עורכי דין- דף הבית >> חובות >> פשיטת רגל >>
בית משפט של פשיטת רגל

פקודת פשיטת הרגל

פשיטת רגל - הגדרות

הליכי פשיטת רגל

דו"ח חקירה - אסיפת נושים

הסדר או פשרה עם הנושים

הכרזת פשיטת רגל

פיקוח על פושט רגל

הפטר - סיום פשיטת רגל

ניהול נכסים של פושט רגל

כיסוי חובות פשיטת רגל

פשיטת רגל שניה

עסקים עם פושט רגל

מימוש נכסי פשיטת רגל

חלוקת נכסי פשיטת רגל

כונס נכסים בפשיטת רגל

נאמן על החייב בפשיטת רגל

בית משפט של פשיטת רגל

ערעור בהליך פשיטת רגל

סדר דין בהליך פשיטת רגל

פשיטת רגל קטנה

פושט רגל שנפטר

עודפים בסוף פשיטת הרגל

עבירות פליליות בפשיטת רגל

ראיות בהליך פשיטת רגל

פגמים בהליך פשיטת רגל

פשיטת רגל

המדריך המקיף לפושט רגל

משמעותה של פשיטת רגל

יתרונות וחסרונות

למי מתאימה פשיטת רגל

חייב המבקש פשיטת רגל

הליכי פשיטת רגל

כל מה שצריך לדעת

ניהול הליכי פשיטת רגל

בחכמה

סיום פשיטת רגל

לקבל הפטר מכל החובות

בן זוג בהליך פשיטת רגל

הלכת השיתוף פשיטת רגל

זוגות שנישאו לפני 1974

איזון משאבים בפשיטת רגל

לזוגות שנישאו אחרי שנת 1974

זכויות עובדים בפשיטת רגל

פשיטת רגל של מעביד

כיצד להתמצא במדריך זה

פקודת פשיטת הרגל

טבלת השוואה

בין הוצאה לפועל לפשיטת רגל

פשיטת רגל - טפסים

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

בית משפט של פשיטת רגל

פקודת פשיטת הרגל - החוק המלא

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

פקודת פשיטת הרגל - החוק המלא

בית המשפט

סימן א' : סמכות בית משפט בהליך פשיטת רגל

 172. בית המשפט המחוזי

(א)   בית המשפט המוסמך לעניני פשיטת רגל הוא בית המשפט המחוזי כשהוא דן בשופט אחד.

(ב)   הליכי פשיטת רגל ייפתחו בבית המשפט שבמחוז מגורי החייב או מקום עסקו העיקרי או נכסיו.

 173. בית משפט השלום

(א)   השר רשאי, בצו, להעניק לבתי משפט השלום, כולם או מקצתם, סמכות לעניני פשיטת רגל ורשאי הוא להגביל בו סמכות זו.

(ב)   בכפוף להגבלות שבצו יהיו לבית משפט שהוסמך לפי סעיף זה כל הכוח והסמכות של בית משפט מחוזי בעניני פשיטת רגל, בנוסף לסמכותו הרגילה, וצווי בית המשפט ייאכפו בדרך שנקבעה.

(ג)   ראה בית המשפט המחוזי כי ענין פלוני שלפניו ניתן לטיפול כיאות בבית משפט שלום בתחום סמכותו לפי סעיף קטן (א), רשאי הוא להעביר את הענין לאותו בית משפט.

(ד)   ישיבות בתי משפט השלום לדיון בעניני פשיטת רגל יתקיימו במועדים ובפרקי זמן שיקבע השר לכל אחד מהם.

 174. תחום השיפוט בהליך פשיטת רגל

תחום שיפוטו של כל בית משפט שהוסמך לדון בפשיטת רגל כערכאה ראשונה, הוא, בכפוף להוראות פקודה זו, שטח המדינה כולה.

 175. העברת הליכים בהליך פשיטת רגל

רשות שנקבעה לכך רשאית, בין לפי בקשת בעל דין ובין ללא בקשתו, להעביר הליכי פשיטת רגל בכל עת ובכל שלב מבית משפט אחד לבית משפט אחר או להורות שההליכים יימשכו בבית המשפט שבו נפתחו אף על פי שאינו בית המשפט שבו היו צריכים להיפתח.

  176. אבעיה בשאלה משפטית בהליך פשיטת רגל

נתעוררה שאלה משפטית באחד מהליכי פשיטת רגל בבית משפט שלום שהוסמך כאמור, וכל הצדדים להליך, או צד אחד ובית המשפט, רוצים שבית המשפט המחוזי יחליט בה תחילה, יביא בית המשפט את העובדות בצורת אבעיה לחוות דעתו של בית המשפט המחוזי, והאבעיה וההליכים, או ההליכים הדרושים לענין, יועברו לבית המשפט המחוזי להכרעה.

 177. ישיבות בית המשפט בלשכה בהליך פשיטת רגל

שופט הדן בפשיטת רגל רשאי, בכפוף להוראות פקודה זו ולתקנות, לדון בלשכתו.

 178. סמכות כללית בהליך פשיטת רגל

(א)   בית משפט מחוזי יהא מוסמך, בכפוף להוראות פקודה זו, להחליט בכל שאלה של דין קדימה, ובכל שאלה אחרת, שבמשפט או שבעובדה, המתעוררת בענין פשיטת רגל שלפניו, או שראה תועלת או צורך להחליט בה למען השלמות בעשיית צדק או בחלוקת הנכסים במקרה הנדון.

(ב)   בית המשפט הדן בפשיטת רגל לא יוגבל בהפעלת סמכותו על ידי צו מבית משפט אחר, ולא יהיה ערעור על החלטותיו, אלא בדרך הקבועה בפקודה זו.

(ג)   ניתן בבית משפט מחוזי צו כינוס לפי פקודה זו, רשאי השופט שנתן את הצו, אם ראה לנכון ובלי צורך בהסכמה, להורות שתועבר לבית משפט זה כל תובענה התלויה ועומדת בבית משפט אחר שפושט הרגל פתח או המשיך בה או שפתחו או המשיכו בה נגדו; והשופט שנתן את הצו ידון בתובענה.

 179. מאסר פושט רגל או אחר בשל אי-ציות

נאמן, חייב או אדם אחר שלא מילאו אחר צו או הוראה שנתן בית המשפט או הכונס הרשמי או פקיד אחר של בית המשפט מכוח סמכות לפי פקודה זו, רשאי בית המשפט, לפי בקשת הכונס או אדם אחר שהורשה כהלכה, לצוות עליהם למלא את הצו או ההוראה, ורשאי הוא, לפי בקשה כאמור, לצוות על מאסרו של הסרבן, וזאת בנוסף על כל זכות ותרופה אחרות לגבי סירוב כאמור.

 180. הכרזת פשיטת רגל במקום מאסר בהוצאה לפועל

הגיש זוכה בקשה לאסור חייב לפי סעיף70(א) לחוק ההוצאה לפועל, תשכ?ז-1967, רשאי בית המשפט, במקום צו מאסר, ליתן, בהסכמת הזוכה ולאחר ששילם את האגרה שנקבעה, צו כינוס נגד החייב;עשה בית המשפט כן, יראו את החייב כאילו עשה מעשה פשיטת רגל בעת מתן הצו, הוראות פקודה זו, חוץ מסעיפים 216עד 229, יחולו, ובכל מקום שמדובר בבקשת פשיטת רגל מטעם אדם או נגדו יראוהו כמדובר במתן צו הכינוס.

 

קרא בחוק על: ערעור בהליך פשיטת רגל

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner