הימורים  | חברות  | מיסוי בינלאומי  | מיסוי מקרקעין  |  נדל"ן  |  מקלטי מס  | אינטרנט  | תביעות  |  הוצאה לפועל  | פשיטת רגל  | בוררות  | זכויות יוצרים  | משפחה  | יזמות

עורכי דין

_____________________________________________________________________________

תל-אביב     88 88 546 03

 
   עורכי דין

דיני חברות

 עסקים - יזמות עסקית

 הקמת חברה בע"מ

 דיני חברות

 שאלות בנושא חברה בע"מ

 אחריות אישית לחברה

 הרמת מסך החברה

 הקמת חברה בחו"ל - מקלטי מס

 פעילות באינטרנט והימורים

 פירוק חברה - פירוק מרצון

 שיעבוד שוטף - שיעבוד צף

 פירוק חברה על ידי נושה

 חברה שנקלעה לקשיים כלכליים

 חברה חדלת פירעון

 בקשה לפירוק חברה על ידי נושה

 מינוי מפרק זמני לחברה

 דו"ח המפרק הזמני

 תפקידו של מפרק החברה הקבוע

 תביעת חוב

 זכויות עובדים בפירוק חברה בע"מ


טפסים בעניין חברה בע"מ

 הפרטים הדרושים לרישום חברה

 דו"ח שנתי של חברה

 שטר העברת מניות

 הודעה על העברת מניות

 הקצאת מניות

 מינוי ושינוי מנהלים בחברה

 הודעה על כתובת החברה

 תביעת חוב של חברה בפירוק


 

דו"ח שנתי של חברה פרטית

המשך

 

קיום הוראת סעיף 171 (ג) לחוק

 

הדירקטוריון אישר את הדוחות הכספיים (סמן √ אם התקיים).

 

קיום הוראת סעיף 173 לחוק - (סמן √ בחלופה המתאימה)

 

באסיפה השנתית האחרונה הוצגו בפני האסיפה הדוחות הכספיים כנדרש.

 

אם החברה אינה חייבת בקיום אסיפה שנתית לפי 61 (א) לחוק. ציין אם הדוחות הכספיים נשלחו לבעלי המניות לפי סעיף

61 (ב) לחוק.

 

החברה אינה חייבת בהגשת דוחות כספיים לאסיפה השנתית כאמור בסעיף 172 (ז) לחוק.

 

רואה חשבון מבקר (סמן √ ומלא את הפרטים בחלופה המתאימה).

 

לחברה יש רואה חשבון מבקר כאמור בסעיף 154 לחוק.

 

שם רואה חשבון המבקר:

 

מען משרדו:

 

 

(אם יש לחברה יותר מרואה חשבון מבקר אחד, יפורטו שמות כל הממלאים את התפקיד של רואה חשבון מבקר של החברה ).

 

לחברה אין רואה חשבון מבקר.

 

פרק הזמן עד למועד דו"ח זה שבו אין רואה חשבון מבקר לחברה

 

ימים.

 

החברה היא חברה לא פעילה, כמשמעותה בסעיף 158 (א) והוחלט באסיפה הכללית שלה כי לא יתמנה לה רואה חשבון - מבקר.

 

מנהל החברה

אם יש לחברה מנהל או מנהל כללי או מנהל עסקים ראשי או בעל תפקיד הממונה על ניהולה הכללי של החברה אף אם כינויו שונה, יש לציין את שמו, מענו ומספר תעודת הזהות שלו ואם קיים יותר ממנהל כללי אחד יפורטו הפרטים האמורים לגבי כולם:

 

 

 

 

 

 

 

שם

 

מספר זהות

 

מען

 

טלפון בעבודה

 

צירוף מאזן

חברה פרטית שמתקיים בה האמור בסעיף 175 לחוק תצרף מאזן החברה הכלול בדוחות הכספיים.

 

הממונה על הדיווחים, אם ישנו, לפי סעיף 360 (ה) לחוק הוא:

 

 

 

 

 

 

 

שם

 

מספר זהות

 

תפקיד בחברה

 

 

נושא משרה המוסמך לדווח לרשם בשם החברה , לפי סעיף 39 לחוק הינו:

 

 

 

 

 

 

שם

 

מספר זהות

 

תפקיד בחברה

 

 

הצהרת דירקטוריון החברה , לפי סעיף 174:

 

הנני מצהיר בשם הדירקטוריון כי מולאו הוראות בסעיף 173 (א) לחוק והדוחות הכספיים הובאו בפניו

 

 

נשלחו לבעלי המניות בתאריך

 

(סמן את החלופה המתאימה ומלא הפרטים).

 

חתימה והצהרה

אני מצהיר כי הפרטים לעיל נכונים ושלמים וכי אני דירקטור אשר דירקטוריון החברה הסמיכו לחתום על דו"ח זה.

 

 

 

 

 

 

שם ממלא הטופס

 

מספר זהות

 

חתימה

 

                                             

      * היה החותם מי שאינו בעל ת"ז ישראלית, יצויין מספר דרכונו, המדינה בה הוצא ואם מדובר בדיווח ראשון של החברה לגביו יצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 16 האמורה.

 הערות:

1     המועד האחרון שבו התקיימה האסיפה השנתית; יש לציין בהמשך, במקום המתאים, אם החברה פטורה מקיום אסיפה שנתית לפי סעיף 61 לחוק.

2     יום חתימת הדו"ח - עד 14 ימים לאחר מועד האסיפה השנתית.

3     היה בעל המניות מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו והמדינה שבא הוצא; היה בעל המניות תאגיד, יצויין מספר התאגיד..בדיווח ראשון    לגבי בעל המניות , יצורפו אישורים כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) התש"ס - 1999.

4           מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו והמדינה שבא הוצא; היה בעל המניות תאגיד, יצויין מספר התאגיד. בדיווח ראשון לגבי בעל המניות ,    יצורפו אישורים כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) התש"ס - 1999.

5         היה הדירקטור מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יצויין מס' דרכונו והמדינה שבא הוצא; היה הדירקטור תאגיד, יצויין מספר התאגיד; בדיווח הראשון של    החברה לגבי הדירקטור יצורפו אישורים כאמור בתקנה 16 האמורה.

6           מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, יציין מס' דרכונו המדינה שבה הוצא הדרכון ובדיווח הראשון לגביו יצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות האמורות.

7    חברה רשאית למלא הפרטים בפסקה זו אך אינה מחוייבת בכך.

 

▲▲

לתאום פגישה עם עורכי הדין נא התקשר אל מזכירתנו, עינב,

בטלפון:

88

88

546 03

 

למקרים דחופים ניתן להתקשר אל עורך דין גבריאל הנר:  33 33 552 050

אם האתר שלנו היה לך לתועלת הקלק: "אהבתי"

Share

| שימושי

| מי אנחנו

| שפות - Languages

| התמצאות

| עסקים

| מיסים

| תביעות וחובות

תרגום

דוגמאות

טפסים משפטיים

חוקים שימושיים

קישורים חשובים

תמא 38

משרד עורכי דין הנר-עופר

מפת כיוונים

@ צור קשר

הנר-עופר, משרד עורכי-דין,

רחוב בן יהודה 242, תל-אביב

טלפון: 5468888 03

הוקם בשנת 1987 Since

עברית
English
Français Nous parlons Francais
عربي
Contact us @

מפת הגעה

נסה את סרגל הכלים שלנו

(ניתן להסירו בכל עת)

מפת אתר 

יזמותויעוץ משפטי

דיני אינטרנט

מקלטי מס

חברות בע"מ

חברות בחו"ל

מקרקעין

זכויות יוצרים

מיסוי מקרקעין

מיסוי בינלאומי

חברה בחו"ל

מקלטי מס

מס שבח

יעוץ משפטי

תביעות לבית משפט

פירוק חברה

הוצאה לפועל

פשיטת רגל

בוררות

זכויות יוצרים

יעוץ משפטי