דף הבית > פשיטת רגל >
זכויות עובדים בפשיטת רגל של מעביד

פשיטת רגל של מעביד

זכויות עובדים במקרה של פשיטת רגל של מעבידם

החוק אוסר על הגשת תביעה  כנגד פושט רגל או חברה בפירוק. על כן, עובד שכיר שמעבידו פשט את הרגל או שהתפרקה החברה שעבד בה, והמעביד נותר חייב לעובד בגין עבודתו אצלו לפני מועד התמוטטותו, יפוצה על ידי המוסד לבטוח לאומי. אם יכלכל העובד צעדיו נכון, הוא יהיה

זכאי לתשלום שכר העבודה ופיצויי הפיטורין שמעבידו חייב לו וזאת עד למקסימום הגמלה הקבועה בחוק.

ואולם, אם החברה או המעביד הפרטי לא נכנסו לפירוק או לפשיטת רגל, היה על חלק מהעובדים להתאחד ולהגיש בקשה לבית משפט כנגד המעביד.

לאחר שיוכרז הפירוק או פשיטת הרגל, יזכו העובדים לקבל את המגיע להם מאת המוסד לביטוח לאומי.

פשטיטת רגל ופירוק של מעביד

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 03-5468888

לחץ להתקשרות: 03-5468888 

זכויות עובדים במקרה של התמוטטות כלכלית ופשיטת רגל של מעבידם

לרוב, עוד לפני התמוטטותו הכלכלית  מפסיק המעביד להפריש לקופות גמל של העובדים בשל מצוקת מזומנים. על כן יהיה אותו עובד זכאי שהמוסד יעביר בגינו כספים (גמלה) לקופות גמל אשר לא הופקד בהן הסכום הדרוש על-ידי המעביד.

 טוב יעשה העובד אם יעזר לצורך הגשת המסמכים בעורך דין המתמצא גם בדיני עבודה וגם בדיני פרוק חברה או פשיטות רגל לפי העניין. הטעם לכך נעוץ במספר סיבות:

ראשית: עורך הדין ידע כיצד להפנות ולאן את המסמכים למיניהם;

שנית: עורך הדין ידע כיצד להציג את מרכיבי השכר על מנת להכניס את מרביתם תחת חסות החוק וזאת כדי להגדיל את הגמלה שיקבל העובד;

שלישית: ניתן לסכם כי מרבית שכרו של עורך הדין ישולם כאחוזים מהסכום שישולם על ידי המוסד לביטוח לאומי.

זכאים לגמלה

bullet

עובד שכיר שמעבידו פשט את הרגל, או עובד שכיר שניתן נגד מעבידו צו פירוק. (אם המעביד הוא תאגיד).

bullet

אם נפטר העובד בטרם שולמה לו הגמלה המגיעה לו, זכאים שאיריו לפיצויי פיטורים ולחוב שכר עבודה.

bullet

קופת גמל, אם קיים חוב של המעביד לקופת הגמל שהעובד מבוטח בה.

bullet

חבר אגודה שיתופית: חבר שהיה חבר בתושב שיתופי או בקיבוץ במשך 7 שנים לפחות.

תנאי הזכאות לגמלה

זכאותו של עובד שכיר לגמלה מתממשת רק אם התקיימו התנאים האלה:

bullet

צו פשיטת רגל או פירוק שניתן על-ידי בית המשפט המחוזי:  בית המשפט הוציא נגד המעביד צו הכרזה כפושט רגל, או צו לפירוק החברה , או צו  לפירוק אגודה שתופית, או לפירוק שותפות.

bullet

אישור נאמן או מפרק:  פרטי התביעה של העובד אושרו על ידי הנאמן של פושט הרגל או המפרק של החברה .

bullet

מינוי נאמן או מפרק: בית המשפט המחוזי מינה נאמן או מפרק מטעמו. לעיתים, על מנת שלא יהיה על העובדים להמתין, יפנה כונס הנכסים הרשמי (הכנ"ר) לבית המשפט בבקשה למנות מנהל מיוחד כדי לבדוק את תביעות העובדים ולהעבירם לידי המוסד לביטוח לאומי.

איך מחושבת הגמלה

עובד אשר נגד מעבידו ניתןצו פירוק/פשיטת רגל זכאי לגמלה מן הביטוח הלאומי,  הכוללת את סכומי שכר העבודה המגיעים לו, ואשר לא שולמו על-ידי המעביד. וכן את  סכום פיצויי הפיטורים אשר אין להם כיסוי בקופת הגמל. הגמלה תשולם עד לסכום המקסימום הקבוע בחוק, המתעדכן מעת לעת, שהוא 10 פעמים  השכר הממוצע במשק.

מרכיבי השכר לצורך חישוב הגמלה

bullet

דמי הבראה - ניתן לאשר תשלום עד שנתיים, אם המעביד לא שילם.

bullet

ביגוד- החלק שלא שולם לעובד עד ליום הפסקת עבודתו, ובעבור השנה האחרונה.

bullet

משכורת 13 - החלק שלא שולם לעובד עד ליום הפסקת עבודתו, ובעבור השנה האחרונה.

מרכיבי תשלום אחרים, המופיעים בתלוש, ייכללו במידה שהם עונים להגדרה  "שכר עבודה". מן הראוי למסור לעורך דין את הכנת מסמך תביעת החוב שתוגש הן למפרק והן למוסד לביטוח הלאומי, שכן הוא יוכל להחליט כיצד להציג את המרכיבים שיחשבו כשכר. לדוגמה: מרכיבי תשלום שבדרך כלל אינם מובאים בחשבון בעת חישוב הגמלה - החזר הוצאות רכב, טלפון וכו', אלא אם תשלומם לא היה קשור להוצאה כלל וכלל.

פיצויי פיטורים

אם העובד לא היה מבוטח בקופת גמל המכסה לו את פיצויי הפיטורים בהסכם פנסיה ישלם או ישלים את החסר. התשלום יהיה כפוף להוראות חוקפנסיה מקיפה, חוק הביטוח הלאומי חוקפיצויי פיטורים או כפוף לזכויותיו של העובד מכוח ההסכם הקיבוצי - הכל לפי טובת העובד.  הבסיס לחישוב פיצויי הפיטורים יהיה:

bullet

שכר עבודה -משכורת (שכר העבודה הנלקח בחשבון לא יפחת משכר המינימום, בהתאם להיקף המשרה).

bullet

תוספת ותק

bullet

תוספת משפחה

bullet

תוספת יוקר

bullet

תוספת מקצועית

bullet

רכיבי שכר אחרים, אם הם עונים על דרישות החוק והפסיקה. משכורת 13 אינה נכללת בחישוב פיצויי הפיטורים

קופת גמל

בהתאם להוראות הסכםקיבוצי או חוזה עבודה, על המעביד להעביר לקופת הגמל כספים,  שנועדו לשם צבירתן או הבטחתן של זכויות העובד הקשורות בעבודתו, או הפסקת  עבודתו. קופת הגמל תהא זכאית לגמלה בגין תשלומים אשר לא הועברו לקופת הגמל מכספי  המעביד, או כספים שנוכו משכר העובד או מכספי שניהם.  המוסד יעביר לקופת הגמל את סכום החוב בעד כל עובד, עד המקסימום הקבוע בחוק הביטוח הלאומי, שהוא פעמיים השכר הממוצע במשק (ביוני 13,928.- 2002) ש"ח).

שימו לב: אם סכום התביעה עולה על סכום הגמלה, תשולם הגמלה בתחילה עבור-שכר עבודה, ורק  לאחר מכן ישולמו פיצויי הפיטורים.

לסכום הגמלה יתווספו הפרשי הצמדה מיום היווצרות החוב ועד יום התשלום על-ידי המוסד בפועל. מהגמלה שתאושר ינוכו הסכומים המתחייבים בחוק: מס הכנסה, ביטוח לאומי  וביטוח בריאות.

אופן הגשת התביעה

את תביעת החוביש להגיש למפרק או למנהל המיוחד או לנאמן (לא ישירות למוסד לביטוח לאומי) בצרוף  טופס התביעה לגמלה של המוסד לבטוח לאומי המכונה: "תביעה לתשלום חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד" בצירוף ראויות ומסמכים להוכחת החוב.

מסמכים שיש לצרף לטופס התביעה:

bullet

תלושי משכורת אחרונים ממקום העבודה

bullet

תלוש משכורת ראשון או מסמך אחר המעיד על מועד תחילת העבודה לצורך חישוב  פיצויי הפיטורים.

bullet

מסמך המעיד על גובה סכומי פיצויי הפיטורים העומדים לזכותו של העובד בקופת  גמל בתאריך הפסקת עבודתו.

bullet

אסמכתאות לרצף בעבודה.

לאחר אישור התביעה יעביר אותה המפרק או המנהל המיוחד או הנאמן בצרוף כל המסמכים הרלבנטיים למוסד לביטוח לאומי לירושלים. מחלקת ביטוח זכויות עובדים, שד' ויצמן 13 ירושלים 91909.

תשלום הגמלה

לאחר שאושרה זכאות העובד לגמלה, ישלח אליו התשלום בהמחאה ישירות לביתו או בזיכוי לחשבון הבנק שמסר על גבי הטופס. הגמלה אינה ניתנת להעברה או לעיקול.

הערה חשובה: החלטת המפרק/ המנהל המיוחד/הנאמן אינה סופית, למוסד לביטוח לאומי יש הסמכות לאשר, לדחות או לחלוק על ההחלטה. ואולם סכומים אשר לא אושרו על ידי המוסד לבטוח לאומי אך אושרו על ידי המנהל המיוחד /מפרק /נאמן, יהפכו לחלק מתביעות החוב ביניהן יתחלקו יתרת מימוש רכוש החייב לאחר הנושים המובטחים.

יש לשיםלב: הגמלה בפרק זה תאושר לעובד שכיר בלבד.

לא מבוטחים בפרק זה ואינם זכאים לגמלה: עובד עצמאי או בעל שליטה בחברה המחזיק בעיקר המניות בחברה , שלא התקיימו בינו לבין החברה יחסי עובד-מעביד.

כדי לברר אם המעביד נכנס להליכי פירוק או פשיטת רגל אפשר לחפש באתר של משרד המשפטים

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 03-5468888

לחץ להתקשרות: 03-5468888 

קרא עוד בנושא פשיטת רגל

 

לדף הראשי
ENGLISH
פשיטת רגל

משמעותה של פשיטת רגל

יתרונות וחסרונות

למי מתאימה פשיטת רגל

חייב המבקש פשיטת רגל

הליכי פשיטת רגל

כל מה שצריך לדעת

ניהול הליכי פשיטת רגל

בחכמה

סיום פשיטת רגל

לקבל הפטר מכל החובות

בן זוג בהליך פשיטת רגל

הלכת השיתוף פשיטת רגל

זוגות שנישאו לפני 1974

איזון משאבים בפשיטת רגל

לזוגות שנישאו אחרי שנת 1974

זכויות עובדים בפשיטת רגל

פשיטת רגל של מעביד

כיצד להתמצא במדריך זה

פקודת פשיטת הרגל

טבלת השוואה

בין הוצאה לפועל לפשיטת רגל

פשיטת רגל - טפסים

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל
הימורים
דיני חברות
רישום חברה בחו"ל
הקמת חברות
פתיחת עסק חדש
חשבון בנק מוגבל
פירוק חברות
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
חשבנות בנק בחו"ל
דיני אינטרנט
תביעות ובתי משפט
חובות
הוצאה לפועל
פשיטת רגל
בוררות
הבראת חברות
צוואה
ירושה וצו ירושה
דיני משפחה
יזמות עסקית
תוכנית עסקית
אמנות למניעת כפל מס
דיני בנקאות
מקרקעין
הסכם הפריית מבחנה
מיסוי מקרקעין
מס שבח
פטור ממס שבח
מס רכישה
חוק מיסוי מקרקעין
נדל"ן - מקרקעין
זכויות יוצרים
קניין רוחני
אימוץ ילדים בחו"ל
אודות הנר-עופר עורכי דין

לתאום פגישת יעוץ, התקשר אל מזכירתנו, סהרה: 5468888-03

לחץ להתקשרות: 03-5468888

רחוב בן-יהודה 242 תל אביב

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מפת אתר