עורכי דין - דף הבית >> תביעה >> בוררות >>
ערעור בעניין בוררות
 

ערעור בעניין בוררותבוררות

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

ערעור בעניין בוררות

ערעור בעניין בוררות

36. דין המדינה בהליך בוררות

דין המדינה לענין חוק זה כדיןכל אדם, אולם הוראות החוק לתיקון סדרי הדין האזרחי (המדינה כבעל-דין), תשי"ח-1958 2, יחולו על בוררות שהמדינה צד לה.

37. סמכויות הרשם לעניין בוררות

הסמכויות הנתונות לביתהמשפט לפי חוק זה נתונות גם לרשם בית המשפט בענינים אלה:

 (1) סמכויות שרשם היה מוסמך להשתמש בהן אילו התביעה שבבוררות היתה תובענה שהוגשה לבית המשפט;

 (2) מינוי בורר;

 (3) הארכת מועדים לפי חוק זה;

 (4) אישור פסק בוררות ומתן צו לפי סעיף 29, כשאין בקשה לביטול הפסק.

38. ערעור על החלטת בית משפט בעניין בוררות

החלטה של בית המשפטלפי חוק זה ניתנת לערעור ברשות לפי סעיף 19(ב) לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957 3; החלטה של רשם לפי חוק זה ניתנת לערעור לפי סעיף 8(ב) ו-(ד) לפקודת הרשמים, 1936 4.

39. שמירת זכויות וחיובים

אין בהוראות חוק זה כדי למנוע הגשת תובענה לבית המשפט על פי הזכויות והחיובים שנקבעו בפסק בוררותלפי חוק זה או בהכרעה שניתנה על יסוד הסכם בעל-פה.

 39א. שמירת דינים 

אין בהוראות חוק זהכדי למנוע עיכוב ההליכים בבית המשפט, אישור או ביטול של פסק בוררותאו הליך אחר על פי חוק זה, אף אם חל על הבוררות דין חוץ, או שפסק הבוררות הוא פסק בוררות-חוץ, שלא חלה עליהם אמנה כאמור בסעיפים 6או 29א או שאין באמנה הוראות בענין הנדון.

40. ביטול פקודת בוררות

פקודת הבוררות5 - בטלה.

41. תחילה והוראת מעבר

תחילתו של חוק זה ביום י"א בטבתתשכ"ט (1 בינואר 1969); אולם בוררות שהתחילה לפני תחילת חוק זה, אם על ידי מתן הודעה מבעל-דין למשנהו הדורשת ממנו למנות בורר או להסכים למינויו ואם על ידי הודעה לבורר הדורשת ממנו להתחיל לדון בסכסוך -יוסיף לחול עליה הדין הקודם.

42. ביצוע ותקנות 

שר המשפטים ממונה על ביצועחוק זה והוא רשאי להתקין תקנות סדרי דין במידה שהדבר דרוש לקיום אמנה כאמור בסעיפים 6או 29א.

 

בוררות

קרא על: התוספת לחוק הבוררות

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner