עורכי דין- דף הבית >> חובות >> פשיטת רגל >>
זכויות עובדים בפשיטת רגל של מעביד

פשיטת רגל

משמעותה של פשיטת רגל

יתרונות וחסרונות

למי מתאימה פשיטת רגל

חייב המבקש פשיטת רגל

הליכי פשיטת רגל

כל מה שצריך לדעת

ניהול הליכי פשיטת רגל

בחכמה

סיום פשיטת רגל

לקבל הפטר מכל החובות

בן זוג בהליך פשיטת רגל

הלכת השיתוף פשיטת רגל

זוגות שנישאו לפני 1974

איזון משאבים בפשיטת רגל

לזוגות שנישאו אחרי שנת 1974

זכויות עובדים בפשיטת רגל

פשיטת רגל של מעביד

כיצד להתמצא במדריך זה

פקודת פשיטת הרגל

טבלת השוואה

בין הוצאה לפועל לפשיטת רגל

פשיטת רגל - טפסים

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

פשיטת רגל של מעביד

זכויות עובדים במקרה של פשיטת רגל של מעבידםפשטיטת רגל ופירוק של מעביד

החוק אוסר על הגשת תביעה  כנגד פושט רגל או חברה בפירוק. על כן, עובד שכיר שמעבידו פשט את הרגל או שהתפרקה החברה שעבד בה, והמעביד נותר חייב לעובד בגין עבודתו אצלו לפני מועד התמוטטותו, יפוצה על ידי המוסד לבטוח לאומי. אם יכלכל העובד צעדיו נכון, הוא יהיה

זכאי לתשלום שכר העבודה ופיצויי הפיטורין שמעבידו חייב לו וזאת עד למקסימום הגמלה הקבועה בחוק.

ואולם, אם החברה או המעביד הפרטי לא נכנסו לפירוק או לפשיטת רגל, היה על חלק מהעובדים להתאחד ולהגיש בקשה לבית משפט כנגד המעביד.

לאחר שיוכרז הפירוק או פשיטת הרגל, יזכו העובדים לקבל את המגיע להם מאת המוסד לביטוח לאומי.

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

זכויות עובדים במקרה של התמוטטות כלכלית ופשיטת רגל של מעבידם

לרוב, עוד לפני התמוטטותו הכלכלית  מפסיק המעביד להפריש לקופות גמל של העובדים בשל מצוקת מזומנים. על כן יהיה אותו עובד זכאי שהמוסד יעביר בגינו כספים (גמלה) לקופות גמל אשר לא הופקד בהן הסכום הדרוש על-ידי המעביד.

 טוב יעשה העובד אם יעזר לצורך הגשת המסמכים בעורך דין המתמצא גם בדיני עבודה וגם בדיני פרוק חברה או פשיטות רגל לפי העניין. הטעם לכך נעוץ במספר סיבות:

ראשית: עורך הדין ידע כיצד להפנות ולאן את המסמכים למיניהם;

שנית: עורך הדין ידע כיצד להציג את מרכיבי השכר על מנת להכניס את מרביתם תחת חסות החוק וזאת כדי להגדיל את הגמלה שיקבל העובד;

שלישית: ניתן לסכם כי מרבית שכרו של עורך הדין ישולם כאחוזים מהסכום שישולם על ידי המוסד לביטוח לאומי.

זכאים לגמלה

עובד שכיר שמעבידו פשט את הרגל, או עובד שכיר שניתן נגד מעבידו צו פירוק. (אם המעביד הוא תאגיד).

אם נפטר העובד בטרם שולמה לו הגמלה המגיעה לו, זכאים שאיריו לפיצויי פיטורים ולחוב שכר עבודה.

קופת גמל, אם קיים חוב של המעביד לקופת הגמל שהעובד מבוטח בה.

חבר אגודה שיתופית: חבר שהיה חבר בתושב שיתופי או בקיבוץ במשך 7 שנים לפחות.

תנאי הזכאות לגמלה

זכאותו של עובד שכיר לגמלה מתממשת רק אם התקיימו התנאים האלה:

צו פשיטת רגל או פירוק שניתן על-ידי בית המשפט המחוזי:  בית המשפט הוציא נגד המעביד צו הכרזה כפושט רגל, או צו לפירוק החברה , או צו  לפירוק אגודה שתופית, או לפירוק שותפות.

אישור נאמן או מפרק:  פרטי התביעה של העובד אושרו על ידי הנאמן של פושט הרגל או המפרק של החברה .

מינוי נאמן או מפרק: בית המשפט המחוזי מינה נאמן או מפרק מטעמו. לעיתים, על מנת שלא יהיה על העובדים להמתין, יפנה כונס הנכסים הרשמי (הכנ"ר) לבית המשפט בבקשה למנות מנהל מיוחד כדי לבדוק את תביעות העובדים ולהעבירם לידי המוסד לביטוח לאומי.

איך מחושבת הגמלה

עובד אשר נגד מעבידו ניתןצו פירוק/פשיטת רגל זכאי לגמלה מן הביטוח הלאומי,  הכוללת את סכומי שכר העבודה המגיעים לו, ואשר לא שולמו על-ידי המעביד. וכן את  סכום פיצויי הפיטורים אשר אין להם כיסוי בקופת הגמל. הגמלה תשולם עד לסכום המקסימום הקבוע בחוק, המתעדכן מעת לעת, שהוא 10 פעמים  השכר הממוצע במשק.

מרכיבי השכר לצורך חישוב הגמלה

דמי הבראה - ניתן לאשר תשלום עד שנתיים, אם המעביד לא שילם.

ביגוד- החלק שלא שולם לעובד עד ליום הפסקת עבודתו, ובעבור השנה האחרונה.

משכורת 13 - החלק שלא שולם לעובד עד ליום הפסקת עבודתו, ובעבור השנה האחרונה.

מרכיבי תשלום אחרים, המופיעים בתלוש, ייכללו במידה שהם עונים להגדרה  "שכר עבודה". מן הראוי למסור לעורך דין את הכנת מסמך תביעת החוב שתוגש הן למפרק והן למוסד לביטוח הלאומי, שכן הוא יוכל להחליט כיצד להציג את המרכיבים שיחשבו כשכר. לדוגמה: מרכיבי תשלום שבדרך כלל אינם מובאים בחשבון בעת חישוב הגמלה - החזר הוצאות רכב, טלפון וכו', אלא אם תשלומם לא היה קשור להוצאה כלל וכלל.

פיצויי פיטורים

אם העובד לא היה מבוטח בקופת גמל המכסה לו את פיצויי הפיטורים בהסכם פנסיה ישלם או ישלים את החסר. התשלום יהיה כפוף להוראות חוקפנסיה מקיפה, חוק הביטוח הלאומי חוקפיצויי פיטורים או כפוף לזכויותיו של העובד מכוח ההסכם הקיבוצי - הכל לפי טובת העובד.  הבסיס לחישוב פיצויי הפיטורים יהיה:

שכר עבודה -משכורת (שכר העבודה הנלקח בחשבון לא יפחת משכר המינימום, בהתאם להיקף המשרה).

תוספת ותק

תוספת משפחה

תוספת יוקר

תוספת מקצועית

רכיבי שכר אחרים, אם הם עונים על דרישות החוק והפסיקה. משכורת 13 אינה נכללת בחישוב פיצויי הפיטורים

קופת גמל

בהתאם להוראות הסכםקיבוצי או חוזה עבודה, על המעביד להעביר לקופת הגמל כספים,  שנועדו לשם צבירתן או הבטחתן של זכויות העובד הקשורות בעבודתו, או הפסקת  עבודתו. קופת הגמל תהא זכאית לגמלה בגין תשלומים אשר לא הועברו לקופת הגמל מכספי  המעביד, או כספים שנוכו משכר העובד או מכספי שניהם.  המוסד יעביר לקופת הגמל את סכום החוב בעד כל עובד, עד המקסימום הקבוע בחוק הביטוח הלאומי, שהוא פעמיים השכר הממוצע במשק (ביוני 13,928.- 2002) ש"ח).

שימו לב: אם סכום התביעה עולה על סכום הגמלה, תשולם הגמלה בתחילה עבור-שכר עבודה, ורק  לאחר מכן ישולמו פיצויי הפיטורים.

לסכום הגמלה יתווספו הפרשי הצמדה מיום היווצרות החוב ועד יום התשלום על-ידי המוסד בפועל. מהגמלה שתאושר ינוכו הסכומים המתחייבים בחוק: מס הכנסה, ביטוח לאומי  וביטוח בריאות.

אופן הגשת התביעה

את תביעת החוביש להגיש למפרק או למנהל המיוחד או לנאמן (לא ישירות למוסד לביטוח לאומי) בצרוף  טופס התביעה לגמלה של המוסד לבטוח לאומי המכונה: "תביעה לתשלום חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד" בצירוף ראויות ומסמכים להוכחת החוב.

מסמכים שיש לצרף לטופס התביעה:

תלושי משכורת אחרונים ממקום העבודה

תלוש משכורת ראשון או מסמך אחר המעיד על מועד תחילת העבודה לצורך חישוב  פיצויי הפיטורים.

מסמך המעיד על גובה סכומי פיצויי הפיטורים העומדים לזכותו של העובד בקופת  גמל בתאריך הפסקת עבודתו.

אסמכתאות לרצף בעבודה.

לאחר אישור התביעה יעביר אותה המפרק או המנהל המיוחד או הנאמן בצרוף כל המסמכים הרלבנטיים למוסד לביטוח לאומי לירושלים. מחלקת ביטוח זכויות עובדים, שד' ויצמן 13 ירושלים 91909.

תשלום הגמלה

לאחר שאושרה זכאות העובד לגמלה, ישלח אליו התשלום בהמחאה ישירות לביתו או בזיכוי לחשבון הבנק שמסר על גבי הטופס. הגמלה אינה ניתנת להעברה או לעיקול.

הערה חשובה: החלטת המפרק/ המנהל המיוחד/הנאמן אינה סופית, למוסד לביטוח לאומי יש הסמכות לאשר, לדחות או לחלוק על ההחלטה. ואולם סכומים אשר לא אושרו על ידי המוסד לבטוח לאומי אך אושרו על ידי המנהל המיוחד /מפרק /נאמן, יהפכו לחלק מתביעות החוב ביניהן יתחלקו יתרת מימוש רכוש החייב לאחר הנושים המובטחים.

יש לשיםלב: הגמלה בפרק זה תאושר לעובד שכיר בלבד.

לא מבוטחים בפרק זה ואינם זכאים לגמלה: עובד עצמאי או בעל שליטה בחברה המחזיק בעיקר המניות בחברה , שלא התקיימו בינו לבין החברה יחסי עובד-מעביד.

כדי לברר אם המעביד נכנס להליכי פירוק או פשיטת רגל אפשר לחפש באתר של משרד המשפטים

 

קרא עוד בנושא פשיטת רגל

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner