דף הבית > פשיטת רגל >
מימוש נכסים בפשיטת רגל

מימוש נכסים בפשיטת רגל

פקודת פשיטת הרגל - החוק המלא

 

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 03-5468888

לחץ להתקשרות: 03-5468888 

פקודת פשיטת הרגל - החוק המלא

מימוש נכסים בפשיטת רגל

 103. החזקת נכסים נמסרים בהליך פשיטת רגל

הנאמן יקח לידו, בהקדם ככל האפשר, את הפנקסים והמסמכים של פושט הרגל וכל נכס אחר מנכסיו הניתן למסירה ביד, ולא תהא לשום אדם זכות למנוע את הכונס הרשמי או את הנאמן מהחזיק בפנקסי חשבונות השייכים לפושט הרגל, או לטעון לעכבון עליהם לעומת הכונס או הנאמן.

 104. חובת שלוחיו שלפושט הרגל

בכפוף להוראות פקודה זו בדבר נכסים שרכש פושט רגל לאחר הכרזה, חייב שלוחו של פושט הרגל, ובכלל זה גזבר, עובד, בנקאי ועורך דין שלו, לשלם ולמסור לנאמן כל כסף ונייר ערך שבהחזקתו או בשליטתו מכוח מעמדו כשלוח ושאיננו רשאי לפי דין לעכב אצלו לעומת פושט הרגל או הנאמן;לא עשה כן - יאשם בעבירה לפי פקודה זו.

 105. הנאמן בהליך פשיטת רגל ככונס נכסים בהוצאה לפועל

לענין נכסי פושט הרגל, ולשם החזקה בהם או עיכובם, יהיה הנאמן במעמד כונס נכסים לפי פרק ה' לחוק ההוצאה לפועל, תשכ?ז-1967 , ובית המשפט רשאי, לפי בקשת הנאמן, לאכוף את ההחזקה או העיכוב.

 106. נכסים בהליך פשיטת רגל שהעברתם ברישום

היו בין נכסי פושט הרגל סטוק, מניות , חלק בכלי שיט כמשמעותו בחוק הספנות (כלי שיט), תש?ך-1960, או נכסים אחרים שהעברתם היא ברישום בפנקסי חברה , משרד או אדם, זכאי הנאמן להעביר את הנכס באותה מידה שהיה זכאי לכך פושט הרגל לולא פשט את הרגל.

 107. תביעות בהליך פשיטת רגל

היו בין נכסי פושט הרגל תביעות, יראו אותן כאילו הומחו כדין לנאמן.

 108. תפיסת נכסי פושט רגל

רשאי כל אדם, על פי הוראת בית המשפט, לתפוס מנכסי פושט רגל, או מנכסי חייב שניתן נגדו צו כינוס, כל נכס שבשמירתו או בהחזקתו של פושט הרגל או החייב או של אדם אחר, ולשם תפיסה כאמור רשאי הוא לפרוץ כל בית, בנין או חדר של פושט הרגל או החייב, שהם אמורים להימצא שם, או כל בנין או בית קיבול שלהם שנכס מנכסיהם אמור להימצא בהם;שוכנע בית המשפט כי נכס כאמור מוסתר במקום שאינו שייך להם, רשאי הוא ליתן לכל שוטר או לפקיד בית המשפט צו לחפש בו.

 109. סייג לאחריות אישית בהליך פשיטת רגל

תפס הכונס הרשמי או הנאמן נכס שהיה בהחזקתו או כחצריו של חייב שניתן נגדו צו כינוס, או עשה דבר בנכס בלי שידע שיש לאדם אחר תביעה לגביו, ולאחר מכן הוכח כי ביום צו הכינוס לא היה הנכס שייך לחייב, לא יחוב הכונס או הנאמן חבות אישית בשל כל הזק שנגרם לתובע הנכס מן התפיסה או העשיה, או בשל הוצאות הליכים שננקטו כדי להוכיח את תביעת הנכס, אלא אם היה בית המשפט סבור
שהיתה רשלנות בטיפול בנכס מצד הכונס או הנאמן.

  110. בוטל.

  111. תשלומים עתיים ודין הכנסה שלפושט רגל

(א)   בית המשפט רשאי לקבוע, לבקשת הנאמן, כי על פושט רגל לשלם לנאמן תשלומים עתיים, במועדים ובתנאים שיקבע, וכן רשאי בית המשפט להקציב לפושט הרגל סכומים למחייתו ולמחיית התלויים בו, והכל מתוך משכורת, שכר או הכנסה אחרת שהוא זכאי לה, ובלבד שהסכומים שייוותרו בידי פושט הרגל לא יפחתו מהסכום הפטור מעיקול ומתפיסה לפי חוק הגנת השכר, התשי?ח-1958; אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מהוראת סעיף303 לחוק הביטוח הלאומי נוסח משולב, התשנ?ה-1995, או מהוראה בחיקוק אחר שהסעיף האמור חל לגביו, אומהוראה בחיקוק אחר הקובעת הסדר דומה להסדר הקבוע בסעיף303 האמור.

(ב)   לבקשת פושט הרגל או הנאמן רשאי בית המשפט לאשר לשלם לפושט הרגל מתוך הכספים המגיעים לנאמן, סכומים נוספים, כפי שייראה לו צודק.

(ג)   היה פושט הרגל זכאי למשכורת, לשכר או להכנסה אחרת, ולא ציית לצו כאמור בסעיף קטן (א), רשאי בית המשפט להורות למי שמשלם אותם לפושט הרגל, להעבירם ישירות לנאמן או לכונס הרשמי.

 112. הפקעת צווים מכוח הפטר בהליך פשיטת רגל

צו הפטר יפקיע מאליו כל צו לפי סעיף111, זולת אם ניתן צו מפורש להמשיך בתשלומים.

 113. תסיבת נכסים והקנייתם בהליך פשיטת רגל

עד למינוי נאמן יהיה הכונס הרשמי נאמן לענין פקודה זו, ומיד לאחר הינתן הכרזה נגד חייב יהיו נכסי פושט הרגל מוקנים לנאמן, ומשנתמנה נאמן יסובו ויוקנו מיד לנאמן שנתמנה.

 114. העברות הטעונות רישום בהליך פשיטת רגל

נכסי פושט רגל יסובו ויוקנו מנאמן לנאמן הממלא תפקידו אותה שעה, ללא צורך בהעברה, ולענין כל חיקוק הדורש רישום העברות נכסים, יראו תעודת המינוי של נאמן כהעברת נכסים, ולפי זה ניתן לרשום אותה;מקום שהכונס הרשמי הוא נאמן, יראו את צו הכינוס כתעודת מינוי ולא יידרש כל רישום או תרשומת.

 115. ויתור עלנכס מכביד בהליך פשיטת רגל  

(א)   בסעיף זה ולהלן, ?נכסים מכבידים? -

(1)        מקרקעין העמוסים תנאים מכבידים;

(2)        מניות או סטוק של חברות שלא נפרעו במלואם;

(3)        חוזים ללא ריווח;

(4)        כל נכס אחר שלא ניתן למכרו, בכלל או על נקלה, מפני שהוא מחייב את המחזיק בו לבצע פעולה מכבידה או לשלם סכום כסף.

(ב)   היה בין נכסי פושט הרגל נכס מכביד, רשאי הנאמן, בכפוף להוראות סעיפים 116עד 122 ובאישור בית המשפט, לוותר עליו.

(ג)   בבואו לתת אישור לפי סעיף זה רשאי בית המשפט לדרוש שיינתנו הודעות לאנשים מעונינים וכן להתנות את מתן האישור בתנאים.

 116. תוצאי ויתור בהליך פשיטת רגל

מיום הוויתור יחדלו כל הזכויות והחבויות של פושט הרגל ושל נכסיו בנכס שוויתרו עליו, והנאמן יהיה מופטר מכל חבות אישית לענין הנכס מיום שהוקנה לו, ואולם לא יהיה בוויתור כדי לפגוע בזכויותיו וחבויותיו של אדם אחר אלא במידה הנחוצה לשחרר מחבות את פושט הרגל ונכסיו ואת הנאמן.

117. בוטל.

 118. דרישה להודיע בדבר ויתור בהליך פשיטת רגל

נדרש הנאמן בכתב מאת צד מעונין בנכס מכביד להחליט אם יוותר על הנכס או לא, ותוך עשרים ושמונה ימים מיום קבלת הדרישה, או תקופה ארוכה מזו שהתיר בית המשפט, לא הודיע הנאמן אם יוותר או לא יוותר - שוב לא יוכל לוותר, ואם היה הנכס חוזה יראו כאילו אימץ אותו.

 119. ביטול חוזה בהליך פשיטת רגל

בית המשפט רשאי, לפי בקשת הזכאי או החייב כלפי הנאמן לפי חוזה עם פושט הרגל, ליתן צו המבטל את החוזה בתנאים שיקבע לענין תשלומי פיצויים בשל אי-ביצוע החוזה ולכל ענין אחר, כפי שייראה לו, ופיצויים שנפסקו כאמור יהיו למבקש חוב בר-תביעה בפשיטת הרגל.

 120. צו הקניה לאחר ויתור בהליך פשיטת רגל 

(א)   לפי בקשת אדם התובע מכוח זיקה שיש לו בנכס מכביד שהנאמן ויתר עליו או מכוח חבות שחב לענין נכס כאמור ולא הופטר ממנה לפי פקודה זו, רשאי בית המשפט, לאחר ששמע את כל מי שמצא לנכון, להקנות או למסור את הנכס לאדם הזכאי לו, או למי שראה בית המשפט למסרו לו כפיצוי על חבות כאמור, או לנאמן בשבילו, הכל בתנאים שיראה.

(ב)   ניתן צו הקניה כאמור, יוקנה הנכס המפורש בו לאדם הנקוב בשמו לענין זה, ללא צורך בהעברה.

(ג)   בוטל.

(ד)   בוטל.

 121.  בוטל.

 122. זכות הנפגע בוויתור בהליך פשיטת רגל

הנפגע מחמת ויתור לפי סעיפים 115עד 121 יראו אותו כנושה של פושט הרגל כמידת הפגיעה ולפי זה יהיה לו חוב בר-תביעה בפשיטת הרגל.

 123. סייג לענין זכות יוצרים בהליך פשיטת רגל

היו נכסי פושט הרגל כוללים זכות יוצרים או כל זיקה בה, והוא חב בשל כך לשלם ליוצר תמלוגים או חלק מהרווחים -

(1)   לא יוכל הנאמן למכור עתקים של היצירה או להרשות את מכירתם, או לבצע את היצירה או להרשות את ביצועה, אלא בתנאי שישלם ליוצר תמלוגים או חלק מהרווחים כדרך שהיה פושט הרגל חב לשלם;

(2)   לא יוכל הנאמן, בלי רשות היוצר או בית המשפט, להמחות את הזכות או להעביר את הזיקה שבה או להעניק זיקה בה בדרך רשיון, אלא בתנאים המבטיחים שישולמו ליוצר תמלוגים או חלק מהרווחים שלא יפחתו ממה שהיה פושט הרגל חב לשלם.

 124. סמכות הנאמן לנהל נכסים בהליך פשיטת רגל

בכפוף להוראות פקודה זו רשאי הנאמן -

(1)   למכור נכסי פושט הרגל, כולם או מקצתם, במכירה פומבית או בחוזה פרטי, ורשאי הוא להעביר את כל הנכסים לאדם אחד או למכרם חלקים חלקים; לענין זה, נכסים - לרבות מוניטין של עסק, ולרבות חובות המגיעים או שיגיעו לפושט הרגל לפי הרשום בפנקסיו;

(2)   לאשר קבלת כספים שקיבל, ואישור כאמור יפטיר את המשלם מאחריות לשימוש בהם;

(3)   לענין כל חוב המגיע לפושט הרגל- לתבעו בפשיטת רגל או בפירוק, לתבוע לו דין קדימה, לדרוש אותו ולמשוך בשלו דיבידנד;

(4)   להפעיל כל סמכות הנתונה לנאמן לפי פקודה זו, ולהוציא יפויי כוח ומסמכים אחרים כדי לבצע את הוראות הפקודה.
 125. סמכויות שהפעלתן טעונה הסכמה בהליך פשיטת רגל

(א)   בהסכמת ועדת הבקורת, ובאין ועדת בקורת - בהסכמת הכונס הרשמי, רשאי הנאמן -

(1)        לנהל את עסקו של פושט הרגל, במידה הדרושה לפירוקו המועיל;

(2)        לפתוח בכל הליך משפטי הנוגע לנכסי פושט הרגל ולהתגונן בהליך כאמור;

(3)        להעסיק עורך דין או שלוח אחר בנקיטת הליכים או בעשיית עסק שועדת הבקורת או הכונס הרשמי הסכימו להם;

(4)        לקבל בתמורה, במכירת נכס של פושט הרגל, סכום כסף שישולם בעתיד, בכפוף לתנאים בענין ערבות או בכל ענין אחר שייראו לועדת הבקורת, ובהעדרה - לכונס הרשמי;

(5)        למשכן כל חלק מנכסי פושט הרגל כדי להשיג כסף לתשלום חובותיו;

(6)        למסור סכסוך לבוררות, להתפשר בדבר חובות, תביעות וחבויות - בין שהגיע מועדן ובין שלא הגיע, בין ודאיות ובין מותנות, בין קצובות ובין שאינן קצובות, בין קיימות ובין אמורות להתקיים בין פושט הרגל לבין אדם שחב כלפיו - תמורת סכומים וכתנאים, לרבות מועדי פרעון, כפי שיוסכם;

(7)        להגיע לידי פשרה או הסדר אחר, כפי שייראה מועיל, לגבי חובות בני תביעה בפשיטת הרגל, עם נושים או עם מי שטוענים שהם נושים;

(8)        להגיע לידי פשרה או הסדר אחר, כפי שייראה מועיל, לגבי תביעה הנובעת מנכסי פושט הרגל או הכרוכה בהם, שהוגשה או שאפשר להגישה מטעם כל אדם נגד הנאמן או מטעם הנאמן נגד כל אדם;

(9)        לחלק בין הנושים נכס כמות שהוא, לפי שוויו הנאמד, אם מחמת טבעו המיוחד או נסיבות מיוחדות אחרות אי אפשר למכור אותו בקלות או במחיר מועיל, בנסיבות הענין.

(ב)   הסכמה הניתנת לענין סעיף זה לא תהא הסכמה כללית לעשות את כל הדברים האמורים בסעיף קטן (א), אלא הסכמה לעשיית הדבר המסויים שבשבילו נתבקשה ההסכמה במקרה הנתון.

 126. סמכות להתיר לפושט הרגל לנהל נכסים בהליך פשיטת רגל

ברשות ועדת הבקורת יכול הנאמן למנות את פושט הרגל להיות מפקח על ניהול נכסיו או חלק מהם, או מנהל את עסקיו לטובת הנושים, או עוזר בכל דרך אחרת בניהול הנכסים, בתנאים שהורה עליהם הנאמן.

 127. תשלומים לפושט הרגל

ברשות ועדת הבקורת יכול הנאמן לתת לפושט הרגל הקצבות מתוך נכסיו למחייתו ולמחיית משפחתו או כתמורה בעד שירותיו בפירוק נכסיו; אולם בית המשפט רשאי להפחית את ההקצבה.

 128. הקצבה לזכאי למזונות בהליך פשיטת רגל

(א)   לפי בקשתו של אדם שמגיעים לו מפושט הרגל על פי פסק דין מזונות שזמן פרעונם חל אחרי מתן צו הכינוס, רשאי בית המשפט להקציב לאותו אדם מזמן לזמן מתוך נכסי פושט הרגל או מתוך הכנסותיו סכומי כסף שימצא לנכון.

(ב)   הקצבה לפי סעיף קטן (א), דינה כדין תשלום על פי פסק הדין.

(ג)   הוראות סעיף זה יחולו על אף האמור בסעיפים 111ו- 112.

 129. בקורתנכסים ממושכניםבהליך פשיטת רגל

(א)   היו נכסים של חייב שניתן נגדו צו כינוס מוחזקים בידי אדם אחר דרך משכון או ערובה אחרת, רשאי הכונס הרשמי או הנאמן לבדוק את הנכסים, לאחר מתן הודעה בכתב על הכוונה לעשות כן.

(ב)   משניתנה הודעה לפי סעיף קטן (א) לא יהיה המחזיק זכאי לממש את ערובתו לפני שנתן לנאמן הזדמנות סבירה לבדוק את הנכסים ולהשתמש בזכותו לפדותם אם יראה לעשות כן.

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 03-5468888

לחץ להתקשרות: 03-5468888 

קרא על חלוקת נכסי פשיטת רגל

 

לדף הראשי
ENGLISH
פשיטת רגל

משמעותה של פשיטת רגל

יתרונות וחסרונות

למי מתאימה פשיטת רגל

חייב המבקש פשיטת רגל

הליכי פשיטת רגל

כל מה שצריך לדעת

ניהול הליכי פשיטת רגל

בחכמה

סיום פשיטת רגל

לקבל הפטר מכל החובות

בן זוג בהליך פשיטת רגל

הלכת השיתוף פשיטת רגל

זוגות שנישאו לפני 1974

איזון משאבים בפשיטת רגל

לזוגות שנישאו אחרי שנת 1974

זכויות עובדים בפשיטת רגל

פשיטת רגל של מעביד

כיצד להתמצא במדריך זה

פקודת פשיטת הרגל

טבלת השוואה

בין הוצאה לפועל לפשיטת רגל

פשיטת רגל - טפסים

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל
הימורים
דיני חברות
רישום חברה בחו"ל
הקמת חברות
פתיחת עסק חדש
חשבון בנק מוגבל
פירוק חברות
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
חשבנות בנק בחו"ל
דיני אינטרנט
תביעות ובתי משפט
חובות
הוצאה לפועל
פשיטת רגל
בוררות
הבראת חברות
צוואה
ירושה וצו ירושה
דיני משפחה
יזמות עסקית
תוכנית עסקית
אמנות למניעת כפל מס
דיני בנקאות
מקרקעין
הסכם הפריית מבחנה
מיסוי מקרקעין
מס שבח
פטור ממס שבח
מס רכישה
חוק מיסוי מקרקעין
נדל"ן - מקרקעין
זכויות יוצרים
קניין רוחני
אימוץ ילדים בחו"ל
אודות הנר-עופר עורכי דין

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888

רחוב בן-יהודה 242 תל אביב

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מפת אתר