דף הבית > אימוץ ילדים בין-ארצי >
התנאים להכרת עמותת אימוץ בין ארצי

התנאים להכרת עמותת אימוץ

התנאים להכרת עמותת אימוץ בין ארצי

בקשה להכיר עמותה כעמותת אימוץ בין ארצי מוכרת עפ"י החוק והתקנות המוסמכת לטפל באימוץ בין ארצי, תוגש באמצעות הרשות המרכזית, לשרים האחראיים על ביצוע החוק ? שר המשפטים ושר העבודה והרווחה.

 אלה התנאים המקדמיים שצריכה העמותה לקיים עם הגשת הבקשה:

 1. העמותה המועמדת בבקשה להכרה כעמותת אימוץ בין ארצי הצהירה כי מטרתה הבלעדית היא פעילות  בתחום  אימוץ בין ארצי לפי החוק;

 2. העמותה המועמדת בבקשה להכרה כעמותת אימוץ בין ארצי הצהירה  כי  רוב  חברי  ועד  העמותה  הם  תושבי ישראל, המתגוררים בה חמש שנים לפחות לפני הגשת הבקשה;

 3. העמותה המועמדת בבקשה להכרה כעמותת אימוץ בין ארצי התחייבה  שעובדיה  וכל  מי  שפועל  מטעמה יחתמו על התחייבות בתצהיר לשמירת מידע, לפי  הטופס שבתוספת;

 4. העמותה המועמדת בבקשה להכרה כעמותת אימוץ בין ארצי מעסיקה  מנהל  הנושא  באחריות  לכל  פעולות העמותה בארץ ובמדינות חוץ;

 5. העמותה המועמדת בבקשה להכרה כעמותת אימוץ בין ארצי הגישה  רשימה  של  העובדים  ובעלי  המקצוע שהיא מעסיקה, או שהיא עתידה להעסיקם עם קבלת  ההכרה  בה, בין בארץ ובין במדינת חוץ, והתחייבה לבדוק את קורות חייהם ואת כישוריהם ונסיונם המקצועי לפי סעיף  28כג(א) לחוק;

 6. העמותה המועמדת בבקשה להכרה כעמותת אימוץ בין ארצי הצהירה  שבדקה  במרשם  הפלילי  כמשמעותו בחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א-1981,  כי  חברי  הועד, עובדי העמותה ובעלי המקצוע שהיא מעסיקה, או שהיא עתידה להעסיק לאחר ההכרה בה, בין בארץ ובין במדינת חוץ, לא הורשעו בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה על הוראות החוק;

 7. העמותה המועמדת בבקשה להכרה כעמותת אימוץ בין ארצי, הצהירה כי היא  מעסיקה  או  עתידה  להעסיק לאחר ההכרה בה בעלי מקצוע לפי תקנות אימוץ  ילדים  (בעלי  מקצוע בעמותה מוכרת), התשנ"ח- 1998, וכי התקיימו לגביהם הדרישות האמורות בפסקאות ‏‏ (3), (5) ו-(6);

 8. העמותה המועמדת בבקשה להכרה כעמותת אימוץ בין ארצי מצהירה כי היא מעסיקה או תעסיק עם ההכרה בה יועץ משפטי שהוא עורך דין בעל שבע  שנות  ותק  לפחות,  וכן מנהל חשבונות ומבקר פנים;

 9. העמותה המועמדת בבקשה להכרה כעמותת אימוץ בין ארצי הצהירה כי  כל  פעילותה  במדינת  חוץ  תיעשה על פי הדין של אותה מדינה ובכפוף להוראות  האמנה  בדבר  הגנה על ילדים ושיתוף פעולה  בדבר  אימוץ בין-מדינתי, 1993;

 10. בתקנון העמותה המועמדת בבקשה להכרה כעמותת אימוץ בין ארצי נקבעו  כללי  מדיניות  לפעילות  העמותה באימוץ בין ארצי;

 11. העמותה המועמדת בבקשה להכרה כעמותת אימוץ בין ארצי הצהירה כי  יש  לה  בסיס  כלכלי  איתן  ואמצעים, שיאפשרו לה לפעול באופן נאות באימוץ בין ארצי  לתקופה  של  שנתיים לפחות;

 12. העמותה המועמדת בבקשה להכרה כעמותת אימוץ בין ארצי התחייבה לרכוש ביטוח רפואי לילד במדינת החוץ, ביטוח לתשלום הוצאות לפי סעיף  28כא(ה)  לחוק  וכן  ביטוח למקרה שהאימוץ במדינת החוץ לא יצא אל הפועל בשל נסיבות שאינן תלויות בעמותה ובמבקשים.

אלה המסמכים שעל העמותה לצרף לבקשתה להכיר בה כעמותת אימוץ בין ארצי מוכרת לפי החוק:

 1. בקשה לרישום עמותת אימוץ בין ארצי מוכרת, תעודת הרישום של העמותה ותקנון העמותה;

 2. רשימת המדינות שבהן מבקשת העמותה לאימוץ בין ארצי לפעול והמסמכים המפורטים ‏‏בסעיף 28כה(ב) לחוק;

 3.  אישור של רשות מוסמכת של מדינת החוץ לפי סעיף 28כה(ג) לחוק;

 4. דין וחשבון של רואה חשבון על מצבה הכספי של העמותה, אישורים על העתודות הכספיות שלה ונכסיה,  גובה  השכר  שהיא  משלמת למועסקיה לרבות המנהל וממלאי תפקידים אחרים בה; ואישור רואה החשבון כי מצבה הכלכלי של העמותה יאפשר לה לפעול בהתאם להיקף פעילותה התוכננת במשך שנתיים;

 5. ביטוח או ערבות בנקאית על סך 500,000 שקלים חדשים לטובת הרשות המרכזית, לצורך הבטחת תשלומים של המבקשים לאמץ ילד באמצעות העמותה; עלה מספר הבקשות שבהן מטפלת העמותה בשנה מסויימת על ארבעים, תדאג העמותה לביטוח או לערבות בנקאית, כאמור, בסך 10,000 שקלים חדשים נוספים לכל בקשה; העמותה תדאג לכך שהערבות הבנקאית או הביטוח יהיו בתוקף במשך כל תקופת פעילות העמותה ועד למילוי כל התחייבויותיה על פי החוק;

 6.  העתק פוליסת ביטוח אחריות מקצועית לעמותה, לעובדיה ולמועסקים על ידה.

 

לדף הראשי
ENGLISH
אימוץ ילדים בחו"ל

על אימוץ ילדים בין ארצי

הסבר להורים המאמצים

הדין במדינת הילד המאומץ

חוקי אימוץ חו"ל החלים בישראל

החוזה עם עמותת אימוץ

ליווי משפטי בהליך אימוץ חו"ל

בקשה לאימוץ בין ארצי

חוקים לניהול עמותה

חוקים לניהול עמותת אימוץ מוכרת

תנאים להכרת עמותת אימוץ

הפיקוח על עמותת אימוץ

ליווי משפטי לעמותת אימוץ

רשימת עמותות אימוץ מוכרות

חוקי אימוץ ילדים בין ארצי

אמנת האג לאימוץ בין ארצי

הדין הזר במדינות אימוץ

בעלי מקצוע בעמותת אימוץ

פרסום וסודיות בעמותת אימוץ

כשרות ההורים המבקשים

כשרות המבקשים לאמץ ילד בחו"ל

הכרה בעמותת אימוץ

 תשלומים מרביים לעמותה

כמה משלמים לעמותת אימוץ

כללים לניהול עמותת אימוץ

תקנות לניהול עמותת אימוץ

חוק אימוץ ילדים

חוק אימוץ ילדים התשמ"א -1981

תקנות אימוץ (בדיקת כשירות)

תקנות אימוץ ילדים

תקנות אימוץ(בעלי מקצוע)

הכרה בעמותת אימוץ בין ארצי

תקנות אימוץ ילדים -פרסום

תקנות אימוץ (כללי פרסום)

תקנות אימוץ -תשלומים מרביים

הנחיות מקצועיות

הנחיות מקצועיות לפעולות עמותה

טופס בקשת הורה

לאימוץ בין ארצי

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

הימורים
דיני חברות
רישום חברה בחו"ל
הקמת חברות
פתיחת עסק חדש
חשבון בנק מוגבל
פירוק חברות
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
חשבנות בנק בחו"ל
דיני אינטרנט
תביעות ובתי משפט
חובות
הוצאה לפועל
פשיטת רגל
בוררות
הבראת חברות
צוואה
ירושה וצו ירושה
דיני משפחה
יזמות עסקית
תוכנית עסקית
אמנות למניעת כפל מס
דיני בנקאות
מקרקעין
הסכם הפריית מבחנה
מיסוי מקרקעין
מס שבח
פטור ממס שבח
מס רכישה
חוק מיסוי מקרקעין
נדל"ן - מקרקעין
זכויות יוצרים
קניין רוחני
אימוץ ילדים בחו"ל
אודות הנר-עופר עורכי דין

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מפת אתר