עורכי דין- דף הבית >> חובות >> פשיטת רגל >>
סדרי הדין בפשיטת רגל

פקודת פשיטת הרגל

פשיטת רגל - הגדרות

הליכי פשיטת רגל

דו"ח חקירה - אסיפת נושים

הסדר או פשרה עם הנושים

הכרזת פשיטת רגל

פיקוח על פושט רגל

הפטר - סיום פשיטת רגל

ניהול נכסים של פושט רגל

כיסוי חובות פשיטת רגל

פשיטת רגל שניה

עסקים עם פושט רגל

מימוש נכסי פשיטת רגל

חלוקת נכסי פשיטת רגל

כונס נכסים בפשיטת רגל

נאמן על החייב בפשיטת רגל

בית משפט של פשיטת רגל

ערעור בהליך פשיטת רגל

סדר דין בהליך פשיטת רגל

פשיטת רגל קטנה

פושט רגל שנפטר

עודפים בסוף פשיטת הרגל

עבירות פליליות בפשיטת רגל

ראיות בהליך פשיטת רגל

פגמים בהליך פשיטת רגל

פשיטת רגל

המדריך המקיף לפושט רגל

משמעותה של פשיטת רגל

יתרונות וחסרונות

למי מתאימה פשיטת רגל

חייב המבקש פשיטת רגל

הליכי פשיטת רגל

כל מה שצריך לדעת

ניהול הליכי פשיטת רגל

בחכמה

סיום פשיטת רגל

לקבל הפטר מכל החובות

בן זוג בהליך פשיטת רגל

הלכת השיתוף פשיטת רגל

זוגות שנישאו לפני 1974

איזון משאבים בפשיטת רגל

לזוגות שנישאו אחרי שנת 1974

זכויות עובדים בפשיטת רגל

פשיטת רגל של מעביד

כיצד להתמצא במדריך זה

פקודת פשיטת הרגל

טבלת השוואה

בין הוצאה לפועל לפשיטת רגל

פשיטת רגל - טפסים

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

סדרי הדין בפשיטת רגל

פקודת פשיטת הרגל - החוק המלא

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

פקודת פשיטת הרגל - החוק המלא

סדרי הדין בהליך פשיטת רגל

 185. הוצאות

ההוצאות הכרוכות בכל הליך בבית המשפט לפי פקודה זו נתונות לשיקול דעתו של בית המשפט, בכפוף להוראות הפקודה והתקנות לפיה.

 186. סמכויות שונות לענין סדרי דין בהליך פשיטת רגל

בית המשפט רשאי, בתנאים שקבע -

(1)   לדחות בכל עת את הדיון בהליך;

(2)   לתקן כתב בי-דין או הליך;

(3)   מקום שפקודה זו או תקנות לפיה מגבילות את הזמן לעשיית מעשה או דבר - להאריכו בכל עת אף לאחר שהזמן עבר;

(4)   מקום שהוגשו כמה בקשות פשיטת רגל נגד חייב אחד או נגד חייבים משותפים - לאחד את ההליכים או מקצתם.

 187. ראיות בהליך פשיטת רגל

רשאי בית המשפט, בכפוף לתקנות, לקבל בכל ענין את כל הראיות או מקצתן בעל פה או בתצהיר או מחוץ לישראל על ידי שלוח.

 188. החלפת מבקש בהליך פשיטת רגל

מבקש שאינו ממשיך בשקידה ראויה בהליכי בקשת פשיטת רגל שהגיש, רשאי בית המשפט להחליפו בנושה אחר הנושה בחייב סכום הנדרש לפי פקודה זו לענין נושה המגיש בקשת פשיטת-רגל.  

 189. הליכים אחרי מות החייב בהליך פשיטת רגל

נפטר חייב שהוגשה בקשת פשיטת רגל מטעמו או נגדו, יימשכו ההליכים בענין כאילו היה בחיים, אם לא הורה בית המשפט הוראה אחרת.

 190. עיכוב הליכים בהליך פשיטת רגל

בית המשפט רשאי בכל עת, מסיבה מספקת, לצוות על עיכוב ההליכים, לחלוטין או לזמן קצוב, בתנאים שיראה צודקים.

 191. בקשה נגד שותף או שותפות בהליך פשיטת רגל

נושה שחובו מזכה אותו להגיש בקשת פשיטת רגל נגד שותפות, לא יגיש בקשה כאמור נגד שותף או שותפים בה אלא אם הוא זכאי להגיש תובענה נגדו או נגדם לפי דיני השותפויות.

 192. דחיית בקשות בהליך פשיטת רגל

היו כמה משיבים בבקשת פשיטת רגל, רשאי בית המשפט לדחות את הבקשה לגבי אחד או אחדים מהם, בלי לגרוע מכוחה לגבי יתר המשיבים.

 193. צו כינוס נגד שותף בהליך פשיטת רגל

ניתן צו כינוס על יסוד בקשת פשיטת רגל שהוגשה מטעם שותף בשותפות או נגדו, יחולו הוראות אלה:

(1)   כל בקשת פשיטת רגל נוספת מטעם שותף באותה שותפות או נגדו תוגש בבית המשפט המטפל בבקשה הראשונה או תועבר אליו;

(2)   הנאמן או הכונס הרשמי שנתמנה לנכסיו של השותף הראשון יתמנה גם לשל השותף האחר, אם לא הורה בית המשפט הוראה אחרת;

(3)   בית המשפט רשאי ליתן הוראות לאיחוד ההליכים שלפי הבקשות, כפי שיראה לצודק.

 194. תביעות הנאמן והשותפות בהליך פשיטת רגל

(א)   שותף שהוכרז פושט רגל, רשאי בית המשפט, בכפוף לאמור בסעיף קטן (ב), להסמיך את הנאמן לפתוח ולהמשיך בכל תובענה בשם הנאמן והשותפות, וכל שחרור מן החוב או מן הדרישה שבתובענה שבא מצד אחד השותפים האחרים - יהיה בטל.

(ב)   הודעה על בקשת הסמכה לפתוח בתובענה תימסר לשותף האחר כדי שיוכל ליתן טעם מדוע לא תיפתח ולפי בקשתו רשאי בית המשפט להורות שיקבל חלקו המתאים ממה שיגיע מן התובענה, ואם אינו תובע שום טובת הנאה- שישופה על הוצאותיו בשל התובענה כפי שיורה בית המשפט.

 195. בעלי חוזה עם פושט רגל בהליך פשיטת רגל

מי שהוא צד לחוזה ביחד עם פושט רגל יכול לתבוע ולהיתבע מכוח החוזה בלי שיצורף פושט הרגל.

 196. הליכי פשיטת רגל בשם שותפות לא רשומה בהליך פשיטת רגל

שותפים בשותפות שלא נרשמה כדין, וכל המנהל עסק בשם שותפות כאמור, אפשר שינקטו הליכים או שיינקטו הליכים נגדם לפי פקודה זו בשם השותפות, אולם בית המשפט רשאי, לפי בקשת מעונין, לצוות ששמות השותפים או שמו של מנהל העסק יפורשו בדרך שיורה ויאומתו בשבועה או בדרך אחרת שיורה.

 197. עזרתבית המשפטזה לזה בהליך פשיטת רגל

בתי המשפט, הם ופקידיהם, יסייעו זה לזה בכל ענין של פשיטת רגל;צו של בית משפט המבקש סיוע מבית משפט אחר המוסמך לפשיטת רגל, יהיה בו כדי לאפשר לבית המשפט המתבקש להפעיל, לגבי האמור בצו, את הסמכות שיש לו או לבית המשפט המבקש בענינים דומים שבתחום סמכותם.

 198. צווי חיפוש בהליך פשיטת רגל

צו חיפוש שנתן בית המשפט לגילוי נכס של חייב יבוצע בדרך שנקבעה, או בדרך שמבצעים צו חיפוש לפי פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) נוסח חדש, תשכ?ט-1969.

 

קרא על: פשיטת רגל קטנה

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner