דף הבית > דיני בנקאות >
חשבון מוגבל >> חוק שיקים ללא כיסוי (המשך)

חוק שיקים ללא כיסוי

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888 

חוק שיקים ללא כיסוי (המשך)

חוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א-1981

סמכות גילוי

15.   בנק ובנק ישראל רשאים לגלות שלקוח או חשבון שלו הוגבלו, אם הגילוי דרוש לצורך ניהול חקירה פלילית על פי דין או לצורך ביצוע חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002.

עונשין

16.   (א)  המושך שיק מחשבון מוגבל בתקופה שהוא לקוח מוגבל או לקוח מוגבל חמור או לקוח מוגבל מיוחד, דינו – מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, תשל"ז-1977, או פי ארבעה מסכום השיק, לפי הסכום הגדול יותר.

 

           (ב)  העובר על הוראות סעיף 11ב(א), דינו – מאסר שלוש שנים.

פטור מאחריות פלילית

17.   לא ישאו בנק, בנק ישראל, החברה , כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו-1986, בנותנה שירותים לפי הוראת סעיף 88א לחוק האמור ועובדיהם באחריות פלילית בשל מעשה או מחדל שעשו בתום לב לביצוע חוק זה.

פגם

18.   בנק שלא מילא הוראה מהוראות חוק זה, רשאי המפקח לראות בכך פגם לענין סעיפים 8א ו-8ג לפקודת הבנקאות, 1941.

הגבלה כעונש נוסף

19.   (א)  בית משפט בדונו בעבירה לפי סימן ו' של פרק י"א לחוק העונשין, תשל"ז-1977, שכרוכים בה שיקים, רשאי, בנוסף לכל עונש אחר, להורות שהנאשם או חשבונו או כל חשבונותיו, לרבות חשבון משותף והשותפים בו, יהיו מוגבלים לפי חוק זה, מתאריך שקבע.

           (ב)  בית המשפט רשאי להטיל תקופת הגבלה ארוכה מזו הקבועה בחוק זה, ובלבד שלא תעלה על חמש שנים.

           (ג)   בית המשפט רשאי לקבוע כי לענין סעיף 14(ב) יראו את הנאשם כלקוח מוגבל חמור.

           (ד)  (בוטל).

הודעה לבנק ישראל

19א.   בית המשפט ימציא לבנק ישראל הודעה –

(1)   על כל עונש שהטיל לפי סעיף 19 או סעיף 436 לחוק העונשין, תשל"ז-1977;

(2)   על החלטות שניתנו בערעורים לפי סעיף 10.

סמכויות המפקח

20.   (א)  המפקח רשאי לקבוע בכללים –

(1)   לענין סעיף 7 – דרכי סימון שיק;

(1א) הוראות ביצוע לעניין הפעלת סמכותו לפי סעיף 2(א2);

(2)   פרטים אישיים של בעל החשבון לפי סעיפים 11א ו-11ב;

(3)   פרטי דיווחים לענין סעיף 13;

(4)   דרכי המסירה וההצגה של פרסומים לפי סעיף 14.

           (ב)  המפקח רשאי לאצול מסמכויותיו לפי חוק זה לעובד בנק ישראל, למעט סמכויותיו לפי סעיפים 2(א2), 18 ו-20(א).

בנק הדואר

20א.   (א)  הוראות חוק זה יחולו על בנק הדואר כמשמעותו בחוק בנק הדואר, תשי"א-1951; לענין חוק זה, הוראת תשלום של בנק הדואר תיחשב כשיק.

           (ב)  לצורך ביצוע חוק זה יהיו נתונות למפקח הסמכויות הנתונות לו בסעיף 5(א) לפקודת הבנקאות, 1941, גם לגבי בנק הדואר.

           (ג)   הפעיל המפקח סמכויותיו לפי חוק זה לגבי בנק הדואר, יודיע על כך למנהל בנק הדואר.

ביצוע ותקנות

21.   (א)  השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהסכמת שר האוצר, להתקין תקנות לביצועו, ובין השאר, לקבוע –

(1)   באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת – סייגים לתחולת חוק זה;

(2)   את מי ירשום בנק כבעל החשבון לענין חוק זה בנסיבות מיוחדות;

(3)   פרטי הודעות לפי סעיף 3א, דרכי קביעת המועד לתחילת ההגבלה ודרכי המצאת ההודעות;

(4)   את התנאים למשלוח התראות למושך שיקים שסורבו, מספרן, פרטיהן והמועדים והדרכים לשליחתן;

(5)   לענין ערעור לפי סעיף 10 – מועד להגשתו וסדרי דין ודיני ראיות מיוחדים לו.

           (ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א)(1), רשאי השר לקבוע סייגים לתחולת חוק זה, שיחולו בעתות חירום, לרבות בתקופת הכרזה על שעת חירום, אם סבר כי בשל דחיפות העניין לא ניתן לקבוע את הסייגים בדרך הקבועה בסעיף קטן (א)(1); תקנות לפי סעיף קטן זה טעונות את אישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, ואולם לא החליטה הוועדה בדבר אישור התקנות או דחייתן בתוך 21 ימים מן היום שהתקנות נמסרו לה, יראו את התקנות כאילו אושרו.

תחילה

22.   תחילתו של חוק זה תשעה חדשים מיום קבלתו בכנסת, אולם –

(1)   סעיף 11 תחילתו עם פרסום החוק;

(2)   סעיף 14(ב) תחילתו ביום שיקבע השר בצו, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888 

קרא על חשבון מוגבל

 

לדף הראשי
ENGLISH
דיני בנקאות

חשבון בנק מוגבל

ניהול יחסי בנק לקוח

ניהול מסגרת אשראי בנקאי

עיקול מסגרת אשראי

ניהול בטוחות לאשראי בנקאי

שעבוד שוטף / שיעבוד צף

הוראות בנק ישראל

שאלות בעניין אשראי בנקאי

התגוננות מפני תביעה של בנק

ערבות לחובות בנקים

חובות לבנק ולנושים אחרים

הבראה או קריסה של חברות

התמודדות עם חברה בחובות

כתב תביעה,

כתב הגנה, התנגדות לתביעה

בקשת רשות להתגונן

הוצאה לפועל - יצוג חייבים

הכל על פשיטת רגל

חשבון מוגבל -שיקים חוזרים

חוק שיקים ללא כיסוי 

מי אנחנו

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל
הימורים
דיני חברות
רישום חברה בחו"ל
הקמת חברות
פתיחת עסק חדש
חשבון בנק מוגבל
פירוק חברות
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
חשבנות בנק בחו"ל
דיני אינטרנט
תביעות ובתי משפט
חובות
הוצאה לפועל
פשיטת רגל
בוררות
הבראת חברות
צוואה
ירושה וצו ירושה
דיני משפחה
יזמות עסקית
תוכנית עסקית
אמנות למניעת כפל מס
דיני בנקאות
מקרקעין
הסכם הפריית מבחנה
מיסוי מקרקעין
מס שבח
פטור ממס שבח
מס רכישה
חוק מיסוי מקרקעין
נדל"ן - מקרקעין
זכויות יוצרים
קניין רוחני
אימוץ ילדים בחו"ל
אודות הנר-עופר עורכי דין

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888

רחוב בן-יהודה 242 תל אביב

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מפת אתר