צוואה
ירושה
הפרייה חוץ גופית
הסכם הורות
גירושין
אימוץ חו"ל
 
עורכי דין - דף הבית >>  משפחה >> אימוץ בין ארצי - אימוץ חו"ל >>
תקנות אימוץ ילדים -הכרה בעמותה לאימוץ בין ארצי
אימוץ חו"ל - בין ארצי

על אימוץ ילדים בין ארצי

הסבר להורים המאמצים

הדין במדינת הילד המאומץ

חוקי אימוץ חו"ל החלים בישראל

החוזה עם עמותת אימוץ

ליווי משפטי בהליך אימוץ חו"ל

בקשה לאימוץ בין ארצי

חוקים לניהול עמותה

חוקים לניהול עמותת אימוץ מוכרת

תנאים להכרת עמותת אימוץ

הפיקוח על עמותת אימוץ

ליווי משפטי לעמותת אימוץ

רשימת עמותות אימוץ מוכרות

חוקי אימוץ ילדים בין ארצי

אמנת האג לאימוץ בין ארצי

הדין הזר במדינות אימוץ

בעלי מקצוע בעמותת אימוץ

פרסום וסודיות בעמותת אימוץ

כשרות ההורים המבקשים

כשרות המבקשים לאמץ ילד בחו"ל

הכרה בעמותת אימוץ

 תשלומים מרביים לעמותה

כמה משלמים לעמותת אימוץ

כללים לניהול עמותת אימוץ

תקנות לניהול עמותת אימוץ

חוק אימוץ ילדים,

חוק אימוץ ילדים התשמ"א -1981

תקנות אימוץ (בדיקת כשירות)

תקנות אימוץ ילדים

תקנות אימוץ(בעלי מקצוע)

הכרה בעמותת אימוץ בין ארצי

תקנות אימוץ ילדים -פרסום

תקנות אימוץ (כללי פרסום)

תקנות אימוץ -תשלומים מרביים

הנחיות מקצועיות

הנחיות מקצועיות לפעולות עמותה

טופס בקשת הורה

לאימוץ בין ארצי

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

תקנות אימוץ ילדים
הכרה בעמותת אימוץ בין ארצי

 

 

תקנות אימוץ ילדים -הכרה בעמותה לאימוץ בין ארצי

בתוקף סמכות שר המשפטים ושר העבודה והרווחה לפי סעיפים 28כדו-28כה(א) לחוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981 (להלן - החוק), ובתוקף סמכות שר המשפטים בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה לפי סעיף 36(א) לחוק, לאחר התייעצות עם הועדה המייעצת לפי סעיף 128 לחוק, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:

 1.   הגשת בקשה

בקשה להכרה בעמותה תוגש לשרים כמשמעותם בסעיף 28ג לחוק (להלן - השרים), באמצעות הרשות המרכזית כמשמעותה בסעיף 28ב לחוק (להלן - הרשות המרכזית), על ידי עמותה שמתקיימים בה כל אלה:

(1)   העמותה הצהירה כי מטרתה הבלעדית היא פעילות בתחום אימוץ בין ארצי לפי החוק;

(2)   העמותה הצהירה כי רוב חברי ועד העמותה הם תושבי ישראל, המתגוררים בה חמש שנים לפחות לפני הגשת הבקשה;

(3)   העמותה התחייבה שעובדיה וכל מי שפועל מטעמה יחתמו על התחייבות בתצהיר לשמירת מידע, לפי הטופס שבתוספת;

(4)   העמותה מעסיקה מנהל הנושא באחריות לכל פעולות העמותה בארץ ובמדינות חוץ;

(5)   העמותה הגישה רשימה של העובדים ובעלי המקצוע שהיא מעסיקה, או שהיא עתידה להעסיקם עם קבלת ההכרה בה, בין בארץ ובין במדינת חוץ, והתחייבה לבדוק את קורות חייהם ואת כישוריהם ונסיונם המקצועי לפי סעיף 28כג(א) לחוק;

(6)   העמותה הצהירה שבדקה במרשם הפלילי כמשמעותו בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981, כי חברי הועד, עובדי העמותה ובעלי המקצוע שהיא מעסיקה, או שהיא עתידה להעסיק לאחר ההכרה בה, בין בארץ ובין במדינת חוץ, לא הורשעו בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה על הוראות החוק;

(7)   העמותה הצהירה כי היא מעסיקה או עתידה להעסיק לאחר ההכרה בה בעלי מקצוע לפי תקנות אימוץ ילדים (בעלי מקצוע בעמותה מוכרת), התשנ"ח-1998, וכי התקיימו לגביהם הדרישות האמורות בפסקאות (5) ,(3) ו(6);

(8)   העמותה הצהירה כי היא מעסיקה או תעסיק עם ההכרה בה יועץ משפטי שהוא עורך דין בעל שבע שנות ותק לפחות, וכן מנהל חשבונות ומבקר פנים;

(9)   העמותה הצהירה כי כל פעילותה במדינת חוץ תיעשה על פי הדין של אותה מדינה ובכפוף להוראות האמנה בדבר הגנה על ילדים ושיתוף פעולה בדבר אימוץ בין-מדינתי, 1993;

(10) בתקנון העמותה נקבעו כללי מדיניות לפעילות העמותה באימוץ בין ארצי;

(11) העמותה הצהירה כי יש לה בסיס כלכלי איתן ואמצעים, שיאפשרו לה לפעול באופן נאות באימוץ בין ארצי לתקופה של שנתיים לפחות;

(12) העמותה התחייבה לרכוש ביטוח רפואי לילד במדינת החוץ, ביטוח לתשלום הוצאות לפי סעיף 28כא(ה) לחוק וכן ביטוח למקרה שהאימוץ במדינת החוץ לא יצא אל הפועל בשל נסיבות שאינן תלויות בעמותה ובמבקשים.

 2.   מסמכים שיצורפו לבקשה

לבקשה יצורפו המסמכים המפורטים להלן:

(1)   בקשה לרישום העמותה, תעודת הרישום של העמותה ותקנון העמותה;

(2)   רשימת המדינות שבהן מבקשת העמותה לפעול והמסמכים המפורטים בסעיף 28כה(ב) לחוק;

(3)   אישור של רשות מוסמכת של מדינת החוץ לפי סעיף 28כה(ג) לחוק;

(4)   דין וחשבון של רואה חשבון על מצבה הכספי של העמותה, אישורים על העתודות הכספיות שלה ונכסיה, גובה השכר שהיא משלמת למועסקיה לרבות המנהל וממלאי תפקידים אחרים בה;ואישור רואה החשבון כי מצבה הכלכלי של העמותה יאפשר לה לפעול בהתאם להיקף פעילותה המתוכננת במשך שנתיים;

(5)   ביטוח או ערבות בנקאית על סך 500,000 שקלים חדשים לטובת הרשות המרכזית, לצורך הבטחת תשלומים של המבקשים לאמץ ילד באמצעות העמותה; עלה מספר הבקשות שבהן מטפלת העמותה בשנה מסוימת על ארבעים, תדאג העמותה לביטוח או לערבות בנקאית, כאמור, בסך 10,000 שקלים חדשים נוספים לכל בקשה;העמותה תדאג לכך שהערבות הבנקאית או הביטוח יהיו בתוקף במשך כל תקופת פעילות העמותה ועד למילוי כל התחייבויותיה על פי החוק;

(6)   העתק פוליסת ביטוח אחריות מקצועית לעמותה, לעובדיה ולמועסקים על ידה.

 3.   התאמה למדד

הסכומים הנקובים בתקנה 5)2) ישתנו ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה (להלן - יום העדכון) לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי;לעניין זה -

"המדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

"המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולעניין יום העדכון הראשון אחרי תחילתן של תקנות אלה - המדד שפורסם בחודש ינואר 1998.

  4.   חובת הודעה לשרים

עמותה מוכרת תודיע לשרים, באמצעות הרשות המרכזית, בהקדם האפשרי, על כל אחד מאלה:

(1)   פתיחת הליכים פליליים נגד חבר ועד, מנהל, בעל מקצוע כמשמעותו בתקנות אימוץ ילדים (בעלי מקצוע בעמותה מוכרת), התשנ"ח-1998, או עובד העמותה בארץ או במדינת החוץ;

(2)   שינוי במצבה הכספי של העמותה שמשפיע באופן ממשי לרעה על איתנותה הכלכלית;

(3)   התקשרות עם מדינת חוץ נוספת או הפסקת התקשרות עם מדינת חוץ;

(4)   פגיעה בהוראות האמנה שנעשתה על ידי רשות במדינת החוץ או על ידי עמותה מוכרת.

 5.   חובת העברת הסכם

עמותה מוכרת תעביר לשרים, באמצעות הרשות המרכזית, העתק מכל הסכם שחתמה עם מדינת חוץ או עם רשות מוסמכת של מדינת חוץ.

 6.   תחילה

תחילתן של תקנות אלה ביום 1 בינואר 1998.

 

ראה נוסח תצהיר התחייבות לשמירת מידע של עובד עמותה העוסקת באימוץ בין ארצי >

קרא על: תקנות אימוץ ילדים -כללי פרסום

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

בשלב זה אין אפשרות מעשית לאימוץ בחו"ל
נא פנה אל
עמותות האימוץ מוכרות

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner