עורכי דין - דף הבית >> חובות>> ערבות >>
ההגנות על ערב יחיד

דיני ערבות לחובות

כיצד להתמצא במדריך זה

מהי ערבות

סוגי ערבות

הקיימים בישראל

ערבות לפני תיקון החוק

ערב יחיד - ערב מוגן

הגנות על ערב יחיד

הגנות על ערב מוגן

חוק הערבות

ערבות -נושאים קשורים

דיני ערבות לחובות

התמודדות עם הוצאה לפועל

משמעותה של פשיטת רגל

התמוטטות עסקית

הבראת חברות

או קריסה כלכלית

הוצאה לפועל או פשיטת רגל

ניהול בנקאות נבונה

חוק ההוצאה לפועל מלא

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

ההגנות על ערב יחיד

ערבות לחובות

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

ההגנות על ערב יחיד

 ההגנות על ערב יחיד:

1.      אין הנושה רשאי לפנות בדרישות אל הערב היחיד באותה התביעה שהוגשה כנגד החייב העיקרי. בטרם יידרש ערב יחיד לפרוע את חובו של החייב העיקרי, על הנושה למצות את הליכי גביית החוב מאת החייב העיקרי, היינו עליו לנקוט בכל ההליכים האפשריים והסבירים בנסיבות העניין. פירושו שעל הנושה לנקוט תחילה בהליכים משפטיים כנגד החייב, לפתוח נגדו תיק הוצאה לפועל או בקשת פשיטת רגל, ולנסות לעקל ולממש את רכושו של החייב העיקרי, בטרם יפנה לערב. כמובן שקיים ייתרון בכך שכן הערב ידע כי הנושה ניסה לגבות מהחייב בכל דרך אפשרית בטרם חזר אליו בדרישות. למצב זה גם חסרון, שכן במהלך אותם שנה-שנתיים גדל החוב בגלל ריבית (ובמקרה של בנק גם ריבית פיגורים גבוהה) כך שבשעה שהנושה יחזור אל הערב יהיה החוב גדול בהרבה מאשר בשעה שהחייב העיקרי נתבע במקור. קיימים מקרים בהם יהיה הנושה רשאי לדרוש את החוב מאת הערב ללא צורך בניסיונות גבייה מאת החייב העיקרי. לדוגמה, אם החייב העיקרי נפטר או פשט רגל או עזב את הארץ לצמיתות ייחשב הדבר כמיצוי ההליכים כנגדו והנושה יהיה רשאי לתבוע מאת הערב את תשלום החוב.

2.      ערב יחיד אינו ערב אלא לסכומים המוגדרים בחוזה הערבות (ותוספות מוגדרות כמו הפרשי הצמדה, ריבית והוצאות משפט).

3.      ערב יחיד פטור לחלוטין מערבות שאינה מוגבלת בסכום, גם אם חתם עליה בטעות.

4.      ערב יחיד יקבל מאת הנושה כל מידע המצוי ברשות הנושה הקשור לערבות או לחוב. מניעת מידע מאת הערב תביא לביטול ערבותו בגובה הנזק שנגרם לו כתוצאה ממניעת המידע במועד. לדוגמה: אם הנושה ידע שהחייב העיקרי עומד להסתלק מן הארץ והנושה לא מנע זאת ואף לא מסר את המידע בזמן לערב, יהיה הערב פטור מערבותו אם יוכל להוכיח כי אילו עוכבה יציאתו של החייב ניתן היה לגבות ממנו את החוב.

5.      אם הנושה לא מסר לערב את כל הפרטים הנכונים בקשר לחוב יהיה הערב פטור כדי הנזק שנגרם לו כתוצאה מאי מסירת הפרטים. לדוגמה, אם לא נמסר לערב כי שיעור ריבית הפיגורים גבוהה מהריבית הנגבית מאת החייב, יהיה הערב חייב רק בריבית רגילה ולא יחויב בריבית פיגורים.

6.      מקרה נוסף שעשוי להביא לביטול ערבות של ערב יחיד הוא הסתרת מידע מאת הערב, שאילו ידע אותו לא היה חותם ערבות לחייב. לדוגמה, מקרה שהנושה ידע שהחייב מצוי בקשיים כלכליים ולא גילה לערב או מקרה בו החייב לא עמד בהלוואה קודמת והנושה העמיד את ההלוואה מחדש תוך קבלת חתימת הערב על ההלוואה החדשה, מבלי לגלות לערב עובדת ההלוואה הקודמת שלא נפרעה.

אגב, חשוב לציין כי:

לא ניתן להתנות על הגנות אלו, כלומר גם אם כתוב באותיות הקטנות של כתב הערבות שסעיפים אלו אינם חלים, בית המשפט יתעלם מאותיות קטנות אלו.

אם הנושה יוכיח שהערב ידע על מצבו הכלכלי של החייב ממקור אחר, לא יהיה הערב פטור מערבותו.

ברור שערבים רבים מעלים טענות משפטיות אלו וטענות רבות נוספות, על מנת לנהל מו"מ עם הנושה כדי להקטין את החוב. הסכנה בכך היא שאם בסופו של יום יפסוק בית המשפט לטובת הנושה, יצרף לפסיקתו גם הוצאות, ריבית (לפעמים בשיעור גבוה) ושכר טרחת עורך דין של הנושה.

 

בהמשך אסביר מהן ההגנות על ערב מוגן. >

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner