עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי בינלאומי >> אמנות למניעת כפל מס שישראל צד להן >>
אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין איטליה

אמנות למניעת כפל מס

אמנות למניעת כפל מס

אמנת מס ישראל-אוזבקיסטן
אמנת מס ישראל-אוסטריה
אמנת מס ישראל-אורוגוואי
אמנת מס ישראל-איטליה
אמנת מס ישראל-אירלנד
אמנת מס ישראל-ארגנטינה
אמנת מס ישראל-ארה"ב
אמנת מס ישראל-בולגריה
אמנת מס ישראל-בילורוס
אמנת מס ישראל-בלגיה
אמנת מס ישראל-ברזיל
אמנת מס ישראל-בריטניה
אמנת מס ישראל-ג'מייקה
אמנת מס ישראל-גרמניה
אמנת מס ישראל-דנמרק
אמנת מס ישראל-דרום אפריקה
אמנת מס ישראל-הודו
אמנת מס ישראל-הולנד
אמנת מס ישראל-הונגריה
אמנת מס ישראל-טורקיה
אמנת מס ישראל-יוון
אמנת מס ישראל-יפן
אמנת מס ישראל-מקסיקו
אמנת מס ישראל-נורבגיה
אמנת מס ישראל-סין
אמנת מס ישראל-סינגפור
אמנת מס ישראל-סלובקיה
אמנת מס ישראל-ספרד
אמנת מס ישראל-פולין
אמנת מס ישראל-פיליפינים
אמנת מס ישראל-פינלנד
אמנת מס ישראל-צ'כיה
אמנת מס ישראל-צרפת
אמנת מס ישראל-קוריאה
אמנת מס ישראל-קנדה
אמנת מס ישראל-רומניה
אמנת מס ישראל-רוסיה
אמנת מס ישראל-שבדיה
אמנת מס ישראל-שוויץ
אמנת מס ישראל-תאילנד
אמנת המודל של ה-oecd
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
אמנות למניעת כפל מס
מיסוי חברה זרה בישראל
מיסוי ישראלים בחו"ל
מיסוי מסחר אלקטרוני
חוו"ד דין זר לרשם המקרקעין
צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

אמנה למניעת כפל מס
בין ישראל לבין איטליה

אמנות כפל מס

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין איטליה

מיסוי בינלאומי - אמנה בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של איטליה בדבר מניעת מסי כפל לגבי מיסים על הכנסה ועל הון ובדבר מניעת התחמקות ממס

ממשלת מדינת ישראל וממשלת הרפובליקה של איטליה, ברצותן לכרות אמנה בדבר מניעת מסי כפל לגבי מיסים על הכנסה ועל הון ובדבר מניעת התחמקות ממס, הסכימו לאמור:

פרק 1

היקף האמנה

סעיף 1: תחום אישי

אמנה זו תחול על בני אדם שהם תושבי אחת המדינות המתקשרות או שתי המדינות המתקשרות.

סעיף 2: המיסים הנידונים

1. אמנה זו תחול לגבי מיסים על הכנסה ועל הון המוטלים מטעם מדינה מתקשרת או יחידות משנה מדיניות או מינהליות שלה או רשויות מקומיות שלה, ללא התחשבות בדרכי הטלתם.

2. כמיסים על הכנסה ועל הון ייחשבו כל המיסים המוטלים על סך כל ההכנסה, על סך כל ההון או על מרכיבי הכנסה או הון, לרבות מיסים על רווחים מהעברת מטלטלין או מקרקעין, מיסים על סך כל השכר או המשכורות שמשלמים מיזמים, וכן מיסים על עליית ערך של נכסים.

3. המיסים הקיימים שעליהם תחול אמנה זו הם במיוחד:

(א) בישראל:

(1) מס ההכנסה (לרבות מס חברות ומס על רווחי הון);

(2) המס המוטל על רווחים מהעברת מקרקעין לפי חוק מס שבח מקרקעין;

(3) מס רכוש;

(להלן - "מס ישראלי");

(ב) באיטליה:

(1) מס ההכנסה האישי

((L'Imposta Sul Reddito Delle Persone Fisiche;

(2) מס ההכנסה על תאגידים

((L'Imposta Sul Reddito Delle Persone Giuridiche;

(3) מס ההכנסה המקומי

((L'Imposta Locale Sul Redditi;

(4) המס על הון נטו של מיזמים

((L'Imposta Patrimonio Netto Delle Impresse;

בין אם הם נגבים בניכוי במקור ובין אם לאו,

(להלן - "מס איטלקי").

4. כן תחול האמנה על כל מס זהה או דומה בעיקרו שיוטל לאחר תאריך חתימתה של האמנה, בנוסף למיסים הקיימים או במקומם. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יודיעו זו לזו על כל שינוי משמעותי שנעשה בדיני המיסים של כל אחת מהן.

פרק 2

הגדרות

סעיף 3: הגדרות כלליות

1. באמנה זו, אם לא משתמע אחרת מן ההקשר:

א. המונח "ישראל" פירושו מדינת ישראל;ובמשמעותו הגיאוגרפית, המונח "ישראל" כולל את הים הטריטוריאלי שלה, מדף היבשת וכל אזורים ימיים אחרים שבהם היא מפעילה את זכויותיה הריבוניות בהתאם למשפט הבינלאומי;

ב. המונח "איטליה" פירושו הרפובליקה של איטליה, וכן כל אזור שמעבר לים הטריטוריאלי שלה שבו, בהתאם למשפט הבינלאומי, ובהתאם לחוקי איטליה בקשר לאיתור ולניצול משאבים טבעיים, ניתן לראותו כאזור אשר בו רשאית איטליה להפעיל את זכויותיה לגבי קרקעית הים, תת-הקרקע ומשאבים טבעיים;

ג. המונחים "מדינה מתקשרת" ו"המדינה המתקשרת האחרת" פירושם, לפי ההקשר, ישראל או איטליה;

ד. המונח "אדם"כולל יחיד, חברה , וכל חבר בני אדם אחר;

ה. המונח "חברה "פירושו כל תאגיד או גוף הנחשב כתאגיד לצרכי מס;

ו. המונחים "מיזם של מדינה מתקשרת" ו"מיזם של המדינה המתקשרת האחרת" פירושם, בהתאמה, מיזם המנוהל בידי תושב של מדינה מתקשרת ומיזם המנוהל בידי תושב של המדינה המתקשרת האחרת;

ז. המונח "אזרחים" פירושו:

(1) כל היחידים שהם בעלי אזרחות של מדינה מתקשרת;

(2) כל יישות משפטית, שותפות או התאגדות שמעמדם ככאלה נובע מהחוקים שבתוקף במדינה מתקשרת;

ח. המונח "תעבורה בינלאומית" פירושו כל הובלה בספינה או בכלי טיס שמפעיל מיזם שמקום הניהול הממשי שלו נמצא במדינה מתקשרת, למעט כאשר הספינה או כלי הטיס מופעלים אך ורק בין מקומות שבמדינה המתקשרת האחרת;

ט. המונח "רשות מוסמכת"פירושו:

(1) בישראל, משרד האוצר או נציגו המוסמך.

(2) באיטליה, שר האוצר.

2. ביחס להחלת האמנה ע"י מדינה מתקשרת, כל מונח שאינו מוגדר בה יהיה, אלא אם מתבקש אחרת מן ההקשר, בעל המשמעות שיש לו לפי חוקי אותה מדינה בנוגע למיסים שאמנה זו חלה עליהם.

סעיף 4: מקום מושב פיסקלי

1. למטרות אמנה זו, המונח "תושב מדינה מתקשרת" פירושו כל אדם אשר לפי דיני אותה מדינה נתון בה למס בשל מקום מושבו, מקום מגוריו, מקום ניהול עסקיו או כל מבחן אחר שטיבו דומה. אולם מונח זה אינו כולל אדם החייב במס באותה מדינה מתקשרת רק ביחס להכנסה ממקורות באותה מדינה או להון שמקומו בה.

2. מקום שמכוח הוראות ס"ק 1 יחיד הינו תושב שתי המדינות המתקשרות, ייקבע מעמדו כלהלן:

(א) יראוהו כתושב המדינה שבה עומד לרשותו בית קבע; אם יש לו בית קבע בשתי המדינות, יראוהו כתושב המדינה שיחסיו האישיים והכלכליים עמה הדוקים יותר ("מרכז האינטרסים החיוניים");

(ב) אם לא ניתן לקבוע באיזו מדינה נמצא מרכז האינטרסים החיוניים שלו, או אם אין לו בית קבע אף לא באחת משתי המדינות, יראוהו כתושב המדינה שבה הוא נוהג לגור;

(ג) אם הוא נוהג לגור בשתי המדינות, או אם אינו נוהג לגור אף לא באחת מהן, יראוהו כתושב המדינה שהוא אזרחה;

(ד) אם הוא אזרח של שתי המדינות, או אינו אזרח אף לא של אחת מהן, יישבו הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות את השאלה בהסכמה הדדית.

3. מקום שמכוח הוראות ס"ק 1 אדם שאינו יחיד הינו תושב שתי המדינות המתקשרות, יראוהו כתושב המדינה שבה נמצא מקום הניהול הממשי שלו.

סעיף 5: מוסד קבע

1. למטרות אמנה זו, המונח "מוסד קבע" פירושו מקום עסקים קבוע שבאמצעותו מתנהלים עסקי המיזם, באופן מלא או חלקי.

2. המונח "מוסד קבע" כולל במיוחד:

(א) מקום הנהלה;

(ב) סניף;

(ג) משרד;

(ד) בית חרושת;

(ה) בית מלאכה; וכן

(ו) מכרה, באר נפט או באר גאז, מחצבה או כל מקום אחר להפקת משאבים טבעיים.

(ז) אתר בנייה או פרוייקט בנייה או התקנה הקיים למשך יותר משנים עשר חודשים;

(ח) מתן שירותים, לרבות שירותי ייעוץ, ע"י מיזם באמצעות עובדים או כוח אדם אחר, מקום שפעילויות מסוג זה נמשכות (לגבי אותו פרוייקט או פרוייקט קשור) בתוך המדינה לתקופה או לתקופות שאורכן המצטבר יותר משנים עשר חודשים.

3. המונח "מוסד קבע" לא ייראה ככולל:

(א) שימוש במתקנים אך ורק לצרכי אחסנה, תצוגה או מסירה של טובין או של סחורה השייכים למיזם;

(ב) החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למיזם, אך ורק למטרות אחסנה, תצוגה או מסירה;

(ג) החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למיזם, אך ורק למטרות עיבודם בידי מיזם אחר;

(ד) החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק לשם רכישת טובין או סחורה, או לשם איסוף ידיעות, עבור המיזם;

(ה) החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק למטרות פרסום, לאספקת מידע, למחקר מדעי או למטרות ביצוע כל פעילות אחרת שטיבה הכנה או עזר, עבור המיזם;

4. אדם, שאינו סוכן בעל מעמד עצמאי שס"ק 5 חל עליו, הפועל במדינה מתקשרת מטעמו של מיזם של המדינה המתקשרת האחרת, ייחשב כמוסד קבע במדינה הנזכרת ראשונה אם יש לו באותה מדינה סמכות לחתום על חוזים בשם המיזם והוא משתמש בה בקביעות, אלא אם פעילויותיו מוגבלות לרכישת טובין או סחורה עבור המיזם.

5. מיזם של מדינה מתקשרת לא ייראה כבעל מוסד קבע במדינה המתקשרת האחרת רק מפני שהוא מנהל עסקים באותה מדינה באמצעות מתווך, עמיל כללי או כל סוכן אחר בעל מעמד עצמאי, מקום שבני אדם אלה פועלים במהלך הרגיל של עסקיהם.

6. העובדה שחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת היא בעלת שליטה בחברה , או נתונה לשליטתה של חברה , שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת, או שהיא מנהלת עסקים באותה מדינה אחרת (אם באמצעות מוסד קבע ואם בדרך אחרת), לא יהיה בה כשלעצמה כדי להקנות לחברה אחת מעמד של מוסד קבע של האחרת.

פרק 3

מיסוי הכנסה

סעיף 6: הכנסה ממקרקעין

1. הכנסה שמפיק תושב מדינה מתקשרת ממקרקעין הנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייב במס באותה מדינה אחרת.

2. המונח "מקרקעין" יוגדר בהתאם לדיני המדינה המתקשרת שבה נמצאים המקרקעין הנדונים. בכל מקרה, יכלול המונח נכסים הנלווים אל מקרקעין, משק חי וציוד המשמשים בחקלאות וייעור, זכויות שחלות עליהן הוראות החוק הכללי הדן במקרקעין. זכות ההנאה מפירות מקרקעין וזכויות לתשלומים משתנים או קבועים כתמורה בעד ניצול, או הזכות לנצל, מרבצי מחצבים, מקורות ואוצרות טבע אחרים ייחשבו אף הם כ"מקרקעין". ספינות, סירות וכלי טיס לא ייראו כמקרקעין.

3. הוראות ס"ק 1 יחולו על הכנסה המופקת משימוש ישיר במקרקעין, מהשכרתם או משימוש במקרקעין בכל דרך אחרת.

4. הוראות ס"ק 1 ו-3 יחולו גם על הכנסה ממקרקעין של מיזם ועל הכנסה ממקרקעין המשמשים לביצוע שירותים אישיים בידי עצמאי.

סעיף 7: רווחי עסקים

1. רווחים של מיזם של מדינה מתקשרת יהיו חייבים במס רק באותה מדינה, אלא אם המיזם מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם. אם המיזם מנהל עסקים כאמור, ניתן לחייב במס במדינה האחרת את רווחי המיזם, אולם רק אותו חלק מהם שניתן לייחסו לאותו מוסד קבע.

2. בכפוף להוראות ס"ק 3, מקום שמיזם של מדינה מתקשרת מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, ייחסו בכל אחת מהמדינות המתקשרות לאותו מוסד קבע את הרווחים שהיו צפויים לו אילו היה מיזם נבדל ונפרד העוסק בפעילויות זהות או דומות, בתנאים זהים או דומים, ומקיים קשרים באופן בלתי תלוי לחלוטין עם המיזם שהוא משמש לו מוסד קבע.

3. בקביעת רווחי מוסד קבע, יותר ניכויין של ההוצאות שהוצאו למטרות מוסד הקבע, לרבות הוצאות ניהול והוצאות מינהל כלליות שהוצאו כך, בין שהוצאו במדינה שבה נמצא מוסד הקבע ובין שהוצאו במקום אחר.

4. במידה שהיה נהוג במדינה מתקשרת לקבוע את הרווחים שיש לייחס למוסד קבע על בסיס של ייחוס כלל הרווחים של המיזם לחלקיו השונים, אין בס"ק 2 דבר שימנע מאותה מדינה מתקשרת לקבוע את הרווחים החייבים מס לפי שיטת ייחוס מקובלת כאמור; ואולם יש לאמץ שיטת ייחוס כזאת שתביא לתוצאות התואמות את העקרונות הכלולים בסעיף זה.

5. לא ייוחסו רווחים למוסד קבע מטעם זה בלבד שאותו מוסד קבע קנה טובין או סחורה בשביל המיזם.

6. לעניין הסעיפים הקטנים הקודמים, הרווחים שיש לייחס למוסד קבע ייקבעו בהתאם לאותה שיטה מדי שנה בשנה, אלא אם יש סיבה טובה ומספקת לנהוג אחרת.

7. מקום שנכללים ברווחים פריטי הכנסה הנידונים בנפרד בסעיפים אחרים של אמנה זו, לא יושפעו הוראות סעיפים אלה מהוראות סעיף זה.

סעיף 8: הובלה ימית ואווירית

1. רווחים מהפעלת ספינות או כלי טיס בתעבורה בינלאומית יהיו חייבים במס רק במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול הממשי של המיזם.

2. אם מקום הניהול הממשי של מיזם ספנות הוא על ספינה, כי אז יראוהו כאילו מקומו במדינה המתקשרת שבה נמצא נמל הבית של הספינה, או אם אין נמל בית כאמור, במדינה המתקשרת שמפעיל הספינה הוא תושב בה.

3. הוראות ס"ק 1 יחולו גם על רווחים הנובעים מהשתתפות בקרן, בעסק משותף או בסוכנות הפעלה בינלאומית.

סעיף 9: מיזמים משולבים

1. מקום -

(א) שמיזם של מדינה מתקשרת משתתף, במישרין או בעקיפין, בהנהלתו של מיזם של המדינה המתקשרת האחרת, או בשליטה עליו, או בהונו, או

(ב) שאותם בני אדם משתתפים, במישרין או בעקיפין, בהנהלתם של מיזם של המדינה המתקשרת האחת ושל מיזם של המדינה המתקשרת האחרת, או בשליטה עליהם, או בהונם,

ובכל אחד משני המצבים נקבעו או הוטלו ביחסים המסחריים או הכספיים בין שני המיזמים, תנאים שונים מאלה שהיו נקבעים בין מיזמים בלתי-תלויים, הרי כל הרווחים שאלמלא התנאים הללו היו נצמחים לאחד המיזמים, אבל בגלל אותם תנאים לא נצמחו, מותר לכלול אותם ברווחי אותו מיזם ולהטיל עליהם מס בהתאם.

סעיף 10: דיבידנדים

1. דיבידנדים ששילמה חברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

2. אף על פי כן, ניתן לחייב במס דיבידנדים כאלה במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום מושב החברה המשלמת, ולפי דיני אותה מדינה, אולם אם המקבל הוא בעל הזכות שביושר לדיבידנדים, המס שיוטל כך לא יעלה על:

א. 10 אחוזים מן הסכום ברוטו של הדיבידנדים, אם בעל הזכות שביושר הוא חברה (למעט שותפות) המחזיקה במישרין ב-25 אחוזים לפחות מהון החברה המחלקת את הדיבידנדים;

ב. 15 אחוזים מהסכום ברוטו של הדיבידנדים בכל המקרים האחרים.

ס"ק זה לא ישפיע על אופן חיוב החברה במס לגבי הרווחים שמהם משתלמים הדיבידנדים.

3. תושב ישראל המקבל דיבידנדים שמחלקת חברה תושבת איטליה, זכאי להחזר הסכום המקביל ל"Maggiorazione Di Conguaglio" שחייבת בו, אם היא חייבת, אותה חברה , ביחס לאותם דיבידנדים, בכפוף לניכוי המיסים במקור כאמור בס"ק 2. את ההחזר יש לבקש, בתוך מגבלת הזמן הקבועה בחוק האיטלקי, באמצעות החברה המחלקת, אשר במקרה זה עליה לפעול בשם עצמה ובשם תושב ישראל הנ"ל.

הוראה זו חלה על דיבידנדים שהוכרזו בתאריך כניסתה לתוקף של אמנה זו או לאחר מכן.

החברה המחלקת רשאית לשלם את הסכום הנ"ל לתושב ישראל במועד תשלום הדיבידנדים המגיעים לאותו תושב, ולנכות את הסכום מהמס המגיע בבקשה הראשונה להחזר מס הכנסה שהיא מגישה לאחר התשלום.

תשלום הסכום המקביל ל"Maggiorazione Di Conguaglio" לתושב ישראל יותר, בתנאי שהוא בעל הזכות שביושר על הדיבידנדים בתאריך ההכרזה על הדיבידנדים, ובמקרים המאוזכרים בס"ק (2)א, בתנאי שהמניות הוחזקו לתקופה של 12 חודשים לפני אותו תאריך.

אם ההכנסה החייבת במס של החברה המחלקת הוגדלה בשומה-מחדש לאחר מכן, או שהרזרבות או קרנות אחרות שלה מחויבות במס לאחר מכן, ההפחתה במס שבו חייבת החברה לתקופת המס שבה התיקון הפך לסופי, תהיה מוגבלת לאותו חלק של המס שניתן לייחס אותו לדיבידנדים הכפופים ל"Maggiorazione Di Conguaglio" ואשר שולם בפועל למדינה.

4. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יישבו בהסכמה הדדית את אופן יישום הוראות ס"ק 2 ו-3.

5. המונח "דיבידנדים" בסעיף זה פירושו הכנסה ממניות , ממניות "הנאה" או מזכויות "הנאה", ממניות במכרות, ממניות יסוד או מזכויות אחרות, אשר אינן תביעות חוב, המשתתפות ברווחים, וכן הכנסה מזכויות אחרות בתאגיד הכפופה לאותו יחס לעניין מיסוי כמו הכנסה ממניות לפי דיני המיסוי של המדינה המתקשרת שהחברה המבצעת את החלוקה היא תושבתה.

6. הוראות ס"ק 1 ו-2 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לדיבידנדים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקום מושבה של החברה המשלמת את הדיבידנדים, באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע באותה מדינה אחרת שירותים אישיים של עצמאי, מבסיס קבוע הנמצא באותה מדינה, וזכות ההחזקה שבזיקה אליה משתלמים הדיבידנדים קשורה באופן ממשי באותו מוסד קבע או בסיס קבוע. במקרה כזה הדיבידנדים חייבים במס באותה מדינה מתקשרת אחרת בהתאם לדיניה.

7. מקום שחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת מפיקה רווחים או הכנסה מהמדינה המתקשרת האחרת, לא תטיל מדינה אחרת זו מס על הדיבידנדים שמשלמת החברה , אלא במידה שאותם דיבידנדים משתלמים לתושב של אותה מדינה אחרת או במידה שזכות ההחזקה שבזיקה אליה משתלמים הדיבידנדים קשורה באופן ממשי למוסד קבע או לבסיס קבוע הנמצא באותה מדינה אחרת, ולא תחייב את רווחיה הבלתי מחולקים של החברה במס על הרווחים הבלתי מחולקים של החברה , גם אם הדיבידנדים המשתלמים או הרווחים הבלתי מחולקים מורכבים, כולם או קצתם, מרווחים או מהכנסה שמקורם במדינה אחרת כאמור.

סעיף 11: ריבית

1. ריבית שמקורה במדינה מתקשרת והמשתלמת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.

2. אף על פי כן, ניתן לחייב ריבית כזו במס גם במדינה המתקשרת שבה מקורה ובהתאם לחוקי אותה מדינה, אך אם המקבל הוא בעל הזכות שביושר לריבית, המס המוטל כך לא יעלה על 10 אחוזים מן הסכום ברוטו של הריבית.

הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יישבו בהסכמה הדדית את אופן החלת ההגבלה הזו.

3. המונח "ריבית" בסעיף זה פירושו הכנסה מאיגרות חוב, תביעות חוב, או בטוחות ממשלתיות, בין שהן מובטחות במשכנתא ובין אם לאו, בין שהן נושאות זכות להשתתף ברווחי החייב ובין אם לאו, ותביעות חוב מכל סוג וכן הכנסה אחרת אשר, לפי דיני המיסים של המדינה שבה נצמחת ההכנסה, קשורה להכנסה מכסף שהולווה.

4. הוראות סעיפים קטנים 1 ו-2 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לריבית, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקור הריבית באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע באותה מדינה אחרת שירותים אישיים של עצמאי מבסיס קבוע הממוקם בה, ותביעת החוב שבזיקה אליה משתלמת הריבית קשורה באופן ממשי באותו מוסד קבע או בסיס קבוע. במקרה כזה, הריבית חייבת במס באותה מדינה מתקשרת אחרת בהתאם לדיניה.

5. יראו ריבית כנובעת במדינה מתקשרת כאשר המשלם הוא אותה מדינה מתקשרת עצמה, יחידת משנה מדינית או מינהלית, רשות מקומית או תושב של אותה מדינה. אולם מקום שלאדם המשלם את הריבית, בין אם הוא תושב מדינה מתקשרת ובין אם לאו, יש מוסד קבע או בסיס קבוע באחת המדינות המתקשרות אשר בקשר אליהם נוצרה ההתחייבות בשלה משתלמת הריבית, ומוסד קבע או בסיס קבוע זה נושאים בנטל הריבית, יראו את הריבית כנובעת במדינה המתקשרת שבה נמצאים מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.

6. מקום שמחמת יחסים מיוחדים בין המשלם לבין בעל הזכות שביושר, או בין שניהם לבין אדם אחר, סכום הריבית, בהתחשב בתביעת החוב שעליה הוא שולם, עולה על הסכום שהמשלם ובעל הזכות שביושר היו מסכימים עליו אילולא יחסים אלה, יחולו הוראות סעיף זה רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה כזה, יישאר החלק העודף של התשלומים נתון למס בהתאם לדיניה של כל אחת מהמדינות המתקשרות, תוך התחשבות נאותה בשאר הוראותיה של אמנה זו.

סעיף 12: תמלוגים

1. תמלוגים שמקורם במדינה מתקשרת והמשתלמים לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

2. אף על פי כן, ניתן לחייב תמלוגים כאלה במס גם במדינה המתקשרת שבה מקורם, ובהתאם לחוקי אותה מדינה, אבל אם המקבל הוא בעל הזכות שביושר לתמלוגים, המס המוטל כך לא יעלה על 10 אחוזים מן הסכום ברוטו של התמלוגים.

3. על אף האמור בס"ק 2, תמלוגים בקשר לתשלומים מכל סוג, המתקבלים בתמורה לשימוש או לזכות שימוש, בכל זכות יוצרים של יצירה ספרותית, אמנותית או מדעית (למעט סרטי קולנוע או קלטות לטלוויזיה או לשידור), המופקים במדינה מתקשרת, יהיו פטורים ממס באותה מדינה.

4. המונח "תמלוגים" בסעיף זה פירושו תשלומים מכל סוג המתקבלים כתמורה בעד שימוש או בעד הזכות לשימוש, בכל זכות יוצרים של יצירה ספרותית, אמנותית או מדעית, לרבות תוכנה, סרטי קולנוע וסרטים או קלטות לטלוויזיה או לשידור, כל פטנט, סימן מסחר, מדגם או דוגמה, תוכנית, נוסחה או תהליך סודיים, או בעד השימוש או הזכות לשימוש בציוד תעשייתי, מסחרי או מדעי, או בעד מידע הנוגע לניסיון תעשייתי, מסחרי או מדעי.

5. הוראות ס"ק 1 ו-2 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לתמלוגים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקורם של התמלוגים, באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע באותה מדינה אחרת שירותים אישיים של עצמאי מבסיס קבוע הממוקם שם, והזכות או הרכוש שבזיקה אליהם משתלמים התמלוגים קשורים באופן ממשי באותו מוסד קבע או באותו בסיס קבוע. במקרה כזה, התמלוגים חייבים במס באותה מדינה מתקשרת אחרת לפי דיניה.

6. יראו תמלוגים כנובעים במדינה מתקשרת כאשר המשלם הוא אותה מדינה עצמה, יחידת משנה מדינית או מינהלית שלה, רשות מקומית או תושב של אותה מדינה. אף על פי כן, מקום שיש לאדם המשלם את התמלוגים, בין אם הוא תושב מדינה מתקשרת ובין אם לאו, מוסד קבע או בסיס קבוע במדינה מתקשרת, אשר בקשר אליהם נוצרה ההתחייבות לשלם את התמלוגים, ומוסד קבע או בסיס קבוע זה נושאים בנטל התמלוגים, יראו את התמלוגים כנובעים במדינה שבה נמצאים מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.

7. מקום שמחמת יחסים מיוחדים בין המשלם לבין בעל הזכות שביושר, או בין שניהם ובין אדם אחר, סכום התמלוגים עולה, מסיבה כלשהי, על הסכום שהמשלם ובעל הזכות שביושר היו מסכימים עליו אילולא יחסים אלה, יחולו הוראות סעיף זה רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה כזה יישאר החלק העודף של התשלומים חייב במס בהתאם לדיניה של כל אחת מן המדינות המתקשרות, תוך התחשבות בהוראותיה האחרות של אמנה זו.

סעיף 13: רווחי הון

1. רווחים מהעברת מקרקעין, כהגדרתם בסעיף 6, ניתן לחייב במס במדינה המתקשרת שבה נמצאים המקרקעין האמורים.

2. רווחים מהעברת מטלטלין המהווים חלק מנכסי העסק של מוסד קבע אשר יש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת, או מהעברת מטלטלין הקשורים לבסיס קבוע העומד לרשותו של תושב מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לשם ביצוע שירותים אישיים של עצמאי, לרבות רווחים כאמור מהעברת אותו מוסד קבע (לבדו או עם המיזם כולו) או אותו בסיס קבוע, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

3. רווחים מהעברת ספינות או כלי טיס המופעלים בתעבורה בינלאומית, או רווחים מהעברת מטלטלין השייכים להפעלתם של אותם ספינות או כלי טיס, ניתן לחייבם במס רק במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול הממשי של המיזם.

4. רווחים מהעברת מניות בחברה , שנכסיה מורכבים בעיקרם, במישרין או בעקיפין, ממקרקעין הנמצאים במדינה מתקשרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה.

5. רווחים שמפיק תושב מדינה מתקשרת מהעברת מניות או זכויות שאינן אלה המאוזכרות בס"ק 4, של חברה או יישות משפטית אחרת של המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת, אולם רק אם תושב המדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה היה הבעלים, במישרין או בעקיפין, במועד כלשהו בתקופת 24 החודשים שקדמה להעברה האמורה, של מניות או זכויות המקנות 10 אחוזים או יותר מכוח ההצבעה של החברה או היישות המשפטית האחרת. שיעור המס על רווחים המתוארים במשפט הקודם המוטל ע"י המדינה האחרת אסור שיעלה על 20 אחוזים מסכום הרווח.

6. רווחים מהעברת כל נכס, זולת אלה הנזכרים בס"ק 1, 2, 3, 4 ו-5, יהיו חייבים במס רק במדינה המתקשרת שהמעביר הוא תושב בה.

סעיף 14: שירותים אישיים של עצמאי

1. הכנסה שמפיק תושב של מדינה מתקשרת משירותים מקצועיים או מפעילויות אחרות בעלות אופי עצמאי, ניתן לחייבה במס רק באותה מדינה, אלא אם עומד לרשותו באופן סדיר בסיס קבוע באותה מדינה אחרת, לצורך ביצוע פעילויותיו. אם עומד לרשותו בסיס קבוע כאמור, ניתן לחייב את ההכנסה במס במדינה המתקשרת אחרת, אולם רק את החלק ממנה שניתן לייחסו לאותו בסיס קבוע.

2. המונח "שירותים מקצועיים" כולל, במיוחד, פעילויות עצמאיות בשטחי המדע, הספרות, האמנות, החינוך או ההוראה, וכן פעילויות עצמאיות של רופאים, עורכי דין, מהנדסים, אדריכלים, רופאי שיניים ורואי חשבון.

סעיף 15: שירותים אישיים של עובד

1. בכפוף להוראות סעיפים 16, 18 ו-19, משכורת, שכר עבודה וגמול דומה אחר שהופקו על ידי תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה, ניתן לחייבם במס רק באותה מדינה, אלא אם העבודה מבוצעת במדינה המתקשרת האחרת. בוצעה העבודה כאמור, ניתן לחייב במס את הגמול שנתקבל תמורתה באותה מדינה אחרת.

2. על אף הוראות ס"ק 1, גמול המופק בידי תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה המבוצעת במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבו במס רק במדינה הנזכרת ראשונה אם:

(א) המקבל שוהה במדינה האחרת תקופה או תקופות שאינן עולות יחד על 183 ימים בשנת הכספים שמדובר בה; וכן

(ב) הגמול משתלם בידי מעביד שאינו תושב המדינה האחרת, או מטעמו; וכן

(ג) הנושא בנטל תשלום הגמול אינו מוסד קבע או בסיס קבוע שיש למעביד במדינה האחרת.

3. על אף ההוראות הקודמות של סעיף זה, גמול המתקבל תמורת עבודה שבוצעה בספינה או בכלי טיס המופעלים בתעבורה בינלאומית, ניתן לחייבו במס במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול הממשי של המיזם.

סעיף 16: שכר חברי הנהלה

שכר חברי הנהלה ותשלומים דומים אחרים שהפיק תושב מדינה מתקשרת בתוקף תפקידו כחבר מועצת המנהלים של חברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

סעיף 17: אמנים וספורטאים

1. על אף הוראות סעיפים 14 ו-15, הכנסה שהפיק תושב מדינה מתקשרת כבדרן, כגון אמן תיאטרון, קולנוע, רדיו או טלוויזיה, או כמוסיקאי, או כספורטאי, מפעילויותיו האישיות בתור שכזה, שבוצעו במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.

2. מקום שהכנסה תמורת פעילויות אישיות שבוצעו בידי בדרן או ספורטאי בתור שכזה נצמחה לא לבדרן או לספורטאי עצמו אלא לאדם אחר, ניתן לחייב הכנסה זו במס, על אף הוראות סעיפים 7, 14 ו-15, במדינה המתקשרת שבה מבוצעות פעילויותיו של הבדרן או הספורטאי.

סעיף 18: קיצבאות

בכפוף להוראות סעיף 19 (2), קיצבאות וגמול דומה אחר ששולמו לתושב מדינה מתקשרת בתמורה לעבודה בעבר, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה.

סעיף 19: שירות ציבורי

1. (א) גמול, שאינו קיצבה, ששולם בידי מדינה מתקשרת או יחידת משנה מדינית או מינהלית או רשות מקומית שלה, ליחיד בעד שירותים שניתנו לאותה מדינה או יחידת משנה או רשות, יהיה חייב במס רק באותה מדינה.

(ב) ואולם, גמול כאמור יהיה חייב במס רק במדינה המתקשרת שבה השירותים ניתנים, אם היחיד הוא תושב של אותה מדינה אשר בלי להיות אזרח של המדינה המתקשרת האחרת:

1. הינו אזרח של אותה מדינה; או

2. לא היה לתושב של אותה מדינה אך ורק לשם מתן השירותים.

2. (א) כל קיצבה המשולמת ליחיד בידי מדינה מתקשרת או יחידת משנה מדינית או מינהלית או רשות מקומית שלה, או מתוך קרנות שנוצרו על ידן, בעד שירותים שניתנו לאותה מדינה או יחידת משנה או רשות, תהיה חייבת במס רק באותה מדינה.

(ב) ואולם, קיצבה כאמור תהיה חייבת במס רק במדינה המתקשרת האחרת אם היחיד הוא תושב ואזרח של אותה מדינה.

3. הוראות סעיפים 15, 16, ו-18 יחולו על גמול וקיצבה בעד שירותים שניתנו בקשר עם עסק המתנהל בידי אחת מן המדינות המתקשרות, או יחידת משנה מדינית או מינהלית או רשות מקומית שלה.

סעיף 20: פרופסורים ומורים

פרופסור או מורה העורך ביקור זמני במדינה מתקשרת למטרות הוראה או עריכת מחקר באוניברסיטה, מכללה, בית ספר או מוסד חינוכי אחר, ואשר הינו או היה מיד לפני אותו ביקור תושב המדינה המתקשרת האחרת, יהיה פטור ממס במדינה הנזכרת ראשונה ביחס לגמול תמורת הוראה או מחקר כאמור לתקופה של שנתיים.

סעיף 21: סטודנטים

סטודנט או חניך בעסק שהינו או היה מיד לפני ביקורו במדינה מתקשרת תושב של המדינה המתקשרת האחרת, והוא שוהה במדינה הנזכרת ראשונה רק למטרות לימודים או הכשרה, תשלומים שהוא מקבל לצרכי קיומו, חינוכו או הכשרתו, לא יהיו חייבים במס באותה מדינה, ובלבד שהתשלומים האמורים נובעים ממקורות שמחוץ לאותה מדינה.

סעיף 22: הכנסה אחרת

1. פריטי הכנסה של תושב מדינה מתקשרת, באשר הם נצמחים, אשר לא טופלו בסעיפים הקודמים של אמנה זו, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה.

2. הוראות ס"ק 1 לא יחולו על הכנסה, שאינה הכנסה ממקרקעין לפי הגדרתה בסעיף 6(2), אם מקבל ההכנסה האמורה, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא בה, או מבצע באותה מדינה אחרת שירותים אישיים של עצמאי מבסיס קבוע הנמצא בה, והזכות או הרכוש שביחס אליהם משולמת ההכנסה קשורים באופן ממשי לאותו בסיס קבוע או מוסד קבע. במקרה זה פריטי ההכנסה חייבים במס במדינה המתקשרת האחרת לפי דיניה.

פרק 4

מיסוי הון

סעיף 23: הון

1. הון המיוצג ע"י מקרקעין המאוזכרים בסעיף 6, שבבעלותו של תושב מדינה מתקשרת ונמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבו במס באותה מדינה אחרת.

2. הון המיוצג ע"י מטלטלין המהווים חלק מהרכוש העסקי של מוסד קבע שיש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת, או ע"י מטלטלין הקשורים לבסיס קבוע העומד לרשות תושב של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת למטרות ביצוע שירותים אישיים של עצמאי, ניתן לחייבו במס גם באותה מדינה אחרת.

3. הון המיוצג ע"י ספינות וכלי טיס המופעלים בתעבורה הבינלאומית, וע"י מטלטלין הקשורים להפעלתם של הספינות וכלי הטיס האמורים, ניתן יהיה לחייב במס רק במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול הממשי של המיזם.

4. כל המרכיבים האחרים של הון של תושב מדינה מתקשרת יהיו חייבים במס רק באותה מדינה.

פרק 5

סעיף 24: מניעת מסי כפל

1. מוסכם שמסי כפל יימנעו בהתאם לסעיפים הקטנים הבאים של סעיף זה.

2. (א) אם תושב איטליה מפיק פריט הכנסה, אשר בהתאם להוראות אמנה זו ניתן לחייב במס בישראל, איטליה, בקביעת מסי ההכנסה שלה המפורטים בסעיף 2 לאמנה זו, רשאית לכלול בבסיס שלפיו מוטלים המיסים האמורים את פריטי ההכנסה, אלא אם הוראות מפורשות של אמנה זו קובעות אחרת.

במקרה כזה, איטליה תנכה מהמיסים שחושבו כך את מס ההכנסה ששולם בישראל, אך בסכום שלא יעלה על אותו חלק של המס האיטלקי הנ"ל כיחס שבין פריטי ההכנסה האמורים לבין סך כל ההכנסה.

אולם לא יוענק כל זיכוי אם פריט ההכנסה כפוף באיטליה למס סופי במקור לפי בקשת מקבל ההכנסה האמורה בהתאם לחוק האיטלקי.

(ב) אם תושב איטליה הוא הבעלים של פריטי הון אשר בהתאם להוראות אמנה זו ניתן למסותם בישראל, המס על ההון ששולם בישראל יותר כזיכוי כנגד מס ההון האיטלקי על אותם פריטי הון. ואולם, הזיכוי לא יעלה על אותו חלק ממס ההון האיטלקי כיחס שבין פריטי ההון בישראל לסך כל פריטי ההון.

3. מקום שתושב ישראל מפיק רווח, הכנסה או רווחי הון או הוא בעל הון אשר בהתאם להוראות אמנה זו ניתן לחייב במס באיטליה, בישראל:

א. מס איטלקי ששולם, ישירות או בניכוי, ביחס להכנסה, רווחים או רווחי הון ממקורות שבתוך איטליה, יותר כזיכוי כנגד כל מס ישראלי המשתלם ביחס לאותה הכנסה או רווחים או לאותם רווחי הון, ובלבד שהזיכוי האמור לא יעלה על אותו חלק של המס הישראלי כיחס שבין ההכנסה, הרווחים או רווחי ההון האמורים לבין סך כל ההכנסה, הרווחים או רווחי ההון.

ב. מס על הון ששולם באיטליה יותר כזיכוי כנגד מס ישראלי על הון על אותו פריט הון.

אולם הזיכוי לא יעלה על שיעור המס הישראלי כיחס שבין פריט ההון שהבעלות עליו באיטליה לבין ההון כולו.

ג. אולם לא יוענק כל זיכוי אם פריט ההכנסה כפוף בישראל למס סופי במקור לפי בקשת מקבל ההכנסה האמורה בהתאם לחוק הישראלי.

4. עניין סעיפים קטנים 2 ו-3 לסעיף זה, מקום שדיבידנדים הינם פטורים ממס או נתונים למס בשיעור מופחת במדינה מתקשרת, בהתאם לחוקים מיוחדים לעידוד השקעות הון ולקידום פיתוח כלכלי, המונחים "מס הכנסה ששולם בישראל" ו"מס איטלקי ששולם", בהתאמה, משמעותם, לגבי אותם דיבידנדים, שיעור המס ששולם בהתאם להוראות אמנה זו, בתוספת שיעור של 10 אחוז.

פרק 6

הוראות מיוחדות

סעיף 25: אי-הפליה

1. אזרחים של מדינה מתקשרת לא יהיו כפופים במדינה המתקשרת האחרת למיסוי או לכל דרישה הקשורה למיסוי, השונים או מכבידים יותר מהמיסוי ומהדרישות קשורות למיסוי שאזרחים של אותה מדינה אחרת, באותן נסיבות, כפופים או עלולים להיות כפופים להם. על אף הוראות סעיף 1, הוראה זו תחול גם על בני אדם שאינם תושבי אחת המדינות המתקשרות או שתיהן.

2. המיסוי על מוסד קבע שיש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לא יוטל באותה מדינה אחרת בצורה פחות נוחה מהמס המוטל על מיזמים של אותה מדינה אחרת העוסקים באותן פעילויות.

הוראה זו לא תתפרש כמחייבת מדינה מתקשרת להעניק לתושבי המדינה המתקשרת האחרת הטבות, הנחות או הקלות אישיות למטרות מיסוי מטעמי מעמד אזרחי או התחייבויות משפחתיות שהיא מעניקה לתושביה-שלה.

3. למעט מקום שחלות הוראות סעיף 9, סעיף 11(6) או סעיף 12(7), ריבית, תמלוגים, ותשלומים אחרים שמשלם מיזם של מדינה מתקשרת לתושב של המדינה המתקשרת האחרת, יהיו, לעניין קביעת הרווחים החייבים במס של אותו מיזם, ניתנים לניכוי לפי אותם התנאים כאילו שולמו לתושב המדינה הנזכרת ראשונה.

באופן דומה, כל חוב של מיזם של מדינה מתקשרת לתושב של המדינה המתקשרת האחרת יהיה, לעניין קביעת ההון החייב במס של המיזם האמור, ניתן לניכוי לפי אותם התנאים כאילו נזקף לזכות תושב המדינה הנזכרת ראשונה.

4. מיזמים של מדינה מתקשרת שהבעלות או השליטה המלאה או החלקית על הונם נתונה במישרין או בעקיפין, בידי תושב או תושבים של המדינה המתקשרת האחרת, לא יהיו כפופים במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה למיסוי או לכל דרישה הקשורה במיסוי השונים או מכבידים יותר מהמיסוי ומהדרישות הקשורות במיסוי, שמיזמים דומים אחרים של המדינה הנזכרת ראשונה כפופים להם או עלולים להיות כפופים להם.

5. על אף הוראות סעיף 2, הוראות סעיף זה יחולו על מיסים מכל סוג ותיאור.

סעיף 26: נוהל הסכמה הדדית

1. מקום שאדם סבור שהפעולות של אחת המדינות המתקשרות, או שתיהן, גורמות או עתידות לגרום לו חיוב במס שלא בהתאם להוראות אמנה זו, רשאי הוא, בלי שים לב לתרופות הנתונות לו לפי דיניהן הפנימיים של מדינות אלה, להביא את עניינו בפני הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת שהוא תושבה או, אם המקרה בא בגדר סעיף 25(1), של המדינה המתקשרת שהוא אזרחה. יש להביא את העניין בתוך שנתיים מן ההודעה הראשונה על הפעולה המביאה לידי חיוב שלא בהתאם להוראות האמנה.

2. אם ההתנגדות נראית לה מוצדקת, ואם אין באפשרותה להגיע לפתרון מספק בעצמה, תשתדל הרשות המוסמכת ליישב את העניין בהסכמה הדדית עם הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת האחרת, במטרה למנוע חיוב במס שלא בהתאם לאמנה זו.

3. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות ישתדלו ליישב בהסכמה הדדית כל קושי או ספק המתעוררים ביחס לפירוש האמנה או להחלתה.

4. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות רשאיות להתקשר זו עם זו ישירות על מנת להגיע להסכמה כמובנה בסעיפים הקטנים הקודמים. מקום שנראה כי רצוי לנהל משא-ומתן בעל פה על מנת להגיע להסכם, ניתן לקיים משא-ומתן כאמור באמצעות ועדה המורכבת מנציגי הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות.

סעיף 27: חילופי מידע

1. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יחליפו ביניהן מידע ככל שיהיה דרוש לביצוע הוראותיה של אמנה זו או של החוקים הפנימיים של המדינות המתקשרות הדנים במיסים שאמנה זו דנה בהם, במידה שהחיוב במס לפיהם אינו מנוגד לאמנה, וכן כדי למנוע התחמקות ממס. חילופי המידע אינם מוגבלים ע"י סעיף 1. כל מידע שקיבלה מדינה מתקשרת יראו אותו כסודי באופן דומה למידע שהושג לפי חוקיה הפנימיים של אותה מדינה, ויגלו אותו רק לבני אדם או לרשויות (לרבות בתי משפט וגופים מינהליים) המעורבים בשומתם או בגבייתם של המיסים הנידונים באמנה זו, באכיפתם, בהעמדה לדין בשלהם או בהחלטה על ערעור בקשר אליהם. בני אדם או רשויות אלה ישתמשו במידע רק למטרות האמורות. הם רשאים לגלות את המידע בהליכים פומביים בבית משפט או בהחלטות משפטיות.

2. אין לפרש את הוראות ס"ק 1 בשום מקרה כמטילות על מדינה מתקשרת את החובה:

(א) לנקוט אמצעים מינהליים בשונה מן הדינים והנוהל המינהלי של אותה מדינה מתקשרת או של המדינה המתקשרת האחרת;

(ב) לספק מידע שאינו בר השגה לפי הדינים או במהלך הדברים הרגיל של המינהל באותה מדינה מתקשרת או במדינה המתקשרת האחרת;

(ג) לספק מידע העשוי לגלות סוד מסחרי, עסקי, תעשייתי או מקצועי, או תהליך מסחרי, או מידע, אשר גילויים יעמוד בסתירה לסדר הציבורי (תקנת הציבור).

סעיף 28: נציגים דיפלומטיים ופקידים קונסולריים

שום דבר האמור באמנה זו לא יפגע בזכויות הפיסקליות של נציגים דיפלומטיים או פקידים קונסולריים לפי הכללים המקובלים במשפט הבינלאומי או לפי הוראות שבהסכמים מיוחדים.

סעיף 29: החזרים

1. מיסים המנוכים במקור במדינה המתקשרת יוחזרו לפי בקשת משלם המיסים אם הזכות לגבות את המיסים האמורים נפגעת ע"י הוראות אמנה זו.

2. תביעות להחזרים, אשר תוגשנה בתוך מגבלת הזמן הקבועה ע"י החוק של המדינה המתקשרת המחויבת לבצע את ההחזר, תהיינה מלוות בתעודה רשמית של המדינה המתקשרת שמשלם המיסים הוא תושבה המשרת את קיום התנאים הדרושים לזכאות להחלת ההטבות לפי הוראות אמנה זו.

3. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות תיישבנה בהסכמה הדדית את אופן החלתו של סעיף זה, בהתאם להוראות סעיף 26 לאמנה זו.

סעיף 30: הגבלת הטבות

הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות, בהסכמה הדדית ביניהן, רשאיות לשלול את ההטבות לפי אמנה זו מכל אדם, או ביחס לכל עיסקה, אם לפי דעתן קבלת ההטבות הללו, לאור הנסיבות, עלולה להוות ניצול לרעה של האמנה בהתאם למטרותיה.

פרק 7

הוראות סופיות

סעיף 31: כניסה לתוקף

1. אמנה זו תאושרר ומסמכי האשרור יוחלפו בהקדם האפשרי.

2. האמנה תיכנס לתוקף בתאריך חילופי מסמכי האשרור והוראותיה תהיינה בנות תוקף ביחס להכנסה הניתנת לשומה לתקופות המס המתחילות ב-1 בינואר בשנת הלוח שאחרי זו שבה מתקיימים חילופי מסמכי האשרור או לאחר מכן.

3. האמנה הקיימת בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממס לגבי מיסים על הכנסה ועל הון שנחתמה ברומא ב-22 באפריל 1968 תבוא לידי סיום ותחדל להיות בתוקף עם כניסתה לתוקף של אמנה זו.

סעיף 32: סיום

אמנה זו תישאר בתוקף עד שתסתלק ממנה אחת המדינות המתקשרות. כל מדינה מתקשרת רשאית להסתלק מהאמנה, בצינורות הדיפלומטיים, לא לפני חמש שנים אחרי כניסתה לתוקף, ע"י מתן הודעה על סיום לפחות שישה חודשים לפני תום השנה הקלנדרית. במקרה זה, תחדל האמנה להיות בתוקף ביחס להכנסה הניתנת לשומה לתקופות המס המתחילות ב-1 בינואר בשנת הלוח שאחרי זו שבה נמסרת ההודעה על סיום, או לאחר מכן.

ולראיה החתומים מטה, שהוסמכו לכך כיאות, חתמו על אמנה זו.

נעשה ברומא ביום 8.9.95, שהוא יום י"ג באלול תשנ"ה, בשני עותקים בשפות איטלקית, עברית ואנגלית, ולכל הנוסחים דין מקור שווה, אלא במקרה של ספק, כאשר הנוסח האנגלי יכריע.

_____________________             ___________________________

בשם ממשלת מדינת ישראל                     בשם ממשלת הרפובליקה של איטליה

האמנה נחתמה ברומא ביום 8.9.95, אושרה ע"י ממשלת ישראל ביום 3.12.95. האמנה בתוקף החל מיום 1.1.1999.

קיימות אמנות נוספות בין ישראל לבין איטליה, בין היתר: למניעת כפל מס על עזבונות וירושות וכן על הכנסה הנובעת מתובלה אווירית וימית. ניתן להתקשר אל משרדנו כדי לקבל עותק מאמנות אלו בטלפון 5468888 03

 

קרא על אמנות למניעת כפל מס שישראל צד להן

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת : -) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner