דף הבית > פשיטת רגל >
הכונס הרשמי בפשיטת רגל

הכונס הרשמי בפשיטת רגל

פקודת פשיטת הרגל - החוק המלא

 

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 03-5468888

לחץ להתקשרות: 03-5468888 

פקודת פשיטת הרגל - החוק המלא

כונסים רשמיים של הליכי פשיטת רגל

  138. מינוי כונסים רשמיים וסגנים בהליך פשיטת רגל 

(א)   השר ימנה, בצו ברשומות, כונסים רשמיים הנראים לו לרכושם של חייבים, שיפעלו לפי הנחיותיו הכלליות של השר והוראותיו, אולם יהיו עם זאת פקידי בתי המשפט שאליהם נספחו.

(ב)   השר יקבע את מספר הכונסים הרשמיים ואת המחוזות שייוחדו להם.

(ג)   השר רשאי להורות בצו שעובד המדינה שצויין בצו ימלא תפקידי הכונס הרשמי בזמן שהמשרה פנויה דרך ארעי או כשכונס נעדר דרך ארעי מחמת מחלה או סיבה אחרת.

(ד)   השר רשאי למנות משנה וסגן או סגנים לכונס הרשמי ולקבוע את סמכויותיהם

 139. מעמדו של כונס רשמי בהליך פשיטת רגל

(א)   תפקידי כונס רשמי יהיו הן לענין התנהגותו של החייב והן לניהול נכסיו.

(ב)   כונס רשמי רשאי להשביע על תצהירים הבאים לאמת תביעות חוב, בקשות והליכים אחרים לפי פקודה זו.

(ג)   כל הוראה של פקודה זו המדברת בנאמן בפשיטת רגל, יראוה כמדברת גם בכונס הרשמי הפועל כנאמן, אם אין הוראה אחרת בפקודה זו או משתמעת מתוך ההקשר.

(ד)   הנאמן יתן לכונס הרשמי מידע, יתיר לו גישה לפנקסים ולמסמכים של פושט הרגל, יקל עליו את בדיקתם, ויעזור לו ככל הדרוש למילוי תפקידו לפי פקודה זו.

(ה)  הכונס הרשמי יהיה צד לכל הליך שיתנהל בבית המשפט על פי פקודה זו.

 140. תפקידי הכונס לענין התנהגות החייב פושט רגל

לענין החייב, על הכונס הרשמי -

(1)   לחקור בהתנהגותו של החייב ולתת דין וחשבון לבית המשפט, שבו ייאמר אם יש יסוד להניח שהחייב עשה מעשה שהוא עבירה לפי פקודה זו או משמש יסוד לסירוב בית המשפט ליתן צו הפטר, או להתליית צו הפטר או לקביעת תנאים בו;

(2)   ליתן דינים וחשבונות אחרים בדבר התנהגותו של החייב, כפי שיורה בית המשפט;

(3)   להשתתף בחקירה הפומבית של החייב;

(4)   להשתתף ולעזור בתביעה פלילית נגד חייב על מעשה מרמה, כפי שיורה היועץ המשפטי לממשלה.

 141. תפקידי הכונס הרשמי לענין נכסי החייב פושט רגל

לענין נכסי החייב, על הכונס הרשמי -

(1)   לפעול ככונס זמני של נכסי החייב עד למינוי נאמן, וכמנהל הנכסים אם לא נתמנה לכך מנהל מיוחד;

(2)   להרשות את המנהל המיוחד להשיג כסף או לשלם כסף לצרכי הנכסים בכל מקרה שבו נראה צורך לעשות כן לטובת הנושים;

(3)   לזמן את אסיפת הנושים הראשונה ולשבת בראשה;

(4)   להוציא טופסי-שלוח לשימוש באסיפות נושים;

(5)   להביא לפני הנושים כל הצעה שהציע החייב בדבר הדרך לחיסול עסקיו;

(6)   לפרסם כל ענין שיש לפרסמו לפי הפקודה;

(7)   לפעול כנאמן כל אימת שנתפנתה משרתו של נאמן.

 142. הכונס הרשמי ככונס זמני או כמנהל בהליך פשיטת רגל

במילוי תפקידיו ככונס זמני או כמנהל -

(1)   יברר הכונס הרשמי, במידה שהדבר מעשי, את רצון הנושים בדבר ניהול נכסי החייב, ולשם כך רשאי הוא לזמן אסיפות של אנשים הטוענים שהם נושים;

(2)   לא יגרום הכונס הרשמי להוצאות יתרות על הדרוש לשמירת נכסי החייב או לעשיה בנכסים פסידים, אלא אם הורה בית המשפט הוראה אחרת, אולם אם אין החייב יכול להכין בעצמו דו?ח כיאות על מצב עסקיו רשאי הכונס להעסיק בני אדם לעזרה בהכנת הדו?ח על חשבון הנכסים ובכפוף לתנאים שנקבעו.

 142א. נציג  בהליך פשיטת רגל

(א)   הכונס הרשמי רשאי לבצע תפקיד מתפקידיו גם באמצעות אדם שלא מבין עובדי המדינה(להלן - נציג) ולשלם את שכרו.

(ב)   נציג יפעל לפי הוראות הכונס הרשמי ובפיקוחו, אך אין בכך או בתשלום שכרו על פי סעיף קטן (א) כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין הנציג לבין הכונס הרשמי או המדינה.

(ג)   הכונס הרשמי רשאי, לפני מינויו של נציג או אחרי כן, לדרוש שהנציג ישעבד נכסים או יתן ערובה להבטחת מילוי תפקידו וחובותיו, ורשאי הוא בכל עת לדרוש מן הנציג ערובה נוספת או לשחרר ערובה שניתנה, כולה או מקצתה.

 143. דיווח בהליך פשיטת רגל

כל כונס רשמי ימסור דין וחשבון למי שהורה עליו השר, וישלם כל כסף וינהג בכל ערובה כפי שהורה השר.

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 03-5468888

לחץ להתקשרות: 03-5468888 

נאמן על החייב בפשיטת רגל

 

לדף הראשי
ENGLISH
פשיטת רגל

משמעותה של פשיטת רגל

יתרונות וחסרונות

למי מתאימה פשיטת רגל

חייב המבקש פשיטת רגל

הליכי פשיטת רגל

כל מה שצריך לדעת

ניהול הליכי פשיטת רגל

בחכמה

סיום פשיטת רגל

לקבל הפטר מכל החובות

בן זוג בהליך פשיטת רגל

הלכת השיתוף פשיטת רגל

זוגות שנישאו לפני 1974

איזון משאבים בפשיטת רגל

לזוגות שנישאו אחרי שנת 1974

זכויות עובדים בפשיטת רגל

פשיטת רגל של מעביד

כיצד להתמצא במדריך זה

פקודת פשיטת הרגל

טבלת השוואה

בין הוצאה לפועל לפשיטת רגל

פשיטת רגל - טפסים

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל
הימורים
דיני חברות
רישום חברה בחו"ל
הקמת חברות
פתיחת עסק חדש
חשבון בנק מוגבל
פירוק חברות
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
חשבנות בנק בחו"ל
דיני אינטרנט
תביעות ובתי משפט
חובות
הוצאה לפועל
פשיטת רגל
בוררות
הבראת חברות
צוואה
ירושה וצו ירושה
דיני משפחה
יזמות עסקית
תוכנית עסקית
אמנות למניעת כפל מס
דיני בנקאות
מקרקעין
הסכם הפריית מבחנה
מיסוי מקרקעין
מס שבח
פטור ממס שבח
מס רכישה
חוק מיסוי מקרקעין
נדל"ן - מקרקעין
זכויות יוצרים
קניין רוחני
אימוץ ילדים בחו"ל
אודות הנר-עופר עורכי דין

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888

רחוב בן-יהודה 242 תל אביב

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מפת אתר