עורכי דין - דף הבית >> חברה בע"מ >> פירוק חברה >>
טופס תביעת חוב

פירוק חברה

התמוטטות חברה

לדעת לפני שהחברה קורסת

פירוק מרצון

תרשים תהליך פירוק מרצון

פירוק חברה ע"י בית משפט

חברה שנקלעה לקשיים

חברה חדלת פירעון

בקשת פירוק חברה של נושה

מינוי מפרק זמני לחברה

דו"ח המפרק הזמני

תפקידו של מפרק החברה

תביעת חוב

טופס תביעת חוב

זכויות עובדים בפירוק חברה

למה לי חברה בע"מ

בחברה בע"מ

יתרונות וחסרונות

רישום חברה בע"מ

תקנון חברה בע"מ

הון מניות החברה

סוגי המניות בחברה

כתובת החברה

מי צריך הסכם מייסדים

הרמת מסך החברה

אחריות אישית של מנהלים

הקמת חברה בע"מ

סרטון על תהליך רישום חברה בע"מ

התנהלות באמצעות חברה

רישום חברה בע"מ וכל מה צריך לדעת

שאלות בנושא חברה בע"מ

הקמת חברה בחו"ל

עסקים באינטרנט ומסחר בינלאומי

טיפול בחובות לקוחות

ערבות אישית, שטר חוב ושיעבוד שוטף

שיעבוד שוטף - שיעבוד צף

עוד על יזמות עסקית

מי אנחנו

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

טופס תביעת חוב

טופס תביעת חוב

ראה טופס תביעת חוב להורדה בפורמט word וגם טופס תביעת חוב בפורמט PDF

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

טופס תביעת חוב של חברה בפירוק

פר/ ........................

(המספר בדו"ח על מצב העסקים)

 

בעניין החייב: .............................................. בפירוק

ובעניין:

..............................................

הנושה

לפי צו בית המשפט המחוזי ב ........................, תיק אזרחי: ........................, מיום: .........................

 תביעת חוב

 אני הח"מ, ........................מס' זהות ........................ , מען ........................ , מצהיר בזה כי בתאריך צו הכינוס דהיינו ביום ........................החייב הנ"ל היה והוא עודנו חייב לי סך של ........................ שקלים (במילים ........................ ) בעד ...............

כן אני ........................ כי לפי מיטב ידיעתי לא קיבלתי אני ולא קיבל כל אדם אחר עבורי את סכום תביעתי הנ"ל, במלואו או בחלקו, וכי אין לי כל בטוחה מאיזה סוג שהוא להבטחת סילוק תביעתי, או חלק ממנה, למעט: ..............................

לאימות החוב מצורפים בזה המסמכים הבאים: ..........................

 

     

תאריך

 

חתימה

 

* לתביעת חוב משותפת של עובדים יש לצרף רשימה המפרטת את שמות העובדים והסכום המגיע לכל אחד מהם, וכן את התביעה המוגשת למוסד לביטוח לאומי לגבי כל עובד בנפרד.

 

לשמוש המשרד

 

תצהיר

 

אושר להצבעה בסך

 

 

 

אני הח"מ

 ........................

מס' ת"ז

 ........................

שקלים ביום

 

 

 

 ........................ בזה כי כל העובדות שציינתי בתביעת החוב

 

 

 

 

 

הן אמת, האמת כולה והאמת בלבד

 

 

 

 

 

 

 ........................

 

 

חתימה

 

 

 

חתימת המצהיר

 

 

 

 

 

 

 

אישור לדיבידנד בסך

 

 

 

הנני הח"מ מאשר בזה כי ביום ........................ ........................ בפני ....................... ואחרי שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני

שקלים בדין קדימה ובסך

 

 

 

שקלים חוב רגיל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תאריך

 

חתימה

 

 

 

 

 

 ........................

 

 

גבריאל הנר, עו"ד

 

טופס 21 (תקנה 76)

ראה טופס תביעת חוב להורדה

קרא על: זכויות עובדים בפירוק חברה

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner