עורכי דין - דף הבית >> תביעה >> בוררות >>
הסכם בוררות בחוק הבוררות
 

הסכם בוררות בחוק הבוררותבוררות

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

חוק הבוררות - הסכם בוררות

חוק הבוררות - הסכם בוררות

פרק א':פרשנות

 1. הגדרות בחוק הבוררות 

לענין חוק זה -

"הסכם בוררות" - הסכם בכתב למסור לבוררות סכסוך שנתגלע בין צדדים להסכם או שעשוי להתגלע ביניהם בעתיד, בין שנקוב בהסכם שמו של בורר ובין אם לאו;

"בורר" - בורר שנתמנה בהסכם בוררות או על פיו, לרבות בורר מכריע ובורר חליף;

"פסק בוררות" - פסק שניתן על ידי בורר, לרבות פסק ביניים;

"פסק בוררות-חוץ" - פסק בוררות שניתן מחוץ לישראל;

"בית המשפט", חוץ מן האמור בסעיפים 5ו-6 - בית המשפט המחוזי.

 

פרק ב': הסכם בוררות

 2. הוראות מכללא להסכם בוררות

רואים הסכם בוררות כמכיל את ההוראות שבתוספת ככלשהן נוגעות לענין, והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מן ההסכם.

 3. סייג להסכם בוררות

אין תוקף להסכם בוררות בענין שאינו יכול לשמש נושא להסכםבין הצדדים.

4. חילופי צדדים להסכם בוררות ובוררים

הסכם בוררות וסמכותו של בורר עלפיו כוחם יפה גם לגבי חליפיהם של הצדדים להסכם, וסמכותו של בורר על פי הסכם בוררות מוקנית גם לבורר חליף, והכל כשאין כוונה אחרת משתמעת מן ההסכם.

5. עיכוב הליכים בבית המשפט במהלך בוררות

 (א) הוגשה תובענה לבית משפט בסכסוך שהוסכם למסרו לבוררות וביקש בעל-דין שהוא צד להסכם הבוררות לעכב את ההליכים בתובענה, יעכב בית המשפט את ההליכים בין הצדדים להסכם, ובלבד שהמבקש היה מוכן לעשות כל הדרוש לקיום הבוררות ולהמשכה ועדיין הוא מוכן לכך.

 (ב) בקשה לעיכוב הליכים יכול שתוגש בכתב ההגנה או בדרך אחרת, אך לא יאוחר מהיום שטען המבקש לראשונה לגופו של ענין התובענה.

 (ג) בית המשפט רשאי שלא לעכב את ההליכים אם ראה טעם מיוחד שהסכסוך לא יידון בבוררות.

6. עיכוב הליכים במהלך בוררות על פי אמנה בין-לאומית

הוגשה תובענה לבית משפט בסכסוךשהוסכם למסרו לבוררות וחלה על הבוררות אמנה בין-לאומית שישראל צד לה והאמנה קובעת הוראות בענין עיכוב הליכים, ישתמש בית המשפט בסמכותו לפי סעיף 5 בהתאם לאותן הוראות ובכפוף להן.

7. סעד נגד הפקעת זכויות

 (א) נקבע בהסכם בין הצדדים שהתחלת הליכי בוררות או סיומם תוך תקופה פלונית יהיו תנאי מוקדם למימושה של זכות שביניהם ונתגלע סכסוך בין הצדדים, רשאי בית המשפט, אם ראה שמן הצדק לעשות כן, להאריך את התקופה, אף אם עברה, בתנאים שימצא לנכון.

 (ב) החליט בית המשפט שסכסוך לא יידון בבוררות, אם לפי סעיף 5 או 6 ואם לפי סעיף 12(ב), בטלה כל תניה בהסכם בין הצדדים שעל פיה יהיו התחלת הליכי בוררות או סיומם תנאי מוקדם למימושה של זכות שביניהם.

בוררות

קרא על: מינוי ופיטורי בורר

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner