עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי בינלאומי >> אמנות למניעת כפל מס שישראל צד להן >>
אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין רומניה

אמנות למניעת כפל מס

אמנות למניעת כפל מס

אמנת מס ישראל-אוזבקיסטן
אמנת מס ישראל-אוסטריה
אמנת מס ישראל-אורוגוואי
אמנת מס ישראל-איטליה
אמנת מס ישראל-אירלנד
אמנת מס ישראל-ארגנטינה
אמנת מס ישראל-ארה"ב
אמנת מס ישראל-בולגריה
אמנת מס ישראל-בילורוס
אמנת מס ישראל-בלגיה
אמנת מס ישראל-ברזיל
אמנת מס ישראל-בריטניה
אמנת מס ישראל-ג'מייקה
אמנת מס ישראל-גרמניה
אמנת מס ישראל-דנמרק
אמנת מס ישראל-דרום אפריקה
אמנת מס ישראל-הודו
אמנת מס ישראל-הולנד
אמנת מס ישראל-הונגריה
אמנת מס ישראל-טורקיה
אמנת מס ישראל-יוון
אמנת מס ישראל-יפן
אמנת מס ישראל-מקסיקו
אמנת מס ישראל-נורבגיה
אמנת מס ישראל-סין
אמנת מס ישראל-סינגפור
אמנת מס ישראל-סלובקיה
אמנת מס ישראל-ספרד
אמנת מס ישראל-פולין
אמנת מס ישראל-פיליפינים
אמנת מס ישראל-פינלנד
אמנת מס ישראל-צ'כיה
אמנת מס ישראל-צרפת
אמנת מס ישראל-קוריאה
אמנת מס ישראל-קנדה
אמנת מס ישראל-רומניה
אמנת מס ישראל-רוסיה
אמנת מס ישראל-שבדיה
אמנת מס ישראל-שוויץ
אמנת מס ישראל-תאילנד
אמנת המודל של ה-oecd
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
אמנות למניעת כפל מס
מיסוי חברה זרה בישראל
מיסוי ישראלים בחו"ל
מיסוי מסחר אלקטרוני
חוו"ד דין זר לרשם המקרקעין
צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

אמנה למניעת כפל מס
בין ישראל לבין רומניה

אמנות כפל מס

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין רומניה

מיסוי בינלאומי - אמנה בין ממשלת רומניה ובין ממשלת מדינת ישראל בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממס לגבי מיסים על הכנסה

ממשלת רומניה וממשלת מדינת ישראל ברצותן לקדם ולחזק את היחסים הכלכליים בין שתי המדינות, הסכימו ביניהן לאמור:

סעיף 1: תחום אישי

אמנה זו תחול על בני אדם שהם תושבי אחת המדינות המתקשרות או שתיהן.

סעיף 2: המיסים הנידונים

1. אמנה זו תחול לגבי מיסים על הכנסה המוטלים מטעם אחת המדינות המתקשרות, ללא התחשבות בדרכי הטלתם.

2. יראו כמיסים על הכנסה מיסים המוטלים על סך כל ההכנסה או על חלקים ממנה, לרבות מיסים על רווחים מהעברת מטלטלין או מקרקעין ומס רווחי הון.

3. המיסים הקיימים שעליהם תחול אמנה זו הם, ביחוד, אלה:

(א) לגבי רומניה:

I. מס על הכנסה המופקת על-ידי יחידים;

II. מס על רווחים המופקים על-ידי גופים וישויות משפטיות;

III. מס על משכורת, שכר וגמול אחר דומה;

IV. מס על דיבידנדים;

(להלן: מס רומני);

(ב) לגבי ישראל:

מיסים המוטלים לפי פקודת מס הכנסה והחוקים הנלווים אליה (להוציא מס רווחי הון);

(להלן:מס ישראלי).

4. על אף הוראותיו של ס"ק 3 לסעיף זה, במידה ורומניה, לאחר מועד חתימתה של אמנה זו, תתקן את דיניה כך שמס רווח הון יוטל על העברת נכסים מכל סוג, תודיע הרשות המוסמכת של רומניה לרשות המוסמכת של ישראל על תיקון כאמור, והחל מ-1 בינואר בשנה הקלנדרית שלאחר המועד שבו יוטל המס הנ"ל, ייחשבו מס זה ומס רווח הון שמוטל בישראל, באותן נסיבות, ככלולים בפסקאות א' ו-ב' לס"ק 3 לסעיף זה.

5. האמנה תחול גם על מיסים זהים או דומים בעיקרם שיוטלו לאחר תאריך חתימת האמנה, בנוסף למיסים הקיימים או במקומם. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יודיעו זו לזו על שינויים משמעותיים שחלו בדיני המיסים שלהן.

סעיף 3: הגדרות כלליות

1. באמנה זו, תהיה למונחים שלהלן המשמעות המפורטת לצידם, אלא אם משתמע אחרת:

(א) המונחים "מדינה מתקשרת"ו"מדינה מתקשרת אחרת"פירושם רומניה או ישראל, לפי ההקשר;

(ב) המונח "רומניה"פירושו רומניה, ובמשמעותו הגיאוגרפית - הטריטוריה של רומניה, לרבות מימי החופין שלה וכן האזור הכלכלי הייחודי והמדף היבשתי שיש לרומניה זכויות ריבון עליהם, בהתאם לדינה הפנימי ולדין הבין לאומי, באשר לחקר אוצרות טבע ואוצרות ביולוגיים ומינראליים שנמצאים במי הים, בקרקעיתו ומתחתיה, וניצולם;

(ג) המונח "ישראל"פירושו מדינת ישראל, ובמשמעותו הגיאוגרפית, הטריטוריה של ישראל לרבות מימי החופין שלה וכן האזור הכלכלי הייחודי והמדף היבשתי שיש לישראל זכויות ריבון עליהם, בהתאם לדינה הפנימי ולדין הבין לאומי, באשר לחקר אוצרות טבע ואוצרות ביולוגיים ומינראליים שנמצאים במי הים, בקרקעיתו ומתחתיה, וניצולם;

(ד) המונח "אדם"כולל יחיד, חברה וכל חבר בני אדם אחר;

(ה) המונח "חברה "פירושו כל גוף מואגד או ישות משפטית הנחשבת כגוף מואגד לצרכי מס;

(ו) המונחים "מיזם של מדינה מתקשרת"ו"מיזם של המדינה המתקשרת האחרת"פירושם, כסידרם, מיזם המנוהל בידי תושב של מדינה מתקשרת ומיזם המנוהל בידי תושב של המדינה המתקשרת האחרת;

(ז) המונח "אזרחים"פירושו כל היחידים שהינם אזרחי מדינה מתקשרת וכל הגופים המשפטיים או היישויות האחרות אשר מעמדם בתור שכאלה בא להם מכח דיניה התקפים של מדינה מתקשרת;

(ח) המונח "תעבורה בינלאומית"פירושו כל הובלה באוניה, סירה, בכלי טיס, ברכבת, או ברכב המשמש להובלה יבשתית המופעלים בידי מפעל שמקום ניהולו הממשי והמרכזי נמצא במדינה מתקשרת, למעט כאשר הובלה כאמור נעשית רק בין מקומות שבתוך המדינה המתקשרת האחרת;

(ט) המונח "רשות מוסמכת"פירושו -

I. ברומניה - שר האוצר או נציגו המוסמך;

II. בישראל - שר האוצר או נציגו המוסמך.

2. באשר לישום הוראות אמנה זו בידי מדינה מתקשרת, תהא למונח שלא הוגדר בה המשמעות שיש לו לפי דיני אותה מדינה מתקשרת, בנוגע למיסים שאמנה זו חלה עליהם, זולת אם משתמע אחרת מן ההקשר.

סעיף 4: תושב

1. באמנה זו, המונח "תושב מדינה מתקשרת"פירושו כל אדם אשר לפי דיני אותה מדינה נתון בה למס מכוח מקום מושבו, מקום מגוריו, מקום ניהול עסקיו או כל מבחן אחר כיוצא באלה.

2. מקום שמכוח הוראות ס"ק 1 יחיד הינו תושב שתי המדינות המתקשרות, ייקבע מעמדו כלהלן:

(א) יראוהו כתושב המדינה המתקשרת שבה עומד לרשותו בית קבע. אם יש לו בית קבע בשתי המדינות המתקשרות, יראוהו כתושב המדינה המתקשרת שיחסיו האישיים והכלכליים עמה הדוקים יותר (מרכז האינטרסים החיוניים);

(ב) לא ניתן לקבוע באיזו מדינה מתקשרת נמצא מרכז האינטרסים החיוניים שלו, או אין לו בית קבע אף לא באחת משתי המדינות המתקשרות, יראוהו כתושב המדינה המתקשרת שבה הוא נוהג לגור;

(ג) נוהג הוא לגור בשתי המדינות המתקשרות, או אין הוא נוהג לגור אף לא באחת מהן, יראוהו כתושב המדינה המתקשרת שהוא אזרחה;

(ד) אם הוא אזרח של שתי המדינות המתקשרות, או אם אינו אזרח אף לא של אחת מהן, יפתרו הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות את השאלה תוך הסכמה הדדית.

3. מקום שמכוח הוראות ס"ק 1 אדם שאינו יחיד הינו תושב שתי המדינות המתקשרות, יראוהו כתושב המדינה שבה נמצא מקום הניהול הממשי והמרכזי שלו.

סעיף 5: מוסד קבע

1. באמנה זו, המונח "מוסד קבע"פירושו מקום עסקים קבוע שבו מתנהלים עסקי המיזם, כולם או חלקם.

2. המונח "מוסד קבע"כולל ביחוד:

(א) מקום הנהלה;

(ב) סניף;

(ג) משרד;

(ד) בית חרושת;

(ה) בית מלאכה;

(ו) מכרה, באר נפט או באר גז, מחצבה או כל מקום אחר להפקת אוצרות טבע;

(ז) אתר בניה, פרוייקט בינוי, התקנה או פרוייקט הרכבה או פעילויות פיקוח או יעוץ הקשורות בהם המתקיימים או נמשכים למעלה מתשעה חודשים.

3. על-אף האמור בהוראות הקודמות לסעיף זה, המונח "מוסד קבע" יראוהו כאילו אינו כולל:

(א) שימוש במתקנים אך ורק לצרכי אחסנה, תצוגה או מסירה של טובין או של סחורה השייכים למיזם;

(ב) החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למיזם, אך ורק לצרכי אחסון, תצוגה או מסירה;

(ג) החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למיזם, אך ורק לשם עיבודם בידי מיזם אחר;

(ד) מכירת טובין או סחורה השייכים למיזם שמוצגים ביריד או תערוכה זמניים לאחר סיום יריד או תערוכה כאמור;

(ה) החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק לשם קניית טובין או סחורה או לשם איסוף ידיעות, עבור המיזם;

(ו) החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק לשם פרסום, מתן מידע, מחקר מדעי או פעילויות אחרות שטיבן הכנה או עזר עבור המיזם;

(ז) החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק לשם ביצוע צירוף כלשהו של סוגי הפעילויות המנויות בפסקאות (א) עד (ו), ובלבד שהפעילות הכוללת של מקום העסקים הקבוע הנובעת מהצירוף האמור, הינה פעילות שטיבה הכנה או עזר.

4. על אף הוראות ס"ק 1 ו-2, מקום שאדם - שאינו סוכן בעל מעמד בלתי תלוי שעליו חל ס"ק 5 - פועל במדינה מתקשרת בשם מיזם של המדינה המתקשרת האחרת, ויש לו באותה מדינה סמכות לחתום חוזים בשם המיזם, והוא נוהג להשתמש בסמכות זו, רואים אותו מיזם כאילו יש לו מוסד קבע במדינה המתקשרת הנזכרת לראשונה לגבי כל פעולות שהן שאותו אדם נטל על עצמו בשביל המיזם, זולת אם פעולותיו של אדם כאמור מוגבלות לאותן פעולות שצויינו בס"ק 3, שאילו בוצעו באמצעות מקום עסקים קבוע לא היו עושות מקום עסקים קבוע זה למוסד קבע לפי הוראותיו של אותו ס"ק.

5. לא יראו מיזם של מדינה מתקשרת כאילו יש לו מוסד קבע במדינה המתקשרת האחרת אך ורק משום שהוא מנהל עסקים באותה מדינה אחרת באמצעות מתווך, עמיל כללי, או כל סוכן אחר בעל מעמד בלתי תלוי, ובלבד שאותם בני אדם פועלים במהלך עסקיהם הרגיל.

6. העובדה שחברה תושבת מדינה מתקשרת שולטת בחברה או נתונה לשליטתה של חברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת, או מנהלת עסקים באותה מדינה אחרת (אם באמצעות מוסד קבע ואם בדרך אחרת), לא יהא בה בלבד כדי לכונן לאחת מהן מעמד של מוסד קבע של האחרת.

סעיף 6: הכנסה ממקרקעין

1. הכנסה שמפיק תושב מדינה מתקשרת ממקרקעין (לרבות הכנסה מחקלאות וייעור) הנמצאים במדינה המתקשרת האחרת ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.

2. לעניין אמנה זו למונח "מקרקעין"תהא המשמעות שעל פי דיני המדינה המתקשרת שבה נמצאים המקרקעין הנדונים. בכל מקרה, יכלול המונח נכסים הנלווים אל המקרקעין, משק חי וציוד המשמשים בחקלאות וייעור, זכויות שעליהן חלות הוראות החוק הכללי בעניין מקרקעין, זכות להנאת השימוש במקרקעין וזכויות לתשלומים משתנים או קבועים כתמורה בעד ניצול מרבצי מחצבים, מקורות ואוצרות טבע אחרים, או בעד הזכות לנצלם; אוניות, סירות, כלי-טיס, רכבות וכלי רכב המשמשים להובלה יבשתית - לא ייראו כמקרקעין.

3. הוראות ס"ק 1 יחולו על הכנסה המופקת משימוש ישיר במקרקעין, מהשכרתם או משימוש בהם בכל דרך אחרת.

4. הוראות ס"ק 1 ו-3 יחולו גם על הכנסה ממקרקעין של מיזם ועל הכנסה ממקרקעין המשמשים לביצוע שירותים אישיים בידי עצמאי.

סעיף 7: רווחי עסקים

1. רווחי עסקים של מיזם של מדינה מתקשרת יהיו חייבים במס רק באותה מדינה, זולת אם היזם מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם. אם המיזם מנהל עסקים כאמור, ניתן לחייב במס, במדינה האחרת, את רווחי העסקים של המיזם, אולם רק אותו חלק מהם שניתן לייחסו לאותו מוסד קבע.

2. בכפוף להוראות סעיף קטן 3, מקום שמיזם של מדינה מתקשרת מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, ייוחסו בכל אחת מהמדינות המתקשרות לאותו מוסד קבע את רווחי העסקים שהיו צפויים לו אילו היה זה מיזם נבדל ונפרד העוסק באותן פעילויות או בפעילויות דומות, באותם תנאים או בתנאים דומים, ומקיים יחסים של מיזם בלתי תלוי לחלוטין עם המיזם שהוא משמש לו מוסד קבע.

3. בקביעת רווחי מוסד קבע, יותר ניכויין של כל ההוצאות שהוצאו למטרות מוסד הקבע, לרבות הוצאות הנהלה ומינהל כללי שהוצאו כך, בין שהוצאו במדינה שבה נמצא מוסד הקבע ובין שהוצאו במקום אחר.

4. במידה שהיה נהוג במדינה מתקשרת לקבוע את רווחי העסקים שיש לייחסם למוסד קבע על בסיס של ייחוס כלל רווחי העסקים של המיזם לחלקיו השונים, לא ימנע האמור בס"ק 2 מאותה מדינה מתקשרת לקבוע את רווחי העסקים החייבים מס לפי שיטת הייחוס שנהוגה בה; ואולם, יש לאמץ שיטת ייחוס כזאת שתביא לתוצאות התואמות את העקרונות שנקבעו בסעיף זה.

5. לא ייוחסו רווחי עסקים למוסד קבע מטעם זה בלבד שאותו מוסד קבע קנה טובין או סחורה בשביל המיזם.

6. לענין הס"ק הקודמים, ייקבע ייחוס רווחי העסקים למוסד קבע בהתאם לאותה שיטה מדי שנה בשנה, אלא אם יש סיבה טובה ומספקת לנהוג אחרת.

7. מקום שנכללים ברווחי העסקים פריטי הכנסה הנידונים בנפרד בסעיפים אחרים של אמנה זו, לא יגרעו הוראות סעיף זה מהוראות אותם סעיפים.

סעיף 8: מיזמי הובלה

1. רווחים מהפעלת אוניות, סירות, כלי טיס, רכבות או כלי רכב המשמשים להובלה יבשתית בתעבורה בין לאומית, יהיו חייבים במס רק במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול הממשי והמרכזי של המיזם.

2. היה מקום הניהול הממשי והמרכזי של מיזם ספנות באוניה, יראוהו כנמצא במדינה המתקשרת שבה נמצא נמל הבית של האוניה, או באין נמל בית כאמור, במדינה המתקשרת שמפעיל האוניה הוא תושבה.

3. הוראות ס"ק 1 יחולו גם על רווחים מהשתתפות בסיבולת, בעסק משותף או בסוכנות הפעלה בינלאומית.

4. על אף הוראות ס"ק 1 לסעיף זה ולסעיף 7, רווחים שמפיק מיזם של מדינה מתקשרת מהפעלת אוניות, כלי טיס, רכבות או כלי רכב המשמשים להובלה יבשתית המופעלים, בעיקר, אך ורק בין מקומות בתוך מדינה מתקשרת ניתן לחייבם במס באותה מדינה מתקשרת.

סעיף 9: מיזמים משולבים

כאשר:

(א) מיזם של מדינה מתקשרת משתתף, במישרין או בעקיפין, בהנהלתו של מיזם של המדינה המתקשרת האחרת, בשליטה בו, או בהונו, או

(ב) אותם בני אדם משתתפים, במישרין או בעקיפין, בהנהלתם של מיזם של המדינה המתקשרת האחת ושל מיזם של המדינה המתקשרת האחרת, או בשליטה בהם, או בהונם,

ובאחד משני מצבים אלו נקבעו או הוטלו תנאים ביחסיהם המסחריים או הכספיים של שני המיזמים, שלא כפי שהיו נקבעים בין מיזמים בלתי-תלויים, אזי כל הרווחים שאלמלא התנאים הללו היו נצמחים לאחד המיזמים ובשל אותם תנאים לא נצמחו, מותר לכלול אותם ברווחי אותו מיזם ולהטיל עליהם מס בהתאם לכך.

סעיף 10: דיבידנדים

1. דיבידנדים שמשלמת חברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

2. אף על פי כן, ניתן לחייב במס את הדיבידנדים גם במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום מושב החברה המשלמת, ולפי דיני אותה מדינה, אולם מקום שהמקבל הוא בעל הזכות שביושר לדיבידנדים, לא יעלה המס שיוטל על 15 אחוזים מן הסכום ברוטו של הדיבידנדים.

סעיף-קטן זה אין בו כדי לשנות חיוב החברה במס לגבי הרווחים שמהם משתלמים הדיבידנדים.

3. המונח "דיבידנדים"בסעיף זה פירושו הכנסה ממניות , ממניות הנאה או מזכויות הנאה, ממניות במכרות, ממניות יסוד או מזכויות אחרות, אשר אינן תביעות חוב, המשתתפות ברווחים, וכן הכנסה מזכויות אחרות בחברה הכפופות לאותו דין לענין מיסים כהכנסה ממניות לפי חוקי המס של המדינה שבה נמצא מושבה של החברה המחלקת.

4. הוראות ס"ק 1 ו-2 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לדיבידנדים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מחזיק במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקום מושבה של החברה משלמת הדיבידנדים, מוסד קבע או בסיס קבוע הנמצא שם, וזכות ההחזקה שבזיקה אליה משתלמים הדיבידנדים קשורה באופן מעשי באותו מוסד קבע או בסיס קבוע. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 14, הכל לפי העניין.

5. מקום שחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת מפיקה רווחים או הכנסה מהמדינה המתקשרת האחרת, לא תטיל מדינה אחרת זו מס על הדיבידנדים המשתלמים בידי החברה אלא ככל שאותם דיבידנדים משתלמים לתושב של אותה מדינה אחרת או ככל שזכות ההחזקה שבזיקה אליה משתלמים הדיבידנדים קשורה בצורה מעשית למוסד קבע או לבסיס קבוע הנמצא באותה מדינה אחרת, ולא תחייב את רווחיה הבלתי מחולקים של החברה במס על רווחים בלתי מחולקים, ואפילו אם הדיבידנדים המשתלמים או הרווחים הבלתי מחולקים מורכבים, כולם או מקצתם, מרווחים או מהכנסה שמקורם במדינה האחרת כאמור.

סעיף 11: ריבית

1. ריבית שמקורה במדינה מתקשרת והמשתלמת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה מתקשרת אחרת.

2. אף על פי כן, ניתן לחייב ריבית כזו במס במדינה המתקשרת שבה מקורה ובהתאם לחוקי אותה מדינה, אולם, מקום שהמקבל הוא בעל הזכות שביושר לריבית, לא יעלה המס המוטל כך על עשרה אחוזים מסכום הריבית ברוטו.

3. על אף הוראות ס"ק 2, כל ריבית כמאוזכר בס"ק 1, ניתן לחייבה במס גם במדינה המתקשרת שבה היא נצמחת, בהתאם לחוקי אותה מדינה, אך אם המקבל הוא בעל הזכות שביושר, המס המוטל לא יעלה על 5 אחוזים מהסכום ברוטו של הריבית, אם הריבית האמורה משתלמת:

(א) בקשר למכירה באשראי של ציוד תעשייתי, מסחרי או תעשייתי כלשהו,

(ב) בקשר למכירה באשראי של סחורה כלשהי ע"י מיזם אחד למיזם אחר, או

(ג) על כל הלוואה מכל סוג שהעניק בנק.

4. על אף האמור בס"ק 2, ריבית שמקורה במדינה מתקשרת המשתלמת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס רק באותה מדינה אחרת אם הריבית שולמה לגבי:

(א) שטר חוב, איגרת חוב או חוב דומה אחר של ממשלת המדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה; או

(ב) הלוואה שניתנה, מומנה, נערבה או בוטחה או אשראי שניתן, מומן, נערב או בוטח על
ידי -

I. לגבי רומניה, הבנק הלאומי של רומניה;

II. לגבי ישראל, בנק ישראל.

5. המונח "ריבית"בסעיף זה פירושו הכנסה מתביעות חוב מכל סוג, בין שהיו מובטחות במשכנתא ובין שאינן מובטחות כן, בין שהן נושאות זכות להשתתף ברווחי החייב ובין שאינן נושאות זכות זו, ובמיוחד הכנסה מבטוחות ממשלתיות והכנסה משטרי חוב או מאיגרות חוב, לרבות פרמיות ופרסים הקשורים בבטוחות, שטרי חוב או איגרות חוב אלה, וכל הכנסה אחרת שלפי דיני המיסים של המדינה שבה נמצא מקור ההכנסה דינה כדין הכנסה מכספים שניתנו בהלוואה. לא יראו קנסות בשל איחור בתשלום כריבית לעניין סעיף זה.

6. הוראות ס"ק 1 ו-2 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לריבית, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקור הריבית באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, או מבצע כעצמאי באותה מדינה אחרת שירותים אישיים, מבסיס קבוע הממוקם באותה מדינה, ותביעת החוב שבזיקה אליה משתלמת הריבית קשורה בצורה מעשית באותו מוסד קבע או בסיס קבוע. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 14, הכל לפי הענין.

7. יראו ריבית כנובעת במדינה מתקשרת כאשר המשלם הוא אותה מדינה עצמה או תושב של אותה מדינה. אף על פי כן, מקום שיש למשלם הריבית - בין אם הוא תושב מדינה מתקשרת ובין אם לאו - מוסד קבע או בסיס קבוע באחת המדינות אשר בקשר אליהן נוצרה ההתחייבות בשלה משתלמת הריבית, ומוסד קבע או בסיס קבוע זה נושאים בנטל הריבית, יראו את הריבית כנובעת במדינה שבה נמצאים מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.

8. מקום שמפני יחסים מיוחדים בין המשלם לבין בעל הזכות שביושר, או בין שניהם לבין אדם אחר, עולה סכום הריבית, בשים לב אל תביעת החוב שעליה הוא שולם, על הסכום שהמשלם והמקבל היו מסכימים עליו אילולא יחסים אלה, יחולו הוראות סעיף זה רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה כזה יישאר החלק העודף של התשלומים נתון למס בהתאם לדיניה של כל אחת מהמדינות המתקשרות, בהתחשב בשאר הוראותיה של אמנה זו.

סעיף 12: תמלוגים

1. תמלוגים שמקורם במדינה מתקשרת והמשתלמים לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

2. אולם, ניתן לחייב תמלוגים כאלה במס גם במדינה המתקשרת שבה מקורם ובהתאם לחוקי אותה מדינה. ואולם, אם המקבל הוא בעל הזכות שביושר לתמלוגים, המס המוטל כך לא יעלה על 10 אחוזים מן הסכום ברוטו של התמלוגים.

3. המונח "תמלוגים"בסעיף זה פירושו תשלומים מסוג כלשהו המתקבלים בעד השימוש, או בעד הזכות לשימוש, בכל זכות יוצרים של יצירה ספרותית, אמנותית או מדעית, לרבות סרטי קולנוע, הקלטות וידיאו, סרטי וידאו וסרטים לשידורי רדיו או טלוויזיה, כל פטנט, סימן מסחר, מדגם או דוגמה, תכנית, תכנה, נוסחה או תהליך סודיים, או בעד השימוש, או הזכות לשימוש, בציוד תעשייתי, מסחרי או מדעי, או בעד ידיעה הנוגעת לנסיון שנרכש בתעשיה, מסחר או במדע.

4. הוראות ס"ק 1 ו-2 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לתמלוגים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מחזיק במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקורם של התמלוגים מוסד קבע או בסיס קבוע הנמצא שם, והזכות או הרכוש שבזיקה אליהם משתלמים התמלוגים קשורים בצורה מעשית באותו מוסד קבע או בסיס קבוע. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או 14, הכל לפי הענין.

5. יראו תמלוגים כנובעים במדינה מתקשרת כאשר המשלם הוא אותה מדינה עצמה או תושב של אותה מדינה. אף על פי כן, מקום שיש למשלם התמלוגים - בין אם הוא תושב אחת המדינות המתקשרות ובין אם לאו - מוסד קבע או בסיס קבוע באחת המדינות המתקשרות, אשר בקשר אליהם נוצרה ההתחייבות לשלם את התמלוגים, ומוסד קבע או בסיס קבוע זה נושאים בנטל התמלוגים, יראו את התמלוגים כנובעים במדינה מתקשרת שבה נמצאים מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.

6. מקום שמפני יחסים מיוחדים בין המשלם ובין בעל הזכות שביושר או בין שניהם לבין אדם אחר, עולה סכום התמלוגים, בשים לב לשימוש, לזכות או לידיעות שבעדם הם משתלמים, על הסכום שהמשלם ובעל הזכות שביושר היו מסכימים עליו אילולא יחסים אלה, יחולו הוראות סעיף זה רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה כזה יישאר החלק העודף של התשלומים נתון למס בהתאם לדיניה של כל אחת מן המדינות המתקשרות, בהתחשב בשאר הוראותיה של אמנה זו.

סעיף 13: רווחי הון

1. רווחים מהעברת מקרקעין כהגדרתם בס"ק 2 לסעיף 6, ניתן להטיל עליהם מס במדינה המתקשרת שבה נמצאים המקרקעין.

2. רווחים מהעברת מטלטלין המהווים חלק מנכסי העסק של מוסד קבע אשר יש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת, או מהעברת מטלטלין הקשורים לבסיס קבוע העומד לרשותו של תושב מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לשם ביצוע שירותים אישיים כעצמאי, לרבות רווחים כאמור מהעברת אותו מוסד קבע (לבדו או יחד עם כל מוסד הקבע) או אותו בסיס קבוע כאמור, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

3. רווחים מהעברת אוניות, סירות, כלי טיס, רכבות או כלי רכב המשמשים להובלה יבשתית המופעלים בתעבורה בין לאומית, והעברת מטלטלין השייכים להפעלתם של כלי תובלה כאלה, ניתן לחייבם במס רק במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול הממשי והמרכזי של המיזם.

4. רווחים מהעברת מניות מהון החברה בחברה שנכסיה מורכבים במישרין או בעקיפין בעיקר ממקרקעין הנמצאים במדינה מתקשרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה.

5. רווחים מהעברת כל נכס, זולת זה המוזכר בס"ק 1, 2, 3 ו-4, ניתן לחייבם במס רק במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום מושב המעביר.

סעיף 14: שירותים אישיים של עצמאי

1. הכנסה שמפיק תושב מדינה מתקשרת משירותים מקצועיים או מפעילויות אחרות בעלות אופי עצמאי, ניתן לחייבה במס רק באותה מדינה, זולת אם יש לו במדינה האחרת בסיס קבוע העומד לרשותו בקביעות לצורך ביצוע פעילויותיו. אם יש לו בסיס קבוע כזה הרי אותו חלק מהכנסתו שניתן לייחסו לאותו בסיס קבוע, ניתן להטיל עליו מס במדינה המתקשרת האחרת.

2. המונח "שירותים מקצועיים"יכלול במיוחד, פעולות עצמאיות בשטחי המדע, הספרות, האמנות, החינוך וההוראה ופעולותיהם העצמאיות של רופאים, עורכי דין, מהנדסים, אדריכלים, רופאי שיניים ורואי חשבון.

סעיף 15: שירותים אישיים של עובד

1. בכפוף להוראות סעיפים 16, 18, 19, 20 ו-21, משכורות, שכר עבודה וגמול דומה אחר שמקבל תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה, ניתן לחייבם במס רק באותה מדינה, זולת אם העבודה מבוצעת במדינה המתקשרת האחרת. בוצעה העבודה כאמור, ניתן לחייב במס את הגמול שנתקבל תמורתה באותה מדינה אחרת.

2. על אף הוראות סעיף קטן 1, גמול המתקבל על ידי תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה המבוצעת במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבו במס רק במדינה הנזכרת לראשונה אם נתקיימו כל אלה:

(א) המקבל שוהה במדינה האחרת לתקופה או לתקופות שאינן עולות ביחד על 183 ימים בשנה הפיסקלית הנדונה;

(ב) הגמול משולם על ידי מעביד שאינו תושב המדינה האחרת, או מטעמו;

(ג) תשלום הגמול אינו מוטל על מוסד קבע או בסיס קבוע שיש למעביד במדינה האחרת.

3. על אף ההוראות הקודמות של סעיף זה, גמול המתקבל על ידי תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה שבוצעה באוניה, בסירה, בכלי טיס, ברכבות או בכלי רכב המשמשים להובלה יבשתית בתעבורה בין לאומית, ניתן לחייבו במס במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול הממשי והמרכזי של המיזם.

סעיף 16: שכר חברי הנהלה

שכר חברי הנהלה ותשלומים דומים שהפיק תושב מדינה מתקשרת בתוקף תפקידו כחבר מועצת המנהלים של חברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

סעיף 17: אמנים וספורטאים

1. על אף הוראות סעיפים 14 ו-15, הכנסה שהפיק תושב מדינה מתקשרת כבדרן, כגון אמן תיאטרון, קולנוע, רדיו או טלוויזיה, או כמוסיקאי, או כספורטאי, מפעילויותיו האישיות בתור שכזה, שבוצעה במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.

2. מקום שהכנסה תמורת פעילויות אישיות שבוצעו בידי בדרך או ספורטאי בתור שכזה נצמחה לא לאותו בדרך או ספורטאי עצמו אלא לאדם אחר, ניתן לחייבה במס, על אף הוראות סעיפים 7, 14 ו-15, במדינה המתקשרת שבה מבוצעות פעילויותיו של הבדרן או הספורטאי.

3. על אף הוראותיהם של ס"ק 1 ו-2, הכנסה שמפיק בדרך או ספורטאי תושב אחת המדינות המתקשרות מפעילויותיו במדינה המתקשרת האחרת, תהיה נתונה למס רק במדינה הנזכרת ראשונה, אם הפעולות במדינה האחרת נתמכו בשלמותן או במידה ניכרת על ידי קרנות הציבור של המדינה שנזכרת ראשונה, לרבות הרשויות המקומיות או יחידות טריטוריאליות שלה, והפעולות כאמור בוצעו בהתאם לתנאים שבהסכם תרבות דו צדדי שבתוקף בין שתי המדינות המתקשרות.

סעיף 18: קיצבאות

בכפוף להוראות ס"ק 2 לסעיף 19, קיצבאות וגמול דומה אחר ששולמו לתושב של מדינה מתקשרת תמורת עבודה שבעבר, ניתן לחייבם במס רק באותה מדינה.

סעיף 19: שירות ממשלתי

1. (א) גמול, למעט קיצבה, ששולם בידי מדינה מתקשרת ליחיד, בעד שירותים שניתנו לאותה מדינה, ניתן לחייבו במס רק באותה מדינה.

(ב) ואולם, ניתן לחייב במס גמול כאמור רק במדינה המתקשרת האחרת אם השירותים ניתנים באותה מדינה והיחיד הוא תושב אותה מדינה, והוא:

I. אזרחה של אותה מדינה; או

II. לא נעשה תושבה של אותה מדינה אך ורק לשם מתן השירותים.

2. (א) כל קיצבה המשולמת בידי מדינה מתקשרת או מתוך קרן שנוצרה על ידה, ליחיד, בעד שירותים שניתנו לאותה מדינה, ניתן לחייבה במס רק באותה מדינה.

(ב) ואולם, ניתן יהיה לחייב במס קצבה כזו רק במדינה המתקשרת האחרת אם היחיד הוא תושב ואזרח של אותה מדינה.

3. הוראות סעיפים 15, 16 ו-18 יחולו על גמול וקיצבה בעד שירותים שניתנו בקשר עם עסק המתנהל בידי מדינה מתקשרת.

סעיף 20: פרופסורים וחוקרים

1. יחיד המבקר במדינה מתקשרת לשם הוראה או ביצוע מחקר באוניברסיטה, מכללה או מוסד חינוכי מוכר אחר באותה מדינת מתקשרת והינו תושב המדינה המתקשרת האחרת או היה תושב כאמור מיד לפני הביקור, יהיה פטור ממס במדינה המתקשרת הראשונה לגבי גמול עבור הוראה או מחקר כאמור למשך תקופה שלא תעלה על שנתיים מתחילת ביקורו הראשון למטרה זו.

2. האמור בס"ק 1 לסעיף זה לא יחול על הכנסה ממחקר, אם מחקר זה מבוצע לא למען אינטרס ציבורי אלא בעיקר לטובתם הפרטית של אדם מסויים או אנשים מסויימים.

סעיף 21: סטודנטים וחניכים

תשלומים שקיבל סטודנט או חניך בעסקים הנמצא במדינה מתקשרת אך ורק למטרת חינוכו או הכשרתו, והוא תושב המדינה המתקשרת האחרת, או היה תושב כאמור מיד לפני שהייתו באותה מדינה מתקשרת והמשמשים לצרכי מחייתו, חינוכו או הכשרתו יהיו פטורים ממס במדינה המתקשרת הנזכרת לראשונה אם מקורם מחוץ לאותה מדינה.

סעיף 22: הכנסה אחרת

פריטי הכנסה של תושב מדינה מתקשרת, שנבעו ממקור כלשהו, אשר לא נידונו בסעיפים הקודמים של אמנה זו, ניתן לחייבם במס רק באותה מדינה.

סעיף 23: הגבלת הטבות

רשות מוסמכת של מדינה מתקשרת רשאית, לאחר התייעצויות עם הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת האחרת, לשלול ההטבות שמוענקות באמנה זו לכל אדם, או בהתייחס לכל עסקה, אם לדעתה הענקת ההטבעות היתה גורמת לשימוש פסול של האמנה לפי מטרותיה.

סעיף 24: שיטות למניעת מסי כפל

מסי כפל ימנעו כלהלן:

1. מיסים ששולמו על ידי תושבי רומניה לגבי הכנסה או הון שניתן למסותם בישראל, בהתאם להוראות אמנה זו, ינוכו ממיסים רומניים בהתאם לדינים הפיסקליים הרומניים. ניכוי כאמור לא יעלה על המס על הכנסה או המס על הון, כפי שמחושב לפני הניכוי, אשר ניתן לייחסו להכנסה או הון שנתונים למס בישראל.

2. בכפוף לדיני ישראל בדבר זקיפת מס המשתלם בארץ שמחוץ לישראל כזיכוי נגד מס ישראלי, מס רומני ששולם עבור הכנסה שהופקה ברומניה ייזקף כזיכוי כנגד מס ישראלי המשתלם על אותה הכנסה. אולם הזיכוי לא יעלה על חלק יחסי מהמס הישראלי, כיחס ההכנסה האמורה שהופקה ברומניה לכלל הכנסת הנישום הנתונה למס בישראל.

סעיף 25: אי הפליה

1. אזרחיה של מדינה מתקשרת, בין אם תושבי אותה מדינה מתקשרת בין אם לאו, לא יהיו כפופים במדינה המתקשרת האחרת למיסים או לכל דרישה הקשורה במיסים, השונים או מכבידים יותר מהמיסים ומהדרישות הקשורות בהם, שכפופים להם, או עלולים להיות כפופים להם, אזרחי אותה מדינה אחרת באותן נסיבות.

2. המס על מוסד קבע שיש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לא יוטל באותה מדינה אחרת בצורה פחות נוחה מהמס המוטל על מיזמים של אותה מדינה אחרת העוסקים באותן פעילויות.

3. הוראות סעיף זה לא יתפרשו כמחייבות מדינה מתקשרת להעניק לתושבי מדינה מתקשרת אחרת הנחות אישיות, הקלות או זיכויים לענין מס, המוענקות לתושביה מסיבות של מעמד אזרחי או חובות משפחה.

4. למעט מקום שחלות הוראות סעיף 9, ס"ק 8 לסעיף 11 או ס"ק 6 לסעיף 12, ריבית, תמלוגים, ותשלומים אחרים שמשלם מיזם של מדינה מתקשרת לתושב של המדינה המתקשרת האחרת, יהיו, לענין קביעת הרווחים החבים מס של אותו מיזם, ניתנים לניכוי לפי אותם התנאים כאילו שולמו לתושב של המדינה הנזכרת ראשונה.

5. מיזמים של מדינה מתקשרת שהבעלות בהם או השליטה על הונם נתונה, כולה או בחלקה, במישרין או בעקיפין, בידי תושב או תושבים של המדינה המתקשרת האחרת, לא יהיו כפופים במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה למיסים או לכל דרישה הקשורה במיסים השונים או מכבידים יותר מהמיסים ומהדרישות הקשורות בהם, שמיזמים דומים אחרים של המדינה הנזכרת ראשונה כפופים להם או עלולים להיות כפופים להם.

6. המונח "מיסים"בסעיף זה פירושו מיסים מכל סוג והגדר.

סעיף 26: נוהל להסכמה הדדית

1. מקום שתושב מדינה מתקשרת סבור שהפעולות של אחת המדינות המתקשרות, או שתיהן, גורמות או עתידות לגרום לו חיוב במס שלא בהתאם לאמנה זו, רשאי הוא, בלי שים לב לתרופות הנתונות לו לפי דיניהן הפנימיים של מדינות אלה, להגיש את ענינו לפני הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת שהוא תושבה. יש להגיש את הענין תוך שנתיים מההודעה הראשונה על הפעולה שהביאה לידי חיוב במס שלא בהתאם להוראות האמנה.

2. הרשות המוסמכת, אם ההתנגדות נראית לה מוצדקת, ואם אין באפשרותה להגיע לפתרון מספק בעצמה, תשתדל ליישב את הענין בהסכמה הדדית עם הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת האחרת, במגמה למנוע חיוב במס שלא בהתאם לאמנה. כל הסכם שהושג יבוצע על אף כל הגבלות זמן בדיניהן הפנימיים של המדינות המתקשרות.

3. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות ישתדלו ליישב בהסכמה הדדית כל קושי או ספק בדבר פירושה או תחולתה של האמנה. רשאיות הן גם להיוועץ יחדיו לשם מניעת מסי כפל במקרים שלגביהם אין הוראה באמנה זו.

4. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות רשאיות לבוא בדברים במישרין זו עם זו כדי להגיע לידי הסכם כאמור בס"ק הקודמים. מקום שנראה הדבר רצוי, במטרה להגיע לידי הסכם, לנהל משא ומתן בעל פה, יתקיים משא ומתן כזה באמצעות ועדה מורכבת מנציגי הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות.

סעיף 27: חילופי ידיעות

1. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יחליפו ביניהן ידיעות ככל שיהיה דרוש לביצוע הוראותהי של אמנה זו או של החוקים הפנימיים של המדינות המתקשרות הדנים במיסים שאמנה זו דנה בהם, במידה שהחיוב במס לפיהם אינו מנוגד לאמנה. כל ידיעה שקיבלה מדינה מתקשרת יראו אותה כסודית ויגלו אותה רק לבני אדם או לרשויות המעורבים בשומתם או בגבייתם של המיסים הנידונים באמנה זו, באכיפתם או בהעמדה לדין בשלהם או בקשר אליהם.

2. אין לפרש הוראות ס"ק 1 בשום מקרה כמטילות חובה על מדינה מתקשרת:

(א) לנקוט אמצעים מינהליים המנוגדים לדינים ולנוהל המינהלי של אותה מדינה מתקשרת או של המדינה המתקשרת האחרת;

(ב) לספק ידיעות אשר אין לקבלן לפי הדינים או במהלך הדברים הרגיל של המינהל באותה מדינה מתקשרת או במדינה המתקשרת האחרת;

(ג) לספק ידיעות העשויות לגלות סוד מסחרי, עסקי, תעשייתי או מקצועי, או העשויות לגלות תהליך או ידיעה מסחריים, אשר גילויים נוגד את תקנת הציבור.

סעיף 28: נציגים דיפלומטיים ופקידים קונסולריים

אין באמנה זו כדי לפגוע בזכויות הפיסקליות של נציגים דיפלומטיים או פקידים קונסולריים לפי הכללים המקובלים במשפט הבין לאומי או לפי הוראות שבהסכמים מיוחדים.

סעיף 29: כניסה לתוקף

1. אמנה זו תאושרר בהתאם להוראות החוקתיות של המדינות המתקשרות ותכנס לתוקף ביום השלושים לאחר החלפת האגרות המציינות את השלמת ביצוע הוראות אלו ע"י שתי המדינות המתקשרות.

2. הוראות אמנה זו יהיו בנות פועל

(א) בזיקה למיסים המנוכים במקור, על סכומי הכנסה שנצמחו ביום הראשון לחודש ינואר שבסמוך לאחר התאריך שבו נכנסה האמנה לתוקפה, או לאחר יום זה;

(ב) בזיקה למיסים אחרים על הכנסה, לגבי מיסים אלה הנתונים במס בשנות המס המתחילות ביום הראשון לחודש ינואר שבסמוך לאחר התאריך שבו נכנסה האמנה לתוקפה, או לאחר יום זה.

סעיף 30: סיום

אמנה זו תשאר בתוקף ללא הגבלת זמן. כל אחת מן המדינות המתקשרות רשאית להביא את האמנה לידי סיום בצינורות דיפלומטיים עד ה-30 ביוני בכל שנה קלנדרית החל מהשנה החמישית לאחר כניסתה של האמנה לתוקף. במקרה כזה יפוג תוקפה של אמנה זו ב-31 בדצמבר באותה שנה קלנדרית שבה נמסרה הודעת הסיום. במקרה זה תחדל האמנה להיות בת-פועל:

א. בזיקה למיסים המנוכים במקור, על סכומי הכנסה שהופקו ביום הראשון לינואר שבסמוך לאחר סיומה של השנה שבה ניתנה ההודעה, או לאחר יום זה.

ב. בזיקה למיסים אחרים על הכנסה, לגבי שנות המס המתחילות ב-1 בינואר שבסמוך לאחר השנה שבה ניתנה ההודעה, או לאחר יום זה.

וכראיה חתמו החתומים מטה, שהוסמכו לכך כדין על ידי ממשלותיהם על אמנה זו

נעשה ב- __________ בתאריך _________ בשלושה עותקים בשפות הרומנית, העברית והאנגלית, ולכל הנוסחים דין מקור במידה שווה. במקרה של הבדלי פרשנות, יכריע האנגלי.

_________________                             ______________________

בשם ממשלת רומניה                                     בשם ממשלת מדינת ישראל

האמנה אושררה ע"י ממשלת ישראל ביום 28.12.97 ונכנסה לתוקף ביום 1.1.99.

 

קרא על אמנות למניעת כפל מס שישראל צד להן

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת : -) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner