צוואה
ירושה
הפרייה חוץ גופית
הסכם הורות
גירושין
אימוץ חו"ל
 
עורכי דין - דף הבית >>  משפחה >> אימוץ בין ארצי - אימוץ חו"ל >>
חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981 - המשך
אימוץ חו"ל - בין ארצי

על אימוץ ילדים בין ארצי

הסבר להורים המאמצים

הדין במדינת הילד המאומץ

חוקי אימוץ חו"ל החלים בישראל

החוזה עם עמותת אימוץ

ליווי משפטי בהליך אימוץ חו"ל

בקשה לאימוץ בין ארצי

חוקים לניהול עמותה

חוקים לניהול עמותת אימוץ מוכרת

תנאים להכרת עמותת אימוץ

הפיקוח על עמותת אימוץ

ליווי משפטי לעמותת אימוץ

רשימת עמותות אימוץ מוכרות

חוקי אימוץ ילדים בין ארצי

אמנת האג לאימוץ בין ארצי

הדין הזר במדינות אימוץ

בעלי מקצוע בעמותת אימוץ

פרסום וסודיות בעמותת אימוץ

כשרות ההורים המבקשים

כשרות המבקשים לאמץ ילד בחו"ל

הכרה בעמותת אימוץ

 תשלומים מרביים לעמותה

כמה משלמים לעמותת אימוץ

כללים לניהול עמותת אימוץ

תקנות לניהול עמותת אימוץ

חוק אימוץ ילדים,

חוק אימוץ ילדים התשמ"א -1981

תקנות אימוץ (בדיקת כשירות)

תקנות אימוץ ילדים

תקנות אימוץ(בעלי מקצוע)

הכרה בעמותת אימוץ בין ארצי

תקנות אימוץ ילדים -פרסום

תקנות אימוץ (כללי פרסום)

תקנות אימוץ -תשלומים מרביים

הנחיות מקצועיות

הנחיות מקצועיות לפעולות עמותה

טופס בקשת הורה

לאימוץ בין ארצי

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981 - המשך

 

 

 

חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981 (המשך)

28יד.   הסכמת העמותה המוכרת לאימוץ

קיבלה העמותה המוכרת את המסמכים ואת חוות הדעת הנדרשים על פי סעיפים 28יבו-28יג, תקבע על-פי חוות דעת של עובד סוציאלי אם אימוצושל הילד על ידי המבקש הוא לטובת הילד.

 28טו.   בקשה לאישור כניסת הילד לישראל

(א)        הסכים המבקש לקבל את הילד למטרת אימוץ בין ארצי, תגיש העמותה המוכרת לשר הפנים בקשה לאשר את כניסת הילד לישראללישיבת קבע.

(ב)        בקשה כאמור תוגשבכתב בצירוף מסמכים בדרך שיורה שר הפנים.

 28טז.  מסירת הילד למבקש

(א)        אישר שר הפניםאת כניסת הילד לישראל לישיבת קבע, בתנאים שקבע, תאשר העמותה המוכרת לרשות המוסמכת של מדינת החוץ כי היא מסכימה למסירת הילד למבקש.

(ב)        הילד יימסר למבקש במדינת החוץ;במקרים חריגים שבהם נבצר מהמבקש לקבל את הילד במדינת החוץ ובאישור הרשות המרכזיתיימסר הילד למבקש בישראל.

 28יז.    סייגים לטיפול במבקש

קיבל מבקש ילד למטרת אימוץ בין ארצי, לא תאשר עמותה מוכרת מסירת ילד נוסף למבקש, למעט בן-משפחה של אותו ילד, אם טרם חלפושמונה עשר חודשים מיום שהמבקש קיבל את הילד לביתו.

 28יח.   מעקב אחר קליטת ילד חוץ

עמותה מוכרת תבצע אם נתבקשה לכך על-ידי מדינת החוץ, מעקב אחר קליטת ילד בבית המבקש, ותעביר למדינת החוץ, לפי בקשתה,דיווח על המעקב; העבירה עמותה מוכרת דיווח כאמור למדינת החוץ, תעביר עותק ממנו לרשות המרכזית.

 28יט.   אפוטרופסות

(א)        עמותה מוכרתשהסכימה למסירת ילד למבקש תהיה אפוטרופוס על הילד ויהיו לה, עד למתן צו אימוץ או עד להחלטה אחרת של בית המשפט, זכויות, חובות וסמכויות כשל הורה.

(ב)        עמותה מוכרתתקבע אדם נושא תפקיד בעמותה אשר ימלא בפועל את תפקיד האפוטרופוס כאמור.

 28כ.    צו אימוץ בין ארצי על ידי בתי משפט

(א)        בתי משפט רשאי לתת צו לאימוץ של ילד ממדינת חוץ על ידי המבקש לאחר שנוכח כי נתקיימו כל התנאים לענין אימוץ בין ארצילפי חוק זה.

(ב)        לא יתן בית המשפט צו אימוץ כאמור בסעיף קטן (א) אלא לאחר שקיבל חוות דעת בכתב מהעמותה המוכרת או תסקיר של פקיד סעד כאמור בסעיף 22.

(ג)        בית המשפטרשאי לתת צו אימוץ לפי סעיף זה אף אם המאמץ אינו בן דתו של המאומץ, ובלבד שנוכח כי הדבר אינו פוגע בטובת הילד.

 

חוק אימוץ ילדים1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13

קרא על: 28כא. אמצעים להגנה על שלום הילד

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

בשלב זה אין אפשרות מעשית לאימוץ בחו"ל
נא פנה אל
עמותות האימוץ מוכרות

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner