עורכי דין - דף הבית >> חובות>> הוצאה לפועל>> חוק ההוצאה לפועל >>
איחוד תיקים

סעיפי חוק ההוצאה לפועל

חוק ההוצאה לפועל

הגדרות בחוק הוצאה לפועל

המוציא לפועל

על תפקידי המוציא לפועל

קבלן הוצאה לפועל

מי מוסמך לשמש קבלן הוצאה לפועל

בקשה לביצוע פסק דין

פתיחת תיק הוצאה לפועל

צו חיוב בתשלומים

תוצאות של צו חיוב בתשלומים

חקירת יכולת

כיצד המתנהלת חקירת יכולת

עיכוב יציאה מהארץ

מתי יעכבו יציאת חייב מהארץ

טענת פרעתי

פרעתי אחרי פתחת תיק הוצאה לפועל

עיקול מטלטלין

עיקול בבית החייב

מכירת מעוקלים

מכירת רכוש החייב למרבה במחיר

עיקול מקרקעין

עיקול נדל"ן בטאבו

עיקול בידי צד שלישי

עיקול משכורת וחשבון בנק

כונס נכסים בהוצאה לפועל

תפיסת נכס על ידי כונס נכסים

ביצוע בעין

ביצוע פסק דין שאינו כספי

חקירת יכולת

ניהול חקירת יכולת של החייב

חייב מוגבל באמצעים

הכרזת חייב מוגבל באמצעים

צו הבאה

חייב שלא התייצב לחקירה

איחוד תיקים

תשלום של 3% מסך כל החובות

צו מאסר

לחייב שמסרב לשלם

ריבוי תיקי הוצאה לפועל

לחייב שיש לו יותר מתיק אחד

הוצאה לפועל של שיקים

פתיחת תיק בגלל שיק שחזר

עונשין בהוצאה לפועל

התמודדות עם הוצאה לפועל

הוצאה לפועל - טפסים

פשיטת רגל

משמעותה של פשיטת רגל

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

איחוד תיקים בחוק

 

חוק ההוצאה לפועל - איחוד תיקים

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

חוק ההוצאה לפועל - איחוד תיקים

חוק ההוצאה לפועל - איחוד תיקים

חוק

הוצאה לפועל

 פרק ז'3: איחוד תיקים

 74א. הגדרות :

בפרק זה -

"ממונה" - מי שמונה לפי סעיף 74יד;

"נכס" - מקרקעין, מיטלטלין וזכויות;

"תיק" - תיק הוצאה לפועל, למעט תיק מזונות, ענין שאינו כספי, וענין שהועבר לבית המשפט לפי סעיף 81א(ג) כל עוד לא הוכרע בו סופית.

 74ב. בקשת איחוד :

(א)        חייב רשאי לבקש איחודם של כל התיקים התלויים ועומדים נגדו (להלן - בקשת איחוד).

(ב)        הנוסח של בקשת האיחוד, הפרטים שייכללו בה והמסמכים שיצורפו אליה ייקבעו בתקנות.

 74ג. המשך הליכים שננקטו :

(א)        הוגשה בקשת איחוד, לא ייפסקו ולא יושהו בשל כך ההליכים נגד החייב כל עוד לא ניתן צו לאיחוד תיקים על פי הבקשה (להלן - צו איחוד).

(ב)        הוגשה בקשת איחוד או ניתן צו איחוד, לא ייפסקו ולא יושהו בשל כך ההליכים נגד חייב אחר בתיק מהתיקים התלויים ועומדים נגד החייב.

(ג)        על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי ראש ההוצאה לפועל, לאחר שנתן הזדמנות לכל צד לטעון טענותיו, ומטעמים מיוחדים שיירשמו להורות בצו על הפסקה או השהיה של כל הליך שננקט נגד החייב לתקופה שלא תעלה על ששים יום, ולהתנותו בתשלום או במתן ערובה להנחת דעתו, וכן להורות בו על נקיטה של כל הליך לפי חוק זה, לרבות מינוי ממונה, ככל שיראה לנכון.

 74ד. עיכוב יציאה מן הארץ :

(א)        הוגשה בקשת איחוד, יורה ראש ההוצאה לפועל בצו על עיכוב יציאתו של החייב מן הארץ (בסעיף זה - צו עיכוב יציאה).

(ב)        ראש ההוצאה לפועל יבטל צו עיכוב יציאה בהתקיים אחד מאלה:

(1)        החובות בתיקים התלויים ועומדים נגד החייב סולקו במלואם;

(2)        בקשת האיחוד נדחתה;

(3)        כל הזוכים הסכימו לכך;

(4)        צו האיחוד בוטל.

(ג)        על אף האמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), רשאי ראש ההוצאה לפועל, על פי בקשה הנתמכת בתצהיר, שלא לתת צו עיכוב יציאה או לבטל צו לאחר שניתן, מטעמים מיוחדים שיירשמו ובתנאים שיקבע, לרבות מתן ערובה להנחת דעתו; וכן רשאי הוא ליתן צו עיכוב יציאה מחדש אם השתנו הנסיבות, או אם התנאים שקבע, כולם או מקצתם, לא קויימו.

 74ה. עיקול :

הוגשה בקשת איחוד, רשאי ראש ההוצאה לפועל, ביוזמתו או על פי בקשה, לצוות על עיקול נכסי החייב.

 74ו.  תנאים לדיון בבקשת איחוד :

לא תידון בקשת איחוד אלא אם כן החייב -

(1)        צירף לבקשתו תצהיר המאמת את הפרטים הכלולים בה;

(2)        עם הגשת הבקשה, שילם בלשכה שבה הגיש את בקשתו, סכום של 3% לפחות מיתרת החובות בתיקים התלויים ועומדים נגדו;

(3)        שילם סכום נוסף של 3% מהיתרה האמורה בפסקה (2), מדי חודש בחודשו, עד להחלטה בבקשת האיחוד - אלא אם כן קבע ראש ההוצאה לפועל אחרת, מטעמים שיירשמו.

לעניין זה, "חובות" - החוב הפסוק, האגרות, ההוצאות, ושכר עורך דין, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית עד יום התשלום כאמור בפסקה (2).

 74ז.  חובת גילוי :

(א)        החייב יגלה בבקשתו את מלוא המידע על נכסיו במשך חמש השנים שקדמו להגשת הבקשה לרבות זכויות שבשלן הגיש תביעות משפטיות, ופירוט מלא של כל חובותיו ביום הגשת הבקשה, לרבות החובות שבשלם הוגשו נגדו תביעות משפטיות, אף אם הוא אינו מכיר בהם.

(ב)        ראש ההוצאה לפועל רשאי להורות לחייב בצו, להמציא תוך תקופה שיקבע, אישור מרשות ציבורית או מגוף כלכלי או מסחרי, ובו יפורטו הנכסים או החובות, כאמור בסעיף קטן (א), הרשומים אצלם על שם החייב או אישור שלא רשומים אצלם נכסים או חובות כאמור.

 74ח. החלטה לענין האיחוד :

(א)        ראש ההוצאה לפועל רשאי, לאחר שנתן הזדמנות לכל אדם הנוגע בדבר לטעון טענותיו, להיעתר לבקשת האיחוד או לדחותה.

(ב)        לפני שיתן החלטתו בבקשת האיחוד יקיים ראש ההוצאה לפועל חקירת יכולת של החייב, והוראות סעיף 67 יחולו בשינויים המחוייבים, ובלבד שכל אדם הנוגע בדבר יהיה רשאי לחקור חקירה שכנגד כל אדם שנתן עדות בקשר ליכולתו של החייב לפרוע את חובותיו.

 74ט. מבחן יכולת הפרעון :

(א)        לא יינתן צו איחוד אלא אם כן נוכח ראש ההוצאה לפועל, לאחר חקירת היכולת של החייב ובהתחשב בנכסיו העתידיים, לרבות בכושר השתכרותו, כי החייב יוכל לפרוע את חובותיו בכל התיקים התלויים ועומדים נגדו תוך פרקי הזמן הקבועים בסעיף 69ג(א), או - מטעמים מיוחדים שיירשמו או אם הסכימו לכך כל הזוכים - תוך פרק זמן ארוך יותר.

(ב)        קבע ראש ההוצאה לפועל כי החייב יוכל לפרוע את חובותיו תוך פרק זמן ארוך מפרקי הזמן הקבועים בסעיף 69ג(א), כאמור בסעיף קטן (א), ולא הסכימו לכך כל הזוכים, יקבע כי החייב הוא מוגבל באמצעים, ורשאי הוא להטיל עליו הגבלות לפי סעיף 69ד.

 74י.  דחיית בקשה :

ראש ההוצאה לפועל רשאי, ביוזמתו או על פי בקשה, לדחות את בקשת האיחוד; בין היתר רשאי הוא לדחותה אם היה לו יסוד להניח כי נתקיים אחד מאלה:

(1)        החייב מסר בבקשתו או במסמכים שצורפו אליה, בתצהירו או במהלך חקירת היכולת פרטים כוזבים, או העלים פרטים;

(2)        החייב לא גילה או לא המציא את מלוא המידע על נכסיו או את הפירוט המלא של חובותיו כאמור בסעיף 74ז;

(3)        לאחר שהגיש החייב את בקשת האיחוד, הוא קיבל על עצמו חיוב כספי או הוציא הוצאה כספית שלא לצרכים חיוניים שלו או של משפחתו, או שלא לצורך ייצור הכנסה שממנה אמורים להיפרע חובותיו;

(4)        נפתח נגד החייב תיק נוסף לאחר שהגיש את בקשת האיחוד, והחייב לא הודיע על כך בכתב לראש ההוצאה לפועל שבלשכתו הוגשה הבקשה מיד לאחר שהדבר נודע לו.

 74יא.         צו איחוד :

(א)        נתן ראש ההוצאה לפועל צו איחוד, רשאי הוא להתנותו במתן ערובה להנחת דעתו, ולהורות בו על נקיטה של כל הליך לפי חוק זה, ועל התנאים לפרעון חובות החייב, לרבות סדרי התשלומים, שיעוריהם ומועדיהם; ורשאי הוא לעשות כן בכל עת לאחר מתן הצו על פי בקשה וככל שיראה לנכון.

(ב)        הצו יורה על איחוד כל התיקים התלויים ועומדים נגד החייב.

(ג)        ראש ההוצאה לפועל רשאי, ביוזמתו או על פי בקשה, להורות בצו האיחוד על הפסקה או השהיה של כל הליך שננקט בתיק מן התיקים שעליהם חל הצו, ורשאי הוא להתנות את ההפסקה או את ההשהיה בתשלום או במתן ערובה להנחת דעתו.

 74יב.         תיק נוסף :

(א)        נפתח נגד החייב תיק נוסף לאחר שהגיש את בקשת האיחוד, יודיע החייב על כך בכתב לראש ההוצאה לפועל שבלשכתו הוגשה הבקשה מיד לאחר שהדבר נודע לו, והתיק הנוסף יצורף לבקשה.

(ב)        נפתח נגד החייב תיק נוסף לאחר שניתן צו איחוד, יצרף אותו ראש ההוצאה לפועל לצו האיחוד בתנאים שיקבע, ורשאי הוא לשנות את הצו ואת ההוראות והתנאים הכלולים בו, ובלבד שנתן הזדמנות לכל הצדדים לטעון טענותיהם; ואולם ראש ההוצאה לפועל יורה שהתיק הנוסף לא יצורף לצו, אם נוכח כי החייב לא יוכל לפרוע את כל חובותיו בתיקים שעליהם הוא חל ובתיק הנוסף תוך פרקי הזמן האמורים בסעיף 74ט.

 74יג.         הבטחת מימוש הליך האיחוד :

ניתן צו איחוד, רשאי ראש ההוצאה לפועל, אם נוכח כי הדבר דרוש כדי למנוע סיכול הצו או הפרעה לביצועו, לשנות את ההוראות והתנאים הכלולים בצו ולהוסיף עליהם, הכל כפי שיראה לנכון; וכן רשאי הוא להורות על נקיטה של כל הליך לפי חוק זה, לרבות מאסרו של החייב אם לא שילם במועד תשלום שהוטל עליו בצו האיחוד.

 74יד.         מינוי ממונה :

(א)        ניתן צו איחוד, רשאי ראש ההוצאה לפועל, ביוזמתו או על פי בקשה, למנות אדם שיהיה ממונה על תיק האיחוד ולקבל את סמכויותיו בהתאם לצו, וכן רשאי הוא לקבוע את שכרו; דין שכרו והוצאותיו של ממונה כדין הוצאות לפי סעיף 9.

(ב)        ממונה רשאי לנקוט בכל ההליכים שזוכה רשאי לנקוט בהם, זולת אם קבע ראש ההוצאה לפועל אחרת.

(ג)        ממונה רשאי לדרוש מן החייב או מצד שלישי כל סכום כסף על חשבון חובות החייב והוא יחלק בין הזוכים כל סכום שהגיע לידיו או יפקידו במקום שיורה עליו ראש ההוצאה לפועל.

(ד)        לא שילם החייב במועד תשלום שהוטל עליו בצו האיחוד, יודיע הממונה על כך לראש ההוצאה לפועל.

(ה)       ממונה יגיש לראש ההוצאה לפועל דין וחשבון על פעולותיו, בסיומן, ובכל עת שידרוש ראש ההוצאה לפועל.

 74טו.         ביטול צו :

ראש ההוצאה לפועל רשאי, ביוזמתו או על פי בקשה, לבטל צו איחוד או לשנות תנאים הכלולים בו, בין היתר מטעמים אלה:

(1)        היה לראש ההוצאה לפועל יסוד להניח כי החייב עשה או מתכוון לעשות מעשה כדי לסכל את ביצוע הצו;

(2)        החייב לא מילא תנאי מתנאי הצו, לרבות לענין תשלום בסדר, בשיעור ובמועד שנקבעו, או פעל בדרך אחרת שלא על פי תנאי הצו, או שלא באמצעות הממונה;

(3)        החייב סירב ללא טעם סביר לשתף פעולה עם הממונה;

(4)        ראש ההוצאה לפועל נוכח כי נשתנו הנסיבות והחייב לא יוכל עוד לפרוע את חובותיו תוך פרקי הזמן הקבועים בסעיף 74ט;

(5)        נפתח נגד החייב תיק נוסף, וראש ההוצאה לפועל נוכח, כי החייב לא יוכל לפרוע את כל חובותיו בתיקים שעליהם חל צו האיחוד ובתיק הנוסף תוך פרקי הזמן הקבועים בסעיף 74ט;

(6)        היה לראש ההוצאה לפועל יסוד להניח כי נתקיים, בשינויים המחוייבים, אחד מן הטעמים לדחיית בקשת איחוד לפי סעיף 74י.

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner