צוואה
ירושה
הפרייה חוץ גופית
הסכם הורות
גירושין
אימוץ חו"ל
 
עורכי דין - דף הבית >>  משפחה >> אימוץ בין ארצי - אימוץ חו"ל >>
חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981 - המשך
אימוץ חו"ל - בין ארצי

על אימוץ ילדים בין ארצי

הסבר להורים המאמצים

הדין במדינת הילד המאומץ

חוקי אימוץ חו"ל החלים בישראל

החוזה עם עמותת אימוץ

ליווי משפטי בהליך אימוץ חו"ל

בקשה לאימוץ בין ארצי

חוקים לניהול עמותה

חוקים לניהול עמותת אימוץ מוכרת

תנאים להכרת עמותת אימוץ

הפיקוח על עמותת אימוץ

ליווי משפטי לעמותת אימוץ

רשימת עמותות אימוץ מוכרות

חוקי אימוץ ילדים בין ארצי

אמנת האג לאימוץ בין ארצי

הדין הזר במדינות אימוץ

בעלי מקצוע בעמותת אימוץ

פרסום וסודיות בעמותת אימוץ

כשרות ההורים המבקשים

כשרות המבקשים לאמץ ילד בחו"ל

הכרה בעמותת אימוץ

 תשלומים מרביים לעמותה

כמה משלמים לעמותת אימוץ

כללים לניהול עמותת אימוץ

תקנות לניהול עמותת אימוץ

חוק אימוץ ילדים,

חוק אימוץ ילדים התשמ"א -1981

תקנות אימוץ (בדיקת כשירות)

תקנות אימוץ ילדים

תקנות אימוץ(בעלי מקצוע)

הכרה בעמותת אימוץ בין ארצי

תקנות אימוץ ילדים -פרסום

תקנות אימוץ (כללי פרסום)

תקנות אימוץ -תשלומים מרביים

הנחיות מקצועיות

הנחיות מקצועיות לפעולות עמותה

טופס בקשת הורה

לאימוץ בין ארצי

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981 - המשך

 

 

 

חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981 (המשך)

16.      תוצאות האימוץ

האימוץ יוצר בין המאמץ לבין המאומץ אותן החובות והזכויות הקיימות בין הורים ובין ילדיהם, ומקנה למאמץ ביחס למאומץ אותן הסמכויות הנתונות להורים ביחס לילדיהם ; הוא מפסיק את החובות והזכויות שבין המאומץ לבין הוריו ושאר קרוביו והסמכויות הנתונות להם ביחס אליו ; ואולם -

(1)        רשאי בתי משפטלצמצם בצו האימוץ את התוצאות האמורות ;

(2)        אימוץ אינו פוגע בדיני איסור והיתר לעניני נישואין וגירושין ;

(3)        הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מהוראות סעיף 16 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965.

 17.      תחילת תוקפו של האימוץ

תוצאות אימוץ חלות מיום מתןצו האימוץ, אם לא קבע בית המשפט בצו האימוץ שתוצאותיו, כולן או מקצתן, יחולו מיום אחר.

 18.      צו ביניים

(א)        הוגשה בקשת אימוץ ונוכח בית המשפט שנתמלאו התנאים האמורים בסעיפים 2עד 7 ,5עד 13 ,11ו-14, רשאי הוא, בצו ביניים, להעמידאת המאומץ ברשות המאמץ עד להחלטה בבקשת האימוץ, אך לא יותר מלשנתיים ; החליט בית המשפט לעשות כן, יקבע בצו הביניים את החובות והזכויות שבין המאמץ לבין המאומץ ואת סמכויות המאמץ ביחס למאומץ לתקופה זו.

(ב)        צו לפי סעיף זהניתן לשינוי ולביטול בידי בית המשפט בכל עת, בתנאים ובתוצאות שיקבע בית המשפט.

 19.      ביטול צו אימוץ

רשאי בתי משפט לבטל צו אימוץ על סמך נסיבות שלא היו ידועות או לא היו קיימות בשעת מתן הצו, אם נוכח שמן הראוי לעשות כן ושטובתהמאומץ מחייבת זאת; הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מסמכות בית המשפט לבטל צוויו לפי כל דין אחר.

 20.      תוצאות הביטול

מן היום שנקבע לכך בצו הביטול מנתק ביטולו של צו אימוץ את החובות והזכויות שבין המאמץ לבין המאומץ ואת סמכויות המאמץ ביחסלמאומץ ומחזיר את החובות והזכויות שבין המאומץ לבין הוריו ושאר קרוביו ואת סמכויותיהם ביחס אליו ; ואולם רשאי בית המשפט, בצו הביטול, להורות הוראה אחרת, אם דרך כלל ואם לענין זכות, חובה או סמכות פלונית, ולצוות מה ייעשה במאומץ לאחר ביטול האימוץ.

 21.      סודיות הדיון

(א)        דיון לפי חוק זה יהיה בדלתיים סגורות זולת אם ראה בית המשפט לקיימו בפומבי ; אולם רשאי בית המשפט להרשות לאדם או לסוגי בניאדם להיות נוכחים בשעת הדיון, כולו או מקצתו.

(ב)        מקום שבית המשפטמבקש לשמוע את המאומץ, רשאי הוא שלא להרשות נוכחותו של בעל דין בעת השמיעה.

 22.      תסקיר פקיד סעד

לא יתן בתי משפט צו לפי חוק זה אלא לאחר שקיבל תסקיר בכתב מאת פקיד סעד, והוראות סעיפים 3עד 6 לחוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים), התשט"ו-1955, יחולו בשינויים המתחייבים לפי הענין.

 

חוק אימוץ ילדים1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13

קרא על: 23. אפוטרופוס לצורך הדיון

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

בשלב זה אין אפשרות מעשית לאימוץ בחו"ל
נא פנה אל
עמותות האימוץ מוכרות

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner