עורכי דין- דף הבית >> חובות >> פשיטת רגל >>
נאמן בפשיטת רגל

פקודת פשיטת הרגל

פשיטת רגל - הגדרות

הליכי פשיטת רגל

דו"ח חקירה - אסיפת נושים

הסדר או פשרה עם הנושים

הכרזת פשיטת רגל

פיקוח על פושט רגל

הפטר - סיום פשיטת רגל

ניהול נכסים של פושט רגל

כיסוי חובות פשיטת רגל

פשיטת רגל שניה

עסקים עם פושט רגל

מימוש נכסי פשיטת רגל

חלוקת נכסי פשיטת רגל

כונס נכסים בפשיטת רגל

נאמן על החייב בפשיטת רגל

בית משפט של פשיטת רגל

ערעור בהליך פשיטת רגל

סדר דין בהליך פשיטת רגל

פשיטת רגל קטנה

פושט רגל שנפטר

עודפים בסוף פשיטת הרגל

עבירות פליליות בפשיטת רגל

ראיות בהליך פשיטת רגל

פגמים בהליך פשיטת רגל

פשיטת רגל

המדריך המקיף לפושט רגל

משמעותה של פשיטת רגל

יתרונות וחסרונות

למי מתאימה פשיטת רגל

חייב המבקש פשיטת רגל

הליכי פשיטת רגל

כל מה שצריך לדעת

ניהול הליכי פשיטת רגל

בחכמה

סיום פשיטת רגל

לקבל הפטר מכל החובות

בן זוג בהליך פשיטת רגל

הלכת השיתוף פשיטת רגל

זוגות שנישאו לפני 1974

איזון משאבים בפשיטת רגל

לזוגות שנישאו אחרי שנת 1974

זכויות עובדים בפשיטת רגל

פשיטת רגל של מעביד

כיצד להתמצא במדריך זה

פקודת פשיטת הרגל

טבלת השוואה

בין הוצאה לפועל לפשיטת רגל

פשיטת רגל - טפסים

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

נאמן בפשיטת רגל

פקודת פשיטת הרגל - החוק המלא

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

פקודת פשיטת הרגל - החוק המלא

נאמן בפשיטת רגל

סימן א' : כהונת הנאמן

 144. השם הרשמי בהליך פשיטת רגל

השם הרשמי של נאמן בפשיטת רגל יהיה ?הנאמן על נכסי פלוני, פושט רגל(בציון שמו)?, ובשם זה יכול הנאמן, בישראל או במקום אחר, להחזיק נכסים מכל סוג, לעשות חוזים, לתבוע ולהיתבע, להתקשר בהתחייבויות שיחובו בהן הוא והבאים אחריו בכהונה, ולעשות כל מעשה הדרוש או המועיל במילוי תפקידו.

 145. בוטל.
 

סימן ב' : פיקוח על הנאמן

 146. בוטל.

 147. זימון אסיפות כלליות בהליך פשיטת רגל

(א)   הנאמן רשאי לזמן אסיפות כלליות של הנושים כדי לעמוד על רצונם, והוא חייב לזמן אסיפות במועדים שיורו עליהם הנושים בהחלטה.

(ב)   כל נושה רשאי, בהסכמת הנושים של ששית מערך התביעות, ובכלל זה הוא עצמו, לבקש בכל עת מהנאמן או מהכונס הרשמי לזמן אסיפה של הנושים, ולפי זה יזמן הנאמן או הכונס אסיפה כאמור תוך ארבעה עשר ימים, ובלבד שיוזם האסיפה יפקיד אצל המזמן סכום שיספיק לשלם את ההוצאות של זימון האסיפה;הסכום יוחזר לו מתוך הנכסים אם הנושים או בית המשפט יורו כך.

 148. בקשת הוראות בהליך פשיטת רגל

הנאמן רשאי לבקש מבית המשפט, בדרך שנקבעה, הוראות ביחס לכל ענין שהתעורר אגב פשיטת הרגל.

 148א. דיווח שנתי של הנאמן בהליך פשיטת רגל

(א)   לפחות אחת לשנה ידווח הנאמן לבית המשפט על מהלך ניהול פשיטת הרגל.

(ב)   בית המשפט יקיים דיון בדו?ח הנאמן ויזמן אליו את החייב ואת הכונס הרשמי.

 149. שיקול דעת בהליך פשיטת רגל

בניהול הנכסים ובחלוקתם בין הנושים, ישתמש הנאמן בשיקול דעתו בכפוף להוראות פקודה זו.

 150. פניה לבית המשפט בהליך פשיטת רגל

נפגע פושט הרגל, נושה או אדם אחר על ידי מעשה או החלטה של הנאמן, רשאי הוא לפנות לבית המשפט, ובית המשפט רשאי לאשר, לבטל או לשנות את המעשה או ההחלטה וליתן כל צו בענין כפי שיראה צודק.

 151. פיקוח הכונס הרשמי בהליך פשיטת רגל

(א)   הכונס הרשמי יתן את דעתו על התנהגותם של נאמנים;נאמן שלא מילא חובותיו באמונה ולא קיים כהלכה את כל המוטל עליו בפקודה זו או בתקנות או בדרך אחרת, או הגיש נושה לכונס הרשמי תלונה לענין זה, יחקור הכונס בדבר וינקוט פעולה כפי שיראה למועיל.

(ב)   הכונס הרשמי רשאי לדרוש מנאמן לענות על כל שאלה ביחס לכל פשיטת רגל שהנאמן עוסק בה, ורשאי הוא לבקש מבית המשפט לחקור בשבועה את הנאמן או כל אדם אחר בענין פשיטת הרגל.

(ג)   הכונס הרשמי רשאי להורות על בדיקת הפנקסים והאסמכתאות של הנאמן במקום הימצאם.
 

סימן ג': שכר והוצאות   

 152. שכר הנאמן והוצאותיו בהליך פשיטת רגל

(א)   נתמנה כנאמן אדם שאינו הכונס הרשמי, יקבל שכר והוצאות כפי שיורה בית המשפט על פי כללים שקבע השר;נתמנו כמה נאמנים-יחולק השכר ביניהם ביחס שיקבע בית המשפט.

(ב)   השר, בהתייעצות עם שר האוצר, רשאי לקבוע שחלק משכרו של נאמן ישולם מאוצר המדינה.

(ג)   השר, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע כללים בדבר שכרו והוצאותיו של נאמן שיש לשלמם לפי סעיף קטן (א).

 153. בוטל.

 154. איסור הסדרים בדבר השכר בהליך פשיטת רגל  

לא יקבל נאמן מפושט הרגל או מעורך דין, מכרוז או מכל אדם אחר המועסק בפשיטת הרגל, מתנה או שכר או תמורה או טובות הנאה כספיות או אחרות, חוץ מן השכר האמור בסעיף152(א).

 155. סייג לתשלום לאדם אחר בהליך פשיטת רגל   

נאמן או מנהל המקבל שכר בעד שירותיו אלה, לא יותר בחשבון הוצאותיו שום תשלום לאדם אחר בעד ביצוע התפקידים הרגילים שלפי פקודה זו או התקנות הוא נדרש לבצעם בעצמו.

 156. נאמן עו"ד בהליך פשיטת רגל   

נאמן שהוא עורך דין רשאי להתנות ששכר שירותיו כנאמן יכלול את כל שירותיו המקצועיים.

 157. שומת הוצאות בהליך פשיטת רגל

(א)   כל חשבון ותביעת תשלום של עורכי דין, מנהלים, רואי חשבון, כרוזות, מתווכים ואנשים אחרים, שאינם נאמנים, טעונים שומה של הפקיד שנקבע לכך (בסעיף זה -הפקיד), ולא יותר כל תשלום על פיהם בחשבונות הנאמן אלא אם הוכחה השומה.

(ב)   לפני ההכרזה על דיבידנד יבקש הנאמן, בעוד מועד, מכל אדם כאמור בסעיף קטן (א) למסור את רשימת הוצאותיו ותביעותיו לפקיד לשם שומה;מי שלא מסר את הרשימה תוך שבעה ימים לאחר קבלת הבקשה, או תוך זמן נוסף שהתיר בית המשפט לפי בקשה, יכריז הנאמן ויחלק את הדיבידנד בלי להתחשב בשום תביעה שלו, והתביעה תהיה בטלה הן כלפי הנכסים והן כלפי הנאמן אישית.

(ג)   לא יאשר הפקיד חשבונות ותביעות לפני ששוכנע כי העסקת מגישיהם, בענינים שמהם נובעים התשלומים, אושרה כשורה כפי שנקבע לפני העסקתם, חוץ ממקרים דחופים שבהם יש להראות שלא היה איחור בלתי סביר בהשגת האישור.

(ד)   בכפוף לערעור לפני בית המשפט, יוכל הפקיד לפי שיקול דעתו להפחית או לא להתיר כל תשלום או תביעה שלדעתו הם מוגזמים או שחבו בהם שלא כהוגן או ללא צורך.
 

סימן ד' : רשימות, חשבונות ובקורת

 158. רשימת נושים בהליך פשיטת רגל

לפי בקשתו של נושה יספק לו הנאמן וישלח לו בדואר רשימה של הנושים, המראה את החוב המגיע לכל אחד מהם; הוצאות עריכת הרשימה ומשלוחה יחולו על הנושה המבקש.

 159. דו"ח כספי בהליך פשיטת רגל

כל נושה רשאי, בהסכמת ששית הנושים ובכללם הוא עצמו, לדרוש בכל עת מהנאמן או מהכונס הרשמי לספק ולשלוח לנושים דין וחשבון כספי ליום הדרישה, והנאמן יעשה זאת, ובלבד שהדורש יפקיד אצל הנאמן או הכונס, לפי הענין, סכום כדי תשלום ההוצאות הכרוכות בכך, והסכום יוחזר לו מתוך הנכסים אם הנושים או בית המשפט יורו כך.

 160. פנקסים בהליך פשיטת רגל

הנאמן יחזיק וינהל, באופן שנקבע, פנקסים מתאימים, ויביא לכך שיירשמו בהם רישומים או פרוטוקולים של אסיפות וענינים אחרים שנקבעו, וכל נושה רשאי, בכפוף לפיקוח בית המשפט, לעיין בפנקסים בעצמו או על ידי שלוחו.

 161. בוטל.

 162. הפרדה מחשבון פרטי בהליך פשיטת רגל

הנאמן לא יפקיד בחשבונו הפרטי בבנק שום סכום שקיבל כנאמן.

 163. הפקדת כסף בהליך פשיטת רגל בבנק שנקבע

(א)   כל כסף שקיבל הנאמן יפקיד אותו מיד בחשבון בבנק שקבע שר האוצר, אולם -

(1)        אם ראתה ועדת הבקורת שכדי לנהל את עסקו של החייב, כדי להשיג מקדמות או מחמת הסכום המסתבר של יתרת המזומנים, מן הנכון שיהיה לנאמן חשבון בבנק שלא נקבע, או הניחה ועדת הבקורת את דעתו של הכונס הרשמי כי מסיבה אחרת יהא זה לטובת הנושים שיהיה לנאמן חשבון בבנק שלא נקבע, ירשה הכונס את הנאמן, לפי בקשת ועדת הבקורת, להפקיד ולמשוך את תשלומיו בבנק אחר שבחרה בו הועדה;

(2)        פועל הנאמן בלי ועדת בקורת, רשאי הכונס הרשמי, אם ראה לעשות כן מסיבות מיוחדות, להרשות את הנאמן, לפי בקשתו, להפקיד ולמשוך את תשלומיו בבנק אחר שהורה עליו הכונס.

(ב)   חשבון של נאמן בבנק שלא נקבע ייפתח וינוהל על שם נכסי החייב, והריבית המשתלמת לפי החשבון תהיה חלק מן הנכסים;הפקדת תשלומים בחשבון זה ומשיכתם ממנו יהיו בדרך שנקבעה.

 164. איסור עיכוב כספים בהליך פשיטת רגל   

נאמן שעיכב תחת ידו למעלה מעשרה ימים, ללא הסבר המניח את דעת הכונס הרשמי, סכום העולה על אלף שקלים או על סכום אחר שהתיר לו הכונס לעכב במקרה מיוחד, יהא עליו לשלם על הסכום העודף ריבית לנכסי פושט הרגל לתבוע שכר, הוא יהיה חב לשלם כל הוצאה שנגרמה באשמתו, והכונס יהא רשאי להעבירו מכהונתו.

 165. סגירת חשבון החייב פושט רגל בבנק

חשבון שהיה לחייב בבנק ביום מתן צו הכינוס לא ייסגר לפני שעברו שבעה ימים מהיום שנקבע לאסיפת הנושים הראשונה, אלא אם הורה הכונס הרשמי על סגירתו, לשם בטיחות החשבון או מסיבה מספקת אחרת, והכל בכפוף לתקנות בדבר פשיטות רגל קטנות לפי סעיף201.

 166. בקורת חשבונות הנאמן בהליך פשיטת רגל

(א)   על כל נאמן לשלוח לכונס הרשמי דו?ח על הכספים שקיבל ושילם בתור נאמן, וכן דו?ח כללי על מהלך ניהול הליכי פשיטת הרגל.

(ב)   הדו?חות יאומתו בתצהיר ויוגשו בזמנים שנקבעו, אך לא פחות מאחת לשנה. ;

(ג)   הכונס הרשמי יביא לידי כך שהדין וחשבון יבוקר;לצרכי הבקורת יספק הנאמן לכונס או למי שהכונס הורה עליו אסמכתאות ומידע לפי דרישתו, ורשאי הכונס בכל עת לדרוש הצגת כל פנקס וחשבון שהנאמן מנהל ולבדוק אותם.

(ד)   לאחר בקורת החשבון, יישמרו עתקיו, האחד בידי הכונס הרשמי והאחד בידי בית המשפט, וכל עותק יהיה פתוח לעיונו של נושה ושל אדם מעונין.

(ה)  בוטל.

(ו)    מקום שהכונס הרשמי פועל כנאמן, יבוא במקומו בית המשפט לענין כל מעשה ומינוי שהיה בידי הכונס ולענין כל רשות שהיתה צריכה לינתן מטעמו, וכל מסמך שיש להגישו לפי סעיף זה לכונס יגישנו הכונס לבית המשפט.
 

סימן ה' : התפנות משרתו של נאמן

 167. שחרור נאמן בהליך פשיטת רגל

(א)   מימש הנאמן את כל נכסי פושט הרגל, או את מה שלדעתו אפשר לממש בלי להאריך ללא צורך את הנאמנות, וחילק דיבידנד סופי, או חדל לפעול משום שאושרה פשרה, או התפטר או הועבר מכהונתו, יביא הכונס הרשמי, לפי בקשת הנאמן, לידי כך שיוכן תסקיר על חשבונותיו, ואם ראה שהנאמן מילא את כל דרישותיו, יבדוק את התסקיר וכל התנגדות לשחרור הנאמן שהגיש נושה או אדם מעונין אחר, ולפי זה יתן או יעכב את השחרור.

(ב)   עוכב שחרורו של נאמן, רשאי בית המשפט, לבקשתו של נושה או של אדם מעונין אחר, ליתן צו המחייב את הנאמן לשאת בתוצאות מעשהו או מחדלו.

 168. תוצא השחרור בהליך פשיטת רגל

צו הכונס הרשמי המשחרר את הנאמן יפטור אותו מכל חבות לכל מעשה או מחדל שלו בניהול עניני פושט הרגל או בכל ענין אחר הנוגע להתנהגותו כנאמן;אולם אפשר לבטל את הצו אם יוכח שהושג במרמה או בהעלמת עובדה חשובה.

 169. שחרור הכונס הרשמי כנאמן בהליך פשיטת רגל

(א)   הוראות סעיפים167ו-168 יחולו על הכונס הרשמי כשהוא נאמן או פועל כנאמן, בית המשפט יבוא במקומו לענין כל מעשה שהיה עליו לעשותו אילולא היה הנאמן, וכל מסמך שיש להגישו לפי הסעיפים האמורים לכונס יגישנו הכונס לבית המשפט.

(ב)   שוחרר הכונס הרשמי לפי סימן זה, ימשיך לפעול כנאמן לכל ענין שיתעורר לאחר מכן בניהול נכסי החייב, אולם לא יהא בהמשך פעולתו כדי להחיבו אישית בשל כל מעשה, מחדל או חבות שמלפני שחרורו.

 170. מילוי מקום נאמן בהליך פשיטת רגל

(א)   נתפנתה משרתו של נאמן, ימנה בית המשפט נאמן אחר במקומו,ועד שיתמנה ישמש הכונס הרשמי כנאמן.

(ב)   היה הכונס הרשמי לנאמן או פעל כנאמן, לא יחוב אישית בשל כל מעשה, מחדל או חבות של נאמן קודם.

 171. התפטרות נאמן והעברתן בהליך פשיטת רגל  

(א)   נאמן רשאי להתפטר מרצונו.

(ב)   ניתן צו כינוס נגד נאמן - בטל מינויו.

(ג)   על פי בקשת הכונס הרשמי או על פי בקשת הנושים שהוחלט עליה באסיפתם, רשאי בית המשפט להעביר נאמן מכהונתו באחת מאלה :

(1)        הנאמן התנהג שלא כראוי או אינו ממלא את תפקידיו לפי פקודה זו והתקנות על פיה ;

(2)        הנאמן היה עורך דין וחברותו בלשכת עורכי דין פקעה או הושעתה, או שהיה רואה חשבון ותוקף רשיונו כרואה חשבון בוטל או הופסק ;

(3)        הנאמן אינו יכול למלא תפקידיו מחמת מחלה או היעדרות ממושכת ;

(4)        קיימות נסיבות המקשות על הנאמן לפעול לטובת הנושים בלי פניות ;

(5)        טובת הנושים מחייבת העברת הנאמן מתפקידו.

 

קרא על: בית משפט של פשיטת רגל

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner