עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי בינלאומי >> אמנות למניעת כפל מס שישראל צד להן >>
אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין פיליפינים

אמנות למניעת כפל מס

אמנות למניעת כפל מס

אמנת מס ישראל-אוזבקיסטן
אמנת מס ישראל-אוסטריה
אמנת מס ישראל-אורוגוואי
אמנת מס ישראל-איטליה
אמנת מס ישראל-אירלנד
אמנת מס ישראל-ארגנטינה
אמנת מס ישראל-ארה"ב
אמנת מס ישראל-בולגריה
אמנת מס ישראל-בילורוס
אמנת מס ישראל-בלגיה
אמנת מס ישראל-ברזיל
אמנת מס ישראל-בריטניה
אמנת מס ישראל-ג'מייקה
אמנת מס ישראל-גרמניה
אמנת מס ישראל-דנמרק
אמנת מס ישראל-דרום אפריקה
אמנת מס ישראל-הודו
אמנת מס ישראל-הולנד
אמנת מס ישראל-הונגריה
אמנת מס ישראל-טורקיה
אמנת מס ישראל-יוון
אמנת מס ישראל-יפן
אמנת מס ישראל-מקסיקו
אמנת מס ישראל-נורבגיה
אמנת מס ישראל-סין
אמנת מס ישראל-סינגפור
אמנת מס ישראל-סלובקיה
אמנת מס ישראל-ספרד
אמנת מס ישראל-פולין
אמנת מס ישראל-פיליפינים
אמנת מס ישראל-פינלנד
אמנת מס ישראל-צ'כיה
אמנת מס ישראל-צרפת
אמנת מס ישראל-קוריאה
אמנת מס ישראל-קנדה
אמנת מס ישראל-רומניה
אמנת מס ישראל-רוסיה
אמנת מס ישראל-שבדיה
אמנת מס ישראל-שוויץ
אמנת מס ישראל-תאילנד
אמנת המודל של ה-oecd
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
אמנות למניעת כפל מס
מיסוי חברה זרה בישראל
מיסוי ישראלים בחו"ל
מיסוי מסחר אלקטרוני
חוו"ד דין זר לרשם המקרקעין
צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

אמנה למניעת כפל מס
בין ישראל לבין פיליפינים

אמנות כפל מס

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין פיליפינים

מיסוי בינלאומי - אמנה בין ממשלת מדינת ישראל לממשלת הרפובליקה של הפיליפינים בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממס לגבי מיסים על הכנסה

ממשלת מדינת ישראל וממשלת הרפובליקה של הפיליפינים, ברצותן לכרות ביניהן אמנה למניעת מסי כפל ולמניעת התחמקות ממס, לגבי מיסים על הכנסה, הסכימו ביניהן לאמור:

סעיף 1: תחום אישי

1. אמנה זו תחול על בני אדם שהם תושבי אחת המדינות המתקשרות או שהם תושבי שתי המדינות המתקשרות.

2. האמור באמנה זו לא יפורש כמונע ממדינה מתקשרת להטיל מס על אזרחיה, על פי הדין הפנימי שלה, אף אם אותם אזרחים מתגוררים במדינה המתקשרת השניה, ואולם, המדינה המתקשרת השניה לא תעניק כל זיכוי ממס בשל מיסים המוטלים כאמור.

סעיף 2: המיסים הנידונים

1. אמנה זו תחול לגבי מיסים על הכנסה, המוטלים בידי המדינות המתקשרות, ללא התחשבות בדרכי הטלתם.

2. כמיסים על הכנסה ייחשבו מיסים המוטלים על סך כל ההכנסה או על חלקים ממנה, לרבות מיסים על רווחים מהעברת מטלטלין או מקרקעין, ומיסים על סך כל השכר או המשכורות.

3. המיסים הקיימים שעליהם תחול אמנה זו הם, במיוחד:

(א) בישראל:

(1) מיסים המוטלים לפי פקודת מס הכנסה והחוקים הנלווים אליה (לרבות מס חברות ומס רווחי הון);

(2) המס על רווחים המוטל לפי חוק מס שבח מקרקעין;

(להלן - "מס ישראלי").

(ב) בפיליפינים:

מיסים על הכנסה המוטלים לפי פרק II של חוק מס הכנסה הלאומי של הרפובליקה של הפיליפינים;

(להלן - "מס פיליפיני").

4. כמו כן, תחול האמנה על כל מס זהה או דומה בעיקרו שיוטל בידי מדינה מתקשרת לאחר תאריך חתימתה של האמנה, בין אם הוא יוטל בנוסף למיסים הקיימים ובין אם יוטל במקומם;הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יודיעו זו לזו על כל שינוי משמעותי שחל בדיני המיסים שלהם.

סעיף 3: הגדרות כלליות

1. באמנה זו, תהיה למונחים שלהלן המשמעות המפורטת לצידם, אלא אם משתמע אחרת:

(א) (1) המונח "ישראל"פירושו מדינת ישראל; ובמשמעותו הגיאוגרפית - לרבות מימי החופין של ישראל וכן כל שטח שמעבר למימי החופין אשר בהתאם לחוקי ישראל ניתן לממש בו את זכויותיה של ישראל לגבי אוצרות הטבע שבקרקעית הים, ובתת הקרקע ולגבי חפצים שעל קרקעית הים;

(2) המונח "פיליפינים"פירושו הרפובליקה של הפיליפינים; ובמשמעותו הגיאוגרפית - השטח הלאומי המהווה את הרפובליקה של הפיליפינים.

(ב) המונחים "מדינה מתקשרת"ו"מדינה מתקשרת אחרת"פירושם ישראל או הפיליפינים, לפי העניין;

(ג) המונח "אדם"כולל יחיד, עזבון, נאמנות, חברה וכל חבר בני אדם אחר;

(ד) המונח "חברה "פירושו כל תאגיד או גוף הנחשב כתאגיד לצרכי מס;

(ה) המונחים "מיזם של מדינה מתקשרת"ו"מיזם של המדינה המתקשרת האחרת"פירושם, כסידרם, מיזם המנוהל בידי תושב של מדינה מתקשרת ומיזם המנוהל בידי תושב של המדינה המתקשרת האחרת;

(ו) המונח "אזרח"פירושו:

(1) כל יחיד שהינו אזרח של מדינה מתקשרת;

(2) כל גוף משפטי, שותפות ואיגוד שנוצרו, התארגנו או התאגדו בהתאם לחוקי מדינה מתקשרת;

(ז) המונח "רשות מוסמכת"פירושו:

(1) בישראל - שר האוצר או נציגו המוסמך;

(2) בפיליפינים - שר האוצר או נציגו המוסמך.

2. לצורך ישום הוראות אמנה זו בידי מדינה מתקשרת, תהא לכל מונח שלא הוגדר בה המשמעות שיש לו לפי דיני אותה מדינה מתקשרת, הדנים במיסים שאמנה זו חלה עליהם, אלא אם משתמע אחרת מן ההקשר.

סעיף 4: תושב

1. באמנה זו, המונח "תושב מדינה מתקשרת" פירושו כל אדם אשר לפי דיני אותה מדינה נתון בה למס מכוח מקום מושבו, מקום מגוריו, מקום ניהול עסקיו או כל מבחן אחר כיוצא באלה.

2. מקום שמכוח הוראות סעיף קטן 1 יחיד הינו תושב שתי המדינות המתקשרות, ייקבע מעמדו כלהלן:

(א) יראוהו כתושב המדינה שבה עומד לרשותו בית קבע; אם יש לו בית קבע בשתי המדינות, יראוהו כתושב המדינה שיחסיו האישיים והכלכליים עמה הדוקים יותר ("מרכז האינטרסים החיוניים");

(ב) אם לא ניתן לקבוע באיזו מדינה נמצא מרכז האינטרסים החיוניים שלו, או אם אין לו בית קבע אף לא באחת משתי המדינות, יראוהו כתושב המדינה שבה הוא נוהג לגור;

(ג) אם הוא נוהג לגור בשתי מדינות, או אם אינו נוהג לגור אף לא באחת מהן, יראוהו כתושב המדינה שהוא אזרחה;

(ד) אם הוא אזרח של שתי המדינות, או אם אינו אזרח אף לא של אחת מהן, יפתרו הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות את השאלה תוך הסכמה הדדית.

3. מקום שמכוח הוראות סעיף קטן 1 אדם שאינו יחיד הינו תושב שתי המדינות המתקשרות, יראוהו כתושב המדינה שבה נמצא מקום הניהול הממשי שלו.

סעיף 5: מוסד קבע

1. באמנה זו, המונח "מוסד קבע" פירושו מקום עסקים קבוע שבו מתנהלים עסקי המיזם, כולם או חלקם.

2. המונח "מוסד קבע" כולל במיוחד:

(א) מקום הנהלה;

(ב) סניף;

(ג) משרד;

(ד) בית חרושת;

(ה) בית מלאכה;

(ו) מכרה, באר נפט או באר גאז, מחצבה או כל מקום אחר להפקת אוצרות טבע;

(ז) אתר שבו מתבצע חיפוש אוצרות טבע;

(ח) אתר בניה, פרוייקט בינוי או פעילויות פיקוח הקשורות בהם - מקום שבו האתר, הפרוייקט או הפעילויות מתקיימים או נמשכים למעלה משישה חודשים;

(ט) פרוייקט של הרכבה או התקנה הקיים למעלה משישה חודשים;

(י) מתן שירותים, לרבות שירותי ייעוץ הניתנים בידי מיזם באמצעות שכירים או נותני שירותים אחרים, מקום שמתן שירותים מסוג זה (לגבי אותו פרוייקט או לגבי פרוייקט אחר הקשור אליו) נמשך במדינה מתקשרת תקופה או תקופות מצטברות העולות על שישה חודשים בכל תקופה של שנים-עשר חודשים.

3. על אף האמור בסעיפים 1 ו-2, המונח "מוסד קבע" יראוהו כאילו אינו כולל:

(א) שימוש במתקנים אך ורק לצרכי אחסנה, תצוגה או מסירה של טובין או של סחורה השייכים למיזם;

(ב) החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למיזם, אך ורק לצרכי אחסון, תצוגה או מסירה;

(ג) החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למיזם, אך ורק לשם עיבודם בידי מיזם אחר;

(ד) החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק לשם קניית טובין או סחורה או לשם איסוף ידיעות, עבור המיזם;

(ה) החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק לשם ביצוע פעילות אחרת שטיבה הכנה או עזר עבור המיזם;

(ו) החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק לשם ביצוע צירוף כלשהו של סוגי הפעילויות המנויות בפסקאות (א) עד (ה), ובלבד שהפעילות הכוללת של מקום העסקים הקבוע הנובעת מהצירוף האמור, הינה פעילות שטיבה הכנה או עזר.

4. אדם הפועל במדינה מתקשרת בשם מיזם של המדינה המתקשרת האחרת, יראו אותו כמוסד קבע במדינה המתקשרת הראשונה אם יש לו באותה מדינה סמכות לחתום חוזים בשם המיזם והוא נוהג להשתמש בסמכות זו; הוראה זו לא תחול במקרה שכל פעולותיו של האדם מוגבלות לסוגי הפעילויות שצויינו בסעיף קטן 3; כמו כן, לא תחול הוראה זו לגבי סוכן שהינו בעל מעמד בלתי תלוי כאמור בסעיף קטן 6.

5. מיזם של מדינה מתקשרת העוסק בביטוח, יראוהו כאילו יש לו מוסד קבע במדינה המתקשרת האחרת, אם הוא גובה פרמיות במדינה המתקשרת האחרת, או מבטח סיכונים הנמצאים בה, באמצעות עובד או נציג שאינו סוכן בעל מעמד בלתי תלוי; הוראה זו לא תחול גבי ביטוח משנה.

6. לא יראו מיזם כאילו יש לו מוסד קבע במדינה מתקשרת אך ורק משום שהוא מנהל עסקים באותה מדינה באמצעות מתווך, עמיל כללי, או כל סוכן אחר בעל מעמד בלתי תלוי, ובלבד שאותם בני אדם פועלים במהלך הרגיל של עסקיהם. ואולם, כאשר פעילות המתווך, העמיל או הסוכן, כולה או כמעט כולה נעשית עבור המיזם, לא ייחשב אותו מתווך, עמיל או סוכן כסוכן בעל מעמד בלתי תלוי כמשמעותו בסעיף זה, אם הוכח שהעסקות בינו ובין המיזם לא בוצעו בתנאי שוק; במקרה כזה יחולו הוראות סעיף קטן 4.

העובדה שחברה תושבת מדינה מתקשרת היא בעלת שליטה בחברה או נתונה לשליטתה של חברה , שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת או המנהלת עסקים באותה מדינה אחרת (אם באמצעות מוסד קבע ואם בדרך אחרת) לא יהא בה בלבד כדי להקנות לאחת מהן מעמד של מוסד קבע של האחרת.

סעיף 6: הכנסה ממקרקעין

1. הכנסה שמפיק תושב מדינה מתקשרת ממקרקעין הנמצאים במדינה המתקשרת האחרת (לרבות, הכנסה מחקלאות או ייעור) ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.

2. למונח "מקרקעין"תהא המשמעות שיש לו לפי דיני המדינה המתקשרת שבה נמצאים המקרקעין הנדונים; בכל מקרה, יכלול המונח נכסים הנלווים אל מקרקעין, משק חי וציוד המשמשים בחקלאות וייעור, זכויות שחלות עליהן הוראות החוק הכללי הדן במקרקעין, זכות ההנאה מפירות מקרקעין וזכויות לתשלומים משתנים או קבועים כתמורה בעד ניצול מרבצי מחצבים, מקורות ואוצרות טבע ואחרים, או כתמורה בעד הזכות לנצלם; אוניות, סירות וכלי טיס לא ייראו כמקרקעין.

3. הוראות סעיף קטן 1 יחולו על הכנסה המופקת משימוש ישיר במקרקעין, מהשכרתם או משימוש בהם בכל דרך אחרת.

4. הוראות סעיפים קטנים 1 ו-3 יחולו גם על ההכנסה ממקרקעין של מיזם ועל הכנסה ממקרקעין המשמשים לביצוע שירותים אישיים בידי עצמאי.

סעיף 7: רווחי עסקים

1. רווחי עסקים של מיזם של מדינה מתקשרת יהיו חייבים במס רק באותה מדינה, זולת אם המיזם מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם; אם המיזם מנהל עסקים כאמור, ניתן לחייב במס, במדינה האחרת, את רווחי העסקים של המיזם, אולם רק אותו חלק מהם שניתן לייחסו לאותו מוסד קבע.

2. בכפוף להוראות סעיף קטן 3, מקום שמיזם של מדינה מתקשרת מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, ייחסו בכל אחת מהמדינות המתקשרות לאותו מוסד קבע את רווחי העסקים שהיו צפויים לו אילו היה זה מיזם נבדל ונפרד העוסק באותן פעילויות או בפעילויות דומות, באותם תנאים או בתנאים דומים, ומקיים יחסים של מיזם בלתי תלוי לחלוטין עם המיזם שהוא משמש לו מוסד קבע.

3. בקביעת רווחי מוסד קבע הנמצא במדינה מתקשרת, יותר ניכויין של כל ההוצאות שהוצאו למטרות מוסד הקבע, לרבות הוצאות הנהלה ומינהל כללי שהוצאו כך, בין שהוצאו במדינה שבה נמצא מוסד הקבע ובין שהוצאו במקום אחר.

4. במידה שהיה נהוג במדינה מתקשרת לקבוע את רווחי העסקים שיש לייחסם למוסד קבע על בסיס של ייחוס כלל רווחי העסקים של המיזם לחלקיו השונים, האמור בסעיף קטן 2 לא ימנע מאותה מדינה מתקשרת לקבוע את רווחי העסקים החייבים מס לפי שיטת הייחוס שנהוגה בה, ואולם, יש לאמץ שיטת ייחוס כזאת שתביא לתוצאות התואמות את העקרונות שנקבעו בסעיף זה.

5. על אף האמור בסעיף קטן 3, לא יותרו בניכוי כאמור סכומים ששולמו (למעט סכומים ששולמו כהחזר הוצאות שהוצאו בפועל ולמעט כל הוצאה אחרת שבה היה עומד, באופן רגיל וסביר, מיזם נפרד המנהל עסקים דומים לאלו של מוסד הקבע), בידי מוסד הקבע למשרד הראשי של המיזם או לכל משרד אחר שלו, כתמלוגים, תגמולים או תשלומים דומים תמורת שימוש בפטנטים או זכויות אחרות או כעמלה עבור שירותים מסויימים או עבור ניהול או - למעט לגבי בנקים - כריבית על הלוואות שניתנו בפועל למוסד הקבע. כמו כן, לא יובאו בחשבון בקביעת רווחי מוסד קבע סכומים שחייב בהם (למעט החזר הוצאות ממשיות) מוסד הקבע את המשרד הראשי של המיזם או כל משרד אחר שלו (למעט סכומים שחויבו כאמור בתור החזר הוצאות שהוצאו בפועל), כתמלוגים, תגמולים או תשלומים דומים תמורת שימוש בפטנטים או זכויות אחרות או כעמלה עבור שירותים מסוימים או עבור ניהול או - למעט לגבי בנקים - כריבית על הלואות שניתנו בפועל למשרד הראשי של המיזם או לכל משרד אחר שלו.

6. שום רווחי עסקים לא ייוחסו למוסד קבע מטעם זה בלבד שאותו מוסד קבע קנה טובין או סחורה בשביל המיזם.

7. לעניין הסעיפים הקטנים הקודמים, ייחוס רווחי העסקים למוסד קבע ייקבע בהתאם לאותה שיטה מדי שנה בשנה, אלא אם יש סיבה טובה ומספקת לנהוג אחרת.

8. מקום שנכללים ברווחי העסקים פריטי הכנסה הנדונים בנפרד בסעיפים אחרים של אמנה זו, לא יגרעו הוראות סעיף זה מהוראות אותם סעיפים.

סעיף 8: הובלה ימית ואוירית

1. רווחים שמפיק מיזם של מדינה מתקשרת מהפעלת אוניות או כלי טיס בתעבורה בין לאומית, ניתן יהיה לחייבם במס באותה מדינה מתקשרת.

2. על אף האמור בסעיף קטן 1, רווחים ממקורות שבמדינה מתקשרת, שמפיק מיזם של המדינה המתקשרת האחרת מהפעלת אוניות או כלי טיס בתעבורה בין לאומית, ניתן לחייבם במס במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה, ובלבד ששיעור המס לא יעלה על הנמוך מבין אלו:

(א) אחוז וחצי של ההכנסות ברוטו שהופקו ממקורות באותה מדינה;

(ב) השיעור הנמוך ביותר של מס פיליפיני שניתן להטיל על רווחים דומים, שהופקו בתנאים דומים, על ידי תושב מדינה שלישית.

3. הוראות סעיפים קטנים 1 ו2- יחולו גם על רווחים מהשתתפות בסיבולת, בעסק משותף או בסוכנות הפעלה בין-לאומית.

4. המונח "תעבורה בין-לאומית" פירושו תובלה באוניה או בכלי טיס המופעלים בידי מיזם של מדינה מתקשרת, למעט הפעלת אוניות או כלי טיס בין נקודות שבמדינה המתקשרת האחרת בלבד.

סעיף 9: מיזמים משולבים

1. מקום -

(א) שמיזם של מדינה מתקשרת משתתף, במישרין או בעקיפין, בהנהלתו של מיזם של המדינה המתקשרת האחרת, או בשליטה עליו, או בהונו, או

(ב) שאותם בני אדם משתתפים, במישרין או בעקיפין, בהנהלתם של מיזם של המדינה המתקשרת האחת ושל מיזם של המדינה המתקשרת האחרת, או בשליטה עליהם, או בהונם,

ובאחד משני מצבים אלו נקבעו או הוטלו תנאים ביחסיהם המסחריים או הכספיים של שני המיזמים, שלא כפי שהיו נקבעים בין מיזמים בלתי תלויים, הרי כל הרווחים שאלמלא התנאים הללו היו נצמחים לאחד המיזמים ובשל אותם תנאים לא נצמחו מותר לכלול אותם ברווחי אותו מיזם ולהטיל עליהם מס בהתאם לכך.

2. מקום שמדינה מתקשרת כוללת ברווחי מיזם של אותה מדינה - ומטילה מס בהתאם - רווחים שעליהם מיזם של המדינה המתקשרת האחרת חוייב במס באותה מדינה מתקשרת אחרת, והרווחים הכלולים כך הם רווחים שהיו נצמחים למיזם של המדינה המתקשרת הראשונה אילו התנאים שנקבעו בין שני המיזמים היו זהים לתנאים הנקבעים בין שני מיזמים בלתי תלויים, אזי המדינה המתקשרת השניה תערוך התאמה נאותה לגבי המס שהוטל בה על אותם רווחים. בקביעתה של התאמה כאמור תינתן תשומת לב לשאר הוראותיה של אמנה זו ובמידת הצורך יתייעצו הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות זו עם זו.

סעיף 10: דיבידנדים

1. דיבידנדים ששולמו בידי חברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

2. אף על פי כן, ניתן לחייב במס את הדיבידנדים גם במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום מושב החברה המשלמת, ולפי דיני אותה מדינה, אולם אם המקבל הוא בעל הזכות שביושר לדיבידנדים המס שיוטל כך לא יעלה על:

(א) 10 אחוזים מן הסכום ברוטו של הדיבידנדים אם בעל הזכות שביושר הוא חברה (למעט שותפות) המחזיקה במישרין 10 אחוזים לפחות מהון החברה משלמת הדיבידנדים.

(ב) 15 אחוזים מן הסכום ברוטו של הדיבידנדים בכל המקרים האחרים.

הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יסדירו בהסכמה הדדית את אופן החלתן של הגבלות אלו.

סעיף קטן זה אין בו כדי לשנות חיוב החברה במס לגבי הרווחים שמהם משתלמים הדיבידנדים.

3. המונח "דיבידנדים"בסעיף זה פירושו הכנסה ממניות , ממניות "הנאה" או מזכויות "הנאה", ממניות במכרות, ממניות יסוד או מזכויות אחרות, אשר אינן תביעות חוב, המשתתפות ברווחים, וכן הכנסה מזכויות אחרות בחברה הכפופות לאותו דין לעניין מיסים כהכנסה ממניות לפי חוקי המס של המדינה שבה נמצא מושבה של החברה המחלקת.

4. הוראות סעיפים קטנים 1 ו-2 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לדיבידנדים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקום מושבה של החברה משלמת הדיבידנדים באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע כעצמאי באותה מדינה אחרת שירותים אישיים, מבסיס קבוע הנמצא באותה מדינה, וזכות ההחזקה שבזיקה אליה משתלמים הדיבידנדים קשורה באופן ממשי באותו מוסד קבע או בסיס קבוע;במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 (רווחי עסקים) או סעיף 14 (שירותים אישים של עצמאי) הכל לפי העניין.

5. מקום שחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת מפיקה רווחים או הכנסה מהמדינה המתקשרת האחרת, לא תטיל מדינה אחרת זו מס על הדיבידנדים המשתלמים בידי החברה אלא ככל שאותם דיבידנדים משתלמים לתושב של אותה מדינה אחרת או ככל שזכות ההחזקה שבזיקה אליה משתלמים הדיבידנדים קשורה בצורה ממשית למוסד קבע או לבסיס קבוע, הנמצא באותה מדינה אחרת, ולא תחייב את רווחיה הבלתי מחולקים של החברה במס על רווחים בלתי מחולקים, ואפילו הדיבידנדים המשתלמים או הרווחים הבלתי מחולקים מורכבים, כולם או קצתם, מרווחים או מהכנסה שמקורם במדינה האחרת כאמור.

6. האמור באמנה זו לא יפורש כמונע ממדינה מתקשרת להטיל מס, למעט מס חברות, על העברת רווחים של סניף למשרד הראשי, ואולם המס שיחוייב כך לא יעלה על עשרה אחוזים מן הסכום שהועבר.

סעיף 11: ריבית

1. ריבית שמקורה במדינה מתקשרת והמשתלמת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.

2. אף על פי כן, ניתן לחייב ריבית כזו במס במדינה המתקשרת שבה מקורה ובהתאם לחוקי אותה מדינה, אך אם המקבל הוא בעלת הזכות שביושר לריבית, המס המוטל כך לא יעלה על עשרה אחוזים מן הסכום ברוטו של הריבית.

3. על אף האמור בסעיף קטן 2, ריבית שמקורה במדינה מתקשרת המשתלמת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס רק באותה מדינה אחרת אם הריבית שולמה לגבי:

(א) שטר חוב, איגרת חוב או חוב דומה אחר של המדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה; או

(ב) הלוואה שניתנה, מומנה, נערבה או בוטחה או אשראי שניתן, מומן, נערב או בוטח בידי:

(1) לגבי הפיליפינים - הבנק המרכזי של הרפובליקה של הפיליפינים;

(2) לגבי ישראל - בנק ישראל, או;

(3) סוכנויות ממשלתיות אחרות או מוסדות מלווים, כפי שיפורטו ויסוכמו בחילופי איגרות בין הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות.

4. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יסדירו, בהסכמה הדדית, את אופן החלתן של ההגבלות שבסעיפים הקטנים הקודמים.

5. המונח "ריבית"בסעיף זה פירושו הכנסה מתביעות חוב מכל סוג, בין שהן מובטחות במשכנתא ובין שאינן מובטחות כן, בין שהן נושאות זכות להשתתף ברווחי החייב ובין שאינן נושאות זכות זו, ובמיוחד הכנסה מבטוחות ממשלתיות והכנסה משטרי חוב או מאיגרות חוב, לרבות פרמיות ופרסים הקשורים בבטוחות, שטרי חוב או איגרות חוב אלה, וכל הכנסה אחרת שלפי דיני המיסים של המדינה המתקשרת שבה נמצא מקור ההכנסה דינה כדין הכנסה מכספים שניתנו בהלוואה, לרבות ריבית ממכירות אגב מתן אשראי; לא יראו קנסות בשל איחור בתשלום כריבית לעניין סעיף זה.

6. הוראות סעיפים קטנים 1 ו-2 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לריבית בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקור הריבית באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע כעצמאי, באותה מדינה אחרת, שירותים אישיים, מבסיס קבוע הממוקם באותה מדינה, ותביעת החוב שבזיקה אליה משתלמת הריבית קשורה בצורה ממשית באותו מוסד קבע או בסיס קבוע; במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 (רווחי עסקים) או סעיף 14 (שירותים אישיים של עצמאי), הכל לפי העניין.

7. יראו ריבית כנובעת במדינה מתקשרת כאשר המשלם הוא אותה מדינה עצמה, יחידת משנה מדינית שלה, רשות מקומית או תושב של אותה מדינה. אף על פי כן, מקום שיש למשלם הריבית - בין אם הוא תושב מדינה מתקשרת ובין אם לאו - מוסד קבע או בסיס קבוע באחת המדינות אשר בקשר אליהם נוצרה ההתחייבות בשלה משתלמת הריבית, ומוסד קבע או בסיס קבוע זה נושאים בנטל הריבית, יראו את הריבית כנובעת במדינה שבה נמצאים מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.

8. מקום שמחמת יחסים מיוחדים בין המשלם לבין בעל הזכות שביושר, או בין שניהם לבין אדם אחר, עולה סכום הריבית, בשים לב אל תביעת החוב שעליה הוא שולם, על הסכום שהמשלם והמקבל היו מסכימים עליו אילולא יחסים אלה, יחולו הוראות סעיף זה רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה כזה יישאר החלק העודף של התשלומים נתון למס בהתאם לדיניה של כל אחת מהמדינות המתקשרות, בהתחשב בשאר הוראותיה של אמנה זו.

סעיף 12: תמלוגים

1. תמלוגים שמקורם במדינה מתקשרת והמשתלמים לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

2. ניתן לחייב תמלוגים כאלה במס גם במדינה המתקשרת שבה מקורם ובהתאם לחוקי אותה מדינה. ואולם, אם המקבל הוא בעל הזכות שביושר לתמלוגים, המס המוטל כך לא יעלה על הנמוך בין אלה:

(א) 15 אחוזים מן הסכום ברוטו של התמלוגים;

(ב) השיעור הנמוך ביותר של מס פיליפיני שניתן להטיל, בתנאים דומים, על תמלוגים שהופקו בידי תושב מדינה שלישית.

3. המונח "תמלוגים" בסעיף זה פירושו תשלומים מסוג כלשהו המתקבלים בעד השימוש או בעד הזכות לשימוש, בכל זכות יוצרים של יצירה ספרותית, אמנותית או מדעית, כל פטנט, סימן מסחר, מדגם או דוגמה, תכנית, נוסחה או תהליך סודיים, או בעד השימוש או הזכות לשימוש, בציוד תעשייתי, מסחרי או מדעי, או בעד ידיעה הנוגעת לנסיון שנרכש בתעשיה, במסחר או במדע, כולל תשלומים מכל סוג עבור סרטי קולנוע או עבור יצירות המוסרטות על גבי סרט, סרט וידיאו או קלטות וידאו והמשמשות בשידורי טלויזיה או עבור הקלטות המשמשות בשידורי רדיו.

4. הוראות סעיפים קטנים 1 ו-2 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לתמלוגים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקורם של התמלוגים באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע כעצמאי באותה מדינה אחרת שירותים אישיים, בבסיס קבוע הממוקם שם, והזכות או הרכוש שבזיקה אליהם משתלמים התמלוגים קשורים בצורה ממשית בעסקים המנוהלים באמצעות אותו מוסד קבע או אותו בסיס קבוע; במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 (רווחי עסקים) או סעיף 14 (שירותים אישיים של עצמאי), הכל לפי העניין.

5. יראו תמלוגים כנובעים במדינה מתקשרת כאשר המשלם הוא אותה מדינה עצמה, יחידת משנה מדינית שלה, רשות מקומית או תושב של אותה מדינה. אף על פי כן, מקום שיש למשלם התמלוגים - בין אם הוא תושב אחת המדינות המתקשרות ובין אם לאו - מוסד קבע או בסיס קבוע באחת המדינות המתקשרות, אשר בקשר אליהם נוצרה ההתחייבות לשלם את התמלוגים, ומוסד קבע או בסיס קבוע זה נושאים בנטל התמלוגים, יראו את התמלוגים כנובעים במדינה שבה נמצאים מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.

6. מקום שמחמת יחסים מיוחדים בין המשלם ובין בעל הזכות שביושר או בין שניהם ובין אדם אחר, עולה סכום התמלוגים, בשים לב לשימוש, לזכות או לידיעות שבעדם הם משתלמים, על הסכום שהמשלם ובעל הזכות שביושר היו מסכימים עליו אילולא יחסים אלה, יחולו הוראות סעיף זה רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה כזה יישאר החלק העודף של התשלומים נתון למס בהתאם לדיניה של כל אחת מן המדינות המתקשרות, בהתחשב בשאר הוראותיה של אמנה זו.

סעיף 13: רווחים מהעברת נכסים

1. רווחים שהפיק תושב של מדינה מתקשרת מהעברת מקרקעין המוזכרים בסעיף 6 (הכנסה ממקרקעין) הנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

2. רווחים מהעברת מטלטלין, המהווים חלק מנכסי העסק של מוסד קבע אשר יש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת, או מהעברת מטלטלין הקשורים לבסיס קבוע, העומדים לרשותו של תושב מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לשם ביצוע שירותים אישיים כעצמאי, לרבות רווחים כאמור מהעברת אותו מוסד קבע (לבדו או יחד עם כל המיזם) או אותו בסיס קבוע, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

3. רווחים מהעברת אוניות או כלי טיס המופעלים בתעבורה בין לאומית בידי מיזם של מדינה מתקשרת, או רווחים מהעברת מטלטלין השייכים להפעלתם של אותם אוניות או כלי טיס, ניתן לחייבם במס רק באותה מדינה.

4. רווחים מהעברת מניות בחברה שנכסים מורכבים בעיקר ממקרקעין הנמצאים במדינה מתקשרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה. רווחים מהעברת זכות בשותפות או בנאמנות, שנכסיהן מורכבים ממקרקעין הנמצאים במדינה מתקשרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה.

5. רווחים מהעברת כל נכס, זולת זה המוזכר בסעיפים קטנים 1, 2, 3 ו-4, ניתן לחייבם במס רק במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום מושב המעביר.

סעיף 14: שירותים אישיים של עצמאי

1. הכנסה שמפיק תושב של מדינה מתקשרת משירותים מקצועיים או מפעילויות אחרות בעלות אופי עצמאי, ניתן לחייבה במס רק באותה מדינה. אף על פי כן, ניתן לחייב הכנסה כזו במס במדינה המתקשרת האחרת:

(א) אם יש לאותו תושב, במדינה האחרת, בסיס קבוע העומד לרשותו, דרך כלל, לצורך ביצוע פעילויותיו, אך רק אותו חלק מהכנסתו שניתן לייחסו לאותו בסיס קבוע, או;

(ב) אם השהייה באותה מדינה אחרת היא לתקופה או לתקופות המסתכמות יחד בששה חודשים או יותר בשנה הקלנדרית.

2. המונח "שירותים אישיים" יכלול, במיוחד, פעילויות עצמאיות בשטחי המדע, הספרות, האמנות, החינוך וההוראה וכן פעילויות עצמאיות של רופאים, עורכי דין, מהנדסים, אדריכלים, רופאי שינים ורואי חשבון.

סעיף 15: שירותים אישיים של עובד

1. בכפוף להוראות סעיפים 16 (שכר חברי הנהלה), 18 (קיצבאות), 19 (שירות ממשלתי), 20 (פרופסורים ומורים) ו-21 (סטודנטים וחניכים), משכורת, שכר עבודה וגמול דומה אחר שהופקו בידי תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה, ניתן לחייבם במס רק באותה מדינה, זולת אם העבודה מבוצעת במדינה המתקשרת האחרת; בוצעה העבודה כאמור, ניתן לחייב במס את הגמול שנתקבל תמורתה באותה מדינה אחרת.

2. על אף הוראות סעיף קטן 1, גמול המופק בידי תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה המבוצעת במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבו במס רק במדינה הנזכרת ראשונה אם נתקיימו כל אלה:

(א) המקבל שוהה במדינה האחרת תקופה או תקופות שאינן עולות יחד על 183 ימים בשנה הקלנדרית הנדונה, וכן

(ב) הגמול משתלם על ידי מעביד שאינו תושב המדינה האחרת, או מטעמו; וכן

(ג) הנושא בנטל לתשלום הגמול אינו מוסד קבע או בסיס קבוע שיש למעביד במדינה אחרת.

3. על אף ההוראות הקודמות של סעיף זה, גמול המתקבל תמורת עבודה שבוצעה באוניה או בכלי טיס המופעלים בתעבורה בין לאומית בידי מיזם של מדינה מתקשרת, ניתן לחייבו במס רק באותה מדינה.

סעיף 16: שכר חברי הנהלה

1. שכר חברי הנהלה ותשלומים דומים שהפיק תושב מדינה מתקשרת בתוקף תפקידו כחבר מועצת המנהלים של החברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

2. גמול שמקבל אדם שעליו חל סעיף קטן 1 מחברה , תמורת מילוי תפקידים שוטפים, בעלי אופי ניהולי או טכני, ניתן לחייבם במס לפי הוראות סעיף 15 (שירותים אישיים של עובד).

סעיף 17: אמנים וספורטאים

1. על אף הוראות סעיפים 14 (שירותים אישיים של עצמאי) ו-15 (שירותים אישיים של עובד), הכנסה שהפיק תושב מדינה מתקשרת כבדרן, כגון אמן תיאטרון, קולנוע, רדיו או טלוויזיה, או כמוסיקאי, או כספוראי, מפעילויותיו האישיות בתור שכזה, שבוצעו במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.

2. מקום שהכנסה תמורת פעילויות אישיות שבוצעו בידי בדרן או ספורטאי בתור שכזה נצמחה לא לאותו בדרן ספורטאי עצמו אלא לאדם אחר, ניתן לחייבה במס, על אף הוראות סעיפים 7 (רווחי עסקים), 14 (שירותים אישיים של עצמאי) ו-15 (שירותים אישיים של עובד), במדינה המתקשרת שבה מבוצעות פעילויותיו של הבדרן או הספורטאי.

3. הוראות סעיפים קטנים 1 ו-2 של סעיף זה לא יחולו על הכנסה שהופקה מפעילויות שבוצעו במדינה מתקשרת בידי בדרן או ספורטאי, אם הביקור באותה מדינה מתקשרת נתמך במידה ממשית בכספי ציבור של המדינה המתקשרת האחרת, לרבות יחידת משנה מדינית, רשות מקומית או גוף סטטוטרי שלה, ולא על הכנסה שהופקה בידי מוסד ללא כוונת רווח לגבי פעילויות כאלו, ובלבד ששום חלק מהכנסת המוסד אינו משתלם לבעלים, לחברים או לבעלי המניות , ואינו עומד לרשותם בדרך אחרת, והאירגון אושר לעניין הוראה זו בידי רשות מוסמכת של המדינה האחרת.

4. על האף האמור בהוראות סעיף 7 (רווחי עסקים), מקום שהפעילויות המוזכרות בסעיף קטן 1 של סעיף זה מבוצעות במדינה מתקשרת בידי מיזם של המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייב במס את הרווחים שהופקו מביצוען במדינה המתקשרת הנזכרת לראשונה, למעט אם המיזם נתמך במידה ממשית בכספי ציבור של המדינה המתקשרת האחרת, לרבות יחידת משנה מדינית, רשות מקומית או גוף סטטוטורי שלה או למעט אם המיזם הוא מוסד ללא כוונת רווח המוזכר בסעיף קטן 3.

סעיף 18: קיצבאות

1. בכפוף להוראות סעיף קטן 2 לסעיף 19 (שירות ממשלתי) קיצבאות וגמול דומה אחר ששולמו לתושב של מדינה מתקשרת תמורת עבודה שבעבר, ניתן לחייבם במס רק באותה מדינה.

2. על אף האמור בסעיף קטן 1, קיצבאות ששולמו בידי מוסד לביטוח סוציאלי של מדינה מתקשרת ניתן לחייבן במס רק באותה מדינה.

סעיף 19: שירות ממשלתי

1. (א) גמול, למעט קיצבה, ששולם בידי מדינה מתקשרת, או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה, ליחיד, בעד שירותים שניתנו לאותה מדינה או יחידת משנה או רשות, ניתן לחייבו במס רק באותה מדינה.

(ב) ואולם, ניתן לחייב במס גמול כאמור רק במדינה המתקשרת האחרת אם השירותים ניתנים באותה מדינה והיחיד הוא תושב אותה מדינה, והוא;

(1) אזרחה של אותה מדינה; או

(2) לא נעשה תושב של אותה מדינה אך ורק לשם מתן השירותים.

2. (א) כל קיצבה המשולמת בידי מדינה מתקשרת או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה או מתוך קרן שנוצרה על ידן, ליחיד, בעד שירותים שניתנו לאותה מדינה או יחידת משנה או רשות, ניתן לחייבה במס רק באותה מדינה.

(ב) ואולם, ניתן יהיה לחייב במס קיצבה כזו רק במדינה המתקשרת האחרת אם היחיד הוא תושב ואזרח של אותה מדינה.

3. הוראות סעיפים 15 (שירותים אישיים של עובד), 16 (שכר חברי הנהלה) ו-18 (קיצבאות) יחולו על גמול וקיצבה בעד שירותים שניתנו בקשר עם עסק המתנהל בידי מדינה מתקשרת, או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה.

סעיף 20: פרופסורים ומורים

1. מרצה או מורה, תושב מדינה מתקשרת, המבקר במדינה המתקשרת האחרת במשך תקופה שאינה עולה על שנתיים לשם הוראה או לשם לימודים מתקדמים או עיסוק במחקר באוניברסיטה, במכללה, בבית ספר או במוסד חינוכי אחר, והמקבל גמול תמורת פעילויות אלה, יהיה גמול זה חייב במס רק במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה.

2. סעיף זה יחול על גמול שמקבל מרצה או מורה עבור ביצוע מחקר, אם המחקר מבוצע בעיקר לטובתו הפרטית של אדם מסוים או בני אדם מסוימים.

3. לעניין סעיף קטן 1 לסעיף זה, המונח "גמול" כולל תשלומים ממקורות מחוץ למדינה האחרת, שנשלחו כדי לאפשר למרצה או למורה לבצע את המטרות שמוזכרות בסעיף קטן 1.

סעיף 21: סטודנטים וחניכים

1. יחיד שהיה תושב מדינה מתקשרת ערב ביקור במדינה המתקשרת השניה, והוא נמצא באותה מדינה שניה באורח ארעי, אך ורק כסטודנט באוניברסיטה, במכללה או במוסד חינוכי דומה אחר, יהיה פטור ממס במדינה המתקשרת השניה על:

(א) כל סכום המועבר מחוץ לארץ למטרת כלכלתו או חינוכו, וכן

(ב) לתקופה שאינה עולה על חמש שנים מתאריך הגעתו לאותה מדינה לראשונה, לגבי כל סכום שאינו עולה על 12,000 דולר של ארה"ב לשנה לשם השלמת האמצעים העומדים לרשותו לצורך ביצוע המטרות האמורות.

2. יחיד שהיה תושב מדינה מתקשרת והנמצא באורח ארעי במדינה המתקשרת האחרת אך ורק כחניך לשם רכישת נסיון טכני, מקצועי או עסקי, יהיה פטור ממס במדינה המתקשרת השניה על:

(א) כל סכום המועבר מחוץ לארץ למטרת כלכלתו או אימונו; וכן

(ב) לתקופה שאינה עולה על שנתיים מתאריך הגעתו לאותה מדינה לראשונה, לגבי כל סכום שאינו עולה על 12,000 דולר של ארה"ב לשנה, בתנאי שהשירותים בשלהם ניתן הגמול קשורים לחניכותו או כרוכים בה.

3. יחיד, הנמצא באורח ארעי במדינה מתקשרת, אך ורק למטרת לימוד, מחקר או אימון כמקבל מילגה, קיצבה או מענק ממוסד מדעי, חינוכי, דתי או ממוסד צדקה או המשתתף בתכנית סיוע טכני הנערכת בידי ממשלות המדינות המתקשרות, שהיה תושב המדינה המתקשרת האחרת, מיד לפני כן, יהיה פטור ממס במדינה המתקשרת הנזכרת לראשונה לתקופה שאינה עולה על שנתיים מתאריך הגעתו לאותה מדינה לראשונה בגין כל אחד מאלה:

(א) סכום המילגה, הקיצבה או המענק;

(ב) כל סכום שהוא מקבל מחוץ לארץ למטרת כלכלה, חינוך או אימון;

(ג) כל גמול שאינו עולה על 12,000 דולר של ארה"ב לשנה תמורת שירותים אישיים שבוצעו באותה מדינה אחרת, בתנאי שאותם שירותים קשורים ללימודיו, מחקריו או חניכותו או כרוכים בם.

4. הסכומים המוזכרים בסעיפים קטנים 1, 2 ו-3 לסעיף זה ניתנים לעדכון מדי פעם בפעם, ובהסמכה, בידי הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות.

סעיף 22: הכנסה אחרת

פריטי הכנסה של תושב מדינה מתקשרת אשר לא הוזכרו בפירוש בסעיפים הקודמים של אמנה זו, ניתן לחייבם במס במדינה שבה נצמחה ההכנסה.

סעיף 23: מניעת מסי כפל

1. בכפוף לדיני ישראל בדבר זקיפת מס המשתלם בארץ שמחוץ לישראל כזיכוי נגד מס ישראלי, מס פיליפיני ששולם עבור הכנסה שהופקה בפיליפינים ייזקף כזיכוי כנגד מס ישראלי המשתלם על אותה הכנסה, ואולם, הזיכוי לא יעלה על חלק יחסי מהמס הישראלי, כיחס ההכנסה האמורה שהופקה בפיליפינים לכלל הכנסת הנישום הנתונה למס בישראל.

2. בכפוף לדיני הפיליפינים בדבר זקיפת מס המשתלם בארץ שמחוץ לפיליפינים כזיכוי כנגד מס פיליפיני, מס ישראלי המשתלם עבור הכנסה שהופקה בישראל ייזקף כזיכוי כנגד מס פיליפיני המשתלם על אותה הכנסה, ואולם, הזיכוי לא יעלה על חלק יחסי מהמס הפיליפיני, כיחס ההכנסה האמורה שהופקה בישראל לכלל הכנסת הנישום הנתונה למס בפיליפינים.

סעיף 24: הגבלת הטבות

1. אדם שהינו תושב מדינה מתקשרת, המפיק הכנסה ממקורות שבמדינה המתקשרת האחרת, יהא זכאי, במדינה המתקשרת האחרת, ליהנות מכל ההטבות שבאמנה זו, אך ורק אם אדם זה הינו:

(א) יחיד;

(ב) (1) אדם שיותר מ-50 אחוזים מהזכויות שביושר בו או במקרה של חברה - יותר מ-50 אחוזים מהזכויות לכל אחד מאלה: הצבעה באסיפה כללית; חלוקת רווחים; חלוקת נכסים בעת פירוק) הינם, במישרין או בעקיפין, בבעלות של אנשים הזכאים להטבות שבאמנה זו לפי פסקאות (א) או (ג); וכן

(2) אדם שיותר מ-50 אחוזים מההכנסה ברוטו שלו אינם משמשים, במישרין או בעקיפין, למילוי התחייבויות (לרבות התחייבויות לריבית או תמלוגים) לאנשים שאינם זכאים להטבות כאמור;

(ג) חברה אשר בסוג המניות העיקרי בה יש מסחר ממשי וסדיר בבורסה מוכרת באחת המדינות המתקשרות; או

(ד) עוסק בניהול פעיל של מסחר או עסק במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה (למעט עסק של ביצוע או ניהול השקעות, זולת אם פעילויות אלו הינן פעילויות בנקאיות או פעילויות ביטוח המבוצעות בידי בנק או חברת ביטוח) וההכנסה המופקת מהמדינה המתקשרת האחרת הופקה בקשר לאותו מסחר או עסק או כרוכה בו.

2. על אף הוראות סעיף קטן 1 לסעיף זה, הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות רשאיות, בהסכמה הדדית:

(א) לשלול את ההטבות לפי אמנה זו מאדם כלשהו, או לגבי עסקה כלשהי, אם לדעתם הענקת הטבות אלו, בנסיבות העניין, תהווה ניצול לרעה של אמנה זו לאור מטרותיה, או

(ב) להעניק את ההטבות שבאמנה זו לכל אדם אשר איננו זכאי להן על פי הוראות סעיף קטן 1 לסעיף זה.

סעיף 25: אי הפליה

1. אזרחיה של מדינה מתקשרת לא יהיו כפופים במדינה המתקשרת האחרת למיסים או לכל דרישה הקשורה במיסים, השונים או מכבידים יותר מהמיסים ומהדרישות הקשורות בהם, שכפופים להם, או עלולים להיות כפופים להם, אזרחי אותה מדינה אחרת באותן נסיבות.

2. המס על מוסד קבע שיש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לא יוטל באותה מדינה אחרת בצורה פחות נוחה מהמס המוטל על מיזמים של אותה מדינה אחרת העוסקים באותן פעילויות. הוראות סעיף זה לא יתפרשו כמחייבות מדינה מתקשרת להעניק לתושבי המדינה המתקשרת האחרת הנחות אישיות, הקלות או זיכויים לעניין מס, המוענקות לתושביה מסיבות של מעמד אזרחי או חובות משפחה.

3. למעט מקום שחלות הוראות סעיף קטן 1 לסעיף 9 (מפעלים משולבים), סעיף קטן 6 לסעיף 11 (ריבית) או סעיף קטן 4 לסעיף 12 (תמלוגים), ריבית, תמלוגים ותשלומים אחרים שמשלם מיזם של מדינה מתקשרת לתושב של המדינה המתקשרת האחרת, יהיו, לעניין קביעת הרווחים החבים מס של אותו מיזם, ניתנים לניכוי לפי אותם התנאים כאילו שולמו לתושב של המדינה הנזכרת ראשונה.

4. מיזמים של מדינה מתקשרת שהבעלות בהם או השליטה של הונם נתונה, כולה או חלקה, במישרין או בעקיפין, בידי תושב או תושבים של המדינה המתקשרת האחרת, לא יהיו כפופים במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה למיסים או לכל דרישה הקשורה במיסים השונים או מכבידים יותר מהמיסים ומהדרישות הקשורות בהם, שמיזמים דומים אחרים של המדינה הנזכרת ראשונה כפופים להם או עלולים להיות כפופים להם.

5. על אף ההוראות הקודמות של סעיף זה, מדינה מתקשרת רשאית, לשם עידוד של תעשיה או עסק חיוניים, להגביל לאזרחיה בלבד את הטבות המס שהיא מעניקה; אך אם הטבות כאמור יוענקו לאזרחיה של מדינה שלישית, אזרחי המדינה המתקשרת האחרת יהיו זכאים ליהנות גם הם מאותן הטבות.

סעיף 26: נוהל הסכמה הדדית

1. מקום שאדם סבור שהפעולות של אחת המדינות המתקשרות, או שתיהן, גורמות או עתידות לגרום לו לחיוב במס שלא בהתאם לאמנה זו, רשאי הוא, בלי לשים לב לתרופות הנתונות לו לפי דיניהן הפנימיים של מדינות אלה, להגיש את עניינו לפני הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת שהוא תושבה או, אם המקרה בא בגדר סעיף קטן 1 של סעיף 25 (אי הפליה) למדינה המתקשרת שהוא אזרחה; העניין יוגש תוך שנתיים מן ההודעה הראשונה על הפעולה המביאה לידי חיוב שלא בהתאם להוראות האמנה.

2. הרשות המוסמכת, אם ההתנגדות נראית לה מוצדקת, ואם אין באפשרותה להגיע לפתרון מספק בעצמה, תשתדל ליישב את העניין בהסכמה הדדית עם הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת האחרת, במגמה למנוע חיוב במס שלא בהתאם לאמנה זו.

3. חלפו חמש שנים מתאריך הגשת הדו"ח השנתי לשנת המס שבו נצמחה ההכנסה הנדונה, לא תגדיל מדינה מתקשרת את בסיס המס של תושב מדינה מתקשרת על ידי כך שתכלול בו פריטי הכנסה אשר חוייבו במס גם במדינה המתקשרת האחרת. סעיף קטן זה לא יחול במקרים של הונאה, אי קיום חובה, זדון או רשלנות.

4. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות ישתדלו ליישב בהסכמה הדדית כל קושי או ספק בדבר פירושה או יישומה של האמנה. רשאיות הן גם להיוועץ יחדיו לשם מניעת מסי כפל במקרים שלגביהם אין הוראה באמנה זו.

סעיף 27: חילופי ידיעות

1. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יחליפו ביניהן ידיעות ככל שיהיה דרוש לביצוע הוראותיה של אמנה זו או של החוקים הפנימיים של המדינות המתקשרות הדנים במיסים שאמנה זו דנה בהם, במידה שהחיוב במס לפיהם אינו מנוגד לאמנה, במיוחד למניעת הונאה או התחמקות ממיסים כאמור. הרשויות המוסמכות יקבעו בהסכמה תנאים, שיטות ודרכים מתאימים בנוגע לאופן ביצוע חילופי ידיעות, וכן לגבי חילופי ידיעות הקשורות להתחמקות ממס, במקרים הדרושים. חילופי הידיעות אינם מוגבלים על ידי האמור בסעיף 1. כל ידיעה שקיבלה מדינה מתקשרת יראו אותה כסודית באופן דומה לידיעה שהושגה לפי חוקיה הפנימיים של אותה מדינה, ויגלו אותה רק לבני אדם או לרשויות (לרבות בתי משפט וגופים מינהליים) המעורבים בשומתם או בגבייתם של המיסים הנידונים באמנה זו, באכיפתם, בהעמדה לדין בשלהם או בהחלטה על ערעור בקשר אליהם. בני אדם או רשויות אלה ישתמשו בידיעות רק למטרות אלו, אך הם רשאים לגלות את הידיעות בהליכי בתי משפט פומביים או בהחלטות משפטיות.

2. אין לפרש הוראות סעיף קטן 1 בשום מקרה כמטילות חובה על מדינה מתקשרת:

(א) לנקוט אמצעים מינהליים המנוגדים לדינים או לנוהל המינהלי של אותה מדינה מתקשרת או של המדינה המתקשרת האחרת;

(ב) לספק ידיעות אשר אין לקבלן לפי הדינים או במהלך הדברים הרגיל של המינהל באותה מדינה מתקשרת או במדינה המתקשרת האחרת;

(ג) לספק ידיעות העשויות לגלות סוד מסחרי, עסקי, תעשייתי או מקצועי, או העשויות לגלות תהליך או ידיעה מסחריים, אשר גילויים נוגד את תקנת הציבור.

סעיף 28: נציגים דיפלומטיים ופקידים קונסולריים

שום דבר האמור באמנה זו לא יפגע בזכויות הפיסקליות של נציגים דיפלומטיים ופקידים קונסולריים לפי הכללים המקובלים במשפט הבין-לאומי או לפי הוראות שבהסכמים מיוחדים.

סעיף 29: כניסה לתוקף

1. אמנה זו תאושרר וכתבי האשרור יוחלפו בהקדם האפשרי.

2. אמנה זו תיכנס לתוקף עם חילופי כתבי האשרור, והוראותיה יהיו בנות פועל -

(א) בזיקה למיסים המנוכים במקור, על סכומים ששולמו לתושבים זרים בתוך שישים יום לאחר שיוחלפו כתבי האשרור, או לאחר יום זה; וכן

(ב) בזיקה למיסים אחרים, לגבי שנת המס המתחילה ב-1 בינואר בשנה שבה יוחלפו כתבי האשרור, ולגבי שנות המס שלאחריה.

סעיף 30: סיום

אמנה זו תעמוד בתוקפה עד שמדינה מתקשרת תביאה לידי סיום. כל אחת מן המדינות המתקשרות רשאית להביא את האמנה לידי סיום בכל עת עד ה-30 ביוני בכל שנה, לאחר תום השנה החמישית שלאחר חילופי כתב האשרור, על ידי מסירת הודעה על סיום למדינה המתקשרת האחרת. במקרה זה תחדל האמנה להיות בת-פועל -

(א) בזיקה למיסים המנוכים במקור על סכומים ששולמו לתושבים זרים ב-1 בינואר שבסמוך לאחר סיומה של השנה שבה ניתנה ההודעה, או לאחר יום זה.

(ב) בזיקה למיסים אחרים, לגבי שנות המס המתחילות ב-1 בינואר שבסמוך לאחר השנה שבה ניתנה ההודעה, או לאחר יום זה.

וכראיה חתמו החתומים מטה, שהוסמכו לכך כדין, על אמנה זו.

נעשה במנילה בעותק כפול, בשפות האנגלית והעברית, ולשני הנוסחים דין מקור במידה שווה, ביום 9 ליוני 1992.

במקרה של הבדלי פרשנות, יכריע הנוסח האנגלי.

_______________________________            ________________________

בשם ממשלת הרפובליקה של הפיליפינים                     בשם ממשלת מדינת ישראל

האמנה נחתמה ביום 9.6.92, אושררה ע"י ממשלת ישראל ב-7.11.93. האמנה נכנסה לתוקף ב-1 בינואר 1997.

 

קרא על אמנות למניעת כפל מס שישראל צד להן

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת : -) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner