עורכי דין - דף הבית >> עסקים - יזמות עסקית >> הקמת עסק >>
עוסק פטור

פתיחת עסק חדש

הקמת עסק עצמאי

יתרונות וחסרונות

למי מתאים לפתוח עסק

איזה עסק כדאי לפתוח

כמה כסף צריך להקמת עסק

הכנת תוכנית עסקית

המסגרת המשפטית לעסק

שותפות, עוסק או חברה בע"מ

עוסק פטור

עוסק עצמאי

ניהול עסקי שותפות

פקודת השותפויות

הקמת חברה בע"מ

סרטון על תהליך רישום חברה בע"מ

התנהלות באמצעות חברה

רישום חברה בע"מ וכל מה צריך לדעת

הקמת חברה בחו"ל

עסקים באינטרנט ומסחר בינלאומי

כיצד לבחור בנק לעסק

כיצד לנהל אשראי בנקאי

מסגרת אשראי בנקאי

בטחונות לאשראי בנקאי

טיפול בחובות לקוחות

ערבות אישית, שטר חוב ושיעבוד שוטף

הכנת תוכנית עסקית

עוד על יזמות עסקית

התמוטטות חברה

לדעת לפני שהחברה קורסת

מי אנחנו

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

שותפות

שני אנשים או יותר יכולים לנהל את עסקם בדרך של שותפותשותפות

שותפות היא יצירת קשר או הקמת עסק לשם הפקת רווחים או למטרה אחרת, בין שני בני אדם או גוף משפטי אחר או יותר.

הגדרה יבשה למה אנחנו מבינים באופן אינטואיטיבי.

נבחן כאן את המשמעות, היתרונות ובעיקר החסרונות של ניהול עסקים באמצעות שותפות.

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, ענת, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

שותפות

סעיף 1 לפקודת השותפויות מגדיר "קשרי שותפות" – הקשרים שבין בני אדם המנהלים יחד עסק לשם הפקת רווחים, למעט את הקשרים שבין חברי תאגיד שהאוגד לפי כל דין אחר.

גם אם השותפים לא חותמים על הסכם ביניהם, תחול פקודת השותפויות במקום הסכם בין הצדדים.

מרבית פקודת השותפויות מאפשרת לשנות את התנאים של השותפות ואינה כופה עצמה על השותפים.

מספר השותפים

מספר השותפים הכלליים לא יעלה על 20.

חובת רישום

יש לרשום שותפות אצל הרשם בתוך חודש מיום שנוסדה באמצעות טופס רישום שותפות

שותפות שלא נרשמה, יחויב כל שותף בקנס מתמשך יומי.

רישומה של שותפות יהיה במשלוח הודעה לרשם, חתומה בידי השותפים ומכילה פרטים אלה:

  1. שם השותפות

  2. מהות העסק דרך כלל

  3. מקומו הראשי של העסק

  4. שמו המלא, מענו והגדרתו של כל שותף.

  5. שמותיהם של השותפים המורשים לנהל את עניני השותפות ולחתום בשמה, זולת אם כולם מורשים לכך.

  6. תקופת קיומה של השותפות, אם נקבעה לה תקופה, ויום תחילתה.

פעולות של השותפות

כל פעולה של אחד השותפים תחייב את השותפות ואת שאר השותפים אלא אם הוא פועל בחריגה מהרשאה.

ניתן להגביל שותף מלפעול בשם השותפות בהחלטה של השותפות שתבוא לידי ביטוי  בפרוטוקול השותפות.

חובות וזכויות השותפות והשותפים

חובות השותפות הן חובות כל אחד ואחד מן השותפים. שותף שנפטר, יחויב עזבונו.

מי שנכנס לשותפות, לא יהיה חייב בסכומים שהשותפות היתה חייבת לפני כניסתו.

זכויות השותפים בנכסי השותפות, וכן זכויותיהם וחובותיהם כלפי השותפות ייקבעו, בכפוף להסכם מפורש או משתמע שבין השותפים, לפי הוראות אלה:

1. שותף זכאי לחלק בהון העסק וברווחיו, וחייב להשתתף בכיסוי הפסדי הון או הפסדים אחרים של השותפות, בשיעור יחסי לסכום ההון )נכסים, זכויות, טובות הנאה וכיוצא בזה( שהסכים לחתום עליו. שותף שלא הסכים לחתום על הון, יהא חלקו ברווחים וחבותו להפסדים של השותפות כשיעור חלקו וחבותו של השותף שהסכים לחתום על ההון הקטן ביותר.

2. השותפות תשפה כל שותף בעד תשלומים ששילם ובעד חבויות אישיות שחב בהן בניהול הרגיל והנכון של עסקי השותפות או בשל דבר שהיה הכרח לעשותו לשם קיום עסקיה או רכושה של השותפות.

3. שותף ששילם למען השותפות תשלום או מקדמה למעלה מסכום ההון שהסכים לחתום עליו, יהיה זכאי לריבית מתאריך התשלום או המקדמה, בשיעור הקבוע בחוק לעניין זה.

4. שותף אינו זכאי לריבית על סכום ההון שחתם עליו לפני שנתבררו הרווחים של השותפות.

5. כל שותף רשאי להשתתף בניהול עסקי השותפות.

6. שותף אינו זכאי לשכר בעד עבודתו בעסקי השותפות.

7. לא יתקבל שותף לשותפות בלי הסכמת כל השותפים הקיימים.

8. חילוקי דעות שיתגלעו בעניינים רגילים הקשורים בעסקי השותפות יוכרעו ברוב של השותפים, אך אין לעשות שינוי במהותם של עסקי השותפות בלי הסכמת כל השותפים הקיימים.

9. פנקסי השותפות יהיו שמורים במקום עסקי השותפות, או במקום הראשי אם יש יותר ממקום אחד, וכל שותף יוכל בכל שעה שיראה מתאימה, לגשת אליהם, לבדוק אותם ולהעתיק מהם.

מחיקת שותפות

שותפות שחדלה מלפעול עשויה להימחק על ידי רשם השותפויות

האם כדאי להתנהל במסגרת שותפות?

שותפות במובנים רבים הרבה יותר מסוכנת מעסק עצמאי. לא זו בלבד שהתמוטטות העסק עלולה להוביל לירידה להונו ורכושו של בעל העסק (עסק עצמאי), אלא שכל שותף עלול להיפגע ולהינזק מפעולה לא נכונה של שותפו אשר מחייבת אותו כאילו ביצע פעולה זו בעצמו.

קרא על: הקמת חברה בע"מ

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, ענת, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner