הימורים  | חברות  | מיסוי בינלאומי  | מיסוי מקרקעין  |  נדל"ן  |  מקלטי מס  | אינטרנט  | תביעות  |  הוצאה לפועל  | פשיטת רגל  | בוררות  | זכויות יוצרים  | משפחה  | יזמות

עורכי דין

_____________________________________________________________________________

תל-אביב     88 88 546 03

 
   עורכי דין

חוקים שימושיים

 חוק הוצאה לפועל

 פקודת פשיטת רגל

 חוק ירושה

 חוק בוררות

 חוק אימוץ ילדים

 חוק ערבות

 חוק אפורופסות

 שטרות \ צ'יקים


פקודת השטרות

 הגדרות

 שטר חליפין

 אין חבות בלי חתימה

 שטר עם תמורה

 העברת שטר לאחר

 אוחז שטר

 חובות הצדדים

 פקיעת שטר

 קיבול-פירעון משום כבוד

 מסמכים אבודים

 שטר חו"ל

 שיק

 שיק משורטט

 שטר חוב

 תום לב


עוד באתר זה: דיני עסקים

 חברה בע"מ

 עסקים - יזמות - הקמת עסק

 ניהול יחסים עם בנק

 מיסוי בינלאומי של ישראלים בחו"ל

 מקלטי מס בעולם

 אמנות למניעת כפל מס עם ישראל

 זכויות יוצרים -  קניין רוחני

 דיני מחשבים - מסחר אלקטרוני


דיני חיובים

  ערבות - חובות

 הוצאה לפועל - ייצוג חייבים

 פשיטת רגל -התמוטטות עד הפטר

 חשבון בנק מוגבל


מיסוי

 מס רכישה, שבח, מיסוי מקרקעין

 מס הכנסה

 מיסוי בינלאומי של חברות בחו"ל

 מקלטי מס בעולם - Offshore

 אמנות כפל מס שישראל צד להן


מקרקעין

 עסקאות קומבינציה

 מיסוי מקרקעין

 קבלני בניין


בוררות

 בוררות גישור פישור


צוואה משפחה

 למי כדאי להכין צוואה

 הפרייה חוץ גופית


אימוץ בין ארצי

 יעוץ להורים המאמצים -אימוץ חו"ל

 יעוץ לעמותות אימוץ


דיני עבודה

 זכויות עובדים בשעת פשיטת רגל

 הטרדה מינית


נושאים נוספים בהם אנו עוסקים

 ראה רשימת נושאים מורחבת


 

פקודת השטרות [נוסח חדש]

עורכי דין - דף הבית>>  דיני חיובים >> פקודת השטרות >> המשך

סימן ה': חובותיו הכלליות של אוחז

 

18.          מתי יש צורך בהצגה לקיבול

(א)                  שטר בר-פרעון לאחר ראייה טעון הצגה לקיבול, כדי לקבוע חלותו של המסמך.

(ב)                 שטר שהיתנו בו בפירוש שיש להציגו לקיבול, אין להציגו לפרעון כל עוד לא הוצג לקיבול.

(ג)                  בשום מקרה אחר אין השטר טעון הצגה לקיבול כדי להחיב על פיו כל צד לשטר.

19.          הזמן להצגת שטר שפרעונו לאחר ראייה

(א)                  שטר בר-פרעון לאחר ראייה שסיחרוהו, צריך האוחז, בכפוף להוראות פקודה זו, להציגו לקיבול או לסחרו תוך זמן סביר; ולעולם, שטר שפרעונו לאחר ראייה צריך להציגו לקיבול תוך ששה חדשים מתאריכו, או תוך זמן קצר יותר שהיתנוהו המושך או המסב, או תוך זמן ארוך יותר שהיתנהו המושך ושלא יעלה על שנים-עשר חדשים.

(ב)                 לא עשה האוחז כן, הופטרו המושך וכל הנסבים שקדמו לאותו אוחז.

(ג)                  כשבאים לפסוק מהו זמן סביר כמשמעותו בסעיף זה, יש לשים לב לטיבו של השטר, למנהג הסוחרים לגבי שטרות מעין זה ולעובדות של המקרה המיוחד.

20.          כללים להצגה לקיבול והצדק לאי הצגה

(א)                  השטר הוא מוצג כראוי אם הוצג לפי כללים אלה:

כללים להצגה

(1)           צריך שתהא הצגה לפני שעבר זמנו, ביום עסקים והשעה סבירה, על ידי האוחז או בשמו, לפני הנמשך או לפני אדם הרשאי בשמו לקבל עליו את השטר או לסרב לקבלו עליו;

שני נמשכים או יותר

(2)           היה השטר ערוך אל שני נמשכים או יותר, שאינם שותפים, צריך שתהא הצגה לפני כולם; אלא שאם האחד רשאי לקבל בעד כולם יכול שתהא הצגה לפניו בלבד;

נמשך שמת

(3)           מת הנמשך, יכול שתהא הצגה לפני נציגו האישי;

נמשך שפשט את הרגל

(4)           פשט הנמשך את הרגל, יכול שתהא הצגה לפניו או לפני הנאמן שלו;

בי-דואר

(5)           מקום שניתן לפי לפי הסכם או לפי הנוהג להציג את השטר על ידי בי-דואר, הצגתו בדרך זו מספקת.

הצדק הפוטר מהצגה לקיבול

(ב)                 ואלה נסיבות הפוטרות מחובת הצגה לקיבול כאמור ומתירות לנהוג בשטר כאילו חולל מחמת מיאון;

(1)           הנמשך מת או פשט את הרגל, או שהוא אדם בדוי או שאין לו כושר להתקשר בשטר;

(2)           אין אפשרות לבצע הצגה כאמור אף לאחר שקידה סבירה;

(3)           ההצגה היתה אמנם שלא כתיקונה, אך הסירוב לקיבול היה בגלל סיבה אחרת.

(ג)                   העובדה שיש לאוחז יסוד להניח שהשטר יחולל לכשיוצג אינה פוטרת מחובת הצגה.

21.          מיאון [תיקון: תשל"ג]

הוצג שטר לקיבול כראוי ולא קובל תוך עשרים וארבע שעות, האדם שהציגו חייב לנהוג בו כבשטר שחולל מחמת מיאון; לא עשה כן, יפסיד האוחז את זכותו לחזור על המושך ועל המסיבים.

22.          חילול במיאון ותוצאותיו

(א)                  השטר מחולל באחת משתי אלה:

(1)           כשהציגוהו לקיבול כראוי וסירבו לקבלו בדרך שנקבע בפקודה, או שאין אפשרות להשיג קיבול כזה;

(2)           כשהיו פטורים מלהציגו לקיבול והשטר לא קובל.

(ב)                  חולל השטר במיאון עולה מיד הזכות לאוחז, בכפוף להוראות הפקודה, לחזור על המושך ועל המסיבים ואין צורך להציגו לפרעון.

23.          החובות לגבי קיבול מסוייג [תיקון: תשל"ג]

(א)                  יכול האוחז שטר לסרב ליטול קיבול מסוייג, ואם אינו משיג קיבול בלתי מסוייג יכול הוא לנהוג בשטר כאילו חולל במיאון.

(ב)                 ניטל קיבול מסוייג כשהמושך או מסב לא הרשה את האוחז, בפירוש או מכללא, ליטול קיבול מסוייג, או לא הביע הסכמתו לכך לאחר מעשה, המושך ומסב כאמור מופטרים מחבותם על פי השטר; אין הוראות סעיף קטן זה חלות על קיבול חלקי שנמסרה עליו הודעה כראוי.

(ג)                  מושך או מסב של שטר שקיבל ידיעה בדבר קיבול מסוייג ולא הביע לאוחז תוך זמן סביר את אי-הסכמתו יראו אותו כאילו הביע הסכמתו.

24.           [תיקון: תשל"ג]

הצגה לפרעון

(א)                 בכפוף להוראות הפקודה, צריך להציג שטר לפרעון כראוי, לא הציגוהו, המושך והמסב מופטרים.

כללים

(ב)                 השטר הוא מוצג לפרעון כראוי אם הוצג לפי כללים אלה:

(1)           שטר שאיננו בר-פרעון עם דרישה, יש להציגו ביום שחל זמן פרעונו;

(2)           שטר שהוא בר-פרעון עם דרישה, יש להציגו, בכפוף להוראות הפקודה, תוך זמן סביר לאחר הוצאתו, כדי להחיב את המושך, ותוך זמן סביר לאחר הסבתו, כדי להחיב את המסב. כשבאים לקבוע מהו זמן סביר, יש לשים לב לטיבו של השטר, למנהג הסוחרים לגבי שטרות מעין זה ולעובדות של המקרה המיוחד; ולעולם שטר שהוא בר-פרעון עם דרישה יש להציגו לפרעון תוך ששה חדשים לאחר תאריכו, או תוך זמן קצר יותר שהיתנוהו המושך או המסב, או תוך זמן ארוך יותר שהיתנהו המושך ושלא יעלה על שנים עשר חדשים.

מהו הזמן

(ג)                  ההצגה תהיה על ידי האוחז או על ידי אדם הרשאי לקבל פרעון בשמו, בשעה סבירה של יום עסקים, במקום הנכון כמוגדר להלן, לפני האדם הנקוב בשטר בתור פורע, או לפני אדם הרשאי לפרעו בשמו או לסרב בשמו לפרעו, אם אפשר בשקידה סבירה למצוא באותו מקום את האדם האמור.

מהו המקום

(ד)                 השטר הוא מוצג במקום הנכון אם הוצג לפי כללים אלה:

(1)           כשמקום הפרעון פורש בשטר, והשטר הוצג באותו מקום;

(2)           כשמקום הפרעון לא פורש בשטר, אבל יש בו מענו של הנמשך או של הקבל, והשטר הוצג שם;

(3)           כשאין בשטר שום מקום פרעון ושום מען, והשטר הוצג במקום עסקו של הנמשך או של הקבל אם המקום ידוע, ואם לאו - במקום מגוריו הרגיל אם המקום ידוע;

(4)           בכל מקרה אחר - אם הוצג השטר לפני הנמשך או לפני הקבל, בכל מקום שאפשר למצאו שם, או במקום עסקו או מגוריו הידועים לאחרונה.

(ה)                 הוצג השטר במקום הנכון ולאחר שקידה סבירה לא היתה אפשרות למצוא שם אדם הרשאי לפרוע את השטר או לסרב לפרעו, אין צורך בהצגה נוספת לפני הנמשך או הקבל.

שני נמשכים או יותר

(ו)                   שטר שנמשך על שנים או יותר שאינם שותפים, או שקובל על שנים או יותר שאינם שותפים, ולא פורש בו מקום פרעון, יש להציגו לפני כולם.

מת הנמשך או הקבל

(ז)                  מת הנמשך או הקבל, ולא פורש בשטר מקום פרעון, יש להציגו לפני נציג אישי, אם יש כזה ואם ניתן למצוא אותו בשקידה סבירה.

בי-דואר

(ח)                 מקום שניתן לפי הסכם או לפי הנוהג להציג את השטר על ידי בי-דואר, הצגתו בדרך זו מספקת.

הצגה על ידי בנק בדואר רשום

(ט)                 מקום שאוחז השטר הוא בנק, יראו את ההצגה עשויה כראוי, אם נמסרה בדואר רשום הודעה מאת הבנק הדורשת את פרעון השטר במשרד הבנק.

25.          הצדק לאיחור בהצגה לפרעון ולאי-הצגה

(א)                  היה הגורם לאיחור נסיבות שאין לאוחז שליטה עליהן ואין לתלותן בהזנחתו או בהתנהגותו שלא כהוגן או ברשלנותו, הרי זה הצדק לאיחור בהצגה לפרעון; פסקה פעולתו של גורם האיחור יש להציג את השטר בשקידה סבירה.

(ב)                 פוטרים מהצגה לפרעון -

(1)           מקום שאי אפשר לבצע הצגה כדרוש בפקודה אף לאחר שקידה סבירה; העובדה שיש לאוחז יסוד להניח שהשטר יחולל כשיוצג, אינה פוטרת מן החובה להציגו;

(2)           מקום שהנמשך הוא אדם בדוי;

(3)           כלפי המושך - מקום שהנמשך או הקבל אינו מחוייב, בינו לבין המושך, לקבל עליו את השטר או לפרעו, ואין למושך כל יסוד להניח שהשטר ייפרע כשיוצג;

(4)           כלפי מסב - מקום שהשטר קובל או נעשה בתור טובה לאותו מסב, ואין לו כל יסוד לצפות שהשטר ייפרע כשיוצג;

(5)           מקום שויתרו על הצגה, בפירוש או מכללא.

26.          חילול באי-פרעון

(א)                  השטר מחולל באי-פרעון באחת משתי אלה:

(1)           כשהציגוהו לפרעון כראוי וסירבו לפרעו או שאין להשיג את פרעונו;

(2)           כשהיו פטורים מלהציגו לפרעון ועבר זמנו ולא נפרע.

(ב)                  מקום שחולל השטר באי-פרעון, עולה מיד הזכות לאוחז, בכפוף להוראות הפקודה, לחזור על המושך ועל המסיבים.

27.          הודעת חילול ודין העדר הודעה

בכפוף להוראות הפקודה, מקום שהשטר חולל במיאון או באי-פרעון, יש ליתן למושך ולכל מסב הודעת חילול, וכל מושך או מסב שלא ניתנה להם ההודעה - מופטר; ואולם -

(1)           שטר שחולל במיאון ולא ניתנה הודעת חילול; לא יפגע המחדל בזכויותיו של אוחן כשורה לאחר המחדל;

(2)           שטר שחולל במיאון וניתנה הודעת חילול כראוי, שוב אין צריך ליתן הודעה על חילול באי-פרעון שבא אחר כך, אלא אם כן קובל השטר בינתיים.

28.          כללים להודעת חילול

מהו הזמן בו יש ליתן הודעה; מורשים; צדדים מרוחקים; שיבוש בסדרי הבי-דואר אין הודעת חילול כשרה ובת-פעל אלא אם ניתנה לפי כללים אלה:

מי צריך ליתן הודעה

 (1)          ההודעה צריך שתינתן על ידי האוחז או מטעמו, או על ידי מסב שבשעת נתינת ההודעה הוא גופו חב על פי השטר, או מטעמו;

 (2)          הודעת חילול יכול שתינתן על ידי מורשה, אם בשמו הוא ואם בשמו של צד הזכאי ליתן הודעה, בין שאותו צד הוא מרשהו ובין אם לאו;

לטובת מי פועלת ההודעה

 (3)          הודעה שניתנה על ידי האוחז, או מטעמו, פועלת לטובת כל האוחזים שלאחריו וכל המסיבים שלפניו שיש להם הזכות לחזור על הצד אשר לו ניתנה ההודעה;

 (4)          הודעה שניתנה על ידי מסב הזכאי ליתן הודעה כאמור לעיל, או מטעמו, פועלת לטובת האוחז וכל המסיבים שלאחר הצד אשר לו ניתנה ההודעה;

כיצד יש ליתן הודעה

 (5) ההודעה יכול שתינתן בכתב או בעל פה ויכול שתינתן בכל ביטוי שיש בו כדי לזהות את השטר ושממנו משתמע שהשטר חולל במיאון או באי-פרעון;

 (6)          החזרת שטר מחולל למושך או למסב - רואים כהודעת חילול מספקת מבחינת הצורה;

הצורה

 (7)          הודעה בכתב אינה טעונה חתימה, והודעה בכתב הלקויה בחסר אפשר להשלימה ולהכשירה בעל פה; תיאור לא נכון של השטר אינו פוסל את ההודעה, אלא אם הטעה למעשה את הצד שניתנה לו ההודעה;

למי יש ליתן הודעה

 (8)          מקום שדרוש ליתן לאדם הודעת חילול, מותר ליתנה בין לו עצמו ובין למורשהו לאותו ענין;

 (9)          מת המושך או המסב, והצד המודיע יודע על כך, יש ליתן את ההודעה לנציג אישי, אם ישנו, ואם אפשר בשקידה סבירה למצוא אותו;

 (10)        מושך או מסב שפשטו את הרגל, מותר ליתן את ההודעה או לצד עצמו או לנאמן;

 (11)        היו שני מושכים או מסיבים, או יותר, ואינם שותפים, יש ליתן הודעה לכל אחד מהם, אם אין לאחד מהם רשות לקבל את ההודעה בעד כולם;

מהו הזמן בו יש ליתן הודעה

 (12)        ההודעה יכול שתינתן מיד לאחר חילול השטר וצריך שתינתן תוך זמן סביר לאחר החילול; בהעדר נסיבות מיוחדות לא יראו הודעה כנתונה תוך זמן סביר אלא -

(א)     כשנותן ההודעה ומי שצריך לקבלה גרים באותו מקום, וההודעה ניתנה לאחרון תוך שלושה ימים לאחר חילול השטר או נשלחה לו בעוד מועד להגיע אליו תוך שלושה ימים כאמור;

(ב)     כשנותן ההודעה ומי שצריך לקבלה גרים במקומות שונים, וההודעה נשלחה תוך שלושה ימים לאחר חילול השטר, אם יש דואר תוך שלושת הימים האלה, או בדואר הראשון שלאחריהם, אם אין בהם דואר;

מורשים

 (13)        היה השטר בשעת חילולו בידי מורשה, יכול המורשה ליתן בעצמו הודעה לצדדים החבים על פי השטר או ליתן הודעה למרשהו; נותן למרשהו - יתן בתוך אותו הזמן שהיה צריך ליתן אילו היה הוא האוחז, והמרשה, משקיבל את ההודעה, יש לו גופו אותו זמן למתן הודעה כאילו היה המורשה אוחז בזכות עצמו;

צדדים מרוחקים

 (14)        צד לשטר שקיבל הודעת חילול כראוי, יש לו לאחר קבלת ההודעה תקופת זמן למתן הודעה לצדדים קודמים כזמן שיש לאוחז לאחר חילול;

שיבוש בסדרי הבי-דואר

 (15)        הודעת חילול שמענה ומסירתה לדואר היו כראוי, רואים את השולח כאילו נתן את הודעת החילול כראוי, על אף כל שיבוש בסדרי הבי-דואר.

29.          הודעת חילול

הצדק לאיחור במתן הודעת חילול

(א)                 אם הגורם לאיחור היו נסיבות שאין לצד המודיע שליטה עליהן ואין לתלותן בהזנחתו או בהתנהגותו שלא כהוגן או ברשלנותו, הרי זה הצדק לאיחור במתן הודעת חילול; פסקה פעולתו של גורם האיחור - יש ליתן את ההודעה בשקידה סבירה.

מתי פוטרים מהודעת חילול

(ב)                 פוטרים מהודעת חילול -

(1)           מקום שאף לאחר שקידה סבירה אין אפשרות ליתן הודעה כדרוש על פי הפקודה או שההודעה אינה מגיעה למושך או למסב שאותם מבקשים לחייב;

(2)           על פי ויתור בפירוש או מכללא; הודעת חילול יכול שיוותרו עליה לפני שהגיע הזמן למתן הודעה או לאחר שלא ניתנה הודעה כראוי;

כלפי המושך

(3)           כלפי המושך - במקרים הבאים:

 (א)      כשהמושך הוא גם הנמשך,

 (ב)      כשהנמשך הוא אדם בדוי, או אדם שאין לו כושר להתקשר בחוזה,

 (ג)       כשהמושך הוא האדם שהשטר מוצג לפניו לפרעון,

 (ד)      כשאין בין הנמשך או הקבל לבין המושך כל חיוב לקבל עליו את השטר או לפרעו,

 (ה)      כשהמושך ביטל את הוראת הפרעון;

כלפי המסב

(4)           כלפי המסב - במקרים הבאים:

 (א) כשהנמשך הוא אדם בדוי, או אדם שאין לו כושר להתקשר בחוזה, והמסב ידע על כך שעה שהסב את השטר,

 (ב) כשהמסב הוא האדם שהשטר מוצג לפניו לפרעון,

 (ג) כשהשטר קובל או נעשה בתור טובה למסב.

30.           [תיקון: תשל"ג]

בוטל

31.           [תיקון: תשל"ג]

חובות האוחז כלפי הקבל או הנמשך

(א)                 שטר שקובל קיבול כללי אינו צריך הצגה לפרעון כדי להחיב את הקבל.

קיבול מסוייג

(ב)                 היתה הצגה לפרעון נדרשת על פי הכתוב בקיבול מסוייג ולא הוצג השטר לפרעון ביום שחל, אין זה מפטיר את הקבל, אלא אם יש על כך תניה מפורשת.

אין צורך בהודעה

(ג)                  אין שטר צריך הודעת חילול כדי להחיב את הקבל.

(ד)                 האוחז שטר שבא להציגו לפרעון, יפרוש את השטר לפני האדם שממנו הוא דורש פרעונו; משנפרע השטר, ימסרנו האוחז מיד למי שפרע אותו.

32.          תובענה על-פי התמורה [תיקון: תשל"ג]

מושך או מסב שהופטר מחבותו על פי המסמך משום שהאוחז לא הציגו או לא נתן הודעת חילול, כראוי, אין המושך או המסב - אם הוא חב - מופטר על ידי כך מחבותו על פי התמורה שניתנה לשטר, אלא אם נפגע על ידי שהאוחז לא מילא את חובותיו, ואף אז אינו מופטר אלא כדי שיעורו של הנזק שסבל.  

הקודם הבא

הנר-עופר, משרד עורכי דין, פשיטת רגל, הוצאה לפועל

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15

▲▲

לתאום פגישה עם עורכי הדין נא התקשר אל מזכירתנו, עינב,

בטלפון:

88

88

546 03

 

למקרים דחופים ניתן להתקשר אל עורך דין גבריאל הנר:  33 33 552 050

 

Share

| שימושי

| מי אנחנו

| שפות - Languages

| התמצאות

| עסקים

| מיסים

| תביעות וחובות

תרגום

דוגמאות

טפסים משפטיים

חוקים שימושיים

קישורים חשובים

תמא 38

משרד עורכי דין הנר-עופר

מפת כיוונים

@ צור קשר

הנר-עופר, משרד עורכי-דין,

רחוב בן יהודה 242, תל-אביב

טלפון: 5468888 03

הוקם בשנת 1987 Since

עברית
English
Français Nous parlons Francais
عربي
Contact us @

מפת הגעה

נסה את סרגל הכלים שלנו

(ניתן להסירו בכל עת)

מפת אתר 

יזמותויעוץ משפטי

דיני אינטרנט

מקלטי מס

חברות בע"מ

חברות בחו"ל

מקרקעין

זכויות יוצרים

מיסוי מקרקעין

מיסוי בינלאומי

חברה בחו"ל

מקלטי מס

מס שבח

יעוץ משפטי

תביעות לבית משפט

פירוק חברה

הוצאה לפועל

פשיטת רגל

בוררות

זכויות יוצרים

יעוץ משפטי