עורכי דין - דף הבית >> חובות>> הוצאה לפועל>> חוק ההוצאה לפועל >>
עיקול מקרקעין

סעיפי חוק ההוצאה לפועל

חוק ההוצאה לפועל

הגדרות בחוק הוצאה לפועל

המוציא לפועל

על תפקידי המוציא לפועל

קבלן הוצאה לפועל

מי מוסמך לשמש קבלן הוצאה לפועל

בקשה לביצוע פסק דין

פתיחת תיק הוצאה לפועל

צו חיוב בתשלומים

תוצאות של צו חיוב בתשלומים

חקירת יכולת

כיצד המתנהלת חקירת יכולת

עיכוב יציאה מהארץ

מתי יעכבו יציאת חייב מהארץ

טענת פרעתי

פרעתי אחרי פתחת תיק הוצאה לפועל

עיקול מטלטלין

עיקול בבית החייב

מכירת מעוקלים

מכירת רכוש החייב למרבה במחיר

עיקול מקרקעין

עיקול נדל"ן בטאבו

עיקול בידי צד שלישי

עיקול משכורת וחשבון בנק

כונס נכסים בהוצאה לפועל

תפיסת נכס על ידי כונס נכסים

ביצוע בעין

ביצוע פסק דין שאינו כספי

חקירת יכולת

ניהול חקירת יכולת של החייב

חייב מוגבל באמצעים

הכרזת חייב מוגבל באמצעים

צו הבאה

חייב שלא התייצב לחקירה

איחוד תיקים

תשלום של 3% מסך כל החובות

צו מאסר

לחייב שמסרב לשלם

ריבוי תיקי הוצאה לפועל

לחייב שיש לו יותר מתיק אחד

הוצאה לפועל של שיקים

פתיחת תיק בגלל שיק שחזר

עונשין בהוצאה לפועל

התמודדות עם הוצאה לפועל

הוצאה לפועל - טפסים

פשיטת רגל

משמעותה של פשיטת רגל

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

עיקול מקרקעין

 

חוק ההוצאה לפועל - עיקול מקרקעין

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

חוק ההוצאה לפועל - עיקול מקרקעין

חוק ההוצאה לפועל - עיקול מקרקעין

חוק

הוצאה לפועל

פרק ג' : עיקול מקרקעין

 33.   הגדרות

בפרק זה -

"מקרקעין" - לרבות זכויות בקרקע הניתנות לרישום בפנקסי המקרקעין;

"בית משפט" - בית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו נמצאים המקרקעין.

 34.   הטלת עיקול ותוצאותיו :

(א)        ראש ההוצאה לפועל רשאי לצוות על עיקול מקרקעי החייב הרשומים על שמו וכן על עיקול זכויות החייב במקרקעין הנובעות מרישום הערת אזהרה עליהם לטובתו; לענין זה, "הערת אזהרה" -כמשמעותה בסעיף 126 לחוק המקרקעין, ה-1969.

(ב)        בית המשפט רשאי, לבקשת הזוכה ולאחר ששוכנע שמקרקעין שאינם רשומים על שם החייב הם של החייב, להצהיר על כך ולצוות על עיקולם.

(ג)        ציווה ראש ההוצאה לפועל או בית המשפט על עיקול מקרקעין, יוטל העיקול על ידי רישומו בפנקסי המקרקעין, ומשנרשם וכל עוד לא בוטל, לא תיעשה ולא תירשם באותם מקרקעין כל פעולה מרצון - למעט פדיון משכנתה - אלא בהיתר מאת בית המשפט.

 35.   עיקול זמני

(א)        נתבקש בית המשפט לעקל מקרקעי החייב שאינם רשומים על שמו וטרם החליט בבקשה, רשאי הוא, לבקשת הזוכה ולאחר שניתנה ערובה להנחת דעתו, לצוות על עיקול זמני של המקרקעין.

(ב)        על עיקול זמני יחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות סעיף 34 (ג).

(ג)        הוכח לבית המשפט כי הבקשה לעיקול זמני הוגשה שלא בתום לב וכי העיקול הזמני גרם נזק למי שהמקרקעין היו רשומים על שמו, רשאי הוא לחייב את המבקש בפיצוי הנזק בסכום שיקבע, ורשאי הוא להורות, לשם כך, על חילוט הערובה.

 36.   מכירת מקרקעין שעוקלו

עברו שלושים יום מיום רישום העיקול והחייב לא שילם את החוב הפסוק, רשאי ראש ההוצאה לפועל, לפי בקשתו של הזוכה, לצוות על מכירתם של המעוקלים.

 37.   רישום זכות במקרקעין שעוקלו

לא הוגשה במועד שנקבע בתקנות כל הצעת קניה, או שהוגשה הצעת קניה במחיר ירוד, או שראש ההוצאה לפועל לא ראה סיכוי סביר לביצוע פסק-הדין בדרך אחרת, רשאי הוא לצוות על מסירת החזקה במקרקעין המעוקלים או על רישום שכירות או משכנתה או שתיהן כאחת באותם מקרקעין, בתנאים שקבע, לשם פרעון החוב הפסוק, כולו או מקצתו.

 38.   הגנת בית המגורים :

(א)        היו המקרקעין שעוקלו משמשים, כולם או מקצתם, בית מגורים לחייב, רשאי ראש ההוצאה לפועל להורות על מכירת המקרקעין ועל פינוי החייב ובני משפחתו הגרים עמו מהמקרקעין, ובלבד שהוכח תחילה, להנחת דעתו, שיהיה לחייב ולבני משפחתו הגרים עמו מקום מגורים סביר, או שהועמד לרשותם סידור חלוף.

(ב)        ראש ההוצאה לפועלרשאי לקבוע שהסידור החלוף יהיה בהמצאת דירה אחרת או בתשלום פיצויים או בדרך אחרת.

(ג)        הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על ביצועה של משכנתה או מימוש של משכון, זולת אם נרשמה המשכנתה לפני תחילת חוק זה, או אם פורש בשטר המשכנתה או בהסכם משכון שהחייב לא יהיה מוגן לפי סעיף זה.

(ד)        הוראות סעיף זה אינן חלות על מקרקעין שדיני הגנת הדייר חלים עליהם, ואין בהם כדי לפגוע בדינים אלה.

(ה)       הוראות סעיף זה יחולו גם אם החייב הינו קיבוץ לענין המקרקעין של הקיבוץ המשמשים, כולם או מקצתם, בית מגורים לחבר הקיבוץ או לבני משפחתו; לענין זה, "בן משפחה" - אב, אם, בן או בת של חבר הקיבוץ, המתגוררים בקיבוץ.

 39.   הגנת חייב חקלאי :

(א)        היו המקרקעין שעוקלו אדמה חקלאית או זכות באדמה חקלאית והם משמשים מקור פרנסתו של החייב, רשאי ראש ההוצאה לפועל להורות שישארו בידי החייב מקרקעין הדרושים כדי מחייתו של החייב ושל בני משפחתו הגרים עמו.

(ב)        הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על ביצועה של משכנתה או מימוש של משכון, זולת אם נרשמה המשכנתה לפני תחילת חוק זה, או אם פורש בשטר המשכנתה בהסכם משכון שהחייב לא יהיה מוגן לפי סעיף זה.

(ג)        הוראות סעיף זה יחולו גם אם החייב הינו קיבוץ לענין מקרקעין שהם אדמה חקלאית או זכות באדמה חקלאית של הקיבוץ, המשמשים כמקור פרנסה מהותי של החברים ובני משפחתם, הגרים בקיבוץ.

 39א. תחולה :

הוראות סעיפים 38(ג)ו-39(ב) לענין משכון יחולו אף על משכון שנרשם לפני תחילתו של חוק הערבות (תיקון), ה-1992, ויראו את הסכם המשכון ככולל הוראה שהחייב לא יהיה מוגן לפי סעיפי 38(ג) ו-39(ב).

 40.   זכותו של צד שלישי :

(א)        בוטל.

(ב)        בוטל.

(ג)        טען צד שלישי לזכות במקרקעין שאינה רשומה, רשאי ראש ההוצאה לפועל לעכב מכירתם כדי לאפשר לצד השלישי לפנות לבית המשפט לענין זכותו; ורשאי ראש ההוצאה לפועל להתנות את העיכוב במתן ערובה להנחת דעתו.

 41.   ביטול העיקול בשל העדר פעולה

עברו שלוש שנים מיום העיקול והזוכה לא הגיש בקשה למכירת המקרקעין המעוקלים ולא נעשתה בהם פעולה אחרת לפי סעיף 37, רשאי ראש ההוצאה לפועל, אף אם לא נתבקש לכך, לאחר שנתן לצדדים הזדמנות להשמיע טענותיהם, לבטל את העיקול, ומשעשה כן, יימחק רישום העיקול מפנקסי המקרקעין.

 42.   ביטול העיקול לאחר תשלום החוב

סולק החוב הפסוק, יורה ראש ההוצאה לפועל על ביטול העיקול, ומשעשה כן, יימחק רישום העיקול מפנקסי המקרקעין.

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner