום לטובתו ולטובת הבנק למשכנתאות הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין עפ"י זיכרון דברים זה, בתנאי מפורש כי הבנק למשכנתאות אשר יתן הלוואה לקונה, יעביר את כספי המשכנתה ישירות לחשבון המוכר. 

 3. כל המסים, ההיטלים, הארנונות ותשלומי החובה האחרים לרבות תשלומים עבור מים, חשמל, גז ומסי ועד בית החלים על הממכר עד למועד מסירת החזקה בפועל לקונה, יחולו על המוכר וישולמו על ידו, וממועד מסירת החזקה ואילך יחולו על הקונה. 

 4. מס שבח מקרקעין ו/או מס מכירה, אם יחול בקשר עם העסקה נשוא זכרון דברים זה, יחול וישולם על ידי המוכר. 

 5. מס רכישה בקשר עם העברת הזכויות בממכר, והיטל השבחה, אם יידרש על ידי הרשות המקומית, יחול וישולם על ידי הקונה. 

 6. צד ששילם תשלום כלשהו החל על פי זכרון דברים זה על משנהו, יקבל כל תשלום כאמור מהצד האחר מיד עם דרישתו הראשונה, בתוספת ריבית בגובה הרבית החריגה הנהוגה בבנק לאומי לישראל בע"מ, לחודש או לכל חלק ממנו.

 7. הפר מי מהצדדים את זכרון הדברים הפרה יסודית, יהיה זכאי הצד המקיים בנוסף לכל סעד אחר על פי כל דין, בפיצוי מוסכם הנקבע מראש על ידי הצדדים במעמד חתימת זכרון דברים זה, בסכום בשקלים חדשים השווה לסך 10% מסכום התמורה כמפורט בסעיף 9 דלעיל.

 8. הצדדים מתחייבים לחתום עפ"י דרישה על כל מסמך, הצהרה או שטר אשר יהיה נחוץ ומועיל לצורך ביצוע זיכרון דברים זה, וכן, להופיע בעצמם בכל משרד ממשלתי, עירוני או אחר, אם יידרשו לעשות כן. 

 9. הצדדים מתחייבים לחתום על חוזה שיוכן על ידי עורך דין. לא ייחתם חוזה, כאמור, בתוך 15 יום, מכל סיבה שהיא יהווה זכרון דברים זה חוזה בין הצדדים.

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

 

המוכר

 

הקונה

 

הורד זכרון דברים בפורמט word

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל
עו"ד הנר: 5523333 050

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

}

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner