דף הבית > הוצאה לפועל >
עונשין בהוצאה לפועל

עונשין בהוצאה לפועל בחוק

 

חוק ההוצאה לפועל - עונשין בהוצאה לפועל

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888 

חוק ההוצאה לפועל - עונשין בהוצאה לפועל

 

חוק ההוצאה לפועל - עונשין

חוק

הוצאה לפועל

 81ב. שמירת דינים וזכויות :

אין בסעיף 81א כדי לגרוע מזכויותיהם וחובותיהם של הצדדים על פי פקודת השטרות, ואין בו כדי למנוע אוחז שטר מלהגיש לבית המשפט תובענה לתשלום השטר.

 81ג. עונשין :

(א)        מי שמסר מידע כוזב לראש ההוצאה לפועל או למוציא לפועל או למי שפועל מטעמם לפי חוק זה, דינו - מאסר שנתיים.

(ב)        חייב שהפר הגבלה שהוטלה עליו לפי סעיף 69ד(א) או סעיף 69ט, דינו - מאסר שנה.

(ג)        חייב מוגבל באמצעיםאשר כיהן כנושא משרה בחברה כמשמעותו בסעיף 96כד לפקודת החברות [נוסח חדש, התשמ"ג-1983, או ייסד חברה או תאגיד אחר, במישרין או בעקיפין, שלא על פי צו ראש ההוצאה לפועל, בניגוד להוראת סעיף 69ד(ב), דינו - מאסר שלוש שנים.

(ד)        מי שהגיע אליו לפי חוק זה מידע לגבי חייב, נכסיו או מקורות הכנסתו, אשר חלה לגביו חובת סודיות, ועשה בו שימוש או גילה אותו לאחר, במידה העולה על הנדרש לביצוע הוראות חוק זה ושלא על פי צו של בית משפט, דינו - מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

 82.   שמירת דינים

אין בחוק זה כדי לגרוע מכל דין בדבר דרכי הגביה של מיסים ותשלומי חובה אחרים, או מהוראות פקודת בזיון בית המשפט 7.

 83.   ביצוע ערובה

ניתנה ערובה לפי חוק זה וראש ההוצאה לפועל נתן צו לממש אותה או לחלט אותה, תבוצע הערובה כאילו היתה פסק דין.

 84.   ביצוע לפי בקשת החייב

לא הגיש הזוכה בקשה לביצוע פסק הדין, רשאי החייב לבקש מראש ההוצאה לפועל הוראות בדבר קיום פסק הדין, ויהא פטור מאחריות אם פעל בתום לב לפי הוראות ראש ההוצאה לפועל.

 85.   ביטולים

בטלים:

(1)        החוק העותומני הזמני על ההוצאה לפועל מיום 11 במאי 1914;

(2)        פקודת החוב (מאסר) 8;

(3)        פקודה להתקנת הוראות נוספות לחוק הוצאה לפועל, 1936 9;

(4)        סעיף 3 לפקודת הפרוצדורה האזרחית, 1938 10;

(5)        סעיף 19 לפקודת בתי המשפט, 1940 11;

(6)        סימן 56 לדבר המלך במועצה על ארץ ישראל, 1947-1922 12;

(7)        סעיף 14 לפקודת העברת קרקעות 13.

 86.   תחילה

תחילתו של חוק זה היא ביום ח' באלול תשכ"ח (1 בספטמבר 1968).

 87.   הוראות מעבר

הליך שהוחל בו לפני תחילתו של חוק זה, יחול עליו הדין הקודם, אולם רשאי ראש ההוצאה לפועל להחיל עליו הוראות חוק זה אם ביקש זאת אחד הצדדים ולאחר שנתן הזדמנות לצד השני להשמיע טענותיו.

 87א. תקנות בדבר שינוי שיעורים :

בוטל.

 87ב. דיווח שנתי :

שר המשפטים ימסור לועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אחת לשנה, דין וחשבון על פעילות לשכות ההוצאה לפועל.

 88.   ביצוע ותקנות :

(א)        שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, לרבות תקנות הקובעות -

(1)        תשלום האגרות פטור מתשלומן או דחיית תשלומן וכן דרכי חישוב ההוצאות לשם נקיטת הליכים ושיעוריהם;

(2)        סדרי דין לגבי כל דיון לפי חוק זה;

(3)        דרכי הטלת תפקידים על ידי מוציא לפועל לפי סעיף 5;

(3א)      סדרי עבודתה של ועדת האישורים;

(3ב)      החובות שיחולו על בעל תפקיד;

(3ג)      אגרות בעד מתן אישור של בעל תפקיד או חידושו;

(4)        דרכי עיקול של נכסים, מכירתם או מימושם, וכן מתן פקדונות וחילוטם ורישומים בספרי המקרקעין;

(5)        דרכי הוצאה לפועל של משכנתה;

(5א)      דרכי הבקשה להוצאה לפועל של שטר, הגשת התנגדות להוצאה לפועל ומועדי ההגשה, העברת הענין לבית המשפט עקב ההתנגדות, דרכי ההוצאה לפועל, וסמכותן המקומית של לשכות ההוצאה לפועל לענין ביצוע השטר.

(6)        דרכי עיקול של נכסי החייב שבידי המדינה;

(7)        ניהול פנקסים ומסירת דו"חות על ידי כונס נכסים;

(8)        הצטרפותו של זוכה להליכים שננקטו לפי בקשתו של זוכה אחר;

(8א)      נהלים לאיחוד תיקים;

(9)        ביטול הליכים וגניזת התיקים בשל העדר פעולה מצד הזוכה או בשל יתרת חוב מזערית.

(ב)        שר המשפטים רשאי, בהתייעצות עם שר המשטרה, להתקין תקנות לביצוע פרק ז'4, ובין היתר בדבר הביצוע של צווי הבאה וצווי מאסר, לרבות סדרים להעברת מידע על החייב בין לשכות ההוצאה לפועל, וכן בדבר אופן התשלום של האגרה המיוחדת בידי המדינה, ונהלים להעברת סכומי האגרה המיוחדת לקרן המיוחדת. התקנות בדבר הביצוע של צווי הבאה וצווי מאסר יהיו באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.

(ג)        שר המשפטים רשאי בצו, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, לעדכן מזמן לזמן את הסכומים הקבועים בסעיף 69ג, בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888 

                        

 

לדף הראשי
ENGLISH
הוצאה לפועל

מי אנחנו

עורכי דין להוצאה לפועל

התמודדות עם הוצאה לפועל

פתיחת תיק הוצאה לפועל

מקום פתיחת התיק

באיזו לשכת הוצל"פ נפתח את התיק

עלות פתיחת תיק

הכמה עולה לנהל תיק הוצאה לפועל

אזהרה לחייב

הודעה לחייב שנפתח תיק נגדו

כיצד על החייב לנהוג

כשהחייב מקבל את האזהרה

עיקול לפני מסירת אזהרה

לפני שהחייב יודע שנפתח התיק נגדו

טענת פרעתי

החייב טוען שכבר שילם את החוב

התנגדות

החייב רשאי לטעון שאינו חייב

טענות נפוצות בהתנגדות

בירור ההתנגדות

כיצד מתנהל הדיון בהתנגדות

חקירת יכולת

בה יקבע כמה החייב ישלם כל חודש

שאלון

לפני חקירת יכולת

כיצד להתכונן לחקירת יכולת

 צו הבאה

בגלל אי התייצבות לדיון

שינוי נסיבות

המצדיק שינוי בגובה התשלומים

מאסר

לחייב שלא משלם או לא מתייצב

תוצאות חקירת יכולת

איחוד תיקים

יתרונות וחסרונות לאיחוד תיקים

חייב מוגבל באמצעים

המשמעות של חייב מוגבל באמצעים

מוגבל באמצעים

יתרונות וחסרונות של מוגבל באמצעים

טבלת השוואה

בין הוצאה לפועל לפשיטת רגל

עיקול רכושו של חייב

עיקול בתיק הוצאה לפועל

טענות כנגד עיקול

עיקול מקרקעין

עיקול דירת החייב

הסדר פשרה

איך עושים זאת נכון

צו חיוב בתשלומים

כינוס נכסים

מינוי כונס נכסים בהוצאה לפועל

לשכות הוצאה לפועל

לשכות האכיפה והגביה כתובות וטלפון

עיכוב יציאה מהארץ

חוק ההוצאה לפועל

החוק המלא ותקנות ההוצאה לפועל

הוצאה לפועל - טפסים

פשיטת רגל

משמעותה של פשיטת רגל

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל
הימורים
דיני חברות
רישום חברה בחו"ל
הקמת חברות
פתיחת עסק חדש
חשבון בנק מוגבל
פירוק חברות
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
חשבנות בנק בחו"ל
דיני אינטרנט
תביעות ובתי משפט
חובות
הוצאה לפועל
פשיטת רגל
בוררות
הבראת חברות
צוואה
ירושה וצו ירושה
דיני משפחה
יזמות עסקית
תוכנית עסקית
אמנות למניעת כפל מס
דיני בנקאות
מקרקעין
הסכם הפריית מבחנה
מיסוי מקרקעין
מס שבח
פטור ממס שבח
מס רכישה
חוק מיסוי מקרקעין
נדל"ן - מקרקעין
זכויות יוצרים
קניין רוחני
אימוץ ילדים בחו"ל
אודות הנר-עופר עורכי דין

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888

רחוב בן-יהודה 242 תל אביב

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מפת אתר