דף הבית > מיסוי מקרקעין >
פטור ממס שבח אחת ל-4 שנים

פטור ממס שבח אחת ל-4 שנים

סימולטור מס שבח מקרקעין

הפטור הקלאסי של אחת ל-4 שנים, הולך ונעלםפטור ממס שבח למי שמוכר בית אחת לארבע שנים

זהו סעיף הפטור הקלאסי והמוכר לכל אחד. במרבית המקרים יעשה שימוש בפטור זה. ואולם לעיתים ניתן ועדיף לעשות שימוש בסעיף פטור אחר על מנת שלא "לשרוף" פטור של אחת ל-4 שנים.

החל מיום 1.1.2014 רק מי שמחזיק בדירת מגורים אחת (תושבי ישראל) וכל עוד שווי המכירה לא יעלה על 4.5 מיליון ש"ח, יוכל ליהנות מפטור מלא ממס.

פטור ממס שבח אחת ל-4 שנים

השינויים במס השבח מיום 1.8.2013

למעשה, סעיף 49ב1 חוק מיסוי מקרקעין (המעניק פטור למי שיש לו יותר מדירה אחת אבל מוכר דירה אחת ל-4 שנים), מתבטל לחלוטין, אבל בהדרגה:

בין 01.01.14 ועד 31.12.17, יוענקו הקלות במס שבח למי שעומד במספר כללים כדלקמן:

עד ליום 1.1.14 ימשיך לחול הפטור ממס שבח למי שמכר דירה אחת ב-4 שנים.

מי שימכור דירתו אחרי תאריך 1.1.2014 ישלם מס לפי החלק היחסי שבין התקופה מאז שרכש ועד ליום 1.1.2014. כלומר, מי שרכש את הדירה הנמכרת  14 חודשים לפני 1.1.2014 ומכר אותה חודש אחד אחרי תאריך זה, ישלם רק 1/15 מהמס.

מי שזכאי למכור בפטור ממס לפי ס' 49ב1 לפני יום 1.1.2014, יוכל למכור 2 דירות מגורים בחישוב המקל הממסה רק על החלק היחסי שלאחר 1.1.2014 ובלבד שהמכירה אינה לקרוב משפחה ולא נתקבלה במתנה בפרק זמן שבין 4 שנים לפני יום 1.1.2014.

בעקרון סעיף 49ב(1) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) קובע:

פטור לדירת מגורים מזכה

המוכר דירת מגורים מזכה יהא זכאי לפטור ממס במכירתה אם נתקיים אחד מאלה:

(1) המוכר לא מכר בארבע השנים שקדמו למכירה האמורה דירת מגורים אחרת בפטור ממס; לענין זה, מכירה בפטור ממס - לרבות מכירה בפטור חלקי, אך למעט -

[א] מתנה פטורה על פי סעיף 62 לילדו או לבן זוגו של נותן המתנה;

[ב] מתנה פטורה על פי סעיפים 60 או 61;

[ג] מכירה פטורה לפי סעיפים 49ז1, 69 ,67 ,65 ,64 או 70;

[ד] מכירה פטורה לפי פסקה (5);

משמעות הסעיף היא כי מוכר אשר לא מכר ב-4 שנים שקדמו למכירת הדירה, וביקש פטור מרשויות המס לפי סעיף 49ב(1) יהיה זכאי לפטור, גם אם ישנן בבעלותו דירות נוספות.

מהם התנאים לשם קבלת הפטור ממס שבח

bullet

קודם כל הדירה הנמכרת צריכה לענות על ההגדרה של דירת מגורים מזכה;

bullet

המוכר מבקש למכור את כל זכויותיו בדירה -[סעיף 49א(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה)];

bullet

המוכר הגיש בקשה לרשויות מיסוי מקרקעין לפטור

bullet

המוכר עומד בתנאי עקרון התא המשפחתי;

bullet

מתקיימת אחת מעילות הפטור שבפרק חמישי 1 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה)

bullet

המוכר אינו נמנה על רשימת המוכרים שאינם זכאים לפטור, כמפורט להלן:

מי אינו זכאי לפטור?

bullet

מי שקיבל את הדירה במתנה מאחיו או מסבו. ראה באתר זה על פטור מתשלום מס שבח בשעת הענקת מתנות לקרובים ועל פטור מתשלום מס שבח של מי שקיבל דירה מתנה מקרוב.

bullet

בדיקה נוספת שעל המוכר לבדוק היא האם הדירה נמצאת ב"בניין מאושר" הנהנה מהטבות מס לפי חוק עידוד השקעות הון או לפי חוק מס הכנסה (עידוד להשכרת דירות), שכן במקרה זה לא ינתן פטור.

bullet

יש לבדוק עוד האם המכירה היא של דירה שמקורה בפירוק חברה בע"מ כי אז לא יינתן פטור ממס שבח.

bullet

במקרה של חילוף דירה, לפי סעיף 49יב לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) לא יינתן פטור.

49יב. פטור ממס בחילוף זכויות בדירת מגורים

(א) מכירה בתקופה הקובעת של זכות במקרקעין במקרקעין שהם דירת מגורים (בסעיף זה - דירת המגורים הנמכרת), פטורה ממס ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) המוכר רכש בתוך שנים עשר החודשים שלפני המכירה או שנים עשר החודשים שלאחריה, זכות במקרקעין במקרקעין שהם דירת מגורים כהגדרתה בסעיף 9(ג) לחילוף דירת המגורים הנמכרת (בסעיף זה - דירה המגורים החלופית);

(2) שווי דירת המגורים החלופית לא פחת משווי המכירה של דירת המגורים הנמכרת;

(3) המכירה אינה לקרוב; לענין זה, "קרוב" - כהגדרתו בסעיף 4)19) והמונח שליטה בהגדרה האמורה יפורש לפי אותו סעיף.

(ב) (1) במכירת דירת המגורים הנמכרת, שהתקיימו לגביה התנאים האמורים בסעיף קטן (א) למעט התנאי האמור בפסקה (2) של אותו סעיף קטן, יחולו הוראות סעיף 49יא(ג), בשינויים המחויבים;

(2) עלה שווי דירת המגורים החלופית על שווי המכירה של דירת המגורים הנמכרת, יחולו הוראות סעיף 49יא(ד), בשינויים המחויבים.

(ג) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע תנאים שבהתקיימם יראו רכישה בתקופה הקובעת של מספר זכויות במקרקעין במקרקעין שהם דירת מגורים כזכות חלופית אחת לענין זה; בתקנות כאמור יקבע שר האוצר את התיאומים הנדרשים.

bullet

במקרה שבו מכירת הדירה תחשב כ"עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי" כאמור בסעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה. ראהפרק על מסחר בדירות מגורים כעסק.

bullet ראה כיצד מרמים את מס שבח והופכים הסכם מכירה להסכם הלוואה צמוד להסכם שכירות -סיכונים שכיחים

בעל דירת מגורים יחידה

 

לדף הראשי
ENGLISH
מיסוי מקרקעין

 מס שבח

החובה לדווח למיסוי מקרקעין

שיעורי מס שבח

מחשבון מס שבח

מתי לא כדאי לבקש פטור

מסחר בדירות מגורים

מהי דירת מגורים מזכה

עקרון התא המשפחתי

מיסוי מקרקעין של דירות נופש

מיסוי דירת חברת גוש חלקה

המרת סעיף הפטור

למכור את כל הזכויות בדירה

כיצד לרמות את מס שבח

שינויים בחוק מיסוי מקרקעין

תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין 1.8.2013

טפסים

מיסוי מקרקעין מס שבח - כל הטפסים

פטור מתשלום מס שבח

מס שבח - רשימת פטורים

פטור ממס שבח אחת ל-4 שנים

הגשת בקשה מפורשת לפטור

בעל דירת מגורים יחידה

דירה שנתקבלה בירושה

חלוקת ירושה בין יורשים

פטור ממס שבח אגב גירושין

מתנה לקרוב משפחה

דירה שנתקבלה במתנה

מוכר 2 דירות כדי לרכוש דירה

אפשרות לתוספת בניה

החלפת דירה חדשה

כיצד לעשות שימוש במדריך זה

מס רכישה

מי חייב במס רכישה

מדרגות מס רכישה

מחשבון מס רכישה -סימולטור

שינויים במס רכישה 1.8.2013

מהי דירה יחידה

לצורכי מס רכישה

שיעורי מס רכישה

כמה נשלם

מהי דירת מגורים

לצורכי מס רכישה

שווי רכישה

לצורכי מס רכישה

פטורים והקלות במס רכישה

מתנה מקרוב

הקלת מס רכישה קבלת דירה מקרוב

התא המשפחתי

לצורכי מס רכישה

החזר מס רכישה

בביטול הסכם מכר

הקלה במס רכישה

לנכה, למשפחה שכולה ולנפגע

הורים של ילד נכה

הקלה במס רכישה

מס רכישה לעולה חדש

פטור ממס לדירה חלופית

למי שמתחייב למכור דירתו הראשונה

תקנות מס רכישה

תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין

מיסים נוספים במקרקעין

מס מכירה

פטורים מתשלום מס מכירה

היטל השבחה

מיסוי נכסי מקרקעין בחו"ל

מדריך הנדל"ן

מיסוי מקרקעין רשימת נושאים

טפסים מיסוי מקרקעין

מס רכישה ומס שבח

מי אנחנו

וכיצד לעשות שימוש במדריך זה

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל
הימורים
דיני חברות
רישום חברה בחו"ל
הקמת חברות
פתיחת עסק חדש
חשבון בנק מוגבל
פירוק חברות
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
חשבנות בנק בחו"ל
דיני אינטרנט
תביעות ובתי משפט
חובות
הוצאה לפועל
פשיטת רגל
בוררות
הבראת חברות
צוואה
ירושה וצו ירושה
דיני משפחה
יזמות עסקית
תוכנית עסקית
אמנות למניעת כפל מס
דיני בנקאות
מקרקעין
הסכם הפריית מבחנה
מיסוי מקרקעין
מס שבח
פטור ממס שבח
מס רכישה
חוק מיסוי מקרקעין
נדל"ן - מקרקעין
זכויות יוצרים
קניין רוחני
אימוץ ילדים בחו"ל
אודות הנר-עופר עורכי דין

רחוב בן-יהודה 242 תל אביב

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מפת אתר