עורכי דין- דף הבית >> חובות >> פשיטת רגל >>
דו"ח, חקירה ואסיפה בהליך פשיטת רגל

פקודת פשיטת הרגל

פשיטת רגל - הגדרות

הליכי פשיטת רגל

דו"ח חקירה - אסיפת נושים

הסדר או פשרה עם הנושים

הכרזת פשיטת רגל

פיקוח על פושט רגל

הפטר - סיום פשיטת רגל

ניהול נכסים של פושט רגל

כיסוי חובות פשיטת רגל

פשיטת רגל שניה

עסקים עם פושט רגל

מימוש נכסי פשיטת רגל

חלוקת נכסי פשיטת רגל

כונס נכסים בפשיטת רגל

נאמן על החייב בפשיטת רגל

בית משפט של פשיטת רגל

ערעור בהליך פשיטת רגל

סדר דין בהליך פשיטת רגל

פשיטת רגל קטנה

פושט רגל שנפטר

עודפים בסוף פשיטת הרגל

עבירות פליליות בפשיטת רגל

ראיות בהליך פשיטת רגל

פגמים בהליך פשיטת רגל

פשיטת רגל

המדריך המקיף לפושט רגל

משמעותה של פשיטת רגל

יתרונות וחסרונות

למי מתאימה פשיטת רגל

חייב המבקש פשיטת רגל

הליכי פשיטת רגל

כל מה שצריך לדעת

ניהול הליכי פשיטת רגל

בחכמה

סיום פשיטת רגל

לקבל הפטר מכל החובות

בן זוג בהליך פשיטת רגל

הלכת השיתוף פשיטת רגל

זוגות שנישאו לפני 1974

איזון משאבים בפשיטת רגל

לזוגות שנישאו אחרי שנת 1974

זכויות עובדים בפשיטת רגל

פשיטת רגל של מעביד

כיצד להתמצא במדריך זה

פקודת פשיטת הרגל

טבלת השוואה

בין הוצאה לפועל לפשיטת רגל

פשיטת רגל - טפסים

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

דו"ח, חקירה ואסיפה בהליך פשיטת רגל

פקודת פשיטת הרגל - החוק המלא

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

פקודת פשיטת הרגל - החוק המלא

סימן ב': דו"ח, חקירה ואסיפה בהליך פשיטת רגל

 25. דו"ח לאחר מתן צו כינוס בהליך פשיטת רגל  

(א)   חייב שניתן נגדו צו כינוס יערוך ויגיש לכונס הרשמי דו?ח על מצב עסקיו, ובו יפרט את נכסיו, חובותיו וחבויותיו, שמות נושיו, מענם ומשלח ידם, את הערובות שנושיו מחזיקים בהן, את התאריכים שבהם ניתנו הערובות, וכל ידיעה אחרת שנקבעה או שהכונס דרש אותה.

(ב)   דו?ח לפי סעיף זה יינתן בטופס שנקבע, יאומת בתצהיר, ויוגש תוך שלושה ימים מיום מתן הצו אם ניתן לבקשת החייב, ותוך שבעה ימים מיום מתן הצו אם ניתן לבקשתו של נושה;בית המשפט רשאי מטעם מיוחד להאריך את המועד להגשתו.

(ג)   חייב שלא מילא אחרי דרישות סעיף זה ולא היה לו הצדק סביר לכך, רשאי בית המשפט, לפי בקשת הכונס הרשמי, להכריזו פושט רגל.

(ד)   נושה של פושט רגל רשאי בכל עת סבירה לעיין בדו?ח, בעצמו או על ידי שלוח, ולהעתיקו כולו או מקצתו.  

(ה)  הכונס הרשמי רשאי לפטור את החייב מהגשת דו?ח לפי סעיף זה אם ראה שהדו?ח שהגיש החייב לפי סעיף17(א)(2) כולל את המידע הדרוש לניהול תקין של פשיטת הרגל.

 26. אסיפת נושים ראשונה בהליך פשיטת רגל

(א)   ניתן צו כינוס, יזמן הכונס הרשמי אסיפה כללית של נושים כדי שישקלו אם יש לקבל הצעת פשרה או הסדר, או אם ראוי להכריז שהחייב פושט רגל או ליתן לו הפטר, ומה דרך הטיפול בנכסי החייב בכלל ; אולם רשאי הכונס הרשמי להחליט שלא לקיים אסיפה כאמור אם הוא סבור כי בנסיבות הענין אין בכך משום תועלת להליכי פשיטת הרגל.

(ב)   נושה לא יהיה רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה כאמור אם לא הגיש תביעת חוב במועד ובתנאים הקבועים לפי סעיף71.

  27. בקשה לחקירה פומבית בהליך פשיטת רגל  

ניתן צו כינוס, רשאי הכונס הרשמי, אם מצא צורך בכך, לפנות לבית המשפט בבקשה לערוך חקירה פומבית של החייב.

 28. קביעת מועד חקירה בהליך פשיטת רגל  

החליט בית המשפט לערוך את החקירה יקבע את מועדה והחייב יתייצב לחקירה באותו מועד.

 29. עריכת החקירה בהליך פשיטת רגל  

בית המשפט, הכונס הרשמי, הנאמן - אם נתמנה כזה - וכן כל נושה שהגיש תביעה או נציגו שהורשה לכך בכתב, רשאים בחקירה לשאול את החייב בדבר עסקיו, נכסיו ונכסי בני משפחתו ובדבר התנהגותו וסיבות כשלונו.

 30. הנוהל בחקירה בהליך פשיטת רגל  

(א)   בית המשפט יזהיר את החייב לפני גביית עדותו כי עליו להעיד אמת, שאם לא כן יהא צפוי לעונש הקבוע בחוק, וסעיפים 4,2ו-5 לחוק לתיקון דיני הראיות (אזהרת עדים וביטול שבועה), התש?ם-1980- יחולו.

(ב)   על החייב לענות על כל שאלה ששאל בית המשפט או שנשאלה ברשותו.

(ג)   דברי החקירה יירשמו בפרוטוקול ככל שבית המשפט ימצא לנכון ייקראו בפני החייב או שהחייב יקראם בעצמו וייחתמו בידי החייב ובידי בית המשפט; סירב החייב לחתום, יירשם הדבר בפרוטוקול ; הפרוטוקול יהיה פתוח לעיונו של כל נושה בזמנים סבירים, ובאין בפקודה זו הוראה אחרת לענין זה יוכל לשמש ראיה נגד החייב.

 31. בוטל.

 32. חייב בהליך פשיטת רגל חולה

היה החייב חולה נפש, או סובל מלקות או מנכות נפשיות או גופניות הנוטלות ממנו, לדעת בית המשפט, את כשרו להתייצב לחקירה הפומבית, רשאי בית המשפט לוותר בצו עליה או להורות שייחקר בתנאים, באופן ובמקום הנראים לבית המשפט כמתאימים.

 

קרא בחוק על: הסדר או פשרה עם הנושים

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner