דף הבית > הוצאה לפועל >
צו הבאה וצו מעצר

צו הבאה וצו מאסר

 

חוק ההוצאה לפועל - צו הבאה וצו מעצר

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888 

חוק ההוצאה לפועל - צו הבאה וצו מעצר

 

חוק ההוצאה לפועל - צו הבאה וצו מעצר

חוק

הוצאה לפועל

 פרק ז'2: צווי הבאה וצווי מאסר

 69יא.         הזמנה לבירור :

(א)        הומצאה לחייב אזהרה כאמור בסעיף 7(א), רשאי ראש ההוצאה לפועל כעבור 30 ימים, לבקשת הזוכה, להזמין את החייב לבירור, במועד שיקבע, בהתקיים אחד מאלה:

(1)        החייב לא שילם את החוב הפסוק במלואו או בשיעורים, ולא הגיש בקשה לצו תשלומים לפי סעיף 7א, כפי שנדרש באזהרה;

(2)        החייב לא צירף לבקשתו לפי סעיף 7א את המסמכים הדרושים לפי אותו סעיף, או לא המציא כל מסמך אחר שנדרש למסור לראש ההוצאה לפועל:

(3)        החייב לא מילא אחר צו תשלומים שניתן לפי חוק זה.

(ב)        נוסף על האמור בסעיף קטן (א), רשאי ראש ההוצאה לפועל מיוזמתו להזמין את החייב לבירור נוסף בכל עת.;

(ג)        המוציא לפועל יודיע לזוכה על מועד הבירור לפי סעיף קטן (א) אך רשאי ראש ההוצאה לפועל לקיים את הבירור אף שלא בנוכחותו;התקיים הבירור שלא בנוכחות הזוכה, רשאי הזוכה לבקש מראש ההוצאה לפועל לקיים בירור נוסף בנוכחותו.

(ד)        הומצאה להייב הזמנה לבירור ולא התייצב במועד יראו אותו כבעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו;התייצב חייב לבירור ולא הציג מסמכים שנדרש להציגם, רשאי ראש ההוצאה לפועל לקבוע כי יראו אותו כבעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו.

 69יב.         צו הבאה :

(א)        לא הופיע החייב לבירור שהוזמן אליו כאמור בסעיף קטן (א) או (ב), או לא התייצב לחקירת יכולת שהוזמן אליה לפי סעיף 67, רשאי ראש ההוצאה לפועל, לבקשת הזוכה, להורות בצו על הבאת החייב לפניו או לפני ראש הוצאה לפועל אחר (להלן - צו הבאה).

(ב)        בצו ההבאה יפורטו שם החייב, תמצית העובדות המהוות יסוד למתן הצו, ופרטים נוספים שייקבעו.

(ג)        צו ההבאה יועבר לביצוע בידי משטרת ישראל, כאמור בפרק ז,4, והחייב יובא לפני ראש ההוצאה לפועל בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום 24 שעות משעה שנעצר על פי הצו; ובלבד שחייב שנעצר כאמור ולא הובא לפני ראש ההוצאה לפועל עד לצהרי ערב שבת או ערב יום מנוחה - ישוחרר, והצו יבוצע שנית.

(ד)        ראש ההוצאה לפועל רשאי להורות בצו ההבאה על שחרור החייב בערובה, כפי שיפורש בצו, להבטחת התייצבותו תוך 24 שעות לפניו או לפני ראש הוצאה לפועל אחר; לענין זה לא יבואו במנין ימי מנוחה וערבי יום מנוחה.

(ה)       שוחרר החייב בערבון כספי ולא התייצב כפי שהבטיח, רשאי ראש ההוצאה לפועל להורות על חילוט הערבון והעברתו לחשבון תיק ההוצאה לפועל.

 69יג.         עמד הבירור או ההבאה :

(א)        בא החייב לבירור לפני ראש ההוצאה לפועל או הובא לפניו על פי צו הבאה, יהא עליו להציע דרכים לביצוע פסק-הדין, בדרך של הצעה לתשלום החוב בשיעורים או למכירת נכסים, וכן יהא עליו למלא הצהרה בדבר יכולתו ולחתום על כתב ויתור על סודיות כאמור בסעיף 7א.

(ב)        במעמד הבירור או ההבאה רשאי ראש ההוצאה לפועל לברר את יכולת החייב ולתת כל צו או החלטה שייראו לו בנסיבות הענין, ובכלל זה רשאי הוא:

(1)        לתת או לשנות צו תשלומים;

(2)        להכריז על החייב כמוגבל באמצעים;

(3)        להזמין את החייב לחקירת יכולת במעמד הזוכה, ולכוף התייצבותו לחקירה כאמור;

(4)        לתת צו להמצאת מסמכים או להתייצבות החייב לפניו או לפני ראש הוצאה לפועל אחר - במועד אחר;

(5)        לדרוש מסירת מידע על נכסי החייב, חובותיו ומקורות הכנסתו על יסוד כתב ויתור על סודיות.

(ג)        ראה ראש ההוצאה לפועל במעמד הבירור או ההבאה כי החייב מסרב למלא הצהרה בדבר יכולתו או לחתום על כתב ויתור על סודיות או למסור מידע כלשהו לגבי יכולתו, או כי הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום החוב מבלי לתת הסבר סביר לאי התשלום, רשאי הוא לצוות על מאסרו של החייב בשל בזיון ההוצאה לפועל לפי סעיף .70

 70.   מאסר חייב בשל בזיון ההוצאה לפועל :

(א)        ראש ההוצאה לפועל רשאי, לבקשת הזוכה, לתת צו מאסר נגד החייב בשל בזיון ההוצאה לפועל, בין אם הוכרז מוגבל באמצעים ובין אם לאו, לתקופה שלא תעלה על שבעה ימים, אם נתברר לו כי התקיים אחד מאלה:

(1)        החייב הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, כאמור בסעיפים 7ג,67(ד) או 69יא(ד);

(2)        החייב הוא בעל יכולת למלא אחר צו תשלומים שניתן לפי חוק זה והוא לא מילא אחריו, או לא שילם שיעור מהשיעורים שנקבעו לפיו;

(3)        החייב לא מילא אחר החלטה שניתנה לפי סעיף 69יג(ב);

(ב)        בוטל.

(ג)        לא יינתן צו מאסר נגד חייב אלא לאחר שהובא לפני ראש ההוצאה לפועל על-פי צו הבאה לפי סעיף 69יב, או לאחר שבא לפניו בדרך אחרת; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על מתן צו מאסר לפי סעיף קטן (א), נגד חייב שהוא בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו כאמור בסעיפים 67(ד)או 69יא(ד), או נגד חייב שלא קיים הוראות צו תשלומים שניתן לגביו לפי הצעתו או לפי הסדר בכתב עם הזוכה.

(ד)        חייב שנאסר יובא שוב לפני ראש ההוצאה לפועל, בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום 48 שעות ממועד מאסרו; הובא החייב כאמור, רשאי ראש ההוצאה לפועל לבטל את צו המאסר או לקצר את תקופת המאסר, בתנאים שייראו לו, ולתת כל החלטה אחרת שתיראה לו בנסיבות הענין; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על חייב שנאסר מכוח צו שניתן במעמד החייב לפי סעיף 69יג(ג).

(ה)       נתן ראש ההוצאה לפועל צו מאסר לפי סעיף קטן (א)(1) נגד חייב שהוא בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו בשל אי התייצבות לחקירת יכולת כאמור בסעיף 67(ד), או בשל אי התייצבות לבירור כאמור בסעיף 69יא(ד), לא יבוצע צו המאסר אלא לאחר שהומצאה התראה לחייב;בהתראה יצוין כי ראש ההוצאה לפועל הורה על מאסרו וכי צו המאסר יבוצע במועד שלא יקדם מ-14 ימים מיום משלוח ההתראה, אלא אם כן ייפרע החוב או תינתן החלטה אחרת על ידי ראש ההוצאה לפועל.

 71.   סייג למתן צו הבאה או צו מאסר :

(א)        לא יינתן צו הבאה או מאסר אם היה החייב קטין או פסול-דין.

(ב)        לא יינתן צו הבאה או מאסר אם היה החייב בן-זוגו של הזוכה או אחד מצאצאיו או הוריו, זולת אם פסק הדין הוא למזונות כאמור בסעיף 74.

 72.   שחרור החייב מהבאה וממאסר :

(א)        חייב שנאסר ישוחרר מן המאסר - ואם טרם נאסר לא יבוצע צו המאסר - אם שילם את החוב או את השיעור שבשלו ניתן הצו או אם ביקש הזוכה בכתב את שחרורו של החייב.

(ב)        חייב ישוחרר מן המאסר על פי צו של ראש ההוצאה לפועל לפני תום התקופה הקבועה בצו המאסר - ואם טרם נאסר לא יבוצע צו המאסר -אם נתן ערובה כפי שקבע ראש ההוצאה לפועל או הראה טעם אחר, להנחת דעתו של ראש ההוצאה לפועל, שאין להחזיקו במאסר.

(ג)        הוראות סעיף קטן (א) יחולו, בשינויים המחויבים, על חייב שניתן נגדו צו הבאה.

 72א. תקופות מצטברות של מאסר :

(א)        חייב שניתנו נגדו מספר צווי מאסר שסך כל תקופות המאסר על פיהם עולה על 30 ימים, ישוחרר מן המאסר כעבוד 30 ימים, ולא ייאסר שוב לריצוי יתרת תקופות המאסר על פי הצווים האמורים או צווים נוספים, אלא כעבור 30 ימים מיום שחרורו.

(ב)        חייב אשר שוחרר ממאסר לאחר 30 ימי מאסר כאמור בסעיף קטן (א), יקבל מסמך המאשר את שחרורו, שיפרט את הסימוכין למאסרו ולשחרורו, תקופת המאסר ומועד השחרור, לפי טופס שיקבע שר המשפטים בהתייעצות עם שר המשטרה.

 73.   אין לאסור שנית בעד אותו חוב

חייב שנאסר בשל אי-תשלום חוב או שיעור כל שהוא והשלים את תקופת המאסר הקבועה בצו המאסר, לא ייאסר שנית בשל אותו חוב או שיעור.

 73א. חסינות :

מבלי לגרוע מהוראת סעיף 8 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש, לא תוגש נגד ראש ההוצאה לפועל תובענה על עוולה שעשה במילוי תפקידו.

 74.   מאסר בשל חוב בעד מזונות :

(א)        נבע החוב הפסוק ממזונות המגיעים מן החייב לבן-זוגו, לילדו הקטין או הנכה או להורו, רשאי ראש ההוצאה לפועל לתת, לפי בקשת הזוכה, צו מאסר נגד החייב, לתקופה שלא תעלה על 21 ימים אף בלי להיזקק לחקירת יכולת או לתצהיר לפי סעיף 68.

(ב)                 הוראות סעיפים 7א,69ג עד 69יג ו-70 לא יחולו על חוב כאמור בסעיף קטן (א).

(ג)        נתן ראש ההוצאה לפועל צו מאסר לפי סעיף קטן (א), לא יבוצע צו המאסר, אלא לאחר שנשלחה התראה לחייב.

(ד)        חייב שנאסר יובא בפני ראש ההוצאה לפועל בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום 48 שעות ממועד מאסרו;ראש ההוצאה לפועל רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו ולאחר שנתן לחייב הזדמנות לטעון טענותיו בפניו, לבטל את צו המאסר או לקצר את תקופת המאסר, בתנאים שייראו לו, ולתת כל החלטה אחרת שתיראה לו בנסיבות הענין.

 

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888 

                        

 

לדף הראשי
ENGLISH
הוצאה לפועל

מי אנחנו

עורכי דין להוצאה לפועל

התמודדות עם הוצאה לפועל

פתיחת תיק הוצאה לפועל

מקום פתיחת התיק

באיזו לשכת הוצל"פ נפתח את התיק

עלות פתיחת תיק

הכמה עולה לנהל תיק הוצאה לפועל

אזהרה לחייב

הודעה לחייב שנפתח תיק נגדו

כיצד על החייב לנהוג

כשהחייב מקבל את האזהרה

עיקול לפני מסירת אזהרה

לפני שהחייב יודע שנפתח התיק נגדו

טענת פרעתי

החייב טוען שכבר שילם את החוב

התנגדות

החייב רשאי לטעון שאינו חייב

טענות נפוצות בהתנגדות

בירור ההתנגדות

כיצד מתנהל הדיון בהתנגדות

חקירת יכולת

בה יקבע כמה החייב ישלם כל חודש

שאלון

לפני חקירת יכולת

כיצד להתכונן לחקירת יכולת

 צו הבאה

בגלל אי התייצבות לדיון

שינוי נסיבות

המצדיק שינוי בגובה התשלומים

מאסר

לחייב שלא משלם או לא מתייצב

תוצאות חקירת יכולת

איחוד תיקים

יתרונות וחסרונות לאיחוד תיקים

חייב מוגבל באמצעים

המשמעות של חייב מוגבל באמצעים

מוגבל באמצעים

יתרונות וחסרונות של מוגבל באמצעים

טבלת השוואה

בין הוצאה לפועל לפשיטת רגל

עיקול רכושו של חייב

עיקול בתיק הוצאה לפועל

טענות כנגד עיקול

עיקול מקרקעין

עיקול דירת החייב

הסדר פשרה

איך עושים זאת נכון

צו חיוב בתשלומים

כינוס נכסים

מינוי כונס נכסים בהוצאה לפועל

לשכות הוצאה לפועל

לשכות האכיפה והגביה כתובות וטלפון

עיכוב יציאה מהארץ

חוק ההוצאה לפועל

החוק המלא ותקנות ההוצאה לפועל

הוצאה לפועל - טפסים

פשיטת רגל

משמעותה של פשיטת רגל

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל
הימורים
דיני חברות
רישום חברה בחו"ל
הקמת חברות
פתיחת עסק חדש
חשבון בנק מוגבל
פירוק חברות
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
חשבנות בנק בחו"ל
דיני אינטרנט
תביעות ובתי משפט
חובות
הוצאה לפועל
פשיטת רגל
בוררות
הבראת חברות
צוואה
ירושה וצו ירושה
דיני משפחה
יזמות עסקית
תוכנית עסקית
אמנות למניעת כפל מס
דיני בנקאות
מקרקעין
הסכם הפריית מבחנה
מיסוי מקרקעין
מס שבח
פטור ממס שבח
מס רכישה
חוק מיסוי מקרקעין
נדל"ן - מקרקעין
זכויות יוצרים
קניין רוחני
אימוץ ילדים בחו"ל
אודות הנר-עופר עורכי דין

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888

רחוב בן-יהודה 242 תל אביב

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מפת אתר