צוואה
ירושה
הפרייה חוץ גופית
הסכם הורות
גירושין
אימוץ חו"ל
 
עורכי דין - דף הבית >>  משפחה >> אימוץ בין ארצי - אימוץ חו"ל >>
חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981 - המשך
אימוץ חו"ל - בין ארצי

על אימוץ ילדים בין ארצי

הסבר להורים המאמצים

הדין במדינת הילד המאומץ

חוקי אימוץ חו"ל החלים בישראל

החוזה עם עמותת אימוץ

ליווי משפטי בהליך אימוץ חו"ל

בקשה לאימוץ בין ארצי

חוקים לניהול עמותה

חוקים לניהול עמותת אימוץ מוכרת

תנאים להכרת עמותת אימוץ

הפיקוח על עמותת אימוץ

ליווי משפטי לעמותת אימוץ

רשימת עמותות אימוץ מוכרות

חוקי אימוץ ילדים בין ארצי

אמנת האג לאימוץ בין ארצי

הדין הזר במדינות אימוץ

בעלי מקצוע בעמותת אימוץ

פרסום וסודיות בעמותת אימוץ

כשרות ההורים המבקשים

כשרות המבקשים לאמץ ילד בחו"ל

הכרה בעמותת אימוץ

 תשלומים מרביים לעמותה

כמה משלמים לעמותת אימוץ

כללים לניהול עמותת אימוץ

תקנות לניהול עמותת אימוץ

חוק אימוץ ילדים,

חוק אימוץ ילדים התשמ"א -1981

תקנות אימוץ (בדיקת כשירות)

תקנות אימוץ ילדים

תקנות אימוץ(בעלי מקצוע)

הכרה בעמותת אימוץ בין ארצי

תקנות אימוץ ילדים -פרסום

תקנות אימוץ (כללי פרסום)

תקנות אימוץ -תשלומים מרביים

הנחיות מקצועיות

הנחיות מקצועיות לפעולות עמותה

טופס בקשת הורה

לאימוץ בין ארצי

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981 - המשך

 

 

 

חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981 (המשך)

28ל.    הגבלת אימוץ ממדינת חוץ

(א)        השריםרשאים לאסור, בצו, אימוץ ממדינת חוץ מסוימת.

(ב)        אין לפעול באימוץ בין ארצי ממדינה זו כל עוד הצו בתוקפו.

 28לא.  הסכם עם מדינת חוץ

לא תחתום עמותה מוכרתעל הסכם עם מדינת חוץ, אלא בדבר יישומו של אימוץ בין ארצי ובאישור השרים בלבד.

 28לב.  פרסומת

לא תפרסם עמותה מוכרת אלא פרסום שהוא מידע ענייני על עיקרי פעילותה, ובלבד שפרסום מידע כאמור לא יפגע בעקרון טובת הילד; השריםרשאים לקבוע כללים לפרסום לפי הוראות סעיף זה.

 28לג.   תשלומים

לא תגבה עמותה מוכרת תשלומים עבור פעילותה באימוץ בין ארצי בארץ ובמדינת החוץ, אלא עבור הוצאות שהוציאה בפועל בפעילותה באימוץכאמור, ועבור שירותים שקבע שר העבודה והרווחה, הכל בשיעור שלא יעלה על הסכומים המרביים שקבע, ורשאי הוא לקבוע סכומים כאמור במטבע חוץ.

 28לד.  טיפול בבקשה לאימוץ ללא תמורה

עמותה מוכרת תטפל בבקשות לאימוץ בין ארצי של מבקשים שאין בידם היכולת הכלכלית לשלם לה עבור כל הוצאות האימוץ; השרים,לאחר התייעצות עם הועדה המייעצת, יקבעו את מספר הבקשות שיטופלו לפי סעיף זה ואת הכללים והמבחנים לאישורן.

 28לה.  אחריות בנזיקין

הפרת הוראה מהוראות סעיפים28ח,28ט, 28י, 28יד, 28יח, 28כו(ב), 28כז(א) ו-(ב) ו-28כט היא עוולה בנזיקין, ופקודת הנזיקין [נוסח חדש], תחול עליה, בכפוף להוראות חוק זה.

 28לו.   אימוץ בין- ארצי בהתאם לדין הזר

(א)        נמסר למבקש ילד למטרת אימוץ בין ארצי לפי הוראות חוק זה, ומדינת החוץ אישרה כי בית המשפט או רשות מינהלית מוסמכתבאותה מדינה נתנו פסק דין או צו לאימוץ הילד על ידי המבקש, וכי האימוץ הוא סופי, יהיה דינו של האימוץ כדין אימוץ על פי חוק זה ממועד פסק הדין או הצו האמורים, אלא אם כן קבע בית המשפט כי האימוץ מנוגד לתקנת הציבור או לטובת הילד.

(ב)                    העמותההמוכרת תעביר את פסק הדין או את הצו כאמור, בצירוף אישורה של מדינת החוץ, לרשם האמור בסעיף 29 לשם רישומו בפנקס האימוצים.

 

חוק אימוץ ילדים1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13

קרא על: 28לז. כללים והנחיות

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

בשלב זה אין אפשרות מעשית לאימוץ בחו"ל
נא פנה אל
עמותות האימוץ מוכרות

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner