עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי בינלאומי >> אמנות למניעת כפל מס שישראל צד להן >>
אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין אוסטריה

אמנות למניעת כפל מס

אמנות למניעת כפל מס

אמנת מס ישראל-אוזבקיסטן
אמנת מס ישראל-אוסטריה
אמנת מס ישראל-אורוגוואי
אמנת מס ישראל-איטליה
אמנת מס ישראל-אירלנד
אמנת מס ישראל-ארגנטינה
אמנת מס ישראל-ארה"ב
אמנת מס ישראל-בולגריה
אמנת מס ישראל-בילורוס
אמנת מס ישראל-בלגיה
אמנת מס ישראל-ברזיל
אמנת מס ישראל-בריטניה
אמנת מס ישראל-ג'מייקה
אמנת מס ישראל-גרמניה
אמנת מס ישראל-דנמרק
אמנת מס ישראל-דרום אפריקה
אמנת מס ישראל-הודו
אמנת מס ישראל-הולנד
אמנת מס ישראל-הונגריה
אמנת מס ישראל-טורקיה
אמנת מס ישראל-יוון
אמנת מס ישראל-יפן
אמנת מס ישראל-מקסיקו
אמנת מס ישראל-נורבגיה
אמנת מס ישראל-סין
אמנת מס ישראל-סינגפור
אמנת מס ישראל-סלובקיה
אמנת מס ישראל-ספרד
אמנת מס ישראל-פולין
אמנת מס ישראל-פיליפינים
אמנת מס ישראל-פינלנד
אמנת מס ישראל-צ'כיה
אמנת מס ישראל-צרפת
אמנת מס ישראל-קוריאה
אמנת מס ישראל-קנדה
אמנת מס ישראל-רומניה
אמנת מס ישראל-רוסיה
אמנת מס ישראל-שבדיה
אמנת מס ישראל-שוויץ
אמנת מס ישראל-תאילנד
אמנת המודל של ה-oecd
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
אמנות למניעת כפל מס
מיסוי חברה זרה בישראל
מיסוי ישראלים בחו"ל
מיסוי מסחר אלקטרוני
חוו"ד דין זר לרשם המקרקעין
צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

אמנה למניעת כפל מס
בין ישראל לבין אוסטריה

אמנות כפל מס

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין אוסטריה

מיסוי בינלאומי - אמנה בין מדינת ישראל ובין הרפובליקה של אוסטריה בדבר מניעת מסי כפל לגבי מיסים על הכנסה והון

מדינת ישראל והרפובליקה של אוסטריה, ברצותן לכרות ביניהן אמנה למניעת מסי כפל לגבי מיסים על הכנסה והון, הסכימו ביניהן כדלקמן:

פרק ראשון

תחום האמנה

סעיף 1:תחום אישי

אמנה זו תחול על בני אדם שהם תושבי אחת המדינות המתקשרות או תושבי שתי המדינות.

סעיף 2:המיסים הנידונים

1. אמנה זו תחול על מס הכנסה ועל מס הון המוטלים מטעם אחת המדינות המתקשרות, או מטעם יחידת משנה מדינית שלה, או אחת מרשויותיה המקומיות, ללא התחשבות בדרכי הטלתם של המיסים.

2. יראו כמס הכנסה וכמס הון, כל המיסים המוטלים על סך-כל של ההכנסה או של ההון, או על חלקים מהם, לרבות מס על רווחים מהעברת מטלטלין או מקרקעין, ומס רווחי הון.

3. המיסים הקיימים שעליהם תחול האמנה הם, ביחוד:

(א) בישראל

(1) מס הכנסה (לרבות מס רווחי הון);

(2) מס חברות;

(3) היטל בטחון;

(4) מסי רכוש ארציים;

(5) מס על רווחים ממכירת קרקעות, לפי חוק מס שבח מקרקעין;

(להלן - "מס ישראלי").

(ב) באוסטריה

(1) מס הכנסה;

(2) מס תאגידים;

(3) הפרשות מהכנסה לקידום בניית מגורים ולהשוואת נטל המשפחה;

(4) הפרשות מהכנסה לקרן לשעת חירום;

(5) מס על מפעלי מסחר ותעשיה, לרבות מס המוטל על סכום השכר;

(6) מס הון;

(7) הפרשות מהון לקרן לשעת חירום;

(8) מס קרקעות;

(9) מס על מפעלי חקלאות וייעור;

(10) מס על חברי דירקטוריון;

(11) מס על שוויים של מגרשים פנויים;

(12) מס על רכוש הפטור ממסי עזבון;

(13) השתתפות של מפעלי חקלאות וייעור בקרן להשוואת נטל המשפחה;

(14) המס המיוחד על הכנסה;

(15) המס המיוחד על הון;

(להלן - "מס אוסטרי").

4. האמנה תחול גם על כל מיסים זהים או דומים בעיקרם, שיוטלו לאחר מכן בנוסף על המיסים הקיימים, או במקומם. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יודיעו זו לזו על כל שינוי חשוב שחל בדיני המיסים שלהן.

פרק שני

הגדרות

סעיף 3:הגדרות כלליות

1. באמנה זו יהיו לביטויים דלקמן המשמעויות שבצידם, אם אין משמעות אחרת משתמעת מן ההקשר:

(א) "ישראל"- מדינת ישראל;

(ב) "אוסטריה" - הרפובליקה של אוסטריה;

(ג) "אדם" - יחידים, חברות, וכל הגופים אשר לפי דיני המיסים הנמצאים בתוקף באחת המדינות המתקשרות נחשבים ליחידות החייבות במס;

(ד) "חברה "- כל תאגיד או גוף הנחשב כתאגיד לענין מס;

(ה) "מפעל של מדינה מתקשרת"ו"מפעל של המדינה המתקשרת האחרת"- מפעל המנוהל על ידי תושב של אחת מהן, לפי הענין;

(ו) "רשות מוסמכת"- לגבי ישראל, שר האוצר או נציגו המוסמך; ולגבי אוסטריה, מיניסטר הכספים הפדרלי.

2. מקום שלפי אמנה זו אין הכנסה שמקורה באחת מן המדינות המתקשרות חייבת במס, או חייבת במס רק בשיעור מופחת, באותה מדינה, ולפי החוק הנוהג במדינה המתקשרת האחרת כפופה אותה הכנסה למס מתוך זיקה אל סכום ההכנסה הנשלח לאותה מדינה מתקשרת אחרת, או המתקבל בתוכה, ולא מתוך זיקה אל סכומה המלא של ההכנסה, הרי הפטור או ההפחתה במדינה המתקשרת הנזכרת לראשונה, הנובעים מאמנה זו, יחולו רק לגבי אותה הכנסה הנשלחת למדינה המתקשרת האחרת. הוראה זו לא תחול על המדובר בסעיף 15, ס"ק (2), בסעיף 20 ובסעיף 21.

3. בשימוש בהוראות אמנה זו על ידי אחת המדינות המתקשרות תהא לכל מונח, שלא הוגדר אחרת, המשמעות שיש לו לפי דיני אותה מדינה הדנים במיסים שהם נושא אמנה זו, אם אין משמעות אחרת משתמעת מן ההקשר.

סעיף 4:מקום מושב לצרכים פיסקליים

1. לענין אמנה זו, "תושב מדינה מתקשרת"- כל אדם אשר לפי דיני אותה מדינה הוא חב במס מכוח מושבו, מקום מגוריו, מקום ניהול עסקיו, או מכוח כל מבחן אחר כיוצא באלה.

2. מקום שמכוח הוראות סעיף קטן (1) נמצא שיחיד הוא תושב שתי המדינות המתקשרות, יוכרע הענין לפי כללים אלה:

(א) רואים אותו כתושב המדינה המתקשרת שבה עומד לרשותו בית-קבע. היה עומד לרשותו בית-קבע בשתי המדינות המתקשרות, רואים אותו כתושב המדינה המתקשרת שיחסיו האישיים והכלכליים עמה הדוקים יותר (מרכז האינטרסים החיוניים);

(ב) אם אי-אפשר לקבוע את המדינה המתקשרת שבה נמצא מרכז האינטרסים החיוניים שלו, או אם אין לרשותו בית-קבע אף באחת משתי המדינות המתקשרות, רואים אותו כתושב המדינה המתקשרת שבה הוא נוהג לדור;

(ג) אם הוא נוהג לגור בשתי המדינות המתקשרות, או אם אינו נוהג לגור אף באחת מהן, רואים אותו כתושב המדינה המתקשרת שהוא אזרח שלה.

3. מקום שאדם, להוציא יחיד, הוא תושב שתי המדינות המתקשרות מכוח הוראות סעיף קטן (1), רואים אותו כתושב המדינה המתקשרת שבה נמצא מקום ניהול עסקיו בפועל.

סעיף 5:מוסד קבע

1. לענין אמנה זו, "מוסד-קבע" - מקום עסקים קבוע שבו מתנהלים עסקי המפעל, כולם או בחלקם.

2. "מוסד-קבע"יכלול, במיוחד:

(א) מקום הנהלה;

(ב) סניף;

(ג) משרד;

(ד) בית חרושת;

(ה) בית מלאכה;

(ו) מכרה, מחצבה, או מקום אחר להפקת אוצרות טבע;

(ז) אתר לבנין או פרוייקט לבינוי או להרכבה הקיים למעלה משנים עשר חודשים.

3. "מוסד-קבע"לא יכלול:

(א) שימוש במתקנים אך ורק לצרכי אחסנה, תצוגה או מסירה, של טובין או סחורה השייכים למפעל;

(ב) החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למפעל לצרכי אחסנה, תצוגה או מסירה בלבד;

(ג) החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למפעל רק לשם עיבודם על ידי מפעל אחר;

(ד) החזקת מקום עסקים קבוע רק לשם קניית טובין או סחורה, או לשם איסוף ידיעות, בשביל המפעל;

(ה) החזקת מקום עסקים קבוע רק לשם פרסומת, הספקת ידיעות, מחקר מדעי או פעילות דומה, שטיבה הכנה או עזר למפעל.

4. אדם הפועל במדינה מתקשרת בשם מפעל של המדינה המתקשרת האחרת - ואינו סוכן בעל מעמד בלתי תלוי שעליו חל סעיף קטן (5) - רואים אותו כמוסד-קבע במדינה הנזכרת לראשונה, אם יש לו סמכות לחתום חוזים בשם המפעל, והוא נוהג להשתמש בסמכות זו, זולת אם פעולותיו מוגבלות לקניית טובין או סחורה בשביל המפעל.

5. מפעל של מדינה מתקשרת לא יראו אותו כאילו יש לו מוסד-קבע במדינה המתקשרת השניה משום זה בלבד שהוא מנהל עסקים באותה מדינה אחרת באמצעות מתווך, עמיל כללי, או כל סוכן אחר בעל מעמד בלתי תלוי, והם פועלים במהלך עסקיהם הרגיל.

6. העובדה שחברה תושבת מדינה מתקשרת שולטת על חברה , או נתונה לשליטתה של חברה , שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת או מנהלת עסקים באותה מדינה אחרת, (אם באמצעות מוסד-קבע ואם בדרך אחרת), לא יהא בה בלבד כדי לכונן לאחת מהן מעמד של מוסד-קבע של האחרת.

פרק שלישי

מיסים על הכנסה

סעיף 6:הכנסה ממקרקעין

1. אפשר להטיל מס על הכנסה ממקרקעין במדינה המתקשרת שבה הם מצויים.

2. המונח "מקרקעין"יוגדר בהתאם לדיני המדינה המתקשרת שבה הם מצויים. מכל מקום, יכלול המונח נכסים הנלווים אל מקרקעין, משק חי וציוד המשמשים בחקלאות וייעור, זכויות שחלות עליהן הוראות החוק הכללי הדן במקרקעין, זכות ההנאה מפירות המקרקעין וזכויות לתשלומים משתנים או קבועים כתמורה בעד ניצול מרבצי מחצבים, מקורות ואוצרות טבע אחרים, או כתמורה בעד הזכות לנצלם; אניות, סירות וכלי טיס לא יראו כמקרקעין.

3. הוראות סעיף קטן (1) יחולו על הכנסה הנובעת משימוש ישיר, מהשכרה, או משימוש בכל דרך אחרת, של מקרקעין.

4. הוראות סעיפים קטנים (1) ו-(3) יחולו גם על ההכנסה ממקרקעין של מפעל ועל הכנסה ממקרקעין המשמשים לביצוע שירותים מקצועיים.

סעיף 7:רווחי עסקים

1. רווחי מפעל של מדינה מתקשרת יהיו חייבים במס רק באותה מדינה, זולת אם המפעל מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד-קבע הנמצא שם. אם המפעל מנהל עסקים כאמור, ניתן להטיל מס על רווחיו במדינה האחרת, אולם רק על אותו חלק מהם שניתן לייחסו לאותו מוסד-קבע.

2. מקום שמפעל של מדינה מתקשרת מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד-קבע הנמצא שם, ייחסו בכל אחת מהמדינות המתקשרות לאותו מוסד-קבע את הרווחים שהיו צפויים לו אילו היה זה מפעל נבדל ונפרד העוסק באותן פעולות או בפעולות דומות, ובאותם תנאים או בתנאים דומים, ומקיים יחסים של מפעל בלתי תלוי לגמרי עם המפעל שהוא משמש לו מוסד-קבע.

3. בקביעת רווחי מוסד-קבע, יותר ניכויין של יציאות שהוצאו לצרכי מוסד-הקבע, לרבות יציאות הנהלה ומינהל כללי, בין שהוצאו במדינה בה נמצא מוסד-הקבע, בין שהוצאו במקום אחר.

4. עד כמה שהיה נהוג במדינה מתקשרת לקבוע את הרווחים שיש לייחס למוסד-קבע על בסיס של מינון כלל רווחי המפעל לחלקיו השונים, האמור בסעיף קטן (2) לא ימנע אותה מדינה מתקשרת מלקבוע את הרווחים החייבים מס לפי שיטת המינון הנהוגה בה; אך יש לאמץ שיטת מינון שתביא לתוצאות התואמות את העקרונות הנקבעים בסעיף זה.

5. שום רווחים לא ייוחסו למוסד-קבע מטעם זה בלבד שאותו מוסד-קבע קנה טובין או סחורה בשביל המפעל.

6. לענין הסעיפים הקטנים הקודמים, ייחוס הרווחים למוסד-קבע ייקבע בהתאם לשיטה אחת מדי שנה בשנה, מלבד אם נמצאת סיבה טובה שלא יהיה כך.

7. מקום שנכללים ברווחים פרטי הכנסה הנידונים בנפרד בסעיפים אחרים של אמנה זו, לא יגרעו הוראות סעיף זה מהוראות אותם סעיפים.

8. הוראות סעיפים קטנים (1) עד (7) יחולו גם על הכנסה המתקבלת על ידי השותף הרדום בשותפות רדומה ((Stille Gesellschaft שלפי החוק האוסטרי.

סעיף 8:הובלה ימית ואוירית

1. רווחים מהפעלת כלי שיט או כלי טיס בתעבורה בין-לאומית יהיו חייבים במס רק במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול בפועל של עסקי המפעל.

2. הוראות סעיף קטן (1) יחולו גם ביחס להשתתפויות בסיבולות מכל סוג שהוא מצד מפעלים ישראליים או אוסטריים העוסקים בהובלה אווירית.

סעיף 9:מפעלים משולבים

מקום -

(א) שמפעל של מדינה מתקשרת משתתף, במישרין או בעקיפין, בהנהלתו של מפעל המדינה המתקשרת האחרת, או בשליטה עליו, או בהונו, או

(ב) שאותם בני אדם משתתפים, במישרין או בעקיפין, בהנהלתם של מפעל של מדינה המתקשרת האחת ושל מפעל של המדינה המתקשרת האחרת, או בשליטה עליהם, או בהונם,

ובאחד המקרים נקבעו או הוטלו תנאים ביחסיהם המסחריים או הכספיים של שני המפעלים, שלא כפי שהיו נקבעים בין מפעלים בלתי תלויים, הרי כל רווחים, שאלמלא התנאים הללו היו נצמחים לאחד המפעלים, אלא שמפאת אותם תנאים לא נצמחו, מותר לכלול אותם ברווחיו של אותו מפעל ולהטיל עליהם מס בהתאם לכך.

סעיף 10:דיבידנדים

1. דיבידנדים ששולמו על ידי חברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, אפשר להטיל עליהם מס באותה מדינה אחרת.

2. על אף האמור, אפשר להטיל מס על הדיבידנדים במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום מושב החברה המשלמת, ולפי דיני אותה מדינה, אולם המס שיוטל כך לא יעלה על 25 אחוזים למאה מן הסכום ברוטו של הדיבידנדים.

סעיף קטן זה לא יפגע בהטלת המס על החברה לגבי הרווחים שמהם משולמים הדיבידנדים.

3. "דיבידנד", בסעיף זה - הכנסה ממניות , ממניות יסוד או מזכויות אחרות, אשר אינן תביעות חוב, המשתתפות ברווחים, וכן הכנסה מזכויות אחרות בחברה , אשר דינה, לפי חוקי המס של המדינה שבה מקום המושב של החברה המחלקת, כדין הכנסה ממניות .

4. דיבידנדים המשולמים על ידי חברה תושבת באחת המדינות המתקשרות לחברה תושבת במדינה המתקשרת האחרת, יוצאו מכלל בסיס המס במדינה האחרת, אולם רק במידה שאותם דיבידנדים היו מוצאים מכלל בסיס המס בתוקף חוקי המס הארציים, במקרה שמושבן של שתי החברות היה באותה ארץ אחרת, ובתנאי נוסף, שהחברה המקבלת את הדיבידנדים מחזיקה לפחות ב-25 אחוזים למאה מכוח ההצבעה של החברה המשלמת את הדיבידנדים.

5. הוראות סעיפים קטנים (1) ו-(2) לא יחולו אם מקבל הדיבידנדים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מחזיק מוסד-קבע במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקום מושבה של החברה המשלמת את הדיבידנדים, ובמוסד-קבע זה קשורה בצורה מעשית זכות החזקה שמכוחה משתלמים הדיבידנדים. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7.

6. מקום שחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת מקבלת רווחים או הכנסה מן המדינה המתקשרת האחרת, אין אותה מדינה אחרת רשאית להטיל כל מס שהוא על הדיבידנדים המשולמים על ידי החברה לבני אדם שאינם תושביה של אותה מדינה אחרת, או לחייב את רווחיה הבלתי מחולקים של החברה במס על רווחים בלתי מחולקים, גם אם הדיבידנדים המשולמים, או הרווחים הבלתי מחולקים, מורכבים, כולם או בחלקם, מרווחים או מהכנסה שמקורם באותה מדינה אחרת.

סעיף 11:ריבית

1. ריבית שמקורה במדינה מתקשרת והמשתלמת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, אפשר להטיל עליה מס במדינה האחרת.

2. על אף האמור, אפשר להטיל מס על ריבית זו במדינה המתקשרת שבה מקורה, ובהתאם לחוקי אותה המדינה, אך שיעור המס המוטל כך לא יעלה על 15 אחוזים למאה מסכום הריבית.

3. "ריבית"בסעיף זה - הכנסה מניירות ערך ממשלתיים, משטרי חוב או מאיגרות חוב, בין שהם מובטחים במשכנתא ובין שאינם מובטחים כן, בין שהם נושאים זכות להשתתף ברווחים ובין שאינם נושאים זכות זו, מתביעות חוב מכל סוג, וכן כל הכנסה אחרת שלפי דיני המיסים של המדינה שבה נמצא מקור ההכנסה, דינה כדין הכנסה מכספים שניתנו בהלוואה.

4. הוראות סעיפים קטנים (1) ו-(2) לא יחולו אם מקבל הריבית, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מחזיק מוסד-קבע במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקור הריבית, ובמוסד-קבע זה קשורה בצורה מעשית תביעת החוב המשמשת מקור הריבית. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7.

5. יראו ריבית כאילו נבעה במדינה מתקשרת כאשר המשלם הוא המדינה עצמה, יחידת משנה מדינית שלה, רשות מקומית או תושב של אותה מדינה. אף על פי כן, אם יש למשלם הריבית, בין אם הוא תושב מדינה מתקשרת ובין אם לאו, מוסד-קבע במדינה מתקשרת, אשר בקשר אליו נוצרה ההתחייבות שעליה משתלמת הריבית, ומוסד-קבע זה נושא בנטל הריבית, יראו את הריבית כאילו היא נובעת מהמדינה המתקשרת שבה נמצא מוסד-הקבע.

6. אם כתוצאה מיחסים מיוחדים בין המשלם ובין המקבל, או בין שניהם ובין אדם אחר, עולה סכום הריבית ששולם, בשים לב אל תביעת-החוב שעליה הוא שולם, על הסכום שהמשלם והמקבל היו מסכימים עליו אלמלא יחסים מיוחדים אלה, לא יחולו הוראות סעיף זה אלא על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה זה יישאר החלק העודף של התשלומים חב מס בהתאם לדיניה של כל אחת מהמדינות המתקשרות, בהתחשב בשאר הוראותיה של אמנה זו.

סעיף 12:תמלוגים

1. תמלוגי זכות-יוצרים ותשלומים אחרים, שמקורם במדינה מתקשרת והמשתלמים לתושב המדינה המתקשרת האחרת, כתמורה בעד השימוש, או בעד זכות השימוש, ביצירה ספרותית, דרמטית, מוסיקלית או אמנותית (להוציא תמלוגים ותשלומים דומים, בין חוזרים ונשנים ובין חד-פעמיים, בזיקה לסרטי קולנוע או סרטים לשימוש בקשר עם טלוויזיה), יוטל עליהם מס רק במדינה המתקשרת שהמקבל הוא תושב בה.

2. בכפוף להוראות ס"ק (1), תמלוגים שמקורם במדינה מתקשרת והמשתלמים לתושב המדינה המתקשרת האחרת אפשר להטיל עליהם מס במדינה האחרת; אך המדינה המתקשרת שבה נמצא מקור התמלוגים רשאית להטיל מס על התמלוגים בהתאם לדיניה, ואולם שיעור המס המוטל לא יעלה על 10 אחוזים למאה מהתמלוגים.

3. בסעיף זה "תמלוגים"- תשלומים מסוג כלשהו המתקבלים כתמורה בעד השימוש, או בעד זכות השימוש בכל זכות-יוצרים של יצירה ספרותית, אמנותית או מדעית, לרבות סרטים סינמטוגרפיים וסרטים או וידיאו-טייפ המיועדים לשימוש בטלוויזיה, בכל פטנט, סימן מסחר, מדגם או דגם, תרשים נוסחה או תהליך סודיים, או בעד השימוש, או בעד זכות השימוש, בציוד תעשייתי, מסחרי או מדעי, או בעד ידיעה הנוגעת לנסיון שנרכש בתעשיה, במסחר או במדע.

4. הוראות סעיפים קטנים (1) ו-(2) לא יחולו אם מקבל התמלוגים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מחזיק מוסד-קבע במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקור התמלוגים, ובמוסד-קבע זה קשורים באורח מעשי הזכות או הרכוש המשמשים מקור התמלוגים. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7.

5. יראו תמלוגים כאילו נבעו במדינה מתקשרת כאשר המשלם הוא המדינה עצמה, יחידת משנה מדינית שלה, רשות מקומית או תושב של אותה מדינה. אף על פי כן אם יש למשלם התמלוג, בין אם הוא תושב של מדינה מתקשרת ובין אם לאו, מוסד-קבע במדינה מתקשרת, אשר בקשר אליו נוצרה הזכות שעליה משתלם התמלוג, ומוסד-קבע זה נושא בנטל התמלוג, יראו את התמלוג כאילו הוא נובע מהמדינה המתקשרת שבה נמצא מוסד-הקבע.

6. אם כתוצאה מיחסים מיוחדים בין המשלם ובין המקבל, או בין שניהם ובין אדם אחר, עולה סכום התמלוגים המשתלם, בשים לב לשימוש, לזכות או לידיעות שבעדם הוא משתלם, על הסכום שהמשלם והמקבל היו מסכימים עליו אלמלא יחסים מיוחדים אלה, לא יחולו הוראות סעיף זה אלא על הסכום הנזכר לאחרונה; במקרה זה יישאר החלק העודף של התשלומים חב מס בהתאם לדיניה של כל אחת מהמדינות המתקשרות, בהתחשב בשאר הוראותיה של אמנה זו.

סעיף 13:רווחי הון

1. רווחים מהעברת מקרקעין, כפי שהוגדרו בסעיף קטן (2) לסעיף 6, אפשר להטיל עליהם מס במדינה המתקשרת שבה נמצאים המקרקעין.

2. רווחים מהעברת מטלטלין המשמשים חלק מנכסי העסק של מוסד-קבע אשר יש למפעל של מדינה מתקשרת אחת במדינה המתקשרת האחרת, או מהעברת מטלטלין השייכים לבסיס קבוע העומד לרשותו של תושב מדינה מתקשרת לשם ביצוע שירותים מקצועיים, לרבות רווחים מהעברת מוסד-הקבע (לבדו או יחד עם כל המפעל), אפשר להטיל עליהם מס במדינה האחרת. ואולם רווחים מהעברת מטלטלין מהסוג הנזכר בסעיף קטן (3) לסעיף 23, אפשר להטיל עליהם מס רק במדינה המתקשרת שבה מטלטלין כאמור חבים מס בהתאם לסעיף האמור.

3. רווחים מהעברת כל נכס, זולת הנכסים הנזכרים בסעיפים קטנים (1) ו-(2), אפשר להטיל עליהם מס רק במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום מושב המעביר. אולם במקרה של העברת מניות -חברה שאינן סחירות באמצעות הבורסה של הארץ שבה מקום מושבה של אותה חברה , או של העברת זכויות אחרות בחברה , רשאית הארץ שבה נמצא נכס של החברה האמורה להטיל מס על רווחי ההון הקשורים באותו נכס, אך שיעורו של המס לא יעלה על 15 אחוזים למאה.

סעיף 14:שירותים אישיים עצמאיים

1. הכנסה שהושגה על ידי תושב מדינה מתקשרת משירותים מקצועיים או מפעילויות עצמאיות אחרות בעלות אופי דומה, יוטל עליה מס רק באותה מדינה, זולת אם יש לו במדינה המתקשרת האחרת בסיס קבוע העומד לרשותו בקביעות לצורך ביצוע פעילויותיו. אם יש לו בסיס קבוע כזה, אפשר להטיל במדינה המתקשרת האחרת מס על ההכנסה, אולם רק על אותו חלק בה שניתן לייחסו לאותו בסיס קבוע.

2. המונח "שירותים מקצועיים" כולל, ביחוד, פעילויות עצמאיות בתחומי המדע, הספרות, האמנות, החינוך או ההוראה, ופעילויותיהם העצמאיות של רופאים, עורכי דין, מהנדסים, אדריכלים, רופאי-שיניים ורואי-חשבון.

סעיף 15:שירותים אישיים לא-עצמאיים

1. בכפוף להוראות סעיפים 16, 18 ו-19, משכורות, שכר עבודה וגמול דומה אחר המתקבל על ידי תושב ארץ מתקשרת תמורת עבודה, יוטל עליהם מס רק באותה מדינה, זולת אם העבודה מבוצעת במדינה המתקשרת האחרת. בוצעה העבודה במדינה האחרת, אפשר להטיל באותה מדינה אחרת מס על גמול שהושג בה.

2. על אף הוראות סעיף קטן (1), גמול המתקבל על ידי תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה המבוצעת במדינה המתקשרת האחרת יוטל עליו מס רק במדינה הנזכרת לראשונה אם:

(א) המקבל שוהה במדינה האחרת לתקופה או לתקופות שאינן עולות ביחד על 183 ימים בשנה הפיסקלית הנידונה;

(ב) והגמול משתלם על ידי מעביד, או בשם מעביד, שאיננו תושב המדינה האחרת;

(ג) ותשלום הגמול אינו מוטל על מוסד-קבע, או על בסיס קבוע, שיש למעביד במדינה האחרת.

3. על אף ההוראות הקודמות של סעיף זה, גמול המתקבל תמורת עבודה שבוצעה בכלי שיט או בכלי טיס בתעבורה בין-לאומית, או בסירה העוסקת בהובלה בדרכי מים פנימיים, אפשר להטיל עליו מס במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול בפועל של עסקי המפעל.

סעיף 16:שכר חברי הדירקטוריון

שכר חברי דירקטוריון ותשלומים דומים, שהפיק תושב מדינה מתקשרת בתוקף תפקידו כחבר מועצת המנהלים של חברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת, אפשר להטיל מס עליהם במדינה האחרת.

סעיף 17:אמנים וספורטאים

על אף הוראות סעיפים 14 ו-15, הכנסה שמפיקים בדרנים ציבוריים, כגון אמני תיאטרון, קולנוע, רדיו או טלוויזיה, מוסיקאים וספורטאים, מפעילויותיהם האישיות בתור כאלה, אפשר להטיל עליה מס במדינה המתקשרת שבה מבוצעות פעילויות אלו.

סעיף 18:קיצבאות ואנונות

1. בכפוף להוראות סעיף קטן (1) לסעיף 19, קיצבאות וגמול דומה אחר המשתלמים לתושב מדינה מתקשרת, יוטל עליהם מס רק באותה מדינה. אותו כלל יחול לגבי אנונות שמקורן במדינה מתקשרת והן משתלמות לתושב המדינה המתקשרת האחרת.

2. בסעיף זה -

(א) "קיצבה"- תשלומים תקופתיים בתמורה לשירותים שבעבר;

(ב) "אנונה"- סכום נקוב המשתלם באופן תקופתי בזמנים קבועים, במשך ימי החיים או במשך תקופת זמן קבועה, או שאפשר לקובעה, בהתאם להתחייבות לבצע את התשלומים כנגד תמורה הולמת ומלאה בכסף או בשווה כסף.

סעיף 19:תפקידים ממשלתיים

1. גמול, לרבות קיצבאות, ששולם על ידי מדינה מתקשרת, או מתוך קרנות שהוקמו על ידי מדינה מתקשרת, או על ידי יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה, לכל יחיד, אשר אינו אזרח המדינה המתקשרת האחרת, בעד שירותים שניתנו למדינה הנזכרת ראשונה, או ליחידת משנה או רשות מקומית שלה, תוך ביצוע תפקידים בעלי אופי ממשלתי, אפשר להטיל עליו מס באותה מדינה.

2. הוראות סעיפים 15, 16 ו-18 יחולו על גמול או קיצבאות המשתלמים בעד שירותים שניתנו בקשר למסחר או עסק המתנהלים על ידי אחת מהמדינות המתקשרות, או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה.

סעיף 20:סטודנטים

אדם שהוא תושב מדינה מתקשרת, או שהיה לפנים תושב מדינה מתקשרת, הנמצא באורח ארעי במדינה המתקשרת האחרת אך ורק כסטודנט באוניברסיטה, מכללה או בית-ספר, או כחניך במסחר או בטכניקה, או כמקבל מענק, קצובה או פרס, מארגון דתי, ארגון צדקה, או ארגון מדעי או חינוכי, בעיקר לשם לימוד או מחקר, לא יוטל עליו מס במדינה האחרת:

(א) בשל העברות כספיות שנתקבלו מחוץ לארץ לצרכי מחייתו, חינוכו או הכשרתו, או בשל מילגה;

(ב) בשל כל סכום המהווה גמול בעד שירותים שניתנו באותה מדינה אחרת, בתנאי ששירותים אלה קשורים בלימודיו או בהכשרתו או דרושים לצורך מחייתו. ואולם הוראה זו לא תחול במקרים שהלימודים או ההכשרה הם בעלי חשיבות משנית בהשוואה לשירותים שבגינם משתלם הגמול, או לגבי תקופה העולה על חמש שנים מתחילת הלימודים.

סעיף 21:פרופסורים, מורים ואנשי מחקר

בכפוף להוראות סעיף 15, אדם שהוא תושב מדינה מתקשרת, או שהיה לפנים תושב מדינה מתקשרת, אשר לפי הזמנת אוניברסיטה, מכללה או מוסד אחר להשכלה גבוהה או למחקר מדעי במדינה המתקשרת האחרת, מבקר במדינה האחרת ההיא אך ורק לשם הוראה או מחקר מדעי במוסד כזה, לא יוטל מס במדינה האחרת על הגמול המשולם לו בעד אותה הוראה או אותו מחקר במשך תקופה שלא תעלה על שנתיים ימים.

פרק רביעי

מיסים על הון

סעיף 22:הכנסות שלא צויינו במפורש

פרטי הכנסה של תושב מדינה מתקשרת אשר לא צויינו במפורש בסעיפים הקודמים של אמנה זו, אפשר להטיל עליהם מס באותה מדינה בלבד.

סעיף 23:הון

1. הון המתבטא במקרקעין, כמוגדר בסעיף קטן (2) לסעיף 6, אפשר להטיל עליו מס במדינה המתקשרת שבה נמצאים המקרקעין.

2. הון המתבטא במטלטלין המהווים חלק מנכסי העסק של מוסד-קבע השייך למפעל, או במטלטלין השייכים לבסיס קבוע המשמש לביצועם של שירותים מקצועיים, אפשר להטיל עליו מס במדינה המתקשרת שבה נמצאים מוסד-הקבע או הבסיס הקבוע.

3. כלי שיט או כלי טיס המופעלים בתעבורה בין-לאומית, ומטלטלין השייכים להפעלת כלי שיט וכלי טיס אלה, אפשר להטיל עליהם מס אך ורק במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול בפועל של עסקי המפעל.

4. על כל שאר חלקי ההון של תושב מדינה מתקשרת אפשר להטיל מס באותה מדינה בלבד.

פרק חמישי

מניעת מסי כפל

סעיף 24:שיטת הפטור

1. מקום שתושב מדינה מתקשרת מקבל הכנסה, או הינו בעל הון, אשר בהתאם להוראות אמנה זו אפשר להטיל עליהם מס במדינה המתקשרת האחרת, המדינה הנזכרת לראשונה, בכפוף להוראות סעיף קטן (2), תפטור אותה הכנסה או אותו הון ממיסים, אך היא רשאית להחיל, בחישובי המס על יתרת ההכנסה או ההון של אותו אדם, את שיעור המס שהיה נוהג אלמלא ניתן פטור כך לגבי ההכנסה או ההון הפטורים.

2. מקום שתושב של מדינה מתקשרת מקבל הכנסה, אשר בהתאם להוראות סעיפים 10, 11, 12 ו-13, סעיף קטן (3), אפשר להטיל עליה מס במדינה המתקשרת האחרת, המדינה הנזכרת ראשונה תרשה כניכוי מהמס על הכנסת אותו אדם סכום השווה למס ששולם במדינה המתקשרת האחרת. אולם ניכוי זה לא יעלה על חלק המס, אשר לפי החישובים לפני מתן הניכוי יש לייחסו להכנסה שמקורה במדינה המתקשרת האחרת.

מקום שלגבי מס ההכנסה של ישראל המתייחס לדיבידנדים, ריבית, תמלוגים, או רווחי הון, ניתן פטור מלא או חלקי לתקופת זמן מוגבלת, יחולו בכל זאת הוראות סעיף קטן זה כאילו לא ניתן פטור כאמור, אולם הניכוי מהמס לא יעלה על סכום המס שניתן היה להטילו בישראל בהתאם להוראות שנקבעו בסעיף 10, סעיף קטן (2), סעיף 11, סעיף קטן (2), סעיף 12, סעיף קטן (2), וסעיף 13, סעיף קטן (3).

פרק שישי

הוראות מיוחדות

סעיף 25:אי הפליה

1. אזרחיה של מדינה מתקשרת לא יהיו כפופים במדינה המתקשרת האחרת למיסים, או לכל דרישה הקשורה במיסים, השונים או מכבידים יותר מהמיסים ומהדרישות הקשורות בהם, שכפופים להם, או עלולים להיות כפופים להם, אזרחי המדינה האחרת באותן נסיבות.

2. "אזרחים" -

(א) כל היחידים אשר להם אזרחות של מדינה מתקשרת;

(ב) כל הגופים המשפטיים, השותפויות והאיגודים, שמעמדם בתור שכאלה בא להם מכוח החוק שבתוקף במדינה מתקשרת.

3. המס על מוסד-קבע שיש למפעל של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לא יוטל במדינה האחרת בצורה פחות נוחה מהמס המוטל על מפעלים של אותה מדינה אחרת העוסקים באותן פעילויות.

הוראה זו לא תתפרש כאילו היא מחייבת מדינה מתקשרת להעניק לתושבי המדינה המתקשרת האחרת הנחות אישיות, הקלות וניכויים, לענין מס, מכוח מעמד אזרחי או חובות משפחה, כפי שהיא מעניקה לתושביה שלה.

4. מפעלי מדינה מתקשרת שהבעלות או השליטה על הונם נתונה, כולה או בחלקה, במישרין או בעקיפין, בידי תושב או תושבים של המדינה המתקשרת האחרת, לא יהיו כפופים במדינה המתקשרת הנזכרת ראשונה למיסים, או לכל דרישה הקשורה במיסים, השונים או מכבידים יותר מן המיסים ומהדרישות הקשורות בהם, שמפעלים דומים אחרים של המדינה הנזכרת ראשונה כפופים להם, או עלולים להיות כפופים להם.

5. בסעיף זה "מיסים"- מיסים מכל סוג והגדר.

סעיף 26:נוהל הסכמה הדדית

1. מקום שתושב מדינה מתקשרת סובר שהפעולות של אחת המדינות המתקשרות, או שתיהן, גרמו או יגרמו לו חיוב במס שלא בהתאם לאמנה זו, רשאי הוא, על אף התרופות הנתונות לו לפי החוקים הלאומיים של המדינות, להביא את ענינו לפני הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת אשר בה מקום מושבו.

2. הרשות המוסמכת, אם ההתנגדות נראית לה מוצדקת, ואם אין באפשרותה לבדה להגיע לפתרון הולם, תשתדל ליישב את הענין בהסכמה הדדית עם הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת האחרת, במגמה למנוע הטלת מס שלא בהתאם לאמנה.

3. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות ישתדלו ליישב בהסכמה הדדית כל קושי או ספק בדבר פירושה או תחולתה של האמנה. הן רשאיות גם להתייעץ יחד לשם מניעת מסי כפל במקרים אשר לגביהם אין הוראה באמנה.

4. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות רשאיות לבוא בדברים במישרין זו עם זו כדי להגיע לידי הסכם כאמור בסעיפים הקטנים הקודמים. מקום שנראה הדבר רצוי, במטרה להגיע לידי הסכם, לנהל משא ומתן בעל-פה, יתקיים משא ומתן כזה באמצעות ועדה מורכבת מנציגי הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות.

סעיף 27:חילופי ידיעות

1. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יחליפו ביניהן ידיעות ככל שיהיה דרוש לביצוע אמנה זו ולביצוע החוקים הפנימיים של המדינות המתקשרות הדנים במיסים שאמנה זו דנה בהם, במידה שהטלת המס היא בהתאם לאמנה זו. כל הידיעות שהוחלפו כך יראו אותן כסודיות, ולא יגלו אותן לשום אדם או רשות, פרט לאלה העוסקים בשומה או בגביה של המיסים שהם נושא האמנה.

2. אין לפרש הוראות סעיף קטן (1) בשום מקרה כמטילות חובה על אחת המדינות המתקשרות:

(א) לנקוט באמצעים מינהליים המנוגדים לדינים או לנוהל המינהלי של אותה מדינה מתקשרת או של האחרת;

(ב) לספק פרטים אשר אין לקבלם לפי הדינים או במהלך הדברים הרגיל של המינהל באותה מדינה מתקשרת או באחרת;

(ג) לספק ידיעות העשויות לגלות סוד מסחרי, עסקי, תעשייתי או מקצועי, או תהליך או ידיעה מסחריים, אשר גילויים נוגד את תקנת הציבור.

סעיף 28:עובדים דיפלומטיים וקונסולריים

1. שום דבר האמור באמנה זו לא יפגע בזכויות היתר הפיסקליות של עובדים דיפלומטיים או קונסולריים לפי הכללים המקובלים במשפט הבין-לאומי, או לפי הוראות שבהסכמים מיוחדים.

2. במידה שלרגל זכויות פיסקליות המוענקות לעובדים דיפלומטיים או קונסולריים, לפי הכללים המקובלים במשפט הבין-לאומי או לפי הוראות שבהסכמים בין-לאומיים מיוחדים, הכנסה או הון אינם חבים במס במדינה המקבלת, שמורה הזכות למדינה המשגרת להטיל מס בלי להתחשב בהוראות אמנה זו.

פרק שביעי

הוראות סופיות

סעיף 29:מועד כניסת האמנה לתוקף

1. אמנה זו תאושרר, וכתבי האישרור יוחלפו בירושלים בהקדם האפשרי.

2. האמנה תכנס לתוקף עם חילוף כתבי האישרור, והוראותיה יהיו בנות פועל:

(א) לגבי ישראל:

לענין מיסים ישראליים לשנות המס המתחילות ביום 1 באפריל, 1968, או לאחר מכן, או לכל שנת מס מיוחדת המסתיימת לאחר התאריך האמור;

(ב) לגבי אוסטריה:

לענין מיסים אוסטריים לשנות המס המתחילות ביום 1 בינואר, 1968, או לאחר מכן.

סעיף 30:סיום

אמנה זו תעמוד בתוקף כל עוד לא הסתלקה ממנה אחת המדינות המתקשרות. כל אחת מהמדינות המתקשרות רשאית להסתלק מהאמנה במתן הודעת סיום בדרך הדיפלומטית, לפחות ששה חודשים לפני תום שנה אזרחית לאחר שנת 1973. במקרה זה תחדל האמנה להיות בת-פועל;

(1) לגבי ישראל:

לכל שנת מס המתחילה ב-1 באפריל בשנה האזרחית שבסמוך לאחר השנה שבה נמסרה ההודעה, או לאחר היום האמור.

(2) לגבי אוסטריה:

לכל שנת מס המתחילה ביום 1 בינואר של השנה האזרחית שבסמוך לאחר השנה שבה נמסרה ההודעה, או לאחר היום האמור.

ולראיה חתמו מיופי הכח של שתי המדינות על אמנה זו וטבעו בה את חותמיהם.

נעשה בווינה, ביום זה, 29 בינואר, 1970, בשני עותקים בשפה האנגלית.

בשם הרפובליקה של אוסטריה בשם מדינת ישראל

ד"ר יוזף המרשמידט מר זאב שק

* * * * * ** * * * * *

וינה, 29 ינואר, 1970

אדון נכבד,

הואיל והאמנה בין הרפובליקה של אוסטריה ובין מדינת ישראל, בדבר מניעת מסי כפל לגבי מיסים על הכנסה והון, נחתמת היום, אני מתכבד, בשם ממשלת ישראל, להודיעך, כי אנונות, קצבאות ושאר תשלומים, שיש לבצעם בין באופן תקופתי ובין בסכום חד, המשתלמים ליחיד על ידי הרפובליקה של אוסטריה, יחידת משנה מדינית שלה, או תאגיד שהוקם לפי המשפט הפומבי של הרפובליקה של אוסטריה, או מתוך קרן שכוננה על ידי הרפובליקה של אוסטריה, יחידת משנה מדינית שלה, או תאגיד שהוקם לפי המשפט הפומבי של הרפובליקה של אוסטריה, כשיפוי על נזקים שנגרמו במלחמה או ברדיפות מדיניות ודתיות, או מטעמי מוצא, אינם חבים מס בישראל. ממשלת ישראל מצהירה, כי לא ייעשו שינויים בענין זה בעתיד.

אני מתכבד להציע כי מכתב זה ומכתב אישורך יהוו הסכם שיהא חלק מן האמנה הנזכרת לעיל.

קבל, אדון נכבד, את הבטחת הערכתי הנעלה.

זאב שק

לכבוד

מר ד"ר יוזף המרשמידט

מנהל כללי במיניסטריון הכספים הפדראלי

וינה

* * * * ** * * * * *

וינה, 29ינואר, 1970

אדון נכבד,

בקשר לאמנה שנחתמה היום, בין הרפובליקה של אוסטריה ובין מדינת ישראל, בדבר מניעת מסי כפל לגבי מיסים על הכנסה והון, הודעת לי את שלקמן:

"הואיל והאמנה בין הרפובליקה של אוסטריה ובין מדינת ישראל, בדבר מניעת מסי כפל לגבי מיסים על הכנסה והון, נחתמת היום, אני מתכבד, בשם ממשלת ישראל, להודיעך, כי אנונות, קצבאות ושאר תשלומים, שיש לבצעם בין באופן תקופתי ובין בסכום חד, המשתלמים ליחיד על ידי הרפובליקה של אוסטריה, יחידת משנה מדינית שלה, או תאגיד שהוקם לפי המשפט הפומבי של הרפובליקה של אוסטריה, או מתוך קרן שכוננה על ידי הרפובליקה של אוסטריה, יחידת משנה מדינית שלה, או תאגיד שהוקם לפי המשפט הפומבי של הרפובליקה של אוסטריה, כשיפוי על נזקים שנגרמו במלחמה או ברדיפות מדיניות ודתיות, או מטעמי מוצא, אינם חבים מס בישראל. ממשלת ישראל מצהירה, כי לא ייעשו שינויים בענין זה בעתיד.

אני מתכבד להציע כי מכתב זה ומכתב אישורך יהוו הסכם שיהא חלק מן האמנה הנזכרת לעיל".

אני מתכבד להודיעך את הסכמתי להצעתך הכלולה בפסקה האחרונה של מכתבך. מכתבך ומכתב אישור זה יהוו אפוא הסכם שיהיה חלק מן האמנה הנזכרת לעיל.

קבל, אדון נכבד, את הבטחת הערכתי הנעלה.

ד"ר יוזף המרשמידט

לכבוד

הוד מעלתו

מר זאב שק

שגריר מדינת ישראל

וינה

* * * * ** * * * * *

צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (אוסטריה),תשל"ב-1972

בתוקף סמכותי לפי סעיף 196(א) לפקודת מס הכנסה, אני מודיע ומצווה לאמור:

תוקף לאמנה

1. ביום כ"ב בשבט תש"ל (29 בינואר 1970) נעשתה אמנה עם הרפובליקה של אוסטריה בדבר מניעת מסי כפל לגבי מיסים על הכנסה והון, ומן המועיל שאמנה זו תהא בת-תוקף החל משנת המס המתחילה ביום ג' בניסן תשכ"ח (1 באפריל 1968) ואילך.

השם

2. לצו זה ייקרא "צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (אוסטריה), תשל"ב-1972".

א' בשבט תשל"ב (17 בינואר 1972)

פנחס ספיר

שר האוצר

 

קרא על אמנות למניעת כפל מס שישראל צד להן

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת : -) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner