עורכי דין - דף הבית >> עסקים - יזמות עסקית >> הקמת עסק >> חברה בע"מ >>
שאלות בניהול החברה

חברה בע"מ

למה לי חברה בע"מ

חברה בע"מ

יתרונות וחסרונות

רישום חברה בע"מ

תקנון חברה בע"מ

הון מניות החברה

סוגי המניות בחברה

כתובת החברה

מי צריך הסכם מייסדים

הרמת מסך החברה

אחריות אישית של מנהלים

הקמת חברה בע"מ

סרטון על תהליך רישום חברה בע"מ

התנהלות באמצעות חברה

רישום חברה בע"מ וכל מה צריך לדעת

שאלות בנושא חברה בע"מ

הקמת חברה בחו"ל

עסקים באינטרנט ומסחר בינלאומי

טיפול בחובות לקוחות

ערבות אישית, שטר חוב ושיעבוד שוטף

עוד על יזמות עסקית

התמוטטות חברה

לדעת לפני שהחברה קורסת

פירוק חברה

פירוק מרצון או פירוק ע"י נושים

שיעבוד שוטף - שיעבוד צף

פירוק חברה ע"י בית משפט

חברה שנקלעה לקשיים

חברה חדלת פירעון

בקשת פירוק חברה של נושה

מינוי מפרק זמני לחברה

דו"ח המפרק הזמני

תפקידו של מפרק החברה

תביעת חוב

זכויות עובדים בפירוק חברה

מי אנחנו

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

שאלות בניהול החברה

נלמד לנהל את החברה שלנושאלות ותשובות בנושא חברה

חוק החברות התשנ"ט-1999 נכנס לתוקף ב-1.2.2000, והוא מסדיר את אופן הקמת חברה בע"מ ודרכי ניהולה. החוק, המהווה משב רוח רענן בדיני חברות, מתבסס הן על פסיקה וחקיקה ישראלית, והן על דין זר, והוא מחליף את רוב חלקיה של פקודת החברות, שהיתה הסדר חקיקתי מיושן וחסר.

להלן מקבץ שאלות נפוצות בנושא התאגדות חברה וניהולה השוטף.

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

איך לנהל את החברה שלנו

מוצע, בטרם קבלת החלטה להתאגד כחברה בע"מ (בערבון מוגבל) להתייעץ עם עורך דין ורואה חשבון, בדבר כדאיות הרישום כחברה .

ראה תשובות לשאלות נפוצות, חלקן עם הפניה לדפי האתר שלנו.

מי יכול לייסד חברה בע"מ ?

כל אדם רשאי לייסד חברה , ובלבד שמטרה ממטרות החברה אינה נוגדת את החוק, אינה בלתי מוסרית או אינה נוגדת את תקנת הציבור. (סעיף 2 לחוק החברות).

ניתן לרשום חברה אחרת כבעלת מניות בחברה המוקמת ואין מניעה שחברה תהיה בדירקטוריון.

כמה אנשים נדרשים כדי להקים חברה ?

לחברה יכול שיהיה בעל מניה אחד. (סעיף 3 לחוק "חברת אדם אחד"). חוק החברות החדש אשר חוקק ביום 1.2.1999, מאפשר הקמת חברה על-ידי אדם אחד.

האפשרות להקים "חברת יחיד" יוצרת מצב לפיו אותו אדם יכול שישמש בתפקיד בעל המניות , הדירקטור, והמנכ"ל של החברה , ואין בכך פסול. אין צורך בהון עצמי כלשהו או בדרישה להיות אזרח או תושב ישראל. בהקשר זה, חידוש נוסף הנו הצורך במסמך התאגדות אחד בלבד: התקנון. אין עוד צורך בתזכיר, אם כי חברות ותיקות בעלות תזכיר אינן צריכות בהכרח לשנותו או לבטלו.

כיצד רושמים חברה בע"מ?

המבקש לרשום חברה בע"מ יגיש לרשם החברות בקשה לפי טופס 1 שבתוספת לתקנות החברות (דיווח, רישום וטפסים) התש"ס - 1999, שמולאו בה כל הפרטים הנדרשים. (סעיף 8 לחוק).

לבקשה יצורפו המסמכים הבאים:

עותק של התקנון;

הצהרה של הדירקטורים הראשונים על נכונותם לכהן כדירקטורים לפי טופס 2 שבתוספת לתקנות.

שמו של החותם על טפסים 1 ו-2, מספר הזהות שלו וחתימתו על גבי הטפסים יאומתו בידי עורך דין אשר יציין כי הזהיר את החותם על הצהרתו.

המבקש לרשום חברה ישלם בעת הגשת הבקשה ? אגרת רישום בסך כ-.2,591 ש"ח. האגרה תשולם באמצעות כרטיס אשראי. סכום זה משתנה בהתאם למדד המחירים לצרכן. ראה טבלת אגרות באתר משרד המשפטים.

רשם החברות ירשום את החברה אם מצא כי קוימו כל הדרישות לפי חוק החברות בקשר לרישום ולכל עניין שהוא תנאי לכך.

לכל חברה יינתן מספר רישום שיצוין בתעודת ההתאגדות.

מהי תכלית החברה ?

תכלית החברה היא לפעול על פי שיקולים עסקיים להשגת רווחיה.

חברה שנקבע בתקנונה כי היא הוקמה להשגת מטרות ציבוריות בלבד אשר תקנונה אוסר חלוקת רווחים לבעלי מניות יה היא חברה למטרות ציבוריות

תקנון החברה בע"מ

לכל חברה בע"מ יהיה תקנון. דין התקנון כדין חוזה בין החברה ובין בעלי מניות יה ובינם לבין עצמם. כל מי שרוכש או מקבל מניות החברה מצטרף למעשה לתקנון ומחויב על פיו, כאילו חתם בעצמו על החוזה עם יתר בעלי המניות ב חברה .

ניתן לשנות את האמור בתקנון. שינוי התקנון יעשה בדרכים הקבועות בחוק.

קרא עוד על תקנון החברה >

מה הנושאים שחובה לכלול בתקנון?

שם החברה ;

מטרות החברה , אם כי ניתן לרשום כמטרת החברה "לעסוק בכל עיסוק חוקי".

פרטים בדבר הון המניות הרשום כאמור בסעיף 33, 34 לחוק.

פרטים בדבר הגבלת האחריות בעלי המניות , כאמור בסעיף 35. משמעותה של חברה בע"מ (בערבון מוגבל) היא כי בעלי המניות לא יחויבו לשלם לנושי החברה אלא עד לגובה ערך המניות עליו חתמו בשעה שקיבלו את אותן מניות . אם לדוגמה, בעל מניות חותם על 100 מניות בנות ש"ח אחד כל אחת, משמעותו כי אם החברה תתמוטט כלכלית הוא יהיה חייב לשלם לנושי החברה רק סך של -.100 ש"ח לכיסוי חובותיה. קרא עוד בנושא הון מניות מונפק

אמנם זה נשמע אבסורד אך כך פועלת חברה מאז המצאתה. אנשי עסקים ובנקים מודעים היטב למגבלה זו ולכן נוהגים להחתים ערבות אישית את בעלי מניות החברה בע"מ וכן את מנהלי החברה .

מהם הפרטים הנוספים שניתן לכלול בתקנון החברה ?

חברה רשאית לכלול בתקנון נושאים הנוגעים ל חברה או לבעלי מניות יה ובכלל זה:

הזכויות והחובות של בעלי המניות ושל החברה .

הוראות לעניין דרכי הניהול של החברה .

כל נושא אחר שבעלי המניות ראו לנכון להסדיר. לדוגמה, ניתן לקבוע כי יהיו 2 סוגים (או יותר) של מניות , מניות רגילות ומניות הנהלה או בכורה וכיוב'

משמעות סוג המניות נקבעת (שרירותית) בתקנון החברה בו יירשם מהן הזכויות של בעל מניות רגילותו מהן זכויותיו של בעל מניות הנהלה. לדוגמה, ניתן לקבוע כי בעל מניה רגילהלא יהיה רשאי להשתתף באסיפות הנהלה ויהיה זכאי רק לחלוקת רווחים (דיבידנדים) אם יהיו כאלו. לעומת זאת ניתן לקבוע כי בעל מניית הנהלהיהיה רשאי למנות מנהלים (כולל את עצמו) להצביע באסיפות הנהלה, לקבל רווחים וכיוב' כראות עיני מקימי החברה .

קיימים מספר סוגים של מניות הנהוגים בחברות ישראליות אך, כאמור, ניתן ליצור סוגים נוספים כראות עיני מייסדי החברה .

סוגים נוספים נפוצים:

מניות יסוד אשר מוענקות למייסדי החברה , מניות בכורה המוענקות לאחד או מספר אנשים אשר יתר בעלי המניות נוהגים לכבדם,

מנית הכרעה מוענקת לעורך דין החברה או לרואה חשבון החברה או לאדם אחר עליו סומכים יתר בעלי המניות כי במקרה של שוויון בהצבעה יכריע עבור יתר בעלי המניות לפי טובת החברה ,

מניה נדחית אשר בקרות אירוע אחד או יותר נמחקת ומאבדת את כוחה או חלק ממנו. לדוגמה, במות אחד מבעלי מניות ההנהלה, אין יתר בעלי המניות מעוניינים כי האלמנה היורשת ובנה בן ה10- יצטרפו להנהלת החברה ויתערבו בהחלטות כלכליות בהן התמצא רק המנוח.

קרא עוד על סוגי מניות >

האם ניתן לשנות את התקנון?

 חברה רשאית לשנות את תקנונה בהחלטה שנתקבלה ברוב רגיל באסיפה הכללית של החברה אלא אם כן נקבע בתקנון עצמו כי דרוש רוב אחר.

מי צריך לחתום על התקנון?

התקנון ייחתם בידי בעלי המניות הראשונים (הנקראים מייסדי החברה ) ויצוינו בו המניות המוקצות להם וכן שמו ומענו ומספר הזהות של כל בעל מניה.

עורך דין יאמת בחתימתו על גבי התקנון את זהות החותמים על התקנון.

שם החברה

 חברה רשאית להירשם בכל שם כפוף להוראות סעיפים 25 עד 31 לחוק. שמה של חברה שאחריות בעלי המניות בה מוגבלת יכלול בסופו את הציון "בערבון מוגבל" או "בע"מ".

האם ניתן לרשום כל שם שרוצים?

לא תירשם חברה בשם שהוא:

שמו של תאגיד אחר הרשום כדין בישראל או הדומה לו עד כדי להטעות.

סימן מסחר רשום או שם הדומה לו עד כדי להטעות.

בשם שרשם החברות סבור כי יש בו משום תרמית או הטעיה.

בשם שרשם החברות סבור כי הוא עלול לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו.

האם רשאית חברה לשנות את שמה?

חברה רשאית באישור רשם החברות, לשנות את שמה. לצורך כך, מן הראוי לפנות לעורך דין החברה כדי שיכין את המסמכים הדרושים, יחתים את בעלי המניות של החברה ויעביר ההודעה על שינוי שם החברה לאישור רשם החברות.

מטרות החברה

חברה תציין את מטרותיה בתקנונה על ידי קביעה של אחת ממטרות אלה:

לעסוק בכל עיסוק חוקי.

לעסוק בכל עיסוק חוקי למעט בסוגי עסקים שפורטו בתקנון.

לעסוק בסוג עיסוקים שפורטו בתקנון.

הון המניות

 חברה תקבע בתקנונה את הון המניות הרשום לרבות מספר המניות לסוגיהן. לדוגמה, חברה יכולה להירשם אצל רשם החברות עם 1,000,000 מניות רגילות ו 1,000- מניות הנהלה.

הון מניות זה הוא ההון הרשום של החברה אותו היא רשאית לחלק לבעלי מניות יה לפי החלטת בעלי השליטה ב חברה . לדוגמה, חברה שמוקמת עם 3 חברים יכולה לחלק לכל אחד מהם 100 מניות רגילות, ל2- בעלי מניות לחלק 25 מניות הנהלה ולבעל המניות השלישי להקצות 51 מניות הנהלה, כך שהוקצו בסך הכל 101 מניות הנהלה.

במקרה זה יחולקו רווחי החברה בהתאם לאחזקת המניות הרגילות אך בעל רוב המניות ההנהלה יהיה בעל השליטה ב חברה בזכות מניות ההנהלה שבידו.

הגבלת אחריות

אחריות בעלי המניות לחובות החברה יכול שתהיה לא מוגבלת והדבר יצוין בתקנון החברה . הייתה אחריות בעלי המניות מוגבלת יפורט אופן ההגבלה בתקנון.

משמעותה של חברה בע"מ (בערבון מוגבל) היא כי בעלי המניות לא יחויבו לשלם לנושי החברה אלא עד לגובה ערך המניות עליו חתמו בשעה שקיבלו את אותן מניות . אם לדוגמה, בעל מניות חותם על 100 מניות בנות ש"ח אחד כל אחת, משמעותו כי אם החברה תתמוטט כלכלית הוא יהיה חייב לשלם לנושי החברה רק סך של -.100 ש"ח לכיסוי חובותיה. אמנם זה נשמע אבסורד אך כך פועלת חברה מאז המצאתה. אנשי עסקים ובנקים מודעים היטב למגבלה זו ולכן נוהגים להחתים ערבות אישית את בעלי מניות החברה בע"מ וכן את מנהלי החברה .

ערעור על החלטות רשם החברות

הרואה עצמו נפגע מהחלטות רשם החברות רשאי לערער על החלטת רשם החברות לפני בית המשפט.

חתימה בשם החברה

חתימת החברה תקבע בישיבת דירקטוריון או באסיפת בעלי מניות אשר תתועד בפרוטוקול הישיבה ותסוכם על ידי עורך דין החברה .

נהוג למנות מורשה/י חתימה, בכל הרכב חתימות, אליהן תצורף חותמת החברה או שמה המודפס. החותמת באה להבחין בין חתימתו הפרטית של אותו אדם לבין חתימת החברה , אך אין בחוק כל חובה לצרף חותמת.

דיווחים לרשם החברות

דיווח של חברה פרטית

חברה פרטית תשלח לרשם החברות דין וחשבון שנתי (טופס 5 שבתוספת) וכן תדווח לרשם כמפורט להלן:

שינויים בתקנון לרבות החלטה על שינוי שם והגבלת הון המניות או הקטנתו.

שינוי במען המשרד הרשום. (טופס 9)

הודעה של חברה אין רואה-חשבון מבקר.

מינויים לדירקטוריון ושינויים בהרכביו. (טופס 6)

הקצאת מניות ב חברה (טופס 4)

העברת מניות בחברה (טופס 3)

מיזוג החברה .

דיווח של חברה ציבורית

חברה ציבורית תדווח לרשם החברות בעניינים המפורטים להלן בלבד:

החלטה על שינוי שם החברה .

שינוי במען המשרד הרשום של החברה .

מיזוג חברות

הפיכתה לחברה ציבורית.

 חברה פרטית תצרף לדו"ח השנתי שלה את המאזן הכלול בדו"חות, אם מתקיים בה לפחות אחד מהתנאים המפורטים בסעיף 175 (א) לחוק.

קרא על: שעבוד שוטף ושעבוד צף

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner