הימורים  | חברות  | מיסוי בינלאומי  | מיסוי מקרקעין  |  נדל"ן  |  מקלטי מס  | אינטרנט  | תביעות  |  הוצאה לפועל  | פשיטת רגל  | בוררות  | זכויות יוצרים  | משפחה  | יזמות

עורכי דין

_____________________________________________________________________________

תל-אביב     88 88 546 03

 
   עורכי דין

חוקים שימושיים

 חוק הוצאה לפועל

 פקודת פשיטת רגל

 חוק ירושה

 חוק בוררות

 חוק אימוץ ילדים

 חוק ערבות

 חוק אפורופסות

 שטרות \ צ'יקים


פקודת השטרות

 הגדרות

 שטר חליפין

 אין חבות בלי חתימה

 שטר עם תמורה

 העברת שטר לאחר

 אוחז שטר

 חובות הצדדים

 פקיעת שטר

 קיבול-פירעון משום כבוד

 מסמכים אבודים

 שטר חו"ל

 שיק

 שיק משורטט

 שטר חוב

 תום לב


עוד באתר זה: דיני עסקים

 חברה בע"מ

 עסקים - יזמות - הקמת עסק

 ניהול יחסים עם בנק

 מיסוי בינלאומי של ישראלים בחו"ל

 מקלטי מס בעולם

 אמנות למניעת כפל מס עם ישראל

 זכויות יוצרים -  קניין רוחני

 דיני מחשבים - מסחר אלקטרוני


דיני חיובים

  ערבות - חובות

 הוצאה לפועל - ייצוג חייבים

 פשיטת רגל -התמוטטות עד הפטר

 חשבון בנק מוגבל


מיסוי

 מס רכישה, שבח, מיסוי מקרקעין

 מס הכנסה

 מיסוי בינלאומי של חברות בחו"ל

 מקלטי מס בעולם - Offshore

 אמנות כפל מס שישראל צד להן


מקרקעין

 עסקאות קומבינציה

 מיסוי מקרקעין

 קבלני בניין


בוררות

 בוררות גישור פישור


צוואה משפחה

 למי כדאי להכין צוואה

 הפרייה חוץ גופית


אימוץ בין ארצי

 יעוץ להורים המאמצים -אימוץ חו"ל

 יעוץ לעמותות אימוץ


דיני עבודה

 זכויות עובדים בשעת פשיטת רגל

 הטרדה מינית


נושאים נוספים בהם אנו עוסקים

 ראה רשימת נושאים מורחבת


 

פקודת השטרות [נוסח חדש]

עורכי דין - דף הבית>>  דיני חיובים >> פקודת השטרות >> המשך

סימן ד': סיחור השטר

10.          סיחור- מהו

(א)                 משהועבר שטר מאדם לאדם בדרך העושה את הנעבר לאוחז השטר - השטר מסוחר.

שטר למוכ"ז

(ב)                 שטר בר-פרעון למוכ"ז - סיחורו במסירה.

שטר לפקודה

(ג)                  שטר בר-פרעון לפקודה - סיחורו בהיסב של האוחז שהוגמר במסירה.

העברת שטר לפקודה בלא היסב

(ד)                 האוחז שטר לפקודתו שהעביר את השטר בעד ערך בלא היסב, העברתו נותנת לנעבר אותה זכות קנין בשטר שהיתה לו למעביר, ובנוסף על כך רוכש הנעבר את הזכות לקבל את היסבו של המעביר.

היסב על ידי נציג

(ה)                 היה אדם חייב להסב שטר בתור נציג, יכול הוא להסב את השטר בביטויים השוללים את חבותו האישית.

11.          היסב בר-תוקף

היסב עושה סיחור אם נתמלאו בו תנאים אלה:

מהו צריך

 (1)          צריך שיהא כתוב על השטר גופו וחתום בידי המסב; חתימתו של המסב על השטר, היא בלבד ללא תוספת מלים, דיה;

ספח או "העתק"

היה ההיסב כתוב על גבי ספח או על גבי "העתק" של שטר שהוציאוהו או שסיחרוהו במדינה המכירה בכוחם של העתקים, רואים את ההיסב כאילו נכתב על השטר גופו;

היסב חלקי

 (2)          צריך שיהא היסב לשטר כולו; היסב חלקי, היינו היסב הנחזה כמעביר לנסב חלק בלבד של הסכום העומד לפרעון, או הנחזה כמעביר את השטר לשני נסבים או יותר, לכל אחד לחוד, אינו עושה סיחור;

מספר נפרעים או נסבים

 (3)          מקום שהשטר הוא לפקודתם של שני נפרעים או נסבים, או של יותר משנים, והם אינם שותפים, צריך שיסבו כולם זולת אם היה המסב רשאי להסב בשם האחרים;

שיבוש תאורו של נפרע או של נסב

 (4)          מקום שהשטר הוא לפקודה, והנפרע או הנסב מתואר שלא כנכון, או שנשתבש הכתיב של שמו, יכול הוא להסב את השטר כדרך שכתוב בו ולהוסיף, אם יראה לעשות כן, את חתימתו הנכונה;

סדר היסבים

 (5)          שטר שיש בו שני היסבים או יותר, חזקה שכל אחד מהם נעשה בסדר שבו הוא עומד על השטר, עד שלא הוכח היפוכו של דבר;

סוגי היסב

 (6)          היסב יכול שיהיה בין על-החלק ובין במיוחד, ויכול שיהיו בו תנאים מגבילים.

12.          היסב על תנאי

שטר הנחזה כמוסב על תנאי, מותר לפרעו ולא להשגיח בתנאי, והפרעון לנסב כוחו יפה, בין שנתקיים התנאי ובין שלא נתקיים.

13.          היסב על החלק והיסב מיוחד

היסב על-החלק

(א)                 היסב על-החלק אינו מפרש שום נסב, ושטר שהוסב כך הוא בר-פרעון למוכ"ז.

היסב מיוחד

(ב)                 היסב מיוחד מפרש את האדם אשר לו או לפקודתו ייפרע השטר.

דין מסב כדין נפרע

(ג)                  הוראות פקודה זו לגבי נפרע חלות, בשינויים המחוייבים, גם לגבי נסב על פי היסב מיוחד.

הפיכת היסב על-החלק להיסב מיוחד

(ד)                 שטר שהוסב על-החלק, יכול כל אוחז להפוך את ההיסב להיסב מיוחד על ידי שיכתוב מעל לחתימת המסב הוראה לשלם את השטר לעצמו או לפקודתו או לאדם אחר או לפקודתו.

14.          היסב מגביל

(א)                  היסב מגביל הוא היסב האוסר להוסיף ולסחר את השטר, או המביע שאין זו אלא הרשאה לעשות בשטר כאמור בהיסב ולא העברת בעלות בשטר, כגון שטר שהוסב: "שלם לפלוני בלבד" או "שלם לפלוני לחשבונו של אלמוני" או "שלם לפלוני או לפקודתו, לגוביינא".

(ב)                 היסב מגביל נותן לנסב את הזכות להיפרע על פי השטר ולתבוע לדין כל צד לשטר שהמסב שלו היה יכול לתבעו, אבל אין ההיסב נותן לו כוח להעביר את זכויותיו בתור נסב אלא אם הורשה בו בפירוש לעשות כן.

(ג)                  מקום שהיסב מגביל מרשה להוסיף ולהעביר, כל הנסבים הבאים לאחר מכן נוטלים את השטר עם כל הזכויות וההתחייבויות שהיו לנסב הראשון על פי ההיסב המגביל.

15.          סחירותו של שטר

עד מתי השטר סחיר

(א)                 שטר שהוא סחיר בתחילתו מוסיף להיות סחיר, עד אם הוסב היסב מגביל או אם נפקע על ידי פרעון או בדרך אחרת.

סיחורו של שטר שעבר זמנו

(ב)                 שטר שעבר זמנו אין לסחרו אלא בכפוף לכל פגם שבזכות קנין שהשטר היה פגוע בו בשעת חלותו, ומאותה שעה ואילך הנוטל את השטר אינו יכול לרכוש או ליתן זכות קנין טובה מזו שהיתה לאדם שמידו נטל.

שטר עם דרישה מתי עובר זמנו

(ג)                  שטר שזמן פרעונו עם דרישה, וחזותו מעידה עליו שהיה במחזור זמן רב במידה שאינה סבירה, יראוהו כשטר שעבר זמנו, כמשמעותו בסעיף זה ולענינו; מהו, לענין זה, זמן רב במידה שאינה סבירה, היא שאלה של עובדה.

חזקה לגבי תאריך הסיחור

(ד)                 כל סיחור - חזקה לכאורה שנעשה לפני שעבר זמנו של השטר, אם אין בהיסב תאריך מאוחר מחלותו של השטר.

שטר שיודעים בו שחולל

(ה)                 שטר שלא עבר זמנו וחולל, כל הנוטל אותו בידיעה שחולל נוטלו בכפוף לכל פגם שבזכות קנין שהיה בו בשעת חילול, אבל שום דבר האמור בסעיף קטן זה לא יפגע בזכויותיו של אוחז כשורה.

16.          סיחור שטר למי שכבר הוא חב על פיו

שטר שסיחרוהו בחזרה למושך או למסב קודם או לקבל, יכול אותו צד, בכפוף להוראות פקודה זו, לחזור ולהוציא את השטר ולסחרו עוד, אך אין הוא זכאי לאכוף תשלומו על שום צד-ביניים שכלפיו היה חב לפני כן.

17.          זכויותיו של אוחז

אלה זכויותיו וכוחו של אוחז שטר:

 (1)          יכול הוא לתבוע על פי השטר בשם עצמו;

 (2)          היה אוחז כשורה, הריהו אוחז השטר כשהוא נקי מכל פגם שבזכות קנינם של צדדים קודמים לו, וכן מכל טענות-הגנה אישיות גרידא שהיו להם בינם לבין עצמם, ויכול הוא לאכוף תשלומו על כל צד החב על פי השטר;

 (3)          היה פגם בזכות קנינו, הרי אם סיחר את השטר לאוחז כשורה, רוכש אותו אוחז זכות קנין טובה ושלמה, ואם השיג פרעונו של השטר, מי שפרע לו כשורה מופטר מן השטר הפטר כשר.  

 

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15

▲▲

לתאום פגישה עם עורכי הדין נא התקשר אל מזכירתנו, עינב,

בטלפון:

88

88

546 03

 

למקרים דחופים ניתן להתקשר אל עורך דין גבריאל הנר:  33 33 552 050

 

Share

| שימושי

| מי אנחנו

| שפות - Languages

| התמצאות

| עסקים

| מיסים

| תביעות וחובות

תרגום

דוגמאות

טפסים משפטיים

חוקים שימושיים

קישורים חשובים

תמא 38

משרד עורכי דין הנר-עופר

מפת כיוונים

@ צור קשר

הנר-עופר, משרד עורכי-דין,

רחוב בן יהודה 242, תל-אביב

טלפון: 5468888 03

הוקם בשנת 1987 Since

עברית
English
Français Nous parlons Francais
عربي
Contact us @

מפת הגעה

נסה את סרגל הכלים שלנו

(ניתן להסירו בכל עת)

מפת אתר 

יזמותויעוץ משפטי

דיני אינטרנט

מקלטי מס

חברות בע"מ

חברות בחו"ל

מקרקעין

זכויות יוצרים

מיסוי מקרקעין

מיסוי בינלאומי

חברה בחו"ל

מקלטי מס

מס שבח

יעוץ משפטי

תביעות לבית משפט

פירוק חברה

הוצאה לפועל

פשיטת רגל

בוררות

זכויות יוצרים

יעוץ משפטי