דף הבית > מיסוי מקרקעין >
מס מכירה

מס מכירה

מי חייב לשלם מס מכירה

החל משנת המס 2000 בוטל החיוב במס רכוש לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, ובמקומו בא לעולם מס המכירה.

מס המכירה הינו, למעשה, מס מחזור המוטל על מכירת זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין, והוא מהווה אחוז משווי המכירה (ולא מהשבח). כלומר, אם מס השבח מוטל על עליית הערך של הנכס שנמכר (ההפרש ביו מחיר מכירת הנכס לבין מחיר רכישתו), הרי שמס המכירה מוטל בכל מקרה על כללשווי המכירה, גם אם לא עלה ערכו של הנכס ואפילו אם ירד ערכו.

מס מכירה

מס מכירה - במכירת איזה נכס?

ככלל, מס המכירה מוטל בכל מקרה בו מתקיימת מכירת זכות במקרקעין (משרד, מגרש, דירה) או מכירת זכות באיגוד מקרקעין, שנרכשה לפני 07.11.2001. להשכלה כללית "זכות באיגוד מקרקעין" היא מניה או מניות בתאגיד שמרב נכסיו הנם זכויות במקרקעין.

ואולם, מכירת "דירת מגורים מזכה", משמע ? דירת מגורים ששימשה בעיקרה או מיועדת לשמש למגורים (אפילו הייתה סגורה), תהא פטורהממס מכירה.

כך למשל, אם בבעלותי דירת מגורים ואולם בחרתי להתגורר בשכירות ולהשכיר את דירתי לצורך משרד, או להשתמש בעצמי בדירה שבבעלותי כמשרד או כעסק מכל סוג, הרי שבמכירת אותה דירה אחויב במס מכירה, ובלבד, כזכור, שרכשתי את אותה דירה לפני 07.11.01.

ויודגש, מכירת דירת מגורים מזכה פטורה ממס מכירה, בלא קשר האם אותה מכירה פטורה גם ממס שבח.

כך, יכולה מכירת דירת מגורים שלא להיות פטורה ממס שבח (מן הטעם שהמוכר לא עומד בתנאי הפטורים המפורטים בפרק חמישי 1 לחוק מיסוי מקרקעין), אך מכירתו תהא פטורה ממס מכירה.

שיעורי מס המכירה

עדליום 07.11.2001, יום כניסתה לתוקף של הרפורמה במיסוי מקרקעין, היו קיימים 2 שיעורי מס מכירה:

הכלל ? 2.5% משווי המכירה של זכות במקרקעין או זכות מאיגוד מקרקעין.

החריג ? 0.8% משווי המכירה של זכות במקרקעין שהיא דירת מגורים המהווה מלאי עסקי בידי המוכר (קבלן למשל), או שמדובר במוכר הזכאי להטבות לפי פרק שביעי 1 לחוק לעידוד השקעות הון.

החל מיום 07.11.2001, בוטל שיעור מס המכירה של 0.8%, ושיעור מס המכירה על סוגי הנכסים שפורטו לעיל הפך מ- 0.8% ל- 0%.

שיעור המס של 2.5% נותר על כנו, אך צומצם כך שהוא חל רק לגבי נכסים שנרכשו לפני 07.11.2001.

פטורים ממס מכירה

בנוסף לפטור שניתן במכירת דירת מגורים מזכה, תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (פטור ממס מכירה), התש"ס - 2000, קובעות רשימת פטורים נוספת שהעיקריים שבהם הינם כדלקמן:

  1. אם על המכירה ניתן פטור ממס שבח לפי סעיפים 49ז, 49ז1, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 62 (ב), 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ו?71 לחוק מיסוי מקרקעין, יינתן גם פטור ממס מכירה, באותו אופן בו הייתה המכירה פטורה ממס שבח (באופן מלא או חלקי) ועפ"י תנאי הפטור במס שבח ובמגבלותיו.

למשל, במכירת דירת מגורים מזכה שתמורתה הושפעה מזכויות לבניה נוספת, הרי שזכויות הבניה (כולן או חלקן, תלוי מהו שווי דירת המגורים ללא זכויות בנייה) חייבות במס שבח. באותו אופן, במכירה כאמור, חל פטור ממס מכירה על שווי דירת המגורים (ואם שוויה נמוך מ-.1,400,000 ₪, יינתן הפטור גם על חלק מזכויות הבנייה על לתקרה של 1.4 מליון ₪, כמו במס שבח), ועל יתרת זכויות הבנייה יחול חיוב במס מכירה, כמו שחל חיוב במס שבח.

לדוגמא, אם קבע מנהל מס שבח כי במכירת דירת מגורים עם זכויות בנייה, חלק  התמורה שמיוחס לדירה הוא 1 מיליון ₪ וחלק התמורה שמיוחס לזכויות הבנייה הוא -.600,000 ₪, 1.4 מיליון ₪ מהתמורה יהיו פטורים ממס שבח (לפי הוראת סעיף 49ז לחוק) ומכאן גם ממס מכירה, ועל -.200,000 ₪ (חלק התמורה שנותר), חל חיוב במס מכירה כמו גם במס שבח.

  1. העברה ללא תמורה בין יחיד לקרוב פטורה גם היא ממס מכירה, כאשר "קרוב" מוגדר כבן זוג, הורה, הורי הורה, צאצא (לרבות נכד, נין וכו') צאצאי בן הזוג ובן זוגם של כל אחד מאלה.

אח או אחות נחשבים קרוב רק אם מכרו ללא תמורה מקרקעין שקיבלו בירושה או במתנה מאת הורה או הורי הורה.

לכן, למשל, אם אח מעניק במתנה לאחותו (או אחיו) מגרש שקיבל בירושה מאת דודתו, הרי שהמכירה תהיה פטורה ממס שבח (מכח סעיף 62(א) לחוק) אך תהא חייבת במס מכירה, כי לא מדובר בזכות שקיבל האח במתנה או בירושה מהוריו או מהורי הוריו. 

התרתו של מס המכירה בניכוי

החל מיום 07.11.01 מס המכירה שמשולם מותר בניכוי בחישוב השבח.

כך למעשה אומנם חל חיוב במס מכירה ואולם תשלומו מקטין את השבח עליו יש לשלם מס שבח בשיעור של 50% או 36% ו- 25%, המחושב לינארית.

ראה: הנחיות ביניים בעניין ביטול מס מכירה והגדלת הפטור ממס רכישה במסגרת חוק ההסדרים תקציב 2008 >

פטורים מתשלום מס מכירה

 

לדף הראשי
ENGLISH
מיסוי מקרקעין

 מס שבח

החובה לדווח למיסוי מקרקעין

שיעורי מס שבח

מחשבון מס שבח

מתי לא כדאי לבקש פטור

מסחר בדירות מגורים

מהי דירת מגורים מזכה

עקרון התא המשפחתי

מיסוי מקרקעין של דירות נופש

מיסוי דירת חברת גוש חלקה

המרת סעיף הפטור

למכור את כל הזכויות בדירה

כיצד לרמות את מס שבח

שינויים בחוק מיסוי מקרקעין

תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין 1.8.2013

טפסים

מיסוי מקרקעין מס שבח - כל הטפסים

פטור מתשלום מס שבח

מס שבח - רשימת פטורים

פטור ממס שבח אחת ל-4 שנים

הגשת בקשה מפורשת לפטור

בעל דירת מגורים יחידה

דירה שנתקבלה בירושה

חלוקת ירושה בין יורשים

פטור ממס שבח אגב גירושין

מתנה לקרוב משפחה

דירה שנתקבלה במתנה

מוכר 2 דירות כדי לרכוש דירה

אפשרות לתוספת בניה

החלפת דירה חדשה

כיצד לעשות שימוש במדריך זה

מס רכישה

מי חייב במס רכישה

מדרגות מס רכישה

מחשבון מס רכישה -סימולטור

שינויים במס רכישה 1.8.2013

מהי דירה יחידה

לצורכי מס רכישה

שיעורי מס רכישה

כמה נשלם

מהי דירת מגורים

לצורכי מס רכישה

שווי רכישה

לצורכי מס רכישה

פטורים והקלות במס רכישה

מתנה מקרוב

הקלת מס רכישה קבלת דירה מקרוב

התא המשפחתי

לצורכי מס רכישה

החזר מס רכישה

בביטול הסכם מכר

הקלה במס רכישה

לנכה, למשפחה שכולה ולנפגע

הורים של ילד נכה

הקלה במס רכישה

מס רכישה לעולה חדש

פטור ממס לדירה חלופית

למי שמתחייב למכור דירתו הראשונה

תקנות מס רכישה

תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין

מיסים נוספים במקרקעין

מס מכירה

פטורים מתשלום מס מכירה

היטל השבחה

מיסוי נכסי מקרקעין בחו"ל

מדריך הנדל"ן

מיסוי מקרקעין רשימת נושאים

טפסים מיסוי מקרקעין

מס רכישה ומס שבח

מי אנחנו

וכיצד לעשות שימוש במדריך זה

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל
הימורים
דיני חברות
רישום חברה בחו"ל
הקמת חברות
פתיחת עסק חדש
חשבון בנק מוגבל
פירוק חברות
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
חשבנות בנק בחו"ל
דיני אינטרנט
תביעות ובתי משפט
חובות
הוצאה לפועל
פשיטת רגל
בוררות
הבראת חברות
צוואה
ירושה וצו ירושה
דיני משפחה
יזמות עסקית
תוכנית עסקית
אמנות למניעת כפל מס
דיני בנקאות
מקרקעין
הסכם הפריית מבחנה
מיסוי מקרקעין
מס שבח
פטור ממס שבח
מס רכישה
חוק מיסוי מקרקעין
נדל"ן - מקרקעין
זכויות יוצרים
קניין רוחני
אימוץ ילדים בחו"ל
אודות הנר-עופר עורכי דין

רחוב בן-יהודה 242 תל אביב

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מפת אתר