צוואה
ירושה
הפרייה חוץ גופית
הסכם הורות
גירושין
אימוץ חו"ל
 
עורכי דין - דף הבית >> דיני משפחה >> ירושה >>
חוק הירושה >> הוראות שונות

ירושה

צוואה

למי כדאי להכין צוואה ?

עריכת צוואה

כיצד עורכים צוואה

צוואה הדדית

צוואה כאשר יש ילד נכה

שאלות בנושא עריכת צוואה

ירושה בחיים

מיסוי ירושה -מס עיזבון בישראל

מס שבח על דירת ירושה

ירושה בפשיטת רגל

חוק הירושה

חוק הירושה - הוראות

ירושה על פי דין

ירושה על פי צוואה - צורה

תוקף צוואה

הוראות צוואה

מזונות מן העזבון

צו ירושה - קיום צוואה

מנהל עזיבון

ניהול עזבון

חלוקת עיזבון

ניהול העזבון וחלוקתו

על ידי היורשים

אחריות יורש לחובות

ירושה בינלאומית

משפט בינלאומי פרטי לעזבון

הוראות חוק הירושה

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

חוק הירושה - הוראות שונות

חוק הירושה המלא

הוראות שונות

 
 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

חוק הירושה, התשכ"ה 1965

המשך

פרק שמיני: הוראות שונות

צוואה

 145. דין יורש יחיד

לא היה למוריש אלא יורש אחד, יהיו הוראות חוק זה בענין חלק בעזבון חלות על העזבון כולו, והוראות חוק זה בענין חלוקת העזבון - על מיזוגם של נכסי העזבון עם נכסי היורש היחיד.

 146. ירושה במקרים מסויימים

אדם שבמותו היה נשוי ליותר מאשה אחת, מה שמגיע לבן-זוג בירושה על פי דין יחולק בין אלמנותיו בשווה.

 147. דין תשלומים על פי ביטוח וכו'

סכומים שיש לשלם עקב מותו של אדם על פי חוזה ביטוח, על פי חברות בקופת קיצבה או בקופת תגמולים או על פי עילה דומה, אינם בכלל העזבון, זולת אם הותנה שהם מגיעים לעזבון.

 148. שמירת דיני משפחה

חוק זה אינו בא לפגוע ביחסי ממון בין איש לאשתו או בזכויות הנובעות מקשר האישות; אולם על זכויות ירושה ועל זכויות למזונות מן העזבון לא יחול אלא חוק זה.

 149. ביטול "מירי"

לענין ירושה בטלים הדינים המיוחדים הנוגעים למקרקעין מסוג "מירי".

 150. עצמאות החוק

בעניני ירושה לא יחול סימן 46 לדבר המלך במועצתו לארץ-ישראל, 1947-1922 .

 151. בית המשפט המוסמך  

בית המשפט המוסמך לפי חוק זה הוא בית המשפט לעניני משפחה.

 151א. ערעור על החלטת רשם לעניני ירושה 

הרואה עצמו נפגע מהחלטת רשם לעניני ירושה רשאי לערער עליה לפני בית המשפט המוסמך לפי סעיף 151, שידון בערעור בשופט אחד.

 152. בטל  

 153. הצדדים לדיון

בכל ענין המסור לפי חוק זה לבית המשפט רשאי לפנות אליו כל מי שמעונין בדבר; כן רשאי היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו, אם הוא סבור שיש בדבר ענין לציבור, לפתוח בכל הליך משפטי לפי חוק זה, לרבות ערעור, ולהתייצב ולטעון בכל הליך כזה.

 154. אפוטרופסות לעניני ירושה

יורש או זכאי למזונות מן העזבון שלדעת בית המשפט נבצר ממנו לשמור בעצמו או על ידי נציגו על זכויותיו בעזבון, רשאי בית המשפט, לפי בקשת מעונין בדבר או מיזמת עצמו, למנות לו אפוטרופוס לשמירת זכויותיו בעזבון.

 155. שיפוט בתי דין דתיים  

(א) על אף האמור בסעיפים 66(א)ו-151 מוסמך בית הדין הדתי שהיה לו שיפוט בעניני המעמד האישי של המוריש, לתת צו ירושה וצו קיום צוואה ולקבוע זכויות למזונות מן העזבון, אם כל הצדדים הנוגעים בדבר לפי חוק זה הביעו בכתב הסמכתם לכך.

(א1) נתן בית הדין צו ירושה או צו קיום צוואה לפי סעיף זה, יועבר העתק הצו לרשם לעניני ירושה לשם רישום לפי סעיף 73ד."

(ב) היה בין הצדדים הנוגעים בדבר לפי חוק זה קטין, פסול דין או נעדר שאין לו אפוטרופוס, רשאי בית הדין הדתי למנות לו אפוטרופוס לענין מתן הסכמה לשיפוט בית הדין הדתי ולענין ייצוגו לפניו.

(ג) בענין שהובא בפני בית דין דתי בהתאם לסעיף קטן(א) מוסמך בית הדין הדתי, על אף האמור בסעיף 148, לנהוג לפי הדין הדתי הנוהג בו, ובלבד שאם היה בין הצדדים קטין או מי שהוכרז פסול דין, לא יהיו זכויות הירושה שלו, אם על פי דין ואם על פי צוואה, וזכויותיו למזונות מן העזבון פחותות ממה שהיו לפי חוק זה.

(ד) בענין שהובא לפני בית דין דתי בהתאם לסעיף קטן (א), מוסמך בית הדין הדתי גם למנות מנהל עזבון ולחלק נכסי העזבון, ויחולו סימנים א' עד ה' לפרק הששי, למעט סעיפים 105 ו-106, ובכל מקום בסימנים אלה שמדובר בבית המשפט יראו כאילו מדובר בבית דין דתי.

(ה) סעיף קטן (א) אינו בא לפגוע בסעיף 4 לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), תשי"ג-1953

(ו) בסעיף זה "בית דין דתי" - בית דין רבני, בית דין שרעי, בית דין של עדה נוצרית ובית דין דרוזי.

 156. ביטולים

(א) בטלים -

(1) סעיפים 877עד 1594 ,1571 ,1570 ,880 פסוק שני, 1595 עד 1605 למג'לה;

(2) פקודת הירושה ;

(3) סעיף 4 לחוק שיווי זכויות האשה, תשי"א-1951 .

(ב) בדבר המלך במועצתו לארץ-ישראל, 1947-1922  -

(1) בסימן 1)51) יימחק "ירושות, צוואות ועזבונות";

(2) בסימן 1)54) יימחק "וקיום צוואות".

 

 157. הוראות מעבר

מי שמת לפני תחילתו של חוק זה, יחול על ירושתו הדין שעמד בתקפו ערב תחילתו של חוק זה.

 158. דין צוואות קודמות

(א) צוואה שנעשתה לפני תחילתו של חוק זה והמצווה מת אחרי תחילתו -

(1) כשרה, מבחינת צורתה ומבחינת תכנה, אם היתה כשרה ערב תחילתו של חוק זה או לפי הוראות חוק זה;

(2) אין לפסלה בשל דבר שאיננו עילה לביטול צוואהעל פי חוק זה.

(ב) מי שעשה צוואה לפני תחילתו של חוק זה רשאי לבטלה, אחרי תחילתו, לפי הוראות חוק זה.

 159. הליכים תלויים

הליכים בעניני ירושה שהתחילו לפני תחילתו של חוק זה, יימשכו כאילו לא היה חוק זה בתקפו.

 160. ביצוע ותקנות 

(א) שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, וכן בענינים אלה.

(1) עשיית צוואה בפני רשות בחוץ לארץ והפקדת צוואה בחוץ לארץ;

(2) רישום מרכזי של צוואות שנעשו בפני רשות ושל צוואות שהופקדו;

(3) מתן הודעה אישית למעונינים נוסף על הודעה ברבים; מתן הודעה אישית או הודעה ברבים במקרים נוספים על אלה המפורטים בחוק זה; צורתן של הודעות ברבים ודרכי פרסומן בארץ ובחוץ לארץ;

(4) חשבונות שעל מנהלי עזבון לנהלם.

(5) סדרי הדין;

(6) מועדים שבסדרי דין, לרבות מועדים לענין בקשה שהוגשה לכית דין דתי;

(7) אגרות, שכר והוצאות.

(ב) תקנות לפי פסקאות (6) ו(7) של סעיף קטן (א) טעונות אישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

 161. תחילה

תחילתו של חוק זה, תשעה חודשים מיום פרסומו ברשומות.

ראה גם:

על מיסוי ירושהבאתר זה

כיצד עורכים צוואה

למי כדאי להכין צוואה

שאלות נפוצות בנושא עריכת צוואה

 

עריכת צוואה באתר זה

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner