עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי בינלאומי >> אמנות למניעת כפל מס שישראל צד להן >>
אמנה למניעת כפל מס ישראל צרפת - המשך

אמנות למניעת כפל מס

אמנות למניעת כפל מס

אמנת מס ישראל-אוזבקיסטן
אמנת מס ישראל-אוסטריה
אמנת מס ישראל-אורוגוואי
אמנת מס ישראל-איטליה
אמנת מס ישראל-אירלנד
אמנת מס ישראל-ארגנטינה
אמנת מס ישראל-ארה"ב
אמנת מס ישראל-בולגריה
אמנת מס ישראל-בילורוס
אמנת מס ישראל-בלגיה
אמנת מס ישראל-ברזיל
אמנת מס ישראל-בריטניה
אמנת מס ישראל-ג'מייקה
אמנת מס ישראל-גרמניה
אמנת מס ישראל-דנמרק
אמנת מס ישראל-דרום אפריקה
אמנת מס ישראל-הודו
אמנת מס ישראל-הולנד
אמנת מס ישראל-הונגריה
אמנת מס ישראל-טורקיה
אמנת מס ישראל-יוון
אמנת מס ישראל-יפן
אמנת מס ישראל-מקסיקו
אמנת מס ישראל-נורבגיה
אמנת מס ישראל-סין
אמנת מס ישראל-סינגפור
אמנת מס ישראל-סלובקיה
אמנת מס ישראל-ספרד
אמנת מס ישראל-פולין
אמנת מס ישראל-פיליפינים
אמנת מס ישראל-פינלנד
אמנת מס ישראל-צ'כיה
אמנת מס ישראל-צרפת
אמנת מס ישראל-קוריאה
אמנת מס ישראל-קנדה
אמנת מס ישראל-רומניה
אמנת מס ישראל-רוסיה
אמנת מס ישראל-שבדיה
אמנת מס ישראל-שוויץ
אמנת מס ישראל-תאילנד
אמנת המודל של ה-oecd
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
אמנות למניעת כפל מס
מיסוי חברה זרה בישראל
מיסוי ישראלים בחו"ל
מיסוי מסחר אלקטרוני
חוו"ד דין זר לרשם המקרקעין
צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

אמנה למניעת כפל מס ישראל צרפת

אמנות כפל מס

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

אמנה למניעת כפל מס ישראל - צרפת המשך

מיסוי בינלאומי - אמנה בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה הצרפתית בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממס לגבי מיסים על הכנסה ועל הון

ממשלת מדינת ישראל וממשלת הרפובליקה הצרפתית, ברצותן לכרות ביניהן אמנה למניעת מסי כפל ולמניעת התחמקות ממס לגבי מיסים על הכנסה ועל הון, הסכימו לאמור:

סעיף 10: דיבידנדים

1. דיבידנדים ששילמה חברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

2. אף על פי כן, ניתן לחייב במס דיבידנדים כאלה במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום מושב החברה המשלמת, ולפי דיני אותה מדינה, אולם אם המקבל הוא בעל הזכות שביושר לדיבידנדים, המס שיוטל כך לא יעלה על:

(א) 5 אחוזים מן הסכום ברוטו של הדיבידנדים אם בעל הזכות שביושר הוא חברה המחזיקה במישרין או בעקיפין 10 אחוזים לפחות מהון החברה המשלמת את הדיבידנדים;

(ב) 10 אחוזים מן הסכום ברוטו של הדיבידנדים, על אף הוראות ס"ק (א), אם בעל הזכות שביושר הוא חברה המחזיקה במישרין או בעקיפין 10 אחוזים לפחות מהון החברה המשלמת את הדיבידנדים, מקום שהחברה האחרונה היא תושבת ישראל והדיבידנדים משתלמים מרווחים החייבים במס בישראל בשיעור שהוא נמוך יותר מהשיעור הרגיל של מס החברות הישראלי;

(ג) 15 אחוזים מן הסכום ברוטו של הדיבידנדים בכל המקרים האחרים.

הוראות ס"ק זה לא ישפיעו על אופן חיוב החברה במס לגבי הרווחים שמהם משתלמים הדיבידנדים.

3. (א) תושב ישראל המקבל, והינו בעל הזכות שביושר על, דיבידנדים שמשלמת חברה שהיא תושבת צרפת, אשר אילו התקבלו ע"י תושב צרפת, היו מזכים את התושב האמור בזיכוי מס ("AvoirFiscal"), יהיה זכאי לקבל מהאוצר הצרפתי תשלום השווה לזיכוי המס ("AvoirFiscal") האמור, בכפוף להפחתת שיעור המס הקבועה בתת-ס"ק (ג) לס"ק 2.

(ב) הוראות תת-ס"ק (א) יחולו רק על תושב ישראל שהוא:

1. יחיד;או

2. חברה שאינה מחזיקה, במישרין או בעקיפין, 10 אחוזים לפחות מהון החברה המשלמת את הדיבידנדים.

(ג) הוראות תת-ס"ק (א) יחולו רק אם:

1. בעל הזכות שביושר לדיבידנדים חייב במס ישראלי, בשיעור הרגיל, ביחס לדיבידנדים האמורים ולתשלום מהאוצר הצרפתי; וכן

2. הוא מראה, מקום שהוא נדרש לעשות כן ע"י מינהל המס הצרפתי, שהוא בעל האחזקות שביחס אליהן משתלמים הדיבידנדים; וכן

3. מטרתן העיקרית של האחזקות האמורות איננה לאפשר לאדם אחר, בין אם תושב של מדינה מתקשרת ובין אם לאו, לנצל את הוראות תת-ס"ק (א).

(ד) הסכום הכולל של התשלומים מהאוצר הצרפתי לפי הוראות תת-ס"ק (א) ייחשב כדיבידנד למטרות אמנה זו.

4. כאשר תושב ישראל המקבל דיבידנדים שמשלמת חברה תושבת צרפת אינו זכאי לתשלום מהאוצר הצרפתי המאוזכר בס"ק 3, הוא רשאי לקבל החזר של "סכום המקדמה" ("Precompte") במידה ששולם בפועל ע"י החברה ביחס לדיבידנדים האמורים. הסך הכולל של "סכום המקדמה" ("Precompte") המוחזר ייחשב כדיבידנד למטרות אמנה זו. הוא יהיה נתון למס בצרפת לפי הוראות ס"ק 2 לסעיף זה.

5. המונח "דיבידנד"בסעיף זה פירושו הכנסה ממניות , ממניות "הנאה" או מזכויות "הנאה", ממניות במכרות, ממניות יסוד או מזכויות אחרות, אשר אינן תביעות חוב, המשתתפות ברווחים, וכן הכנסה שרואים בה חלוקה לפי דיני המיסוי של המדינה המתקשרת שהחברה המבצעת את החלוקה היא תושבתה. המונח "דיבידנד" לא יכלול הכנסה המאוזכרת בסעיף 16.

6. הוראות ס"ק 1, 2, 3 ו-4 לסעיף זה לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לדיבידנדים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקום מושבה של החברה המשלמת את הדיבידנדים, באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע באותה מדינה אחרת שירותים אישיים של עצמאי, מבסיס קבוע הנמצא באותה מדינה, וזכות ההחזקה שבזיקה אליה משתלמים הדיבידנדים קשורה באופן ממשי באותו מוסד קבע או בסיס קבוע; במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 14, הכול לפי העניין.

7. מקום שחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת מפיקה רווחים או הכנסה מהמדינה המתקשרת האחרת, לא תטיל מדינה אחרת זו מס על הדיבידנדים שמשלמת החברה , אלא במידה שאותם דיבידנדים משתלמים לתושב של אותה מדינה אחרת או במידה שזכות ההחזקה שבזיקה אליה משתלמים הדיבידנדים קשורה באופן ממשי למוסד קבע או לבסיס קבוע הנמצא באותה מדינה אחרת, ולא תחייב את רווחיה הבלתי מחולקים של החברה במס על רווחים בלתי מחולקים, ואפילו הדיבידנדים המשתלמים או הרווחים הבלתי מחולקים מורכבים, כולם או קצתם, מרווחים או מהכנסה שמקורם במדינה אחרת כאמור.

8. על אף הוראות סעיף זה וס"ק 2 לסעיף 24, מקום שחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת מנהלת עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, את רווחיו של אותו מוסד קבע, אחרי שחויבו במס חברות, ניתן לחייב בהתאם לחוקים הפנימיים של המדינה המתקשרת האחרת במס בשיעור שלא יעלה על:

(א) 10 אחוז מקום שהוחל מס חברות בשיעור נמוך מהשיעור הרגיל.

(ב) 5 אחוז בכל המקרים האחרים.

 

קרא על סעיף 11: ריבית

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת : -) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner