דף הבית > מיסוי מקרקעין >
פטור מתשלום מס שבח  למי שמוכר 2 דירות כדי לרכוש דירה אחת גדולה

פטור ממס שבח  למוכר 2 דירות כדי לרכוש דירה אחת גדולה

סימולטור מס שבח מקרקעין

פטור מתשלום מס שבח  למי שמוכר 2 דירות כדי לרכוש דירה אחת גדולה

חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) מעניק בסעיף 49ה' פטור חד פעמי אשר נועד לסייע למוכר שברשותו שתי דירות וברצונו להחליפן בדירה אחת שתרכש ממרבית התמורה שתתקבל ממכירת שתי הדירות. יש לשים לב שפטור זה נועד אך ורק לתושב ישראל. וזו לשון הסעיף:

49ה. פטור חד-פעמי הוראה מיוחדת

(א) על אף הוראות סעיף 49ב, תושב ישראל המוכר דירת מגורים מזכה, יהא זכאי לפטור ממס במכירתה, אם נתקיימו כל אלה:

(1) המוכר מכר בפטור ממס דירה אחרת לפי פרק זה בתוך שנים עשר החודשים שקדמו למכירה נושא הפטור (להלן -הדירה הראשונה);

(2) סכום השווי של הדירה הראשונה ושל הדירה הנמכרת (להלן - הדירה השניה), ביחד, לא עלה על מיליון וחמש מאות אלף שקלים חדשים;

(3) המוכר רכש בשנה שלפני מכירת הדירה השניה או ירכוש בשנה שלאחר מכירתה, דירה אחרת כהגדרתה בסעיף 9(ג), בישראל או באזור כהגדרתו בסעיף 16א, בסכום השווה לשלושה רבעים לפחות משווי הדירות כאמור בפסקה (2);

(א1) על אף הוראות סעיף 49ב, התקיימו לגבי תושב ישראל, המוכר דירה שניה, הוראות סעיף קטן (א)(1) ו-(3), וסכום השווי של הדירה הראשונה והדירה השניה יחד, לא עלה על שני מיליון וחמש מאות אלף שקלים חדשים, יהא המוכר זכאי לפטור ממס במכירה של הדירה השניה, על סכום השווה להפרש שבין מיליון וחמש מאות אלף שקלים חדשים לבין סכום השווי של הדירה הראשונה;את יתרת סכום השווי של הדירה השניה יראו כדמי מכר של זכות אחרת במקרקעין אשר שווי רכישתה הוא חלק יחסי מהשווי של הזכות כולה, כיחס שבין חלק שווי המכירה המתייחס לזכות זו לבין מלוא שווי המכירה, ובהתאם לכך ייוחסו גם הניכויים והתוספות.

(א2) הסכומים הנקובים בסעיף זה יתואמו בתחילת כל שנת מס לפי שיעור עליית המדד, לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום י"ג בטבת התשנ"ט (1 בינואר 1999) ויעוגלו ל-1,000 השקלים החדשים הקרובים.;

(ב) פטור לפי סעיף זה לא יינתן למוכר אחד יותר מפעם אחת.

פטור זה מגיע למעשה גם למי שיש לו יותר מ-2 דירות ובלבד שהוא מוכר רק שתיים.

פטור חד פעמי

פטור זה נועד לסייע לבני זוג שנישאו והביאו כל אחד למערכת הנישואים דירה ואשר מעוניינים לצרף משאבים לדירה אחת של המשפחה. הפטור ניתן למוכר (תא משפחתי) רק פעם אחת בחייו. לכן בשל הגדרת תא משפחתי כמוכר אחד, הרי שבני זוג שניצלו את הפטור לפי סעיף זה התגרשו ונישאו בשנית, לא יהיו זכאים ליהנות מן הפטור הזה בשנית במסגרת נישואיהם החדשים.

יחד עם זאת, ניצול הפטור על ידי התא המשפחתי הכולל ילדים קטנים לא יפריע לילד בעוזבו את התא המשפחתי כבגיר, לנצל שוב את הפטור לפי סעיף זה, ובלבד שהפטור בעבר לא ניתן בשל דירה שהייתה בבעלותו של הקטין עצמו.

תנאי הפטור

bullet

המוכר הוא תושב ישראל(כולל מעבר לקו הירוק). כדי לקבוע אם המוכר הוא תושב תבדוק רשות המס את המוכר על פי מבחן מרכז החיים.

bullet

עסקה שניה - המוכר מכר ב-12 החודשים שקדמו למכירה זו, דירה אחת בפטור כלשהו.

bullet

מגבלת השווי לדירות הנמכרות - נקבעה תקרת שווי כוללת של 2 הדירות יחד בסך 1.908 מיליון ש"ח. אם שווי שתי הדירות עולה על התקרה, לא ישלל הפטור במכירת הדירה השניה, אלא ינתן פטור יחסי, ובלבד ששווי שתי הדירות אינו עולה על התקרה השניה. יש לציין כי התקרה מתייחסת לשווי זכויות המוכר ולא בהכרח לשווי הדירה כולה. מאז חוקק הסעיף, עלה סכום שווי 2 הדירות גם יחד הפטור לכדי 1,908,000 ש"ח ותקרת השווי של 2 הדירות מעליה לא יינתן פטור בכלל, הועלה ל-3,175,000 ש"ח (התקרה השניה). הסכומים מעודכנים לשנת 2011

bullet

פרק הזמן שבין מכירת 2 הדירות לא יעלה על 12 חודשים.

bullet

תנאי הפטור המתייחסים לדירה הנמכרת הדירה הנמכרת צריכה למלא אחר תנאי דירת מגורים מזכה ועל המוכרת למכור את מלא זכויותיו בדירה.

bullet

רכישת הדירה החדשה - לפני או אחרי 12 חודשים ממכירת הדירה השניה. על פי ההגדרה ניתן גם לרכוש דירה "על הנייר". אין חובה לרכוש דירה גמורה. היום הקובע הוא יום חתימת חוזה הרכישה של הדירה הגדולה. במקרה של בניה עצמית, היום הקובע הוא יום התחלת הבניה (או יום כריתת החוזה עם הקבלן המבצע).

ראה גם פטור מתשלום מס שבח למי שבעל דירת מגורים יחידה בעת ובעונה אחת

קרא על הפטור החלקי כאשר ישנה אפשרות לתוספת בניה

 

לדף הראשי
ENGLISH
מיסוי מקרקעין

 מס שבח

החובה לדווח למיסוי מקרקעין

שיעורי מס שבח

מחשבון מס שבח

מתי לא כדאי לבקש פטור

מסחר בדירות מגורים

מהי דירת מגורים מזכה

עקרון התא המשפחתי

מיסוי מקרקעין של דירות נופש

מיסוי דירת חברת גוש חלקה

המרת סעיף הפטור

למכור את כל הזכויות בדירה

כיצד לרמות את מס שבח

שינויים בחוק מיסוי מקרקעין

תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין 1.8.2013

טפסים

מיסוי מקרקעין מס שבח - כל הטפסים

פטור מתשלום מס שבח

מס שבח - רשימת פטורים

פטור ממס שבח אחת ל-4 שנים

הגשת בקשה מפורשת לפטור

בעל דירת מגורים יחידה

דירה שנתקבלה בירושה

חלוקת ירושה בין יורשים

פטור ממס שבח אגב גירושין

מתנה לקרוב משפחה

דירה שנתקבלה במתנה

מוכר 2 דירות כדי לרכוש דירה

אפשרות לתוספת בניה

החלפת דירה חדשה

כיצד לעשות שימוש במדריך זה

מס רכישה

מי חייב במס רכישה

מדרגות מס רכישה

מחשבון מס רכישה -סימולטור

שינויים במס רכישה 1.8.2013

מהי דירה יחידה

לצורכי מס רכישה

שיעורי מס רכישה

כמה נשלם

מהי דירת מגורים

לצורכי מס רכישה

שווי רכישה

לצורכי מס רכישה

פטורים והקלות במס רכישה

מתנה מקרוב

הקלת מס רכישה קבלת דירה מקרוב

התא המשפחתי

לצורכי מס רכישה

החזר מס רכישה

בביטול הסכם מכר

הקלה במס רכישה

לנכה, למשפחה שכולה ולנפגע

הורים של ילד נכה

הקלה במס רכישה

מס רכישה לעולה חדש

פטור ממס לדירה חלופית

למי שמתחייב למכור דירתו הראשונה

תקנות מס רכישה

תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין

מיסים נוספים במקרקעין

מס מכירה

פטורים מתשלום מס מכירה

היטל השבחה

מיסוי נכסי מקרקעין בחו"ל

מדריך הנדל"ן

מיסוי מקרקעין רשימת נושאים

טפסים מיסוי מקרקעין

מס רכישה ומס שבח

מי אנחנו

וכיצד לעשות שימוש במדריך זה

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל
הימורים
דיני חברות
רישום חברה בחו"ל
הקמת חברות
פתיחת עסק חדש
חשבון בנק מוגבל
פירוק חברות
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
חשבנות בנק בחו"ל
דיני אינטרנט
תביעות ובתי משפט
חובות
הוצאה לפועל
פשיטת רגל
בוררות
הבראת חברות
צוואה
ירושה וצו ירושה
דיני משפחה
יזמות עסקית
תוכנית עסקית
אמנות למניעת כפל מס
דיני בנקאות
מקרקעין
הסכם הפריית מבחנה
מיסוי מקרקעין
מס שבח
פטור ממס שבח
מס רכישה
חוק מיסוי מקרקעין
נדל"ן - מקרקעין
זכויות יוצרים
קניין רוחני
אימוץ ילדים בחו"ל
אודות הנר-עופר עורכי דין

רחוב בן-יהודה 242 תל אביב

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מפת אתר