עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי בינלאומי >> אמנות למניעת כפל מס שישראל צד להן >>
אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין ברזיל

אמנות למניעת כפל מס

אמנות למניעת כפל מס

אמנת מס ישראל-אוזבקיסטן
אמנת מס ישראל-אוסטריה
אמנת מס ישראל-אורוגוואי
אמנת מס ישראל-איטליה
אמנת מס ישראל-אירלנד
אמנת מס ישראל-ארגנטינה
אמנת מס ישראל-ארה"ב
אמנת מס ישראל-בולגריה
אמנת מס ישראל-בילורוס
אמנת מס ישראל-בלגיה
אמנת מס ישראל-ברזיל
אמנת מס ישראל-בריטניה
אמנת מס ישראל-ג'מייקה
אמנת מס ישראל-גרמניה
אמנת מס ישראל-דנמרק
אמנת מס ישראל-דרום אפריקה
אמנת מס ישראל-הודו
אמנת מס ישראל-הולנד
אמנת מס ישראל-הונגריה
אמנת מס ישראל-טורקיה
אמנת מס ישראל-יוון
אמנת מס ישראל-יפן
אמנת מס ישראל-מקסיקו
אמנת מס ישראל-נורבגיה
אמנת מס ישראל-סין
אמנת מס ישראל-סינגפור
אמנת מס ישראל-סלובקיה
אמנת מס ישראל-ספרד
אמנת מס ישראל-פולין
אמנת מס ישראל-פיליפינים
אמנת מס ישראל-פינלנד
אמנת מס ישראל-צ'כיה
אמנת מס ישראל-צרפת
אמנת מס ישראל-קוריאה
אמנת מס ישראל-קנדה
אמנת מס ישראל-רומניה
אמנת מס ישראל-רוסיה
אמנת מס ישראל-שבדיה
אמנת מס ישראל-שוויץ
אמנת מס ישראל-תאילנד
אמנת המודל של ה-oecd
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
אמנות למניעת כפל מס
מיסוי חברה זרה בישראל
מיסוי ישראלים בחו"ל
מיסוי מסחר אלקטרוני
חוו"ד דין זר לרשם המקרקעין
צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

אמנה למניעת כפל מס
בין ישראל לבין ברזיל

אמנות כפל מס

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין ברזיל

מיסוי בינלאומי - אמנה בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה הפדרטיבית של ברזיל בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממיסים לגבי מיסים על הכנסה

ממשלת מדינת ישראל וממשלת הרפובליקה הפדרטיבית של ברזיל, ברצותן לכרות אמנה למניעת מסי כפל ולמניעת התחמקות ממיסים על הכנסה, הסכימו לאמור:

סעיף 1: בני אדם נדונים

אמנה זו תחול על בני אדם שהם תושבי אחת המדינות המתקשרות או שתיהן.

סעיף 2: המיסים הנידונים

1. המיסים עליהם תחול אמנה זו הם:

(א) לגבי ברזיל:

מס ההכנסה הפדרלי (ייקרא להלן - "מס ברזילאי");

(ב) לגבי ישראל:

(i) מיסים המוטלים לפי פקודת מס הכנסה והחוקים הנספחים לה (לרבות מס חברות ומס על רווחי הון);

(ii) מיסים המוטלים על רווחים מהעברת מקרקעין לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה);

(ייקראו להלן - "מס ישראלי").

2. כן תחול אמנה זו על מיסים זהים או דומים במהותם שיוטלו לאחר תאריך חתימתה של האמנה, נוסף על המיסים המפורטים בפסקה 1 או במקומם. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יודיעו זו לזו על כל שינוי משמעותי שחל בדיני המיסים שלהן.

סעיף 3: הגדרות כלליות

1. למטרות אמנה זו, אלא אם כן משתמע אחרת מן ההקשר:

(א)המונח "ברזיל" פירושו השטח היבשתי ושטח האיים של הרפובליקה הפדרטיבית של ברזיל, כולל הים הטריטוריאלי שלה, כמוגדר בהתאם לאמנת האומות המאוחדות בדבר משפט הים, וכן קרקע הים ותת-הקרקע המתאימים, וכן כל אזור ימי מעבר לים הטריטוריאלי, כולל קרקע הים ותת-הקרקע, במידה שברזיל מממשת זכויות ריבונות באזור כאמור בקשר לחיפוש וניצול המשאבים הטבעיים בהתאם למשפט הבינלאומי.

(ב)המונח "ישראל" פירושו מדינת ישראל, ובמובנו הגיאוגרפי, הוא כולל את שטחי מדינת ישראל, ואת החלק מקרקע הים ומתת-הקרקע מתחת לים שעליהם יש למדינת ישראל זכויות ריבוניות בהתאם למשפט הבינלאומי; ולרבות האזור אשר בו, בהתאם למשפט הבינלאומי ולדיני מדינת ישראל, ישראל זכאית לממש את זכויותיה בקשר לחיפוש משאבים טבעיים הנמצאים מתחת לים וניצולם.

(ג)המונחים "מדינה מתקשרת" ו"המדינה המתקשרת האחרת" פירושם ישראל או ברזיל, לפי העניין.

(ד)המונח "אדם" כולל יחיד, חברה וכל חבר בני אדם אחר.

(ה)המונח "חברה " פירושו כל תאגיד או גוף הנחשב כתאגיד לצורכי מס.

(ו)המונחים "מיזם של מדינה מתקשרת" ו"מיזם של המדינה המתקשרת האחרת" פירושם, בהתאמה, מיזם המנוהל בידי תושב של מדינה מתקשרת ומיזם המנוהל בידי תושב של המדינה המתקשרת האחרת.

(ז)המונח "תעבורה בינלאומית" פירושו כל הובלה בספינה או בכלי טיסהמופעלים בידי מיזם שמקום הניהול הממשי שלו הוא במדינה מתקשרת, למעט הובלה כאמור כשהיא אך ורק בין מקומות שהינם בתוך המדינה המתקשרת האחרת.

(ח)המונח "מס" פירושו מס ברזילאי או מס ישראלי, לפי ההקשר.

(ט)המונח "רשות מוסמכת" פירושו:

(i)בברזיל:שר האוצר, מזכיר ההכנסות הפדרלי או נציגיהם המוסמכים;

(ii)בישראל:שר האוצר או נציגו המוסמך.

(י) המונח "אזרח" פירושו:

(i)כל יחיד שהוא בעל אזרחות של מדינה מתקשרת;

(ii)כל ישות משפטית, שותפות או התאגדות שמעמדם ככאלה נובע מהחוקים התקפים במדינה מתקשרת.

2. לצורך יישום הוראות אמנה זו ע"י מדינה מתקשרת, כל מונח שלא הוגדר בה יפורש בהתאם למשמעות שניתנת לו, באותו מועד, בחוקי אותה מדינה החלים על המיסים הכלולים באמנה, אלא אם משתמע אחרת מן ההקשר; לעניין זה תינתן עדיפות לפרשנות הניתנת לאותם מונחים בדיני המס של אותה מדינה לעומת הפרשנות הניתנת להם לפי חוקים אחרים של אותה מדינה.

סעיף 4: תושבות פיסקאלית

1. למטרות אמנה זו, המונח "תושב מדינה מתקשרת" פירושו כל אדם אשר לפי דיני אותה מדינה נתון בה למס בשל מקום מושבו, מקום מגוריו, מקום ניהולו או כל מבחן אחר בסגנון דומה, וכולל גם אותה מדינה וכל יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה.

2. מקום שמכוח הוראות ס"ק 1 יחיד הינו תושב שתי המדינות המתקשרות, ייקבע מעמדו כלהלן:

(א)יראוהו כתושב המדינה המתקשרת שיחסיוהאישיים והכלכליים עמה הדוקים יותר (מרכז האינטרסים החיוניים);

(ב)אם לא ניתן לקבוע באיזו מדינה מתקשרת נמצא מרכז האינטרסים החיוניים שלו, יראוהו כתושב המדינה המתקשרת שבה עומד לרשותו בית קבע; אם יש לו בית קבע בשתי המדינות, או אם אין לו בית קבע באף מדינה, יראוהו כתושב המדינה שבה הוא נוהג לגור;

(ג)אם הוא נוהג לגור בשתי המדינות המתקשרות, או אם אינו נוהג לגור אף לאבאחת מהן, יראוהו רק כתושב המדינה המתקשרת שהוא אזרחה.

(ד)אם הוא אזרח של שתי המדינות המתקשרות או שאינו אזרח אף לא של אחת מהן, הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יישבו את השאלה בהסכמה הדדית.

3. מקום שמכוח הוראות ס"ק 1 אדם שאינו יחיד הינו תושב שתי המדינות המתקשרות, יראוהו רק כתושב המדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול הממשי שלו.

סעיף 5: מוסד קבע

1. למטרות אמנה זו, המונח "מוסד קבע" פירושו מקום עסקים קבוע שבאמצעותו מתנהלים עסקי המיזם, כולם או חלקם.

2. המונח "מוסד קבע" כולל במיוחד:

(א)מקום הנהלה;

(ב)סניף;

(ג)משרד;

(ד)בית חרושת;

(ה)בית מלאכה; וכן

(ו)מכרה, באר נפט או באר גז, מחצבה או כל מקום אחר להפקת משאבים טבעיים.

3. אתר בנייה או פרויקט בנייה או התקנה או הרכבה מהווים מוסד קבע רק אם הם קיימים יותר מ-9 חודשים.

4. על אף ההוראות הקודמות של סעיף זה, המונח "מוסד קבע" יראוהו כאילו אינו כולל:

(א)שימוש במתקנים אך ורק לצורכי אחסנה, תצוגה או מסירה של טובין או של סחורה השייכים למיזם;

(ב)החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למיזם, אך ורק לצורכי אחסון, תצוגה או מסירה;

(ג)החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למיזם, אך ורק לשם עיבודם בידי מיזם אחר;

(ד)החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק לשם רכישת טובין או סחורה, או לשם איסוף מידע, עבור המיזם;

(ה)החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק למטרות ביצוע, עבור המיזם, של כל פעילות אחרת שטיבה הכנה או עזר;

(ו)החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק לצורך צירוף כלשהו של פעילויותהמאוזכרות בתת-ס"ק (א) עד (ה), ובלבד שהפעילות הכוללת של מקום העסקים הקבוע הנובעת מצירוף זה טיבה הכנה או עזר.

5. על אף הוראות ס"ק 1 ו-2, מקום שאדם - שאינו סוכן בעל מעמד עצמאי שס"ק 6 חל עליו - פועל בשם מיזם, ויש לו סמכות במדינה מתקשרת לחתום על חוזים בשם המיזם והוא משתמש בה בקביעות, יראו את המיזם כאילו יש לו מוסד קבע במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה ביחס לכל הפעילויות שאותו אדם מקבל על עצמו מטעם המיזם, אלא אם פעילויות האדם האמור מוגבלות לאלה המאוזכרות בס"ק 4, אשר אילו בוצעו ממקום עסקים קבוע לא היו הופכות את מקום העסקים הקבוע הזה למוסד קבע לפי הוראות אותו ס"ק.

6. מיזם של מדינה מתקשרת לא ייראה כבעל מוסד קבע במדינה המתקשרת האחרת רק מפני שהוא מנהל עסקים באותה מדינה מתקשרת אחרת באמצעות מתווך, עמיל כללי או כל סוכן אחר בעל מעמד עצמאי, ובלבד שבני אדם אלה פועלים במהלך הרגיל של עסקיהם.

7. העובדה שחברה , שהיא תושבת מדינה מתקשרת, שולטת או נשלטת ע"י חברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת, או שהיא מנהלת עסקים באותה מדינה אחרת (אם באמצעות מוסד קבע ואם בדרך אחרת), לא יהיה בה, כשלעצמה, כדי להקנות לחברה אחת מעמד של מוסד קבע של האחרת.

סעיף 6: הכנסה ממקרקעין

1. הכנסה שמפיק תושב מדינה מתקשרת ממקרקעין (לרבות הכנסה מחקלאות או ייעור) הנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה מתקשרת אחרת.

2. למונח "מקרקעין" תהא המשמעות שיש לו לפי דיני המדינה המתקשרת שבה נמצאים המקרקעין הנדונים. בכל מקרה, יכלול המונח נכסים הנלווים אל מקרקעין, משק חי וציוד המשמשים בחקלאות וייעור, זכויות שחלות עליהן הוראות החוק הכללי הדן במקרקעין, זכותההנאה מפירות מקרקעין וזכויות לתשלומים משתנים או קבועים כתמורה בעד ניצול, או הזכות לנצל, מרבצי מחצבים, מקורות ואוצרות טבע אחרים; ספינות , אוניות וכלי טיס לא ייראו כמקרקעין.

3. הוראות ס"ק 1 יחולו על הכנסה המופקת משימוש ישיר במקרקעין, מהשכרתם או משימוש במקרקעין בכל דרך אחרת.

4. הוראות ס"ק 1 ו-3 יחולו גם על הכנסה ממקרקעין של מיזם.

סעיף 7: רווחי עסקים

1. רווחים של מיזם של מדינה מתקשרת יהיו חייבים במס רק באותה מדינה, אלא אם המיזם מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם. אם המיזם מנהל עסקים כאמור לעיל, ניתן לחייב במס במדינה המתקשרת האחרת את רווחי העסקים של המיזם, אולם רק אותו חלק מהם שניתן לייחסו לאותו מוסד קבע.

2. בכפוף להוראות ס"ק 3, מקום שמיזם של מדינה מתקשרת מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, ייחסו בכל אחת מהמדינות המתקשרות לאותו מוסד קבע את הרווחים שהיו צפויים לו אילו היה זה מיזם נבדל ונפרד העוסק בפעילויות זהות או דומות, בתנאים זהים או דומים, ומקיים קשרים באופן בלתי תלוי לחלוטין עם המיזם שהוא מוסד קבע שלו.

3. בקביעת רווחי מוסד קבע, יותר ניכוין של הוצאות שהוצאו למטרות מוסד הקבע,לרבות הוצאות ניהול והוצאות מנהל כלליות שנצמחו כך.

4. שום רווחים לא ייוחסו למוסד קבע רק משום שאותו מוסד קבע קנה טובין או סחורה בשביל המיזם.

5. מקום שהרווחים כוללים פריטי הכנסה הנידונים בנפרד בסעיפים אחרים של אמנה זו, כי אז הוראות אותם סעיפים לא יושפעו מהוראות סעיף זה.

סעיף 8: הובלה ימית ואווירית

1. רווחים מהפעלת ספינות או כלי טיס בתעבורה בינלאומית, ניתן יהיה לחייבם במס רק באותה מדינה מתקשרת שבה נמצא מקום הניהול הממשי של המיזם. אולם אם מקום הניהול הממשי אינו ממוקם באחת המדינות המתקשרות, רווחים כאמור יהיו חייבים במס רק במדינה המתקשרת שהמיזם הוא תושבה.

2. אם מקום הניהול הממשי של מיזם ספנות הוא על אוניה, כי אז הוא ייחשב כאילו הוא נמצא במדינה המתקשרת אשר בה נמצא נמל הבית של האוניה, או אם אין נמל בית כאמור, במדינה המתקשרת אשר מפעיל האוניה הוא תושבה.

3. הוראות ס"ק 1 יחולו גם על רווחים הנובעים מהשתתפות בקרן משותפת, בעסק משותף או בסוכנות הפעלה בינלאומית, אך רק אותו חלק מהרווחים שנובעים כך, שניתן לייחסו להשתתפות בפעילות המשותפת.

סעיף 9: מיזמים קישורים

מקום:

(א)שמיזם של מדינה מתקשרת משתתף, במישרין או בעקיפין, בניהול, בשליטה או בהון של מיזם של המדינה המתקשרת האחרת, או

(ב)שאותם בני אדם משתתפים, במישרין או בעקיפין, בניהול, בשליטה או בהון של מיזם של מדינה מתקשרת ושל מיזם של המדינה המתקשרת האחרת,

ובכל אחד מהמקרים נקבעו או הוטלו ביחסים המסחריים או הכספיים בין שני המיזמים,תנאים שונים מאלה שהיו נקבעים בין מיזמים בלתי תלויים, הרי כל הרווחים שאלמלא התנאים הללו היו נצמחים לאחד המיזמים ובשל אותם תנאים לא נצמחו, מותר לכלול אותםברווחי אותו מיזם ולהטיל עליהם מס בהתאם.

סעיף 10: דיבידנדים

1. דיבידנדים ששילמה חברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת לתושב המדינה המתקשרת האחרת,ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

2. אולם ניתן לחייב במס דיבידנדים כאלה גם במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום מושב החברה המשלמת את הדיבידנדים, ולפי דיני אותה מדינה, אולם אם בעל הזכות שביושר לדיבידנדים הוא תושב המדינה המתקשרת האחרת, המס שיוטל כך שלא יעלה על:

(א)10 אחוזים מהסכום ברוטו של הדיבידנדים אם בעל הזכות שביושר מחזיק לפחות ב-25 אחוזים מהון החברה המשלמת את הדיבידנדים;

(ב)15 אחוזים מהסכום ברוטו של הדיבידנדים בכל המקרים האחרים.

הוראות ס"ק זה לא ישפיעו על מיסוי החברה ביחס לרווחים שמהם משתלמים הדיבידנדים.

3. המונח "דיבידנדים" בסעיף זה פירושו הכנסה ממניות , ממניות "הנאה" או מזכויות "הנאה", מניות במכרות, מניות מייסדים או זכויות אחרות - אשר אינן תביעות חוב - המשתתפות ברווחים, וכן הכנסה מזכויות אחרות בתאגיד הכפופות לאותו דין לעניין מיסים כהכנסה ממניות , לפי חוקי המדינה שבה נמצא מושבה של החברה המבצעת את החלוקה.

4. הוראות ס"ק 1 ו-2 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לדיבידנדים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקום מושבה של החברה המשלמתאת הדיבידנדים, באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, וזכות ההחזקה שבזיקה אליה משתלמים הדיבידנדים קשורה באופן ממשי לאותו מוסד קבע. במקרה כזה יחולו הוראותסעיף 7.

5. מקום שלתושב מדינה מתקשרת יש מוסד קבע במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייב את אותו מוסד קבע במס המנוכה במקור בהתאם לחוקי אותה מדינה מתקשרת אחרת. אולם, מס זה לא יעלה על 10 אחוזים מהסכום ברוטו של הרווחים של אותו מוסד קבע, המחושב אחרי תשלום מס חברות ביחס לאותם רווחים.

6. מקום שחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת מפיקה רווחים או הכנסה מהמדינה המתקשרת האחרת, לא תטיל מדינה מתקשרת אחרת זו מס על הדיבידנדים המשתלמים בידי החברה , אלא במידה שאותם דיבידנדים משתלמים לתושב של אותה מדינה מתקשרת אחרת או במידה שזכות ההחזקה שבזיקה אליה משתלמים הדיבידנדים קשורה באופן ממשי למוסד קבע או לבסיס קבוע הנמצא באותה מדינה מתקשרת אחרת, ולא תחייב את רווחיה הבלתי מחולקים של החברה במס על רווחים בלתי מחולקים של חברות, גם אם הדיבידנדים המשתלמים או הרווחים הבלתי מחולקים מורכבים,כולם או חלקם, מרווחים או מהכנסה שמקורם במדינה מתקשרת אחרת כאמור.

סעיף 11: ריבית

1. ריבית שמקורה במדינה מתקשרת והמשתלמת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.

2. אף על פי כן, ניתן לחייב ריבית כאמור במס גם במדינה המתקשרת שבה מקורה ובהתאם לחוקי אותה מדינה, אולם אם בעל הזכות שביושר לריבית הוא תושב המדינה המתקשרת האחרת, המס המוטל כך לא יעלה על 15 אחוזים מהסכום ברוטו של הריבית.

3. על אף האמור בהוראות ס"ק 1 ו-2:

(א)ריבית הנצמחת במדינה מתקשרת, ובעלת הזכות שביושר עליה היא ממשלת המדינה המתקשרת האחרת, יחידת-משנה מדינית שלה, רשות מקומית או כל סוכנות אחרת (לרבות מוסד פיננסי) בבעלות מלאה של אותה ממשלה, יחידת-משנה מדינית או רשות מקומית, תהיה פטורה ממס במדינה הנזכרת ראשונה, אלא אם כן חל תת-ס"ק (ב);

(ב)ריבית מניירות ערך, שטרי חוב או אגרות חוב שהנפיקה ממשלה של מדינה מתקשרת, יחידת-משנה מדינית שלה, רשות מקומית או מקומית או כל סוכנות אחרת (לרבות מוסד פיננסי) בבעלות מלאה של אותה ממשלה, יחידת-משנה מדינית או רשות מקומית תהיה חייבת במס רק באותה מדינה.

4. המונח "ריבית" בסעיף זה פירושו הכנסה מתביעות חוב מכל סוג, בין שהן מובטחות במשכנתא ובין אם לאו, בין שהן נושאות זכות להשתתף ברווחי החייב ובין אם לאו, ובמיוחד הכנסה מבטוחות ממשלתיות והכנסה משטרי חוב או מאיגרות חוב, לרבות פרמיות ופרסים הקשורים בבטוחות, שטרי חוב או איגרות חוב אלה כמו גם הכנסה אחרת שדינה כדין הכנסה מכסף הניתן כהלוואה ע"י חוקי המס של המדינה שבה נצמחת ההכנסה.

5. הוראות ס"ק 1 עד 4 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לריבית, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נצמחת הריבית באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, ותביעת החוב שבזיקה אליה משתלמת הריבית קשורה באופן ממשי למוסד קבע כאמור. במקרה כאמור יחולו הוראות סעיף 7.

6. הגבלת שיעור המס לפי הוראות ס"ק 2 לא תחול על ריבית הנצמחת במדינה מתקשרת ומשתלמת למוסד קבע של מיזם של המדינה המתקשרת האחרת שממוקם במדינה שלישית.

7. יראו ריבית כנובעת במדינה מתקשרת כאשר המשלם הוא אותה מדינה עצמה, יחידת-משנה מדינית, רשות מקומית או תושב של אותה מדינה. אולם, מקום שיש למשלם הריבית, בין אם הוא תושב מדינה מתקשרת ובין אם לאו, מוסד באחת המדינות המתקשרות אשר בקשר אליהן נוצרה ההתחייבות בשלה משתלמת הריבית, ומוסד קבע זה נושא בנטל הריבית, כי אז יראו את הריבית האמורה כנצמחת במדינה שבה נמצא מוסד הקבע.

8. מקום שמחמת יחסים מיוחדים בין המשלם לבין בעל הזכות שביושר, או בין שניהם לבין אדם אחר, עולה סכום הריבית, ביחס לתביעת החוב שעליה היא משתלמת, על הסכום שהמשלם ובעל הזכות שביושר היו מסכימים עליו אילולא יחסים אלה, יחולו הוראות סעיף זה רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה כזה יישאר החלק העודף של התשלומים נתון למס בהתאם לדיניה של כל אחת מהמדינות המתקשרות, תוך התחשבות נאותה בהוראותיה האחרות של אמנה זו.

סעיף 12: תמלוגים

1. תמלוגים שמקורם במדינה מתקשרת והמשתלמים לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

2. ואולם, ניתן לחייב במס את התמלוגים גם במדינה המתקשרת שבה נצמחו, ובהתאם לחוקי אותה מדינה, אך אם הבעלים שביושר של אותם תמלוגים הוא תושב המדינה המתקשרת האחרת, המס המוטל כך לא יעלה על:

(א)15 אחוזים מהסכום ברוטו של התמלוגים הנצמחים מהשימוש, או מהזכות לשימוש, בסימני מסחר;

(ב)10 אחוזים מהסכום ברוטו של התמלוגים בכל שאר המקרים.

3. המונח "תמלוגים" בסעיף זה פירושו תשלומים מסוג כלשהו המתקבלים כתמורה בעד שימוש או בעד הזכות לשימוש, בכל זכות יוצרים של יצירה ספרותית, אמנותית או מדעית (לרבות סרטי קולנוע, סרטים או הקלטות לשידורי טלוויזיה או רדיו), כל פטנט, סימן מסחר, מדגם או דגם, תוכנית, נוסחה או תהליך סודיים, או בעד שימוש או זכות להשתמש בציוד תעשייתי, מסחרי או מדעי, או עבור מידע הנוגע לניסיון תעשייתי, מסחרי או מדעי.

4. הוראות ס"ק 1 ו-2 לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לתמלוגים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת בה צמחו התמלוגים, באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, והזכות או הרכוש שבזיקה אליהם משתלמים התמלוגים קשורים באופן ממשי לאותו מוסד קבע. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7.

5. יראו תמלוגים כנצמחים במדינה מתקשרת כאשר המשלם הוא אותה מדינה עצמה, יחידת משנה מדינית, רשות מקומית או תושב של אותה מדינה. אולם, מקום שיש למשלם התמלוגים, בין אם הוא תושב מדינה מתקשרת ובין אם לאו, מוסד קבע באחת המדינות המתקשרות אשר בקשר אליהן נוצרה ההתחייבות בשלה משתלמים התמלוגים, ומוסד הקבע נושא בנטל התמלוגים, כי אז יראו את התמלוגים האמורים כנצמחים במדינה שבה נמצא מוסד הקבע.

6. מקום שמחמת יחסים מיוחדים בין המשלם ובין בעל הזכות שביושר, או בין שניהם ובין אדם אחר, עולה סכום התמלוגים, ביחס לשימוש, לזכות או למידע שבעדם הם משתלמים, על הסכום שהמשלם ובעל הזכות שביושר היו מסכימים עליו אילולא יחסים אלה, יחולו הוראות סעיף זה רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה כזה יישאר החלק העודף של התשלומים חייב במס בהתאם לדיניה של כל מדינה מתקשרת, תוך התחשבות נאותה בהוראותיה האחרות של אמנה זו.

סעיף 13: רווחי הון

1. רווחים שהפיק תושב של מדינה מתקשרת מהעברת מקרקעין, המאוזכרים בסעיף 6,הנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

2. רווחים שהפיק תושב מדינה מתקשרת מהעברת מניות או זכויות אחרות בחברה שיותר ממחצית נכסיה כוללים, במישרין או בעקיפין, מקרקעין הנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן למסותם באותה מדינה אחרת.

3. רווחים שמפיק תושב של מדינה מתקשרת ממכירה, מחילופין או מסילוק בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, של מניות בחברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת, אבל רק אם אותו תושב של המדינה הנזכרת ראשונה היה הבעלים, במישרין או בעקיפין, בכל עת בתקופת שנים עשר החודשים שקדמה למכירה, לחילופין או לסילוק בדרך אחרת כאמור, של מניות המעניקות את הזכות ל-10 אחוזים או יותר מכוח ההצבעה בחברה . ואולם, המס המוטל באותה מדינה אחרת לא יעלה על 15 אחוזים מהרווחים האמורים. המונח "בעלות עקיפה" כמשמעותו בס"ק זה כולל בעלות בידי אדם קשור, אך אינו מוגבל לכך.

4. רווחים מהעברת מטלטלין המהווים חלק מנכסי העסק של מוסד קבע אשר יש למיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת, לרבות רווחים כאמור מהעברת אותו מוסד קבע (לבדו או עם כל המיזם), ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

5. רווחים מהעברת אוניות או כלי טיס המופעלים בתעבורה הבינלאומית או מטלטלין השייכים להפעלתם של אותם אוניות או כלי טיס, יהיו חייבים במס רק במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול הממשי של המיזם.

6. רווחים מהעברת כל נכס, זולת אלה המאוזכרים בס"ק הקודמים, ניתן לחייבם במס בשתי המדינות המתקשרות.

סעיף 14: שירותים אישיים של עצמאי

1. הכנסה שמפיק תושב של מדינה מתקשרת ביחס לשירותים מקצועיים או לפעילויות אחרות בעלות אופי עצמאי, ניתן לחייבה במס רק באותה מדינה, אלא אם כן התמורה עבור השירותים או הפעילויות כאמור משולמת ע"י תושב של המדינה המתקשרת האחרת, או שמוסד קבע הממוקם באותה מדינה נושא בנטל התשלום. במקרה כזה, ניתן לחייב את ההכנסה במס באותה מדינה אחרת.

2. המונח "שירותים מקצועיים" כולל, במיוחד, פעילויות עצמאיות בשטחי המדע, הספרות,האמנות, החינוך או ההוראה, וכן פעילויות עצמאיות של רופאים, עורכי דין, מהנדסים, אדריכלים, רופאי שיניים ורואי חשבון.

סעיף 15: הכנסת עבודה

1. בכפוף להוראות סעיפים 16, 18, 19, 20 ו-21, משכורות, שכר עבודה וגמול דומה אחר שהופקו על ידי תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה, אלא אם כן העבודה מבוצעת במדינה המתקשרת האחרת. בוצעה העבודה כאמור, ניתן לחייב במס את הגמול שנצמח באותה מדינה אחרת.

2. על אף הוראות ס"ק 1, גמול המופק ע"י תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה המבוצעת במדינה המתקשרת האחרת, ניתן יהיה לחייבו במס רק במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה אם:

(א)המקבל שוהה במדינה האחרת תקופה או תקופות שאינן עולות יחד על 183 ימים בכל תקופה של 12 חודשים המתחילה או מסתיימת בשנת הכספים שבה מדובר; וכן

(ב)הגמול משתלם על ידי מעביד או מטעם שאינו תושב המדינה המתקשרת האחרת; וכן

(ג)הנושא בנטל תשלום הגמול אינו מוסד קבע שיש למעביד במדינה המתקשרת האחרת.

3. על אף ההוראות הקודמות של סעיף זה, גמול המופק ביחס לעבודה שבוצעה על סיפון אוניה או כלי טיס המופעלים בתעבורה בינלאומית, ניתן לחייב במס במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול הממשי של המיזם.

סעיף 16: שכר חברי הנהלה

שכר חברי הנהלה ותשלומים דומים אחרים שהפיק תושב מדינה מתקשרת בתוקף תפקידו כחבר מועצת המנהלים או כל מועצה של חברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

סעיף 17: אמנים וספורטאים

1. על אף הוראות סעיפים 14 ו-15, הכנסה שהפיק תושב מדינה מתקשרת כבדרן, כגון אמן תיאטרון, קולנוע, רדיו או טלוויזיה, או כמוסיקאי, או כספורטאי, מפעילויותיו האישיות בתור שכזה, שבוצעו במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינהמתקשרת אחרת.

2. מקום שהכנסה ביחס לפעילויות אישיות שבוצעו בידי בדרן או ספורטאי בתור שכזה נצמחה לא לאותו בדרן או ספורטאי עצמו אלא לאדם אחר, ניתן לחייב הכנסה זו במס, על אף הוראות סעיפים 7, 14 ו-15, במדינה המתקשרת שבה מבוצעות פעילויותיו של הבדרן אוהספורטאי.

3. הוראות ס"ק 1 ו-2 לא יחולו על הכנסה הנצמחת מפעילויות המבוצעות במדינה מתקשרת ע"י אמנים או ספורטאים אם הביקור באותה מדינה ממומן כולו, או בחלקו העיקרי, ע"י קרנות ציבוריות של המדינה המתקשרת האחרת או יחידת-משנה מדינית או רשות מקומית שלה, או ע"י מוסד בשליטה ממשלתית. במקרה כזה ניתן למסות את ההכנסה רק במדינה המתקשרת שבה האמן או הספורטאי הוא תושב.

סעיף 18: אנונות ותשלומים לביטוח סוציאלי

1. בכפוף להוראות סעיף 19(2), קצבאות, גמול דומה אחר תמורת עבודה בעבר ואנונות, ששולמו לתושב של מדינה מתקשרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה.

2. ואולם, קצבאות כאמור וגמול דומה אחר, ניתן לחייבם במס גם במדינה המתקשרת האחרת אם התשלומים משתלמים ע"י תושב של אותה מדינה אחרת או ע"י מוסד קבע הממוקם בה.

3. על אף האמור בס"ק 1 ו-2, קצבאות ותשלומים אחרים המשתלמים מכוח חקיקה לביטוח סוציאלי של מדינה מתקשרת, יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה, ניתן יהיה לחייבם במס רק באותה מדינה.

4. לעניין סעיף זה:

(א)המונח "קצבאות וגמול דומה אחר" פירושו תשלומים תקופתיים המשתלמים אחרי פרישה, בתמורה לעבודה בעבר, או כפיצוי על פגיעות שנגרמו בקשר לעבודה בעבר.

(ב)המונח "אנונה" פירושו סכום קבוע המשתלם באופן תקופתי בזמנים קבועים במהלך החיים, או במהלך תקופה שנקבעה או שהובטחה, מכוח התחייבות לבצע את התשלומים בתמורה לפיצוי מלא ונאות בכסף או בשווה כסף (שאינו שירותים שניתנו).

סעיף 19: שירות ממשלתי

1. (א) משכורות, שכר עבודה וגמול דומה אחר, למעט קצבה, ששולמו בידי מדינה מתקשרת או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה, ליחיד, בעד שירותים שניתנו לאותה מדינה מתקשרת או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה מתקשרת.

(ב) ואולם, ניתן לחייב במס משכורות, שכר עבודה וגמול דומה אחר כאמור רק במדינה המתקשרת האחרת אםהשירותים ניתנים באותה מדינה והיחיד הוא תושב אותה מדינה, והוא:

(i)אזרח של אותה מדינה; או

(ii)לא הפך לתושב של אותה מדינה אך ורק לשם מתן השירותים.

2. (א) כל קצבה המשולמת בידי מדינה מתקשרת או יחידת-משנה מדינית או רשות מקומית, או מתוך קרנות שנוצרו על ידן, ליחיד, בעד שירותים שניתנולאותה מדינה מתקשרת או יחידת-משנה מדינית או רשות מקומית, תהיה חייבת במס רק באותה מדינה.

(ב) ואולם, ניתן יהיה לחייב במס קצבה כזו רק במדינה המתקשרת האחרת אםהיחיד הוא תושב ואזרח של אותה מדינה.

3. הוראות סעיפים 15, 16, ו-18 יחולו על משכורות, שכר עבודה וגמול דומה אחר ועל קצבאות, בעד שירותים שניתנו בקשר עם עסק המתנהל בידי מדינה מתקשרת או יחידת-משנה מדינית או רשות מקומית שלה.

סעיף 20: מורים וחוקרים

יחיד שהינו, או היה מיד לפני ביקורו במדינה מתקשרת, תושב של המדינה המתקשרת האחרת, ואשר נמצא באותה מדינה במשך תקופה שאינה עולה על 2 שנים עוקבות, בהזמנה של ממשלת המדינה הנזכרת הראשונה, או אוניברסיטה, מכללה, בית ספר, מוזיאון או מוסד תרבות אחר הנמצא באותה מדינה, או במסגרת תכנית רשמית לחילופי תרבות, אך ורק למטרה של הוראה, מתן הרצאות או ביצוע מחקר במוסד כאמור, יהיה פטור ממס באותה מדינה על הגמול המשתלם לו עבור פעילות זו, ובלבד שהתשלום עבור הפעילות מופק מחוץ לאותה מדינה.

סעיף 21: סטודנטים וחניכים

1. תשלומים שסטודנט או חניך בעסק, שהינו, או היה מיד לפני ביקורו במדינה מתקשרת, תושב של המדינה המתקשרת האחרת, והוא שוהה במדינה הנזכרת ראשונה רק למטרות חינוכו או הכשרתו, מקבל למטרות קיומו, חינוכו או הכשרתו, לא יהיו חייבים במס באותה מדינה, בתנאי שהתשלומים האמורים נצמחו ממקורות שמחוץ לאותה מדינה.

2. ביחס למענקים, מלגות וגמול בגין עבודה שאינם כלולים בס"ק 1, סטודנט או חניך כמתואר בס"ק 1 יהיה זכאי, בנוסף, במהלך תקופת חינוכו או אימונו, לאותם פטורים, הקלות או ניכויים ביחס למיסים, הניתנים לתושב המדינה שבה הוא שוהה.

סעיף 22: הכנסה אחרת

1. פריטי הכנסה של תושב מדינה מתקשרת, הנצמחים במדינה המתקשרת האחרת ואשר לא טופלו בסעיפים הקודמים של אמנה זו, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה אחרת.

2. הוראות ס"ק 1 לא יחולו על הכנסה שאינה הכנסה ממקרקעין כהגדרתה בסעיף 6(2), אם מקבל ההכנסה האמורה, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה מתקשרת האחרת באמצעות מוסד קבע הנמצא בה, והזכות או הרכוש שביחס אליהם משולמת ההכנסה קשורים בפועל לאותו מוסד קבע. במקרה זה יחולו הוראות סעיף 7.

סעיף 23: שיטות למניעת מסי כפל

1. במקרה של ישראל, מסי כפל ימנעו כלהלן:

בהתאם להוראות ובכפוף למגבלות שבחוקי ישראל, כפי שיתוקנו מעת לעת בלי לשנות את העיקרון הכללי שלהלן, תתיר ישראל לתושביה כזיכוי כנגד מס ישראלי מס ברזילאי ששולם על הכנסה שנצמחה בברזיל, בסכום שלא יעלה על המס החייב בתשלום בישראל על הכנסה כאמור.

2. במקרה של ברזיל, מסי כפל ימנעו כלהלן:

מקום שתושב ברזיל מפיק הכנסה אשר, בהתאם להוראות אמנה זו, ניתן לחייבה במס בישראל, תתיר ברזיל, בהתאם להוראות ובכפוף למגבלות שבחוקיה, כניכוי מהמס על הכנסתו של אותו תושב המחושבת בברזיל, סכום השווה למס ההכנסהששולם בישראל.

אולם הניכוי האמור לא יעלה על אותו חלק ממס ההכנסה, כפי שחושב לפני מתן הניכוי, אשר ניתן לייחס להכנסה אשר ניתן לחייב במס בישראל.

3. מקום שבהתאם להוראה כלשהי של האמנה, הכנסה שמפיק תושב מדינה מתקשרת פטורה ממס באותה מדינה, המדינה האמורה רשאית, אף על פי כן, בחישוב סכום המס על ההכנסה הנותרת של התושב האמור, להביא בחשבון את ההכנסה הפטורה.

סעיף 24: אי-אפליה

1. אזרחיה של מדינה מתקשרת לא יהיו כפופים במדינה המתקשרת האחרת לכל מס שהוא או לכל דרישה הקשורה במס, השונה או מכבידה יותר מהמיסוי ומהדרישות הקשורות בו, אשר אזרחי אותה מדינה מתקשרת אחרת כפופים להם, או עלולים להיות כפופים להם באותן נסיבות, במיוחד בקשר לתושבות. על אף הוראות סעיף 1, הוראה זו תחול גם על בני אדם שאינם תושבי אחת המדינות המתקשרות או שתיהן.

2. המס על מוסד קבע של מיזם של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לא יוטל באותה מדינה אחרת בצורה פחות נוחה מהמס המוטל על מיזמים של אותה מדינה אחרת העוסקים באותן פעילויות. הוראה זו לא תתפרש כמחייבת מדינה מתקשרת להעניק לתושבי המדינה המתקשרת האחרת הטבות אישיות, הקלות או הנחות כלשהן למטרות מס, שהיא מעניקה לתושביה-שלה מסיבות של מעמד אזרחי או חובות משפחה.

3. למעט מקום שחלות הוראות סעיף 9, סעיף 11(8) או סעיף 12(7), ריבית,תמלוגים, ותשלומים אחרים שמשלם מיזם של מדינה מתקשרת לתושב של המדינה המתקשרת האחרת, יהיו, לעניין קביעת הרווחים החייבים במס של מיזם כאמור, ניתנים לניכוי לפי אותם תנאים כאילו שולמו לתושב של המדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה.

4. מיזם של מדינה מתקשרת, אשר הונו בבעלות או בשליטה, מלאה או חלקית, במישרין או בעקיפין, של תושב אחד או יותר של המדינה המתקשרת האחרת, לא יהיה כפוף במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה למיסוי או לכל דרישה הקשורה במיסוי, השונה או מכבידה יותר מהמיסוי ומהדרישות הקשורות בו, שמיזמים דומים אחרים של המדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה, אשר הונם הוא בבעלות או בשליטה, מלאה או חלקית, במישרין או בעקיפין, של תושבים של מדינה שלישית, כפופים להם או עלולים להיות כפופים להם.

5. בסעיף זה, המונח "מיסוי" פירושו מיסים עליהם חלה אמנה זו.

סעיף 25: הגבלת הטבות

1. ישות משפטית שהיא תושבת מדינה מתקשרת והמפיקה הכנסה ממקורות במדינה המתקשרת האחרת, לא תהיה זכאית באותה מדינה מתקשרת אחרת להטבות לפי אמנה זו, אם 50 אחוזים או יותר מהבעלות בישות כזאת(או במקרה של חברה , 50 אחוזים או יותר מכוח ההצבעה או מערך המניות של החברה ) הם בבעלות ישירה או עקיפה של כל צירוף של אדם אחד או יותר שאינם תושבי מדינה מתקשרת.

הוראות סעיף זה לא יחולו אם ישות כאמור מנהלת במדינה המתקשרת בה היא תושבת פעילות עסקית מהותית שאיננה אחזקה פשוטה של ניירות ערך או נכסים אחרים.

2. רשות מוסמכת של מדינה מתקשרת רשאית לשלול את ההטבות לפי אמנה זו מכל אדם, או ביחס לכל עסקה, אם לדעתה הענקת הטבות אלה תהווה ניצול לרעה של האמנה לפי מטרתה. הודעה על החלת הוראה זו תינתן ע"י הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת הנוגעת בדבר לרשות המוסמכת של המדינה האחרת.

סעיף 26: נוהל הסכמה הדדית

1. מקום שתושב של מדינה מתקשרת סבור שהפעולות של אחת המדינות המתקשרות, או שתיהן, גורמות או עתידות לגרום לו חיוב במס שלא בהתאם להוראות אמנה זו, רשאי הוא, בלי שים לב לתרופות הנתונות לו לפי דיניהן הפנימיים של מדינות אלה, להביא את עניינו בפני הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת שהוא תושבה.

2. אם ההתנגדות נראית לה מוצדקת, ואם אין באפשרותה להגיע לפתרון מספק בעצמה, תשתדל הרשות המוסמכת ליישב את העניין בהסכמה הדדית עם הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת האחרת, במגמה למנוע חיוב במס שאינו תואם את הוראות אמנה זו.

3. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות ישתדלו ליישב בהסכמה הדדית כל קושי או ספק בדבר פירוש האמנה או יישומה.

4. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות רשאיות להתקשר זו עם זו במישרין למטרות השגת הסכם כמובנו בסעיפים הקטנים הקודמים.

סעיף 27: חילופי מידע

1. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יחליפו ביניהן מידע ככל שיהיה דרוש לביצוע הוראותיה של אמנה זו או של החוקים הפנימיים של המדינות המתקשרות הדנים במיסים שאמנה זו חלה עליהם, במידה שהחיוב במס לפיהם אינו מנוגד לאמנה. חילופי המידע אינם מוגבלים ע"י סעיף 1. מדינה מתקשרת תתייחס לכל מידע שקיבלה כמידע סודי, באותה מידה שהיא מתייחסת למידע שהושג לפי דיניה הפנימיים, ותגלה אותו רק בפני בני אדם או רשויות (לרבות בתי משפט וגופים מינהליים) המעורבים בשומתם או בגבייתם של המיסים הנדונים באמנה זו, באכיפתם, בהעמדה לדין בשלהם או בהכרעה בערעורים בקשר אליהם. בני האדם או הרשויות האמורים ישתמשו במידע רק למטרות האמורות.

2. אין לפרש את הוראות ס"ק 1 בשום מקרה כמטילות חובה על אחת המדינות מתקשרות:

(א)לנקוט באמצעים מינהליים המנוגדים לדינים או לנוהג המינהלי של אותהמדינה מתקשרת או של המדינה המתקשרת האחרת;

(ב)לספק מידע שאינו בר השגה לפי הדינים או במהלך הדברים הרגיל שלהמינהל באותה מדינה מתקשרת או במדינה המתקשרת האחרת;

(ג)לספק מידע העשוי לגלות סוד סחר, עסקי, תעשייתי, מסחרי או מקצועי, או תהליךמסחרי, או מידע, אשר גילויו עשוי לעמוד בסתירה לסדר הציבורי (תקנתהציבור).

סעיף 28: חברי משלחות דיפלומטיות ופקידים קונסולאריים

שום דבר האמור באמנה זו לא יפגע בזכויות הפיסיקליות של חברי משלחות דיפלומטיות או פקידים קונסולארייםלפי הכללים המקובלים במשפט הבינלאומי או לפי ההוראות שבהסכמים מיוחדים.

סעיף 29: כניסה לתוקף

1. כל מדינה מתקשרת תודיע לאחרת, בצינורות הדיפלומטיים, על השלמת ההליכים הנדרשים על פי דיניה לכניסתה של אמנה זו לתוקף. האמנה תיכנס לתוקף בתאריך קבלתה של המאוחרת מבין הודעות אלה.

2. להוראות אמנה זו יהיה תוקף:

(1)בזיקה למיסים המנוכים במקור, על סכומים המשתלמים, מוחזרים או מזוכים ביום הראשון של חודש ינואר בשנת הלוח שבה נכנסה האמנה לתוקף, או אחרי יום זה;

(2)בזיקה למיסים אחרים המכוסים ע"י אמנה זו, על הכנסה המופקת בשנת המס המתחילה ביום הראשון של חודש ינואר בשנת הלוח שמיד אחרי זו שבה נכנסה האמנה לתוקף, או אחרי יום זה;

סעיף 30: סיום

כל מדינה מתקשרת רשאית להביא אמנה זו לידי סיום אחרי פרק זמן של חמש שנים מתאריך כניסתה של האמנה לתוקף במתן הודעה בכתב למדינה המתקשרת האחרת, בצינורות הדיפלומטיים, על סיום, ובלבד שהודעה כאמור תינתן רק בשלושים ביוני בכל שנת לוח, או לפני יום זה. במקרה האמור, תחדל האמנה להיות בתוקף:

(א)בזיקה למיסים המנוכים במקור, על סכומים המשתלמים, מוחזרים או מזוכים ביום הראשון של חודש ינואר בשנת הלוח שמיד אחרי זו שבה נמסרה הודעת הסיום, או אחרי יום זה;

(ב)בזיקה למיסים אחרים המכוסים ע"י אמנה זו, על הכנסה המופקת בשנת המס התחילה ביום הראשון של חודש ינואר בשנת הלוח שמיד אחרי זו שבה נמסרה הודעת הסיום, או אחרי יום זה.

לראיה, החתומים מטה, שהוסכמו לכך כיאות, חתמו על אמנה זו.

נעשה בשני עותקים ב _________ ביום _________ב _________, שהוא יום __________ ____20, בשפות עברית, פורטוגזית ואנגלית, ולכל שלושת הנוסחים דין מקור שווה. במקרה של הבדלי פרשנות, יכריע הנוסח האנגלי.

___________________ _________________________________

בשם ממשלת מדינת ישראל בשם ממשלת הרפובליקה הפדרטיבית של ברזיל

פרוטוקול

במועד החתימה על האמנה בין ממשלת מדינת ישראל לבין הרפובליקה הפדרטיבית של ברזיל בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממיסים לגבי מיסים על הכנסה, החתומים מטה שהוסמכו לכך כיאות, הסכימו על ההוראות הבאות המהוות חלק בלתי נפרד מהאמנה:

1. בהתייחס לסעיף 11(4)

מובן כי הריבית המשתלמת כ"גמול על הון עצמי של החברה " בהתאם לחוק המס הברזילאי (?remuneração sobre o capital próprio?), נחשבת אף כריבית לצרכי ס"ק 4 בסעיף 11.

2. בהתייחס לסעיף 12(3)

מובן כי הביטוי "מידע הנוגע לניסיון תעשייתי, מסחרי או מדעי" הנזכר בסעיף 12(3) כולל הכנסה הנצמחת ממתן סיוע טכני ושירותים טכניים.

אולם אם לפי אמנה כלשהי בין ברזיל לבין מדינה שלישית שאיננה שוכנת באמריקה הלטינית אשר תיכנס לתוקף אחרי כניסתה לתוקף של האמנה הנוכחית, ברזיל תוציא סיוע טכני ושירותים טכניים מהגדרת התמלוגים, או תסכים לשיעור נמוך יותר, אותה הוראה תחול גם לפי האמנה הנוכחית החל מהתאריך שבו תיכנס לתוקף האמנה עם המדינה השלישית הנ"ל.

3. בהתייחס לסעיף 24

מובן כי הוראות סעיף 10(5) אינן סותרות את הוראות סעיף 24(2).

מובן כי הוראות חוק המס של מדינת מתקשרת, שאינן מתירות ניכוי תמלוגים כמוגדר בסעיף 12(3), שמשלם מוסד קבע הנמצא באותה מדינה מתקשרת לתושב המדינה המתקשרת האחרת המנהל עסקים במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה באמצעות מוסד קבע כאמור, ברגע קביעת ההכנסה החייבת במס של מוסד הקבע הנ"ל, אינן עומדות בסתירה להוראות סעיף 24.

מובן גם כי, בהתייחס לסעיף 24, הוראות האמנה הנוכחית אינן מונעות ממדינה מתקשרת להחיל את הוראות חוק המס שלה בנוגע ל"הון דק".

לראיה החתומים מטה, שהוסמכו לכך כיאות, חתמו על פרוטוקול זה.

נעשה בשני עותקים ב _________ ביום _________ב _________, שהוא יום __________ ____20, בשפות עברית, פורטוגזית ואנגלית, ולכל שלושת הנוסחים דין מקור שווה. במקרה של הבדלי פרשנות, יכריע הנוסח האנגלי.

___________________                 _________________________________

בשם ממשלת מדינת ישראל                     בשם ממשלת הרפובליקה הפדרטיבית של ברזיל

נחתמה ב-12 לדצמבר 2002, אך טרם נכנסה לתוקף.

 

קרא על אמנות למניעת כפל מס שישראל צד להן

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת : -) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner